Премини към основното съдържание

Заети лица и коефициенти на заетост - национално ниво; статистически райони; области

Динамичен ред: Labour_3.2.2.xls

ЗАЕТИ ЛИЦА И КОЕФИЦИЕНТИ НА ЗАЕТОСТ НА НАСЕЛЕНИЕТО НА 15 И ПОВЕЧЕ НАВЪРШЕНИ ГОДИНИ ПРЕЗ 2023 ГОДИНА
Пол
Местоживеене
Възраст
Заети лица - хил. Коефициенти на заетост - %
Общо 2 931.9 53.3
По пол
Мъже 1 553.5 59.4
Жени 1 378.4 47.7
По местоживеене
В градовете 2 289.5 56.8
В селата 642.4 43.6
По възраст
15-24 108.3 18.8
25-34 506.0 78.2
35-44 741.7 84.2
45-54 843.9 85.0
55-64 621.8 69.5
65 и повече 110.2 7.3
ЗАЕТИ ЛИЦА И КОЕФИЦИЕНТИ НА ЗАЕТОСТ НА НАСЕЛЕНИЕТО НА 15 - 64 НАВЪРШЕНИ ГОДИНИ ПРЕЗ 2023 ГОДИНА
Пол
Местоживеене
Степени на образование
Заети лица - хил. Коефициенти на заетост - %
Общо 2 821.7 70.7
По пол
Мъже 1 489.8 73.9
Жени 1 331.9 67.4
По местоживеене
В градовете 2 205.3 73.5
В селата 616.4 62.1
По степени на образование
Висше 960.1 90.2
Средно 1 590.3 72.9
в т.ч. с придобита професионална квалификация 903.7 79.7
Основно 238.5 37.9
Начално и по-ниско 32.8 27.5
ЗАЕТИ ЛИЦА И КОЕФИЦИЕНТИ НА ЗАЕТОСТ НА НАСЕЛЕНИЕТО НА 20 - 64 НАВЪРШЕНИ ГОДИНИ ПРЕЗ 2023 ГОДИНА
Пол
Местоживеене
Заети лица - хил. Коефициенти на заетост - %
Общо 2 812.7 76.2
По пол
Мъже 1 485.8 79.9
Жени 1 326.9 72.6
По местоживеене
В градовете 2 199.2 79.2
В селата 613.6 67.2
ЗАЕТИ ЛИЦА ПО СТАТУС В ЗАЕТОСТТА И ПОЛ ПРЕЗ 2023 ГОДИНА
(Хиляди)
Статус в заетостта Общо Мъже Жени
Общо 2 931.9 1 553.5 1 378.4
Работодатели 119.6 84.0 35.6
Самостоятелно заети лица 198.1 120.9 77.2
Наети лица 2 600.8 1 342.7 1 258.0
в частни предприятия 2 003.2 1 111.6 891.6
в обществени предприятия 597.6 231.1 366.5
Неплатени семейни работници 13.4 5.9 7.6
ЗАЕТИ ЛИЦА ПО КЛАСОВЕ ПРОФЕСИИ И ПОЛ ПРЕЗ 2023 ГОДИНА
(Хиляди)
Класове професии Общо Мъже Жени
Общо 2 931.9 1 553.5 1 378.4
в това число:
Ръководители 161.6 93.6 68.0
Специалисти 543.7 198.0 345.8
Техници и приложни специалисти 283.4 147.5 135.8
Помощен административен персонал 178.4 53.3 125.1
Персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната 575.7 213.0 362.7
Квалифицирани работници в селското, горското, ловното и рибното стопанство 77.2 52.2 25.0
Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии 357.1 274.1 83.0
Машинни оператори и монтажници 396.8 303.9 92.9
Професии, неизискващи специална квалификация 335.8 200.2 135.7
ЗАЕТИ ЛИЦА ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И ПОЛ ПРЕЗ 2023 ГОДИНА
(Хиляди)
Икономически дейности Общо Мъже Жени
Общо 2 931.9 1 553.5 1 378.4
Селско, горско и рибно стопанство 166.4 117.1 49.3
Добивна промишленост 22.9 18.6 4.4
Преработваща промишленост 536.4 281.2 255.2
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива 32.2 26.4 5.8
Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване 28.2 20.3 7.9
Строителство 247.4 228.0 19.4
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 488.0 221.3 266.7
Транспорт, складиране и пощи 201.8 163.3 38.5
Хотелиерство и ресторантьорство 152.5 56.4 96.1
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 122.3 80.0 42.3
Финансови и застрахователни дейности 62.6 18.2 44.4
Операции с недвижими имоти 17.1 7.8 9.3
Професионални дейности и научни изследвания 114.1 44.4 69.7
Административни и спомагателни дейности 92.0 57.9 34.2
Държавно управление 201.8 104.3 97.6
Образование 163.7 29.0 134.7
Хуманно здравеопазване и социална работа 176.5 38.8 137.7
Култура, спорт, развлечения 46.3 22.6 23.7
Други дейности 59.8 18.2 41.6
СРЕДЕН БРОЙ ОТРАБОТЕНИ ЧАСОВЕ ОТ ЕДНО ЗАЕТО ЛИЦЕ ЗА СЕДМИЦА ПРЕЗ 2023 ГОДИНА
Пол
Форми на собственост
Брой - часове
Общо 38.9
По пол
Мъже 39.1
Жени 38.7
По форми на собственост
Частен сектор 39.1
Обществен сектор 38.4
НАЕТИ ЛИЦА ПРЕЗ 2023 ГОДИНА
Пол
Местоживеене
Продължителност на работното време
Вид на договора с работодателя
Форми на собственост
Вид на работата
Брой - хиляди
Общо 2 600.8
По пол
Мъже 1 342.7
Жени 1 258.0
По местоживеене
В градовете 2 036.2
В селата 564.6
По продължителност на работното време
На пълно работно време 2 564.7
На непълно работно време 36.0
По вид на договора с работодателя
Трудов договор или договор за служебно правоотношение 2 540.1
Граждански или друг договор 15.7
Без договор 45.1
По форми на собственост
Частен сектор 2 003.2
Обществен сектор 597.6
Според вида на работата
Наети на постоянна работа 2 519.0
Наети на временна работа 81.8
ЗАЕТИ ЛИЦА И КОЕФИЦИЕНТИ НА ЗАЕТОСТ НА НАСЕЛЕНИЕТО НА 15 И ПОВЕЧЕ НАВЪРШЕНИ ГОДИНИ ПРЕЗ 2023 ГОДИНА
Статистически зони
Статистически райони
Заети лица - хил. Коефициенти на заетост - %
общо мъже жени общо мъже жени
Общо 2 931.9 1 553.5 1 378.4 53.3 59.4 47.7
Северна и Югоизточна България
Северозападен 255.5 136.2 119.3 44.3 49.5 39.5
Северен централен 292.5 152.5 140.0 49.2 54.2 44.6
Североизточен 382.9 210.0 172.9 54.3 62.5 46.8
Югоизточен 418.8 228.9 189.8 52.7 60.7 45.5
Югозападна и Южна централна България
Югозападен 1 001.2 510.7 490.5 58.3 62.7 54.2
Южен централен 581.1 315.1 266.0 52.1 59.5 45.5
ЗАЕТИ ЛИЦА И КОЕФИЦИЕНТИ НА ЗАЕТОСТ НА НАСЕЛЕНИЕТО НА 15 - 64 НАВЪРШЕНИ ГОДИНИ ПРЕЗ 2023 ГОДИНА
Статистически зони
Статистически райони
Заети лица - хил. Коефициенти на заетост - %
общо мъже жени общо мъже жени
Общо 2 821.7 1 489.8 1 331.9 70.7 73.9 67.4
Северна и Югоизточна България
Северозападен 242.9 129.2 113.7 61.7 64.0 59.3
Северен централен 283.3 146.8 136.4 69.0 70.5 67.5
Североизточен 369.6 201.7 167.9 72.0 77.8 66.1
Югоизточен 401.2 218.9 182.3 69.8 75.5 64.1
Югозападна и Южна централна България
Югозападен 967.5 493.1 474.5 74.6 75.7 73.4
Южен централен 557.2 300.1 257.1 69.4 73.9 64.7
ЗАЕТИ ЛИЦА И КОЕФИЦИЕНТИ НА ЗАЕТОСТ НА НАСЕЛЕНИЕТО НА 20 - 64 НАВЪРШЕНИ ГОДИНИ ПРЕЗ 2023 ГОДИНА
Статистически зони
Статистически райони
Заети лица - хил. Коефициенти на заетост - %
общо мъже жени общо мъже жени
Общо 2 812.7 1 485.8 1 326.9 76.2 79.9 72.6
Северна и Югоизточна България
Северозападен 242.3 128.9 113.4 67.2 69.6 64.7
Северен централен 282.1 146.4 135.8 74.2 76.7 71.6
Североизточен 367.9 200.8 167.1 77.7 84.4 71.0
Югоизточен 399.7 218.0 181.6 75.9 81.8 69.8
Югозападна и Южна централна България
Югозападен 965.6 492.4 473.1 80.5 81.9 79.0
Южен централен 555.2 299.3 255.9 74.2 78.9 69.3
ЗАЕТИ ЛИЦА И КОЕФИЦИЕНТИ НА ЗАЕТОСТ НА НАСЕЛЕНИЕТО НА 15 И ПОВЕЧЕ НАВЪРШЕНИ ГОДИНИ ПРЕЗ 2023 ГОДИНА
Статистически зони
Статистически райони
Области
Заети лица - хил. Коефициенти на заетост - %
общо мъже жени общо мъже жени
Общо 2 931.9 1 553.5 1 378.4 53.3 59.4 47.7
Северна и Югоизточна България
Северозападен 255.5 136.2 119.3 44.3 49.5 39.5
Видин 26.5 13.4 13.0 41.5 44.5 38.9
Враца 54.3 28.9 25.5 42.8 47.6 38.4
Ловеч 42.6 23.4 19.2 43.9 50.5 37.9
Монтана 41.7 21.9 19.9 41.6 45.5 38.1
Плевен 90.3 48.6 41.7 47.7 54.1 41.9
Северен централен 292.5 152.5 140.0 49.2 54.2 44.6
Велико Търново 91.4 46.2 45.2 51.8 55.4 48.6
Габрово 40.1 19.1 21.0 47.8 48.5 47.2
Разград 39.5 22.2 17.3 45.3 53.5 37.9
Русе 86.3 45.4 40.8 52.3 58.4 46.9
Силистра 35.1 19.6 15.5 42.6 49.9 36.0
Североизточен 382.9 210.0 172.9 54.3 62.5 46.8
Варна 216.2 116.9 99.3 59.1 67.4 51.7
Добрич 59.8 33.8 26.0 46.9 56.1 38.7
Търговище 38.9 21.9 17.0 46.9 54.7 39.6
Шумен 67.9 37.4 30.5 52.6 60.2 45.4
Югоизточен 418.8 228.9 189.8 52.7 60.7 45.5
Бургас 171.6 94.3 77.3 53.6 62.2 45.9
Сливен 65.9 37.6 28.3 47.9 57.6 39.2
Стара Загора 135.2 71.7 63.5 54.8 61.3 48.9
Ямбол 46.1 25.4 20.8 51.0 58.3 44.2
Югозападна и Южна централна България
Югозападен 1 001.2 510.7 490.5 58.3 62.7 54.2
Благоевград 131.4 68.2 63.3 53.5 57.8 49.6
Кюстендил 48.5 25.1 23.5 51.4 55.9 47.3
Перник 49.0 22.8 26.2 50.6 49.9 51.3
София 103.7 57.7 45.9 53.3 61.2 45.9
София (столица) 668.5 337.0 331.6 61.5 65.9 57.6
Южен централен 581.1 315.1 266.0 52.1 59.5 45.5
Кърджали 59.5 34.5 25.0 47.5 56.4 39.0
Пазарджик 99.2 55.6 43.6 51.4 60.0 43.4
Пловдив 291.8 155.3 136.5 54.4 61.5 48.0
Смолян 43.0 21.9 21.1 52.0 55.9 48.5
Хасково 87.6 47.7 39.8 49.5 56.5 43.0
ЗАЕТИ ЛИЦА И КОЕФИЦИЕНТИ НА ЗАЕТОСТ НА НАСЕЛЕНИЕТО НА 15 - 64 НАВЪРШЕНИ ГОДИНИ ПРЕЗ 2023 ГОДИНА
Статистически зони
Статистически райони
Области
Заети лица - хил. Коефициенти на заетост - %
общо мъже жени общо мъже жени
Общо 2 821.7 1 489.8 1 331.9 70.7 73.9 67.4
Северна и Югоизточна България
Северозападен 242.9 129.2 113.7 61.7 64.0 59.3
Видин 25.1 12.6 12.5 60.7 59.3 62.3
Враца 51.7 27.4 24.3 57.3 59.5 54.9
Ловеч 41.8 23.1 18.7 63.7 68.4 58.8
Монтана 39.1 20.4 18.7 57.5 57.7 57.3
Плевен 85.1 45.6 39.5 66.5 70.0 62.8
Северен централен 283.3 146.8 136.4 69.0 70.5 67.5
Велико Търново 88.7 44.6 44.1 73.1 72.7 73.5
Габрово 39.0 18.4 20.6 70.5 65.4 75.7
Разград 38.3 21.5 16.8 61.3 68.0 54.6
Русе 84.1 44.1 40.0 73.3 75.7 70.9
Силистра 33.2 18.3 14.9 58.8 63.5 53.8
Североизточен 369.6 201.7 167.9 72.0 77.8 66.1
Варна 210.7 113.5 97.2 77.0 82.8 71.2
Добрич 56.7 31.6 25.1 63.9 70.3 57.3
Търговище 37.8 21.3 16.5 64.2 70.7 57.4
Шумен 64.5 35.3 29.1 70.1 75.0 64.9
Югоизточен 401.2 218.9 182.3 69.8 75.5 64.1
Бургас 164.8 90.5 74.3 69.7 76.6 62.7
Сливен 63.5 36.3 27.2 63.7 71.9 55.3
Стара Загора 130.1 68.4 61.6 73.9 76.6 71.2
Ямбол 42.8 23.7 19.1 68.8 74.1 63.3
Югозападна и Южна централна България
Югозападен 967.5 493.1 474.5 74.6 75.7 73.4
Благоевград 128.2 66.0 62.1 70.0 71.6 68.5
Кюстендил 47.1 24.4 22.8 73.5 74.4 72.6
Перник 46.1 21.5 24.6 67.8 62.5 73.1
София 102.0 56.4 45.6 72.6 77.5 67.3
София (столица) 644.1 324.7 319.4 76.5 77.4 75.6
Южен централен 557.2 300.1 257.1 69.4 73.9 64.7
Кърджали 57.9 33.3 24.6 65.9 74.6 56.9
Пазарджик 95.8 53.5 42.4 68.9 74.7 62.8
Пловдив 279.7 147.6 132.1 70.7 74.6 66.8
Смолян 40.1 20.7 19.4 70.8 71.6 70.0
Хасково 83.7 45.1 38.7 67.3 71.2 63.4
15.03.2024