Тримесечни данни
Европейска SDMX структура за метаданни (ESMS)

Наблюдение на работната сила - Наблюдение на работната сила/Тримесечни данни
Контакт
Организация

Национален статистически институт

Отдел

„Статистика на пазара на труда”

Лице за контакт

Цвета Костова

Милка Гълъбова

Длъжност

държавен експерт

главен експерт

Адрес

ул. „П. Волов” № 2, София 1038

Електронна поща

[email protected]

[email protected]

 

 

Телефон

(+359 2) 9857 619

(+359 2) 9857 132

 

Факс
Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване20 юли 2021 г.
Дата на публикуване20 юли 2021 г.
Дата на последно актуализиране20 юли 2021 г.
Статистическо представяне
Описание на данните

Тримесечни данни от наблюдението на работната сила

Наблюдението на работната сила е извадково статистическо изследване, провеждано чрез домакинствата. Основната цел на изследването е да осигури данни за икономическата активност на населението на 15 и повече навършени години и за основните характеристики на заетите и безработните лица и лицата извън работната сила в Република България.

Използвани класификации

В наблюдението на работна сила се използват класификации, хармонизирани с действащите международни класификации по отношение на икономическите дейности, професиите, степените на завършено образование и други. Основните класификации са:

 • Международна стандартна класификация на образованието 1997 (МСКО 1997) - до края на 2013 година;
 • Международна стандартна класификация на образованието 2011 (МСКО 2011) - от началото на 2014 година;
 • Класификация на икономическите дейности (КИД - 2008);
 • Национална класификация на професиите и длъжностите - 2005 - съвместима с Международната стандартна класификация на професиите ISCO'88 - до края на 2010 година;
 • Национална класификация на професиите и длъжностите - 2011 - съвместима с Международната стандартна класификация на професиите ISCO'08 - от началото на 2011 година;
 • Международна класификация на статуса в заетостта (ICSE-93);
 • Класификация на териториалните единици за статистически цели в България (NUTS).
Обхват
 • Наблюдението обхваща лицата, живеещи в обикновените домакинства в страната. Въпросите, отнасящи се за икономическата активност, се задават на лицата на възраст 15 - 89 навършени години.
Понятия и дефиниции

Наблюдението на работната сила осигурява оценки за основните характеристики на пазара на труда, като заетост, безработица, неактивност, професии, икономически дейности, продължителност на работното време и други, както и социално-демографски характеристики като пол, възраст, местоживеене (град/село), образование и други.

Основните дефиниции, използвани в наблюдението, са в съответствие с препоръките на Международната организация на труда и законодателството на Европейския съюз.

Заети са лицата на възраст 15 - 89 навършени години, които през наблюдавания период, който е една календарна седмица:

 • извършват работа, дори за един час, за което получават работна заплата или друг доход;
 • не работят, но имат работа, от която временно отсъстват поради:

- годишен отпуск, болест, отпуск при раждане и отглеждане на дете до навършване на 2-годишна възраст, гъвкав график на работното време;

- участие в обучение, свързано с работата;

- сезонност на работата, ако продължават редовно да извършват дейности, свързани с работата и извън активния сезон;

- друго отсъствие (вкл. неплатен отпуск за гледане на дете между 2- и 8-годишна възраст), ако очакваната му продължителност е 3 месеца или по-малко.

Лицата, произвеждащи селскостопански продукти се считат за заети, ако основната част от продукцията е предназначена за продажба или за размяна.

Безработни са лицата на възраст 15 - 74 навършени години, които през наблюдавания период не са заети лица, съгласно посочената по-горе дефиниция наблюдавания период, като едновременно с това:

 • са на разположение да започнат работа до две седмици след края на наблюдавания период;
 • активно търсят работа през период от четири седмици, вкл. наблюдаваната седмица, или вече са намерили работа, която очакват да започнат до три месеца след края на наблюдавания период.

За активни методи на търсене на работа се считат:

- контакт с държавно бюро по труда с цел намиране на работа;

- контакт с частни бюра, агенции, фирми, извършващи посредническа дейност по наемане на работа;

- директно отнасяне към работодатели;

- търсене на съдействие от роднини, приятели и познати за намиране на работа;

- подаване или отговаряне на обяви за работа в печатни или електронни медии;

- изучаване на обяви за работа в печатни или електронни медии;

- явяване на изпит, тест или интервю за кандидатстване за работа;

- качване или актуализиране на автобиография (CV) онлайн;

- подготовка за започване на самостоятелен бизнес (търсене на земя, сграда,  помещение, оборудване; кандидатстване за разрешения, патенти, кредити, с цел започване на самостоятелен бизнес).

Заетите и безработните лица съставляват работната сила (икономически активното население).

Коефициент на икономическа активност - относителен дял на икономически активното население (работната сила) от общото население.

Коефициент на заетост - относителен дял на заетите лица от общото население.

Коефициент на безработица - относителен дял на безработните лица от икономически активното население (работната сила).

Продължителност на безработицата - определя се като по-краткия от следните два периода:

 • продължителност на търсене на работа;
 • продължителност на времето, през което лицето е било без работа.

Продължително безработни лица - лицата, които са безработни от една година и повече.

Коефициент на продължителна безработица - относителен дял на продължително безработните лица от икономически активното население (работната сила).

Лица извън работната сила (текущо икономически неактивно население) - лицата, които не са нито заети, нито безработни през наблюдавания период, вкл. всички лица под 15 или над 89 навършени години.

Обезкуражени лица - лицата на възраст 15 - 74 навършени години, които желаят да работят, но не търсят активно работа, защото предполагат, че няма да намерят подходяща работа.

Продължителност на работно време - разпределението на лицата според продължителността на работното време - пълно или непълно, е извършено въз основа на преценката на анкетираните лица. Фактическото седмично работно време се отнася за броя на часовете, вкл. извънредните, през които лицето работи в рамките на наблюдавания период на основната си работа.

Статус в заетостта - според статуса в заетостта лицата се класифицират в следните групи:

 • работодатели - лица, които сами или в съдружие с други лица управляват собствени предприятия (фирми, стопанства) или извършват самостоятелно друга дейност за производство на стоки или услуги, като наемат на работа поне едно лице;
 • самостоятелно заети лица - лица, които сами или в съдружие с други лица управляват собствени предприятия, работят на свободна практика, работят под аренда или извършват самостоятелно друга дейност за производство на стоки и услуги, като не наемат на работа други лица;
 • наети лица - лица, извършващи работа, за която получават възнаграждение в пари или в натура под формата на работна заплата, възнаграждение по граждански договор или друго възнаграждение, работещи в обществени предприятия и организации или за частен работодател;
 • неплатени семейни работници - лица, които работят без заплащане във фирма, предприятие или стопанство на родствено лице.

Икономическа дейност - определя се от вида на производството или извършваните услуги от предприятието или поделението, където е основната работа на лицето.

Икономически сектори - разпределението на заетите по икономически сектори е извършено чрез групиране на икономическите дейности по следния начин:

 • Сектор „Селско и горско стопанство” включва селско, ловно, горско и рибно стопанство.
 • Сектор „Индустрия” включва добивна промишленост, преработваща промишленост, производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива, доставяне на води, канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване и строителство.
 • Сектор „Услуги” включва всички останали икономически дейности.

Професия - определя се от вида на работата, която извършва лицето към наблюдавания период.

Статистическа единица

Лица

Статистическа съвкупност

Наблюдението на работната сила обхваща постоянното население на страната.

Географски обхват (територия)

За територията на Република България.

Времеви обхват

Първо тримесечие 2003 - първо тримесечие 2021 година

Базисен период

Не се прилага.

Мерна единица

Основната част от абсолютните данни представляват брой лица и са посочени в хиляди, а коефициентите - в %. Продължителността на фактическото работно време е представено в часове.

Отчетен период

За всяко лице, включено в извадката, наблюдаваният период е една календарна седмица (от понеделник до неделя). В рамките на всяко тримесечие извадката е равномерно разпределена във всички 13 календарни седмици.

Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения

Концепциите и дефинициите, използвани в изследването на работната сила, са в съответствие с:

 • Препоръките на Международната организация на труда;
 • Законодателството на Европейския съюз

     До 2020 г. включително:

 • Регламент (ЕО) № 577/98 на Съвета от 9 март 1998 г. относно организацията на извадковото изследване на работната сила в Общността;
 • Регламент № 1897/2000 на Комисията от 7 септември 2000 г. относно приложението на дефиницията за безработица в наблюдението на работната сила в Общността;
 • Регламент (ЕО) № 2257/2003 на Европейския парламент и Съвета от 25 ноември 2003 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 577/98 на Съвета и адаптиране на характеристиките на изследването;
 • Регламент 1372/2007 на Европейския парламент и Съвета от 23 октомври 2007 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 577/98;
 •  Регламент № 377/2008 на Комисията от 25 април 2008 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 577/98 относно кодификацията, която ще се използва за предаване на данни от 2009 г. нататък и на използването на подизвадка за събиране на данни по структурните променливи и за определянето на референтните тримесечия;
 • Регламент (ЕС) № 545/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година за изменение на Регламент (ЕО) № 577/98 на Съвета относно организацията на извадковото изследване на работната сила в Общността;

    От 2021 г.:

 • Регламент (EС) 2019/1700 на Европейския парламент и на Съвета от 10 октомври 2019 година за създаване на обща рамка за европейската статистика за лицата и домакинствата, основана на индивидуални данни, събрани чрез извадки, за изменение на регламенти (EО) № 808/2004, (EО) № 452/2008 и (EО) № 1338/2008 на Европейския парламент и на Съвета, и за отмяна на Регламент (EО) № 1177/2003 на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (EО) № 577/98 на Европейския парламент и на Съвета;
 • Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2240 на Комисията от 16 декември 2019 година за определяне на техническите елементи на масива от данни, установяване на техническите формати за предаване на информация и определяне на подробните изисквания и съдържанието на докладите за качеството във връзка с организацията на извадково изследване в област „Работна сила“ в съответствие с Регламент (ЕС) 2019/1700 на Европейския парламент и на Съвета;
 • Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2180 НА КОМИСИЯТА от 16 декември 2019 година за определяне на подробните правила и съдържание за докладите за качеството съгласно Регламент (ЕС) 2019/1700 на Европейския парламент и на Съвета;

 • Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2181 на Комисията от 16 декември 2019 година за определяне на технически характеристики по отношение на елементи, които са общи за няколко масива от данни съгласно Регламент (ЕС) 2019/1700 на Европейския парламент и на Съвета.

 •  Закон за статистиката.
Споделяне на данни

Не се прилага.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика

Опазването на тайната на индивидуалните данни е гарантирано съгласно:

 • Закон за статистиката;
 • Регламент (ЕО) № 223/2009 относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L 87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество.
Конфиденциалност - защита на данните

Индивидуални данни не се публикуват, спазвайки чл. 25 от Закона за статистиката. Разпространението на индивидуални данни се извършва само съгласно чл. 26 от Закона за статистиката.

Индивидуалните анонимизирани данни, които се предоставят за изследователски и научни цели, не съдържат административна информация, като лични данни и адрес, позволяващи директна идентификация. Извършва се и допълнително агрегиране на данните по отделни променливи.

 

Политика по разпространение
Календар за разпространение

Датата за публикуване на статистическата информация е посочена в Календара за представяне на резултатите от статистическите изследвания на НСИ. Основните резултати от наблюдението на работната сила се разпространяват тримесечно чрез прессъобщение и на интернет сайта на НСИ - 45 дни след края на тримесечието.

Достъп до календара за разпространение

Календарът е наличен на интернет сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/bg/node/488

Достъп на потребителите

Данните се публикуват на интернет сайта на НСИ в рубрика Пазар на труда и в Информационната система ИНФОСТАТ в съответствие със Закона за статистиката (Глава 5) и Кодекса на европейската статистическа практика, зачитайки професионалната независимост и с цел обективност, прозрачност, при което всички потребители са равнопоставени.

Достъпността от всички потребители до резултатите от статистическите изследвания и тяхната равнопоставеност са регламентирани в Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на Националния статистически институт.

Честота на разпространение

Тримесечно

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Прессъобщения с основните резултати от наблюдението на работната сила се публикуват на интернет сайта на НСИ (www.nsi.bg) всяко тримесечие съгласно Календара за представяне на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Публикации

Няма

Онлайн база данни

Подробни резултати от наблюдението на работната сила са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика „Пазар на труда“- Наблюдение на работната сила - Тримесечни данни: http://www.nsi.bg/bg/node/3992, както и в информационната система ИНФОСТАТ.

Достъп до микроданни

Анонимизирани индивидуални данни могат да бъдат предоставени за научни и изследователски цели по индивидуална заявка, съгласно Правилника за предоставяне на анонимизирани индивидуални данни за научни и изследователски цели: http://www.nsi.bg/bg/node/575

Други формати на разпространение

Информационна услуга по заявка, съгласно Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на НСИ.

Методологични документи
 • Методология на наблюдението на работната сила: http://www.nsi.bg/sites/default/files/files/metadata/LFS_Methodology.pdf
 • Брошура „Наблюдение на работната сила“
 • Указания за попълване на анкетните карти за наблюдение на работната сила.
Документация за качеството
Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Осигуряването на качеството в наблюдението на работната сила се извършва в съответствие с политиката и програмата за управление на качеството в НСИ.

НСИ следва и програма за изпълнение на препоръките на Работна група на Евростат за качеството на наблюдението на работната сила.

Оценка на качеството

Ежегодно се подготвят доклади за качеството на наблюдението на работната сила, съдържащи информация за различните аспекти на качеството.

Тримесечно се изчисляват основни индикатори за качеството, като стандартна грешка, коефициент на вариация и интервали да доверителност по определени показатели, относителен дял на неотговорилите и други.

Приложимост
Потребности на потребителите

Основни потребители на статистическа информация от наблюдението на работната сила са:

 • Международни организации:

- Европейска комисия - Главна дирекция „Заетост” и други дирекции;

- Евростат - отдел „Пазар на труда” и други отдели в Евростат;

- Европейска централна банка;

- Организация за икономическо сътрудничество и развитие;

- Международна организация на труда;

- ЮНЕСКО;

- УНИЦЕФ.

 • Потребители в страната:

- Министерства и държавни агенции;

- Българска народна банка;

- Синдикати;

- Организации на работодателите;

- Неправителствени организации;

- Научни организации и институти;

- Отделни фирми и организации - за собствени маркетингови проучвания или консултантски услуги.

Удовлетвореност на потребителите

Няма информация.

Пълнота

Наблюдението на работната сила в България обхваща всички задължителни променливи, съгласно законодателството на Европейския съюз по отношение на наблюдението на работната сила.


Точност и надеждност
Обща точност

Наблюдението на работната сила се извършва върху двустепенна гнездова извадка, включваща около 19.6 хил. домакинства всяко тримесечие (около 0.65% от домакинствата в страната). Както при всяко извадково изследване резултатите са обременени от грешки, дължащи се на извадката, както и на други грешки, свързани с невъзможността да бъдат анкетирани някои от единиците в извадката, възможни грешки при регистрацията на отговорите, обработката и други.

Извадкови грешки

За оценка на стохастичната точност на резултатите от наблюдението тримесечно се изчисляват коефициенти на вариация (относителни стандартни грешки) и интервали на доверителност (обхватът от стойности, които в 95% от случаите съдържат истинската стойност на показателя в генералната съвкупност) по основни показатели.

 


Неизвадкови грешки

 Навременност и точност на представяне
Навременност

Основните резултати от наблюдението на работната сила се обявяват 45 дни след края на съответното тримесечие.

Точност на представяне

Резултатите от наблюдението се представят точно на датите, заложени в Календара за представяне на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.


Съгласуваност и сравнимост

Географска сравнимост

Поради единството на използваните принципи, променливи, дефиниции и класификации е налице висока степен на сравнимост на резултатите от наблюдението на работната сила между страните-членки на ЕС.

Сравнимост във времето

От 2003 г. се въвежда непрекъснато наблюдение на работната сила, осигуряващо средни тримесечни и годишни оценки. От същата година започва прилагането на хармонизираната дефиниция за безработица, съгласно Регламент № 1897/2000.

От първото тримесечие на 2012 г. е въведен нов подход при претеглянето на единиците от извадката за наблюдението на работната сила, чието влияние трябва да се има предвид при ползването на данните от наблюдението на работната сила. Основните промени се състоят в следното:

 • увеличен е броят на възрастовите групи на ниво общо за страната (от 4 на 14), за които се осъществява съпоставимост между оценките от наблюдението и тези от текущата демографска статистика;
 • от данните за населението, използвани при оценката на резултатите от наблюдението на работната сила, са изключени лицата, живеещи в колективни домакинства (които са извън обхвата на изследването).

Върху сравнимостта на резултатите от наблюдението с предходни години оказва влияние и различието в данните за населението между текущата демографска статистика (използвани при първоначалната оценка на резултатите от наблюдението през 2010 и 2011 г.) и тези, получени при Преброяването на населението към 1 февруари 2011 година. Поради наличието на нови оценки за населението на база на Преброяване 2011 и промените в начина на претегляне на резултатите от наблюдението на работната сила са подготвени и поместени на интернет сайта на НСИ ревизирани тримесечни и годишни данни за 2010 и 2011 година. Вследствие на посочените промени ревизираните данни за 2010 г. не са напълно съпоставими с данните за предишни години.

Във връзка с изпълнението на Регламент (EС) 2019/1700 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на обща рамка за европейската статистика за лицата и домакинствата, основана на индивидуални данни, събрани чрез извадки, и произтичащи от него регламенти на Европейската комисия в областта на статистиката на работната сила  от първото тримесечие на 2021 г. са направени промени в методологията на наблюдението на работната сила, свързани преди всичко с дефинициите за заетост и безработица, по-съществените от които са следните:

 • лицата, които са в отпуск за гледане на дете между 1- и 2-годишна възраст, през който получават обезщетение във фиксиран размер, се отнасят към заетите лица (до края на 2020 г. са отнасяни към икономически неактивните лица);
 • лицата, които са в неплатен отпуск за гледане на дете между 2- и 8-годишна възраст, се считат за  заети, само ако еднократната продължителност на ползване на този вид отпуск е най-много 3 месеца, т. е. не ползват наведнъж целия полагаем им се отпуск (по 6 месеца за всеки от родителите). До края на 2020 г. всички лица, ползващи такъв вид отпуск, са отнасяни към заетите лица;
 • лицата, които отсъстват от работа по причини, различни от годишен отпуск, заболяване или злополука и отпуск за отглеждане на дете, се считат за заети, само ако продължителността на отсъствието 3 месеца или по-малко (независимо дали получават частично възнаграждение);
 • лицата, които произвеждат селскостопански продукти за собствено потребление, са изключени от категорията на заетите лица, дори чрез това производство да задоволяват основна част от потреблението в домакинството. За заети се считат само лицата, произвеждащи селскостопанска продукция, основната част от която е предназначена за продажба или за размяна.

Поради направените промени в методологията на наблюдението на работната сила, данните за първото тримесечие на 2021 г. не са напълно съпоставими с тези за предишни периоди.

Съгласуваност между предметни области

Съгласуваност с данните за населението

Оценките на текущата демографска статистика за населението на страната (по пол, местоживеене, възрастови групи, области) се използват при претеглянето на резултатите от извадката при наблюдението на работната сила, като се използват последните налични оценки. От 2012 г. от данните за населението, използвани при оценката на резултатите от наблюдението на работната сила, са изключени лицата, живеещи в колективни домакинства (които са извън обхвата на изследването).

Съгласуваност с оценките за заетите лица по методологията на Национални сметки

Национални сметки използват информация от различни източници, които се комбинират с оглед да се получи възможно най-изчерпателна и съвместима с другите показатели на Национални сметки оценка, в резултат на което данните за заетите лица според Национални сметки могат да се различават от тези на използваните източници. Основното различие с данните от Наблюдението на работната сила е по отношение на броя на заетите лица в селското стопанство. При оценката на данните за самостоятелно заетите лица в селското стопанство Национални сметки използват данни от преброяването на земеделските стопанства и извадкови изследвания на земеделските стопанства, провеждани от Министерство на земеделието, храните и горите.

Между Наблюдението на работната сила и Национални сметки съществуват и концептуални различия като например:

 • съгласно Европейската система от сметки (ЕСС’ 95) данните за заетите лица според методологията на Национални сметки се основават на концепцията за резидентност на производствените единици, докато Наблюдението на работната сила обхваща заетите лица, които са постоянно население на страната, вкл. работещи в други страни;
 • Наблюдението на работната сила не обхваща лицата, живеещи в колективни домакинства, които се включват в оценките на  Национални сметки;

Като цяло данните на Национални сметки са по-подходящи за измерване и анализ на заетостта като влагане на труд, докато данните на Наблюдението на работната сила са по-подходящи за анализ на труда като социално явление.

 Съгласуваност с данните от Наблюдението на наетите лица, работната заплата и другите разходи за труд

Основното различие в данните между двете изследвания се състои в това, че наблюденията на наетите лица, средствата за работна заплата и другите разходи за труд осигуряват данни за лицата, които са в трудово правоотношение с работодател съгласно Кодекса на труда или в служебно правоотношение по Закона за държавния служител, докато Наблюдението на работната сила обхваща и лица, наети на работа по друг вид договор или без договор, както и самостоятелно заетите лица (работодатели, лица, работещи за своя сметка, и лица, работещи без формално заплащане в семеен бизнес). За разлика от Наблюдението на работната сила в броя на наетите лица по трудово и служебно правоотношение се не включват лицата, работещи в дейностите по отбрана и опазване на обществения ред.

Различията в единиците на наблюдение, в наблюдавания период, в начина на класифицирането на данните по икономически дейности, в принципите на териториално отнасяне (по местоживеене/по месторабота) и др. също оказват влияние върху сравнимостта на резултатите.

Съгласуваност с данните за регистрираните безработни

Основните методологически различия между Наблюдението на работната сила и данните на Агенцията по заетостта са следните:

 • Данните на Агенцията по заетостта се отнасят за безработните лица, регистрирани в бюрата по труда. Съгласно прилаганата международна дефиниция в Наблюдението на работната сила безработни могат да бъдат и лица, които не са регистрирани в бюрата по труда, но търсят работа чрез други активни методи - чрез частни посреднически агенции, директно отнасяне към работодатели, чрез съдействие от роднини и познати, чрез подаване, отговаряне или изучаване на обяви в печатни или електронни медии, качване или актуализиране на автобиография (CV) онлайн и др. Дори регистрацията в бюрата по труда сама по себе си не е активен метод за търсене на работа. За активен метод се счита контактът с бюрото по труда с цел намиране на работа.
 • За разлика от регистрираните безработни, според Наблюдението на работната сила безработни могат да бъдат също учащи и пенсионери, които търсят активно работа и имат готовност да започнат работа.
 • При изчисляването на коефициента на безработица при Наблюдението на работната сила се използват текущи данни за икономически активното население (работната сила), получени при същото наблюдение, докато данните за икономически активните лица, използвани за изчисляване на равнището на регистрираната безработица, са от преброяването на населението, поради което са постоянна величина за по-дълъг период от време.

Наблюдението на работната сила е извадково анкетно изследване, при което информацията се получава от самите лица, докато данните на Агенцията по заетостта се основават на регистри и имат изчерпателен характер.

Вътрешна съгласуваност

Поради закръгляването на данните директно от компютър, в някои случаи общите данни могат да се различават незначително от сумата на отделните групи, включващи се в тях.

Разходи и натовареност

Средната продължителност на интервюто по наблюдението на работната сила на едно лице е около 15 минути. Продължителността на интервюто зависи от статуса на отделното лице и поредността на участие в наблюдението.

Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика

Ревизия на вече публикувани данни обикновено не се прави. По изключение ревизия на данните може да се направи след получаване на нови оценки за населението при преброяване.

Ревизия на данните - практика

Поради наличието на нови оценки за населението на база на Преброяване 2011 и промените в начина на претегляне на резултатите от наблюдението на работната сила са подготвени и поместени на сайта на НСИ ревизирани тримесечни данни за 2010 и 2011 година. 


Статистическа обработка
Източници на данни

Източник на данните е наблюдението на работната сила, което се извършва върху извадка от около 19.6 хил. домакинства от цялата страна.

Честота на събиране на данни

Тримесечно

Събиране на данни

Данните се събират с помощта на хартиена анкетна карта чрез провеждането на персонално интервю с лицата от домакинствата, включени в извадката. Въпросите за икономическата активност се задават на лицата на възраст 15 - 89 навършени години.

Валидиране на данни

В процеса на въвеждане на информацията от анкетните карти в компютър се извършва логически контрол. Преди публикуване на информацията се извършват допълнителни проверки за съвместимост.

Обработка на данни

Попълнените анкетни карти се кодират и въвеждат на персонален компютър в отделите "Статистически изследвания" на териториалните статистически бюра.

Масивите с данни се изпращат в НСИ, където на национално равнище се извършва допълнителен контрол и претегляне на първичните данни. Претеглените данни се групират по различни признаци и се оформят в таблици за разпространение и публикуване.

Изглаждане

Не се прилага.

Коментар
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.1: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.1.xml
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.0: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml


Европейска стандартна структура за доклади по качество (ESQRS)

Наблюдение на работната сила - Наблюдение на работната сила/Тримесечни данни
Контакт
Организация

Национален статистически институт

Отдел

„Статистика на пазара на труда”

Лице за контакт

Цвета Костова

Милка Гълъбова

Длъжност

държавен експерт

главен експерт

Адрес

ул. „П. Волов” № 2, София 1038

Електронна поща

[email protected]

[email protected]

 

 

Телефон

(+359 2) 9857 619

(+359 2) 9857 132

 

Факс
Статистическо представяне
Описание на данните

Тримесечни данни от наблюдението на работната сила

Наблюдението на работната сила е извадково статистическо изследване, провеждано чрез домакинствата. Основната цел на изследването е да осигури данни за икономическата активност на населението на 15 и повече навършени години и за основните характеристики на заетите и безработните лица и лицата извън работната сила в Република България.

Използвани класификации

В наблюдението на работна сила се използват класификации, хармонизирани с действащите международни класификации по отношение на икономическите дейности, професиите, степените на завършено образование и други. Основните класификации са:

 • Международна стандартна класификация на образованието 1997 (МСКО 1997) - до края на 2013 година;
 • Международна стандартна класификация на образованието 2011 (МСКО 2011) - от началото на 2014 година;
 • Класификация на икономическите дейности (КИД - 2008);
 • Национална класификация на професиите и длъжностите - 2005 - съвместима с Международната стандартна класификация на професиите ISCO'88 - до края на 2010 година;
 • Национална класификация на професиите и длъжностите - 2011 - съвместима с Международната стандартна класификация на професиите ISCO'08 - от началото на 2011 година;
 • Международна класификация на статуса в заетостта (ICSE-93);
 • Класификация на териториалните единици за статистически цели в България (NUTS).
Обхват
 • Наблюдението обхваща лицата, живеещи в обикновените домакинства в страната. Въпросите, отнасящи се за икономическата активност, се задават на лицата на възраст 15 - 89 навършени години.
Понятия и дефиниции

Наблюдението на работната сила осигурява оценки за основните характеристики на пазара на труда, като заетост, безработица, неактивност, професии, икономически дейности, продължителност на работното време и други, както и социално-демографски характеристики като пол, възраст, местоживеене (град/село), образование и други.

Основните дефиниции, използвани в наблюдението, са в съответствие с препоръките на Международната организация на труда и законодателството на Европейския съюз.

Заети са лицата на възраст 15 - 89 навършени години, които през наблюдавания период, който е една календарна седмица:

 • извършват работа, дори за един час, за което получават работна заплата или друг доход;
 • не работят, но имат работа, от която временно отсъстват поради:

- годишен отпуск, болест, отпуск при раждане и отглеждане на дете до навършване на 2-годишна възраст, гъвкав график на работното време;

- участие в обучение, свързано с работата;

- сезонност на работата, ако продължават редовно да извършват дейности, свързани с работата и извън активния сезон;

- друго отсъствие (вкл. неплатен отпуск за гледане на дете между 2- и 8-годишна възраст), ако очакваната му продължителност е 3 месеца или по-малко.

Лицата, произвеждащи селскостопански продукти се считат за заети, ако основната част от продукцията е предназначена за продажба или за размяна.

Безработни са лицата на възраст 15 - 74 навършени години, които през наблюдавания период не са заети лица, съгласно посочената по-горе дефиниция наблюдавания период, като едновременно с това:

 • са на разположение да започнат работа до две седмици след края на наблюдавания период;
 • активно търсят работа през период от четири седмици, вкл. наблюдаваната седмица, или вече са намерили работа, която очакват да започнат до три месеца след края на наблюдавания период.

За активни методи на търсене на работа се считат:

- контакт с държавно бюро по труда с цел намиране на работа;

- контакт с частни бюра, агенции, фирми, извършващи посредническа дейност по наемане на работа;

- директно отнасяне към работодатели;

- търсене на съдействие от роднини, приятели и познати за намиране на работа;

- подаване или отговаряне на обяви за работа в печатни или електронни медии;

- изучаване на обяви за работа в печатни или електронни медии;

- явяване на изпит, тест или интервю за кандидатстване за работа;

- качване или актуализиране на автобиография (CV) онлайн;

- подготовка за започване на самостоятелен бизнес (търсене на земя, сграда,  помещение, оборудване; кандидатстване за разрешения, патенти, кредити, с цел започване на самостоятелен бизнес).

Заетите и безработните лица съставляват работната сила (икономически активното население).

Коефициент на икономическа активност - относителен дял на икономически активното население (работната сила) от общото население.

Коефициент на заетост - относителен дял на заетите лица от общото население.

Коефициент на безработица - относителен дял на безработните лица от икономически активното население (работната сила).

Продължителност на безработицата - определя се като по-краткия от следните два периода:

 • продължителност на търсене на работа;
 • продължителност на времето, през което лицето е било без работа.

Продължително безработни лица - лицата, които са безработни от една година и повече.

Коефициент на продължителна безработица - относителен дял на продължително безработните лица от икономически активното население (работната сила).

Лица извън работната сила (текущо икономически неактивно население) - лицата, които не са нито заети, нито безработни през наблюдавания период, вкл. всички лица под 15 или над 89 навършени години.

Обезкуражени лица - лицата на възраст 15 - 74 навършени години, които желаят да работят, но не търсят активно работа, защото предполагат, че няма да намерят подходяща работа.

Продължителност на работно време - разпределението на лицата според продължителността на работното време - пълно или непълно, е извършено въз основа на преценката на анкетираните лица. Фактическото седмично работно време се отнася за броя на часовете, вкл. извънредните, през които лицето работи в рамките на наблюдавания период на основната си работа.

Статус в заетостта - според статуса в заетостта лицата се класифицират в следните групи:

 • работодатели - лица, които сами или в съдружие с други лица управляват собствени предприятия (фирми, стопанства) или извършват самостоятелно друга дейност за производство на стоки или услуги, като наемат на работа поне едно лице;
 • самостоятелно заети лица - лица, които сами или в съдружие с други лица управляват собствени предприятия, работят на свободна практика, работят под аренда или извършват самостоятелно друга дейност за производство на стоки и услуги, като не наемат на работа други лица;
 • наети лица - лица, извършващи работа, за която получават възнаграждение в пари или в натура под формата на работна заплата, възнаграждение по граждански договор или друго възнаграждение, работещи в обществени предприятия и организации или за частен работодател;
 • неплатени семейни работници - лица, които работят без заплащане във фирма, предприятие или стопанство на родствено лице.

Икономическа дейност - определя се от вида на производството или извършваните услуги от предприятието или поделението, където е основната работа на лицето.

Икономически сектори - разпределението на заетите по икономически сектори е извършено чрез групиране на икономическите дейности по следния начин:

 • Сектор „Селско и горско стопанство” включва селско, ловно, горско и рибно стопанство.
 • Сектор „Индустрия” включва добивна промишленост, преработваща промишленост, производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива, доставяне на води, канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване и строителство.
 • Сектор „Услуги” включва всички останали икономически дейности.

Професия - определя се от вида на работата, която извършва лицето към наблюдавания период.

Статистическа единица

Лица

Статистическа съвкупност

Наблюдението на работната сила обхваща постоянното население на страната.

Географски обхват (територия)

За територията на Република България.

Времеви обхват

Първо тримесечие 2003 - първо тримесечие 2021 година

Базисен период

Не се прилага.

Статистическа обработка
Източници на данни

Източник на данните е наблюдението на работната сила, което се извършва върху извадка от около 19.6 хил. домакинства от цялата страна.

Честота на събиране на данни

Тримесечно

Събиране на данни

Данните се събират с помощта на хартиена анкетна карта чрез провеждането на персонално интервю с лицата от домакинствата, включени в извадката. Въпросите за икономическата активност се задават на лицата на възраст 15 - 89 навършени години.

Валидиране на данни

В процеса на въвеждане на информацията от анкетните карти в компютър се извършва логически контрол. Преди публикуване на информацията се извършват допълнителни проверки за съвместимост.

Обработка на данни

Попълнените анкетни карти се кодират и въвеждат на персонален компютър в отделите "Статистически изследвания" на териториалните статистически бюра.

Масивите с данни се изпращат в НСИ, където на национално равнище се извършва допълнителен контрол и претегляне на първичните данни. Претеглените данни се групират по различни признаци и се оформят в таблици за разпространение и публикуване.

Изглаждане

Не се прилага.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Осигуряването на качеството в наблюдението на работната сила се извършва в съответствие с политиката и програмата за управление на качеството в НСИ.

НСИ следва и програма за изпълнение на препоръките на Работна група на Евростат за качеството на наблюдението на работната сила.

Оценка на качеството

Ежегодно се подготвят доклади за качеството на наблюдението на работната сила, съдържащи информация за различните аспекти на качеството.

Тримесечно се изчисляват основни индикатори за качеството, като стандартна грешка, коефициент на вариация и интервали да доверителност по определени показатели, относителен дял на неотговорилите и други.

Приложимост
Потребности на потребителите

Основни потребители на статистическа информация от наблюдението на работната сила са:

 • Международни организации:

- Европейска комисия - Главна дирекция „Заетост” и други дирекции;

- Евростат - отдел „Пазар на труда” и други отдели в Евростат;

- Европейска централна банка;

- Организация за икономическо сътрудничество и развитие;

- Международна организация на труда;

- ЮНЕСКО;

- УНИЦЕФ.

 • Потребители в страната:

- Министерства и държавни агенции;

- Българска народна банка;

- Синдикати;

- Организации на работодателите;

- Неправителствени организации;

- Научни организации и институти;

- Отделни фирми и организации - за собствени маркетингови проучвания или консултантски услуги.

Удовлетвореност на потребителите

Няма информация.

Пълнота

Наблюдението на работната сила в България обхваща всички задължителни променливи, съгласно законодателството на Европейския съюз по отношение на наблюдението на работната сила.


Степен на пълнота на данните

Наблюдението на работната сила в България обхваща всички задължителни променливи, съгласно законодателството на Европейския съюз по отношение на наблюдението на работната сила.

 

Точност и надеждност
Обща точност

Наблюдението на работната сила се извършва върху двустепенна гнездова извадка, включваща около 19.6 хил. домакинства всяко тримесечие (около 0.65% от домакинствата в страната). Както при всяко извадково изследване резултатите са обременени от грешки, дължащи се на извадката, както и на други грешки, свързани с невъзможността да бъдат анкетирани някои от единиците в извадката, възможни грешки при регистрацията на отговорите, обработката и други.

Извадкови грешки

За оценка на стохастичната точност на резултатите от наблюдението тримесечно се изчисляват коефициенти на вариация (относителни стандартни грешки) и интервали на доверителност (обхватът от стойности, които в 95% от случаите съдържат истинската стойност на показателя в генералната съвкупност) по основни показатели.

 


Показатели за извадкови грешки
 Брой на заетите лица на възраст 20 - 64 навършени години - хил.Коефициент на заетост (20 - 64 навършени години) - %Брой на безработните лица - хил.Коефициент на безработица - %Коефициент на безработица за възрастовата група 15 - 24 навършени години - %
Оценка2931.171.7204.06.316.8
Коефициент на вариация - %1.41.45.14.911.0
Стандартна грешка39.41.010.50.31.8
Интервали на доверителност2853.76;3008.469.84;73.63183.45;224.545.71;6.9313.19;20.43

Данни за първото тримесечие на 2021 година.

Неизвадкови грешки

 Грешки на обхвата
Степен на свръхобхват

8.3% (първо тримесечие 2021 година)

Дял на общите единици
Грешки при измерването
Грешки поради липса на отговор

Относителен дял на неанкетираните домакинства - % 1

Общо

22.2

  по причини:

 

Отказ

4.9

Неосъществен контакт

17.0

Други

0.4

1 Не са включени необитаемите жилища.

Данни за първото тримесечие на 2021 година.

 

Степен на неотговорили единици от съвкупността
Степен на неотговаряне на отделни променливи във въпросника
Грешки при обработката
Степен на импутация
Грешки, свързани с допусканията на модела
Сезонно изглаждане

Не се прилага.

 

Ревизия на данните - политика

Ревизия на вече публикувани данни обикновено не се прави. По изключение ревизия на данните може да се направи след получаване на нови оценки за населението при преброяване.

Ревизия на данните - практика

Поради наличието на нови оценки за населението на база на Преброяване 2011 и промените в начина на претегляне на резултатите от наблюдението на работната сила са подготвени и поместени на сайта на НСИ ревизирани тримесечни данни за 2010 и 2011 година. 


Ревизия на данните - средна стойност
Навременност и точност на представяне
Навременност

Основните резултати от наблюдението на работната сила се обявяват 45 дни след края на съответното тримесечие.

Лаг във времето - първи резултати
Лаг във времето - окончателни резултати

45 дни след края на съответното тримесечие

Точност на представяне

Резултатите от наблюдението се представят точно на датите, заложени в Календара за представяне на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.


Точност на представяне - предоставяне и публикуване

Резултатите от наблюдението се представят точно на датите, заложени в Календара за представяне на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

 

Съгласуваност и сравнимост

Географска сравнимост

Поради единството на използваните принципи, променливи, дефиниции и класификации е налице висока степен на сравнимост на резултатите от наблюдението на работната сила между страните-членки на ЕС.

Коефициент на асиметрия за статистическите огледални потоци

Не се прилага

Сравнимост във времето

От 2003 г. се въвежда непрекъснато наблюдение на работната сила, осигуряващо средни тримесечни и годишни оценки. От същата година започва прилагането на хармонизираната дефиниция за безработица, съгласно Регламент № 1897/2000.

От първото тримесечие на 2012 г. е въведен нов подход при претеглянето на единиците от извадката за наблюдението на работната сила, чието влияние трябва да се има предвид при ползването на данните от наблюдението на работната сила. Основните промени се състоят в следното:

 • увеличен е броят на възрастовите групи на ниво общо за страната (от 4 на 14), за които се осъществява съпоставимост между оценките от наблюдението и тези от текущата демографска статистика;
 • от данните за населението, използвани при оценката на резултатите от наблюдението на работната сила, са изключени лицата, живеещи в колективни домакинства (които са извън обхвата на изследването).

Върху сравнимостта на резултатите от наблюдението с предходни години оказва влияние и различието в данните за населението между текущата демографска статистика (използвани при първоначалната оценка на резултатите от наблюдението през 2010 и 2011 г.) и тези, получени при Преброяването на населението към 1 февруари 2011 година. Поради наличието на нови оценки за населението на база на Преброяване 2011 и промените в начина на претегляне на резултатите от наблюдението на работната сила са подготвени и поместени на интернет сайта на НСИ ревизирани тримесечни и годишни данни за 2010 и 2011 година. Вследствие на посочените промени ревизираните данни за 2010 г. не са напълно съпоставими с данните за предишни години.

Във връзка с изпълнението на Регламент (EС) 2019/1700 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на обща рамка за европейската статистика за лицата и домакинствата, основана на индивидуални данни, събрани чрез извадки, и произтичащи от него регламенти на Европейската комисия в областта на статистиката на работната сила  от първото тримесечие на 2021 г. са направени промени в методологията на наблюдението на работната сила, свързани преди всичко с дефинициите за заетост и безработица, по-съществените от които са следните:

 • лицата, които са в отпуск за гледане на дете между 1- и 2-годишна възраст, през който получават обезщетение във фиксиран размер, се отнасят към заетите лица (до края на 2020 г. са отнасяни към икономически неактивните лица);
 • лицата, които са в неплатен отпуск за гледане на дете между 2- и 8-годишна възраст, се считат за  заети, само ако еднократната продължителност на ползване на този вид отпуск е най-много 3 месеца, т. е. не ползват наведнъж целия полагаем им се отпуск (по 6 месеца за всеки от родителите). До края на 2020 г. всички лица, ползващи такъв вид отпуск, са отнасяни към заетите лица;
 • лицата, които отсъстват от работа по причини, различни от годишен отпуск, заболяване или злополука и отпуск за отглеждане на дете, се считат за заети, само ако продължителността на отсъствието 3 месеца или по-малко (независимо дали получават частично възнаграждение);
 • лицата, които произвеждат селскостопански продукти за собствено потребление, са изключени от категорията на заетите лица, дори чрез това производство да задоволяват основна част от потреблението в домакинството. За заети се считат само лицата, произвеждащи селскостопанска продукция, основната част от която е предназначена за продажба или за размяна.

Поради направените промени в методологията на наблюдението на работната сила, данните за първото тримесечие на 2021 г. не са напълно съпоставими с тези за предишни периоди.

Дължина на съпоставимите динамични редове
Съгласуваност между предметни области

Съгласуваност с данните за населението

Оценките на текущата демографска статистика за населението на страната (по пол, местоживеене, възрастови групи, области) се използват при претеглянето на резултатите от извадката при наблюдението на работната сила, като се използват последните налични оценки. От 2012 г. от данните за населението, използвани при оценката на резултатите от наблюдението на работната сила, са изключени лицата, живеещи в колективни домакинства (които са извън обхвата на изследването).

Съгласуваност с оценките за заетите лица по методологията на Национални сметки

Национални сметки използват информация от различни източници, които се комбинират с оглед да се получи възможно най-изчерпателна и съвместима с другите показатели на Национални сметки оценка, в резултат на което данните за заетите лица според Национални сметки могат да се различават от тези на използваните източници. Основното различие с данните от Наблюдението на работната сила е по отношение на броя на заетите лица в селското стопанство. При оценката на данните за самостоятелно заетите лица в селското стопанство Национални сметки използват данни от преброяването на земеделските стопанства и извадкови изследвания на земеделските стопанства, провеждани от Министерство на земеделието, храните и горите.

Между Наблюдението на работната сила и Национални сметки съществуват и концептуални различия като например:

 • съгласно Европейската система от сметки (ЕСС’ 95) данните за заетите лица според методологията на Национални сметки се основават на концепцията за резидентност на производствените единици, докато Наблюдението на работната сила обхваща заетите лица, които са постоянно население на страната, вкл. работещи в други страни;
 • Наблюдението на работната сила не обхваща лицата, живеещи в колективни домакинства, които се включват в оценките на  Национални сметки;

Като цяло данните на Национални сметки са по-подходящи за измерване и анализ на заетостта като влагане на труд, докато данните на Наблюдението на работната сила са по-подходящи за анализ на труда като социално явление.

 Съгласуваност с данните от Наблюдението на наетите лица, работната заплата и другите разходи за труд

Основното различие в данните между двете изследвания се състои в това, че наблюденията на наетите лица, средствата за работна заплата и другите разходи за труд осигуряват данни за лицата, които са в трудово правоотношение с работодател съгласно Кодекса на труда или в служебно правоотношение по Закона за държавния служител, докато Наблюдението на работната сила обхваща и лица, наети на работа по друг вид договор или без договор, както и самостоятелно заетите лица (работодатели, лица, работещи за своя сметка, и лица, работещи без формално заплащане в семеен бизнес). За разлика от Наблюдението на работната сила в броя на наетите лица по трудово и служебно правоотношение се не включват лицата, работещи в дейностите по отбрана и опазване на обществения ред.

Различията в единиците на наблюдение, в наблюдавания период, в начина на класифицирането на данните по икономически дейности, в принципите на териториално отнасяне (по местоживеене/по месторабота) и др. също оказват влияние върху сравнимостта на резултатите.

Съгласуваност с данните за регистрираните безработни

Основните методологически различия между Наблюдението на работната сила и данните на Агенцията по заетостта са следните:

 • Данните на Агенцията по заетостта се отнасят за безработните лица, регистрирани в бюрата по труда. Съгласно прилаганата международна дефиниция в Наблюдението на работната сила безработни могат да бъдат и лица, които не са регистрирани в бюрата по труда, но търсят работа чрез други активни методи - чрез частни посреднически агенции, директно отнасяне към работодатели, чрез съдействие от роднини и познати, чрез подаване, отговаряне или изучаване на обяви в печатни или електронни медии, качване или актуализиране на автобиография (CV) онлайн и др. Дори регистрацията в бюрата по труда сама по себе си не е активен метод за търсене на работа. За активен метод се счита контактът с бюрото по труда с цел намиране на работа.
 • За разлика от регистрираните безработни, според Наблюдението на работната сила безработни могат да бъдат също учащи и пенсионери, които търсят активно работа и имат готовност да започнат работа.
 • При изчисляването на коефициента на безработица при Наблюдението на работната сила се използват текущи данни за икономически активното население (работната сила), получени при същото наблюдение, докато данните за икономически активните лица, използвани за изчисляване на равнището на регистрираната безработица, са от преброяването на населението, поради което са постоянна величина за по-дълъг период от време.

Наблюдението на работната сила е извадково анкетно изследване, при което информацията се получава от самите лица, докато данните на Агенцията по заетостта се основават на регистри и имат изчерпателен характер.

Съгласуваност между статистически данни с годишна и с по-малка периодичност

Годишните данни от наблюдението на работната сила представляват средна аритметична от данните за четирите тримесечия на съответната година.

Съгласуваност с националните сметки

Съгласуваност с оценките за заетите лица по методологията на Национални сметки

Национални сметки използват информация от различни източници, които се комбинират с оглед да се получи възможно най-изчерпателна и съвместима с другите показатели на Национални сметки оценка, в резултат на което данните за заетите лица според Национални сметки могат да се различават от тези на използваните източници. Основното различие с данните от Наблюдението на работната сила е по отношение на броя на заетите лица в селското стопанство. При оценката на данните за самостоятелно заетите лица в селското стопанство Национални сметки използват данни от преброяването на земеделските стопанства и извадкови изследвания на земеделските стопанства, провеждани от Министерство на земеделието, храните и горите.

Между Наблюдението на работната сила и Национални сметки съществуват и концептуални различия като например:

 • съгласно Европейската система от сметки (ЕСС’ 95) данните за заетите лица според методологията на Национални сметки се основават на концепцията за резидентност на производствените единици, докато Наблюдението на работната сила обхваща заетите лица, които са постоянно население на страната, вкл. работещи в други страни;
 • Наблюдението на работната сила не обхваща лицата, живеещи в колективни домакинства, които се включват в оценките на  Национални сметки;

Като цяло данните на Национални сметки са по-подходящи за измерване и анализ на заетостта като влагане на труд, докато данните на Наблюдението на работната сила са по-походящи за анализ на труда като социално явление.

 

Вътрешна съгласуваност

Поради закръгляването на данните директно от компютър, в някои случаи общите данни могат да се различават незначително от сумата на отделните групи, включващи се в тях.

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Прессъобщения с основните резултати от наблюдението на работната сила се публикуват на интернет сайта на НСИ (www.nsi.bg) всяко тримесечие съгласно Календара за представяне на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Публикации

Няма

Онлайн база данни

Подробни резултати от наблюдението на работната сила са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика „Пазар на труда“- Наблюдение на работната сила - Тримесечни данни: http://www.nsi.bg/bg/node/3992, както и в информационната система ИНФОСТАТ.

Таблици с данни - консултации
Достъп до микроданни

Анонимизирани индивидуални данни могат да бъдат предоставени за научни и изследователски цели по индивидуална заявка, съгласно Правилника за предоставяне на анонимизирани индивидуални данни за научни и изследователски цели: http://www.nsi.bg/bg/node/575

Други формати на разпространение

Информационна услуга по заявка, съгласно Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на НСИ.

Метаданни - консултации
Методологични документи
 • Методология на наблюдението на работната сила: http://www.nsi.bg/sites/default/files/files/metadata/LFS_Methodology.pdf
 • Брошура „Наблюдение на работната сила“
 • Указания за попълване на анкетните карти за наблюдение на работната сила.
Степен на пълнота на метаданните
Документи за качеството
Разходи и натовареност

Средната продължителност на интервюто по наблюдението на работната сила на едно лице е около 15 минути. Продължителността на интервюто зависи от статуса на отделното лице и поредността на участие в наблюдението.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика

Опазването на тайната на индивидуалните данни е гарантирано съгласно:

 • Закон за статистиката;
 • Регламент (ЕО) № 223/2009 относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L 87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество.
Конфиденциалност - защита на данните

Индивидуални данни не се публикуват, спазвайки чл. 25 от Закона за статистиката. Разпространението на индивидуални данни се извършва само съгласно чл. 26 от Закона за статистиката.

Индивидуалните анонимизирани данни, които се предоставят за изследователски и научни цели, не съдържат административна информация, като лични данни и адрес, позволяващи директна идентификация. Извършва се и допълнително агрегиране на данните по отделни променливи.

 

Коментар
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.1: ESQRS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.1.xml
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.0: ESQRS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml

Страници

 • Заетост и безработица - годишни данни 2020
  Националният статистически институт съобщава на потребителите на статистическа информация, че вече е в продажба годишната електронна публикация на НСИ Заетост и безработица - годишни данни 2020.

  Публикацията съдържа средногодишни данни от Наблюдението на работната сила - репрезентативно наблюдение на домакинствата за изследване на икономическата активност на населението на възраст 15 и повече навършени години. Основните дефиниции са съобразени с изискванията на Международната организация на труда и Евростат.

 • Статистически справочник 2021 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2021 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2016 - 2020 година.

 • Ключови показатели за България (към 05.07.2021 г.)
 • Статистически справочник 2021
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2021 на български език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси, социално-икономическия и културния живот в България за периода 2016 - 2020 година.

 • Статистически годишник 2020
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 88-то издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2014 - 2019 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Ключови показатели за България (към 05.04.2021 г.)
 • Структура на заплатите 2018
  Националният статистически институт представя на потребителите публикацията „Структура на заплатите 2018“. Тя съдържа данни от проведеното от НСИ репрезентативно изследване на структурата на заплатите за 2018 година. Наблюдението е петото от серията наблюдения, които се провеждат на четиригодишни интервали съгласно Регламент № 530/1999 на Европейския съвет, Регламент № 1916/2000 (изменен) и Регламент № 1738/2005 на Европейската комисия.
 • Ключови показатели за България (към 31.12.2020 г.)
 • Ключови показатели за България (към 05.10.2020 г.)
 • Заетост и безработица - годишни данни 2019
  Националният статистически институт съобщава на потребителите на статистическа информация, че вече е в продажба годишната електронна публикация на НСИ „Заетост и безработица - годишни данни 2019“.

  Публикацията съдържа средногодишни данни от Наблюдението на работната сила - репрезентативно наблюдение на домакинствата за изследване на икономическата активност на населението на възраст 15 и повече навършени години. Основните дефиниции са съобразени с изискванията на Международната организация на труда и Евростат.

Страници