Премини към основното съдържание

Безработни лица и коефициенти на безработица - национално ниво; статистически райони

Динамичен ред: Labour_3.1.3.xls

БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА И КОЕФИЦИЕНТИ НА БЕЗРАБОТИЦА НА НАСЕЛЕНИЕТО НА 15 И ПОВЕЧЕ НАВЪРШЕНИ ГОДИНИ ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2023 ГОДИНА
Пол
Местоживеене
Възраст
Степени на образование
Безработни лица - хил. Коефициенти на безработица - %
Общо 128.6 4.2
По пол
Мъже 68.9 4.2
Жени 59.7 4.2
По местоживеене
В градовете 77.5 3.3
В селата 51.0 7.4
По възраст
15-24 16.2 14.1
25-34 27.1 5.1
35-44 30.9 4.0
45-54 29.8 3.4
55 и повече 24.6 3.3
По степени на образование
Висше 18.2 1.8
Средно 67.6 4.0
в т.ч. с придобита професионална квалификация 32.5 3.4
Основно 30.3 10.8
Начално и по-ниско 12.4 25.6
БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА И КОЕФИЦИЕНТИ НА БЕЗРАБОТИЦА НА НАСЕЛЕНИЕТО НА 15 - 64 НАВЪРШЕНИ ГОДИНИ ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2023 ГОДИНА
Пол
Местоживеене
Степени на образование
Безработни лица - хил. Коефициенти на безработица - %
Общо 126.9 4.3
По пол
Мъже 67.9 4.4
Жени 59.0 4.3
По местоживеене
В градовете 76.5 3.4
В селата 50.3 7.6
По степени на образование
Висше 18.1 1.8
Средно 66.8 4.1
в т.ч. с придобита професионална квалификация 32.3 3.5
Основно 29.6 11.0
Начално и по-ниско 12.4 26.3
БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА СПОРЕД НАЛИЧИЕТО НА ПРЕДИШНА РАБОТА, ПО ПРИЧИНИ ЗА НАПУСКАНЕ И ПОЛ ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2023 ГОДИНА
(Хиляди)
  Общо Мъже Жени
Общо 128.6 68.9 59.7
Безработни с предишна заетост 109.3 57.6 51.7
По причини за напускане на работа:
Съкращение, уволнение 28.9 15.9 13.0
Завършване на временна или сезонна работа 34.1 17.1 17.0
Семейни причини (6.0) (2.1) (3.9)
Други 25.8 15.5 10.3
Непосочено (вкл. неработили през последните 8 години) 14.4 6.9 7.5
Безработни, търсещи първа работа 19.3 11.3 8.0

( ) - поради малкия обем на извадката стойностите, оградени в скоби, не са достатъчно точни
БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА ПО НАЧИНИ НА ТЪРСЕНЕ НА РАБОТА И ПОЛ ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2023 ГОДИНА
(Хиляди)
Начини на търсене на работа1 Общо Мъже Жени
Общо 128.6 68.9 59.7
от тях търсили работа чрез:
Контакт с държавни бюра по труда 41.7 19.7 22.1
Установяване на директна връзка с работодатели 74.1 41.1 33.1
Участие в конкурси, явяване на изпити или интервюта 19.1 12.0 7.2
Търсене на съдействие от роднини и познати 100.8 53.8 47.0
Подаване или отговаряне на обяви за работа в печатни или електронни медии 36.9 19.1 17.8
Изучаване на обяви за работа в печатни или електронни медии 63.9 35.1 28.8
Kачване или актуализиране на автобиография (CV) онлайн 18.0 9.4 8.6

1 Посочено е търсене на работа и по повече от един начин от едно лице.
БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА ПО ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА БЕЗРАБОТИЦАТА И ПОЛ ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2023 ГОДИНА
(Хиляди)
Продължителност на безработицата Общо Мъже Жени
Общо 128.6 68.9 59.7
До 5 месеца 44.6 25.2 19.4
6 - 11 месеца 17.6 8.2 9.3
12 - 23 месеца 27.0 13.6 13.4
2 и повече години 39.4 21.8 17.7
КОЕФИЦИЕНТ НА ПРОДЪЛЖИТЕЛНА БЕЗРАБОТИЦА ПО ПОЛ ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2023 ГОДИНА
Пол Коефициент на продължителна безработицата - %
Общо 2.2
Мъже 2.2
Жени 2.2
БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА И КОЕФИЦИЕНТИ НА БЕЗРАБОТИЦА НА НАСЕЛЕНИЕТО НА 15 И ПОВЕЧЕ НАВЪРШЕНИ ГОДИНИ ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2023 ГОДИНА
Статистически зони
Статистически райони
Безработни лица - хил. Коефициенти на безработица - %
общо мъже жени общо мъже жени
Общо 128.6 68.9 59.7 4.2 4.2 4.2
Северна и Югоизточна България
Северозападен 21.4 10.6 10.8 7.8 7.2 8.5
Северен централен 15.7 10.2 (5.6) 5.1 6.2 (3.8)
Североизточен 19.5 9.4 10.1 4.9 4.2 5.7
Югоизточен 21.3 11.9 9.4 4.9 5.0 4.7
Югозападна и Южна централна България
Югозападен 35.8 18.6 17.2 3.5 3.5 3.4
Южен централен 14.8 8.2 6.6 2.5 2.5 2.4

( ) - поради малкия обем на извадката стойностите, оградени в скоби, не са достатъчно точни
БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА И КОЕФИЦИЕНТИ НА БЕЗРАБОТИЦА НА НАСЕЛЕНИЕТО НА 15 - 64 НАВЪРШЕНИ ГОДИНИ ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2023 ГОДИНА
Статистически зони
Статистически райони
Безработни лица - хил. Коефициенти на безработица - %
общо мъже жени общо мъже жени
Общо 126.9 67.9 59.0 4.3 4.4 4.3
Северна и Югоизточна България
Северозападен 21.4 10.6 10.8 8.2 7.6 8.8
Северен централен 15.6 10.2 (5.4) 5.2 6.5 (3.8)
Североизточен 18.8 8.9 9.9 4.9 4.2 5.8
Югоизточен 21.0 11.6 9.4 5.0 5.1 4.9
Югозападна и Южна централна България
Югозападен 35.8 18.6 17.2 3.6 3.7 3.5
Южен централен 14.3 8.0 (6.2) 2.5 2.6 (2.4)

( ) - поради малкия обем на извадката стойностите, оградени в скоби, не са достатъчно точни
16.02.2024