Премини към основното съдържание

Работна сила и коефициенти на икономическа активност - национално ниво; статистически райони

Динамичен ред: Labour_3.1.1.xls

РАБОТНА СИЛА И КОЕФИЦИЕНТИ НА ИКОНОМИЧЕСКА АКТИВНОСТ НА НАСЕЛЕНИЕТО НА 15 И ПОВЕЧЕ НАВЪРШЕНИ ГОДИНИ ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022 ГОДИНА
Пол
Местоживеене
Възраст
Работна сила - хил. Коефициенти на икономическа активност - %
Общо 3 227.0 55.4
По пол
Мъже 1 716.6 61.6
Жени 1 510.4 49.8
По местоживеене
В градовете 2 492.6 58.9
В селата 734.4 46.2
По възраст
15-24 121.6 19.6
25-34 638.0 79.8
35-44 843.7 85.7
45-54 900.0 87.1
55-64 628.1 68.9
65 и повече 95.7 6.5
РАБОТНА СИЛА И КОЕФИЦИЕНТИ НА ИКОНОМИЧЕСКА АКТИВНОСТ НА НАСЕЛЕНИЕТО НА 15 - 64 НАВЪРШЕНИ ГОДИНИ ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022 ГОДИНА
Пол
Местоживеене
Степени на образование
Работна сила - хил. Коефициенти на икономическа активност - %
Общо 3 131.3 72.0
По пол
Мъже 1 662.6 75.6
Жени 1 468.7 68.4
По местоживеене
В градовете 2 419.1 74.6
В селата 712.2 64.4
По степени на образование
Висше 1 022.0 90.7
Средно 1 757.1 75.1
в т.ч. с придобита професионална квалификация 970.3 82.6
Основно 311.0 41.5
Начално и по-ниско 41.2 31.6
РАБОТНА СИЛА И КОЕФИЦИЕНТИ НА ИКОНОМИЧЕСКА АКТИВНОСТ НА НАСЕЛЕНИЕТО НА 15 И ПОВЕЧЕ НАВЪРШЕНИ ГОДИНИ ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022 ГОДИНА
Статистически зони
   Статистически райони
Работна сила - хил. Коефициенти на икономическа активност - %
общо мъже жени общо мъже жени
Общо 3 227.0 1 716.6 1 510.4 55.4 61.6 49.8
Северна и Югоизточна България
Северозападен 272.1 146.1 126.0 45.2 50.6 40.2
Северен централен 345.9 180.0 165.9 53.2 57.7 49.0
Североизточен 443.5 245.7 197.9 57.0 65.7 49.0
Югоизточен 455.1 248.8 206.2 53.8 61.7 46.7
Югозападна и Южна централна България
Югозападен 1 088.1 559.2 528.9 61.7 66.5 57.4
Южен централен 622.3 336.8 285.5 52.6 59.4 46.2
РАБОТНА СИЛА И КОЕФИЦИЕНТИ НА ИКОНОМИЧЕСКА АКТИВНОСТ НА НАСЕЛЕНИЕТО НА 15 - 64 НАВЪРШЕНИ ГОДИНИ ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022 ГОДИНА
Статистически зони
   Статистически райони
Работна сила - хил. Коефициенти на икономическа активност - %
общо мъже жени общо мъже жени
Общо 3 131.3 1 662.6 1 468.7 72.0 75.6 68.4
Северна и Югоизточна България
Северозападен 264.1 141.4 122.7 63.2 65.9 60.4
Северен централен 336.0 173.6 162.4 71.8 72.6 71.0
Североизточен 432.7 239.1 193.6 73.5 80.3 66.7
Югоизточен 437.7 238.3 199.3 69.6 75.2 63.9
Югозападна и Южна централна България
Югозападен 1 059.9 546.3 513.6 77.8 79.7 75.9
Южен централен 601.0 323.9 277.0 68.0 72.5 63.5
19.05.2022