Премини към основното съдържание

Професии

Динамичен ред: Labour_4.2.1.2.xls

Наети лица по трудово и служебно правоотношение, средна брутна и нетна часова заплата и средна брутна часова заплата за извънреден труд през октомври 2018 г. по пол и професии - общо на пълно и непълно работно време
Професии (класове на НКПД-2011) Наети лица Брутна часова заплата Коефи-циент на вариация Медиана Нетна часова заплата Брутна часова заплата за извънреден труд
Брой Левове % Левове Левове Левове
Мъже и жени
Общо 2 349 355 6.06 0.19 4.28 4.78 9.74
Ръководители 144 240 12.88 0.77 9.03 10.46 18.17
Специалисти 446 927 8.94 0.37 6.60 7.15 13.94
Техници и приложни специалисти 240 360 7.31 0.51 5.92 5.73 12.46
Помощен административен персонал 222 972 5.05 0.38 4.08 3.92 9.58
Персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната 434 833 3.74 0.24 3.12 2.90 6.52
Квалифицирани работници в селското, горското, ловното и рибното стопанство 2 750 3.87 4.18 3.08 3.01 /
Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии 257 840 5.21 0.35 4.20 4.05 9.14
Машинни оператори и монтажници 292 860 4.80 0.31 3.85 3.73 8.19
Професии, неизискващи специална квалификация 306 573 3.65 0.26 3.04 2.83 6.45
Мъже
Общо 1 152 373 6.53 0.30 4.29 5.16 10.66
Ръководители 79 658 13.98 1.05 9.76 11.42 19.57
Специалисти 150 468 11.55 0.64 8.46 9.33 17.77
Техници и приложни специалисти 118 820 7.96 0.80 6.29 6.27 12.93
Помощен административен персонал 69 153 5.52 0.75 4.20 4.29 10.51
Персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната 160 207 3.76 0.41 3.08 2.92 6.2
Квалифицирани работници в селското, горското, ловното и рибното стопанство 2 103 3.86 5.25 3.06 3.01 /
Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии 186 034 5.58 0.42 4.48 4.34 10.04
Машинни оператори и монтажници 214 441 4.93 0.40 3.74 3.83 9.27
Професии, неизискващи специална квалификация 171 489 3.69 0.40 2.95 2.87 7.02
Жени
Общо 1 196 982 5.61 0.23 4.27 4.41 8.61
Ръководители 64 582 11.52 1.09 8.31 9.29 16.78
Специалисти 296 459 7.62 0.39 6.14 6.04 11.69
Техници и приложни специалисти 121 540 6.67 0.55 5.60 5.20 11.57
Помощен административен персонал 153 818 4.83 0.43 4.04 3.75 8.77
Персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната 274 626 3.73 0.29 3.16 2.89 6.75
Квалифицирани работници в селското, горското, ловното и рибното стопанство 647 3.88 5.83 3.17 3.01 /
Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии 71 806 4.26 0.46 3.62 3.30 6.77
Машинни оператори и монтажници 78 419 4.44 0.35 4.10 3.44 6.56
Професии, неизискващи специална квалификация 135 084 3.59 0.28 3.17 2.79 5.79

* Предварителни данни
Пояснителни бележки:
1. Обхват по икономически дейности: не се включват отраслите от аграрния сектор  - Селско, горско и рибно стопанство.
2. Обхват според размера на предприятията: предприятия с 1 и повече наети лица
3. Обхват на наетите лица: наети лица по трудово или служебно правоотношение, които са получили трудово възнаграждение през октомври 2018 г.
4. Коефициентът на вариация (относителната стандартна грешка) се отнася за оценката на общата сума на брутните заплати.
5. Съкращения и символи:
ДТВ - допълнително трудово възнаграждение
( )  - получените стойности са относително представителни
/  - получените стойности не са представителни
0  - величина, по-малка от половината на употребената единица мярка
07.07.2020