Премини към основното съдържание

Национално ниво (икономически дейности; форма на собственост; пол)

Динамичен ред: Labour_2.2.1.xls

СРЕДНА ГОДИШНА ЗАПЛАТА НА НАЕТИТЕ ЛИЦА ПО ТРУДОВО И СЛУЖЕБНО ПРАВООТНОШЕНИЕ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И СЕКТОРИ ПРЕЗ 2022 ГОДИНА *
(левове)
Икономически дейности 2022 година
Общо Обществен сектор Частен сектор
Общо 21 128 21 815 20 903
Селско, горско и рибно стопанство 15 568 21 136 14 455
Добивна промишленост 28 778 31 330 27 330
Преработваща промишленост 17 844 16 746 17 858
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива 31 984 38 530 25 793
Доставяне на води;канализационни услуги,управление на отпадъци и възстановяване 15 553 14 371 17 435
Строителство 15 562 18 293 15 509
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 18 430 21 097 18 428
Транспорт, складиране и пощи 16 905 20 580 15 267
Хотелиерство и ресторантьорство 12 767 14 924 12 665
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 51 592 26 421 52 476
Финансови и застрахователни дейности 32 407 50 509 31 911
Операции с недвижими имоти 18 314 14 504 18 940
Професионални дейности и научни изследвания 28 968 20 178 30 177
Административни и спомагателни дейности 17 604 10 670 19 044
Държавно управление 24 515 24 515 X
Образование 22 306 22 248 23 243
Хуманно здравеопазване и социална работа 22 207 20 873 25 984
Култура,спорт и развлечения 18 215 16 858 19 210
Други дейности 14 286 13 562 14 313

*предварителни данни
СРЕДНА ГОДИШНА ЗАПЛАТА НА НАЕТИТЕ ЛИЦА ПО ТРУДОВО И СЛУЖЕБНО ПРАВООТНОШЕНИЕ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И СЕКТОРИ ПРЕЗ 2021 ГОДИНА
(левове)
Икономически дейности 2021 година
Общо Обществен сектор Частен сектор
Общо 18 733 19 920 18 353
Селско, горско и рибно стопанство 13 133 15 640 12 622
Добивна промишленост 25 950 26 922 25 387
Преработваща промишленост 15 915 14 399 15 935
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива 27 784 32 073 23 873
Доставяне на води;канализационни услуги,управление на отпадъци и възстановяване 14 594 13 192 16 780
Строителство 14 669 15 453 14 653
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 15 892 19 281 15 889
Транспорт, складиране и пощи 14 990 18 378 13 490
Хотелиерство и ресторантьорство 10 704 13 246 10 596
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 45 232 25 204 45 916
Финансови и застрахователни дейности 28 816 43 740 28 368
Операции с недвижими имоти 17 267 13 584 17 746
Професионални дейности и научни изследвания 25 789 17 422 26 914
Административни и спомагателни дейности 15 109 9 496 16 126
Държавно управление 22 255 22 255 x
Образование 20 190 20 290 18 599
Хуманно здравеопазване и социална работа 21 405 20 347 24 348
Култура,спорт и развлечения 15 139 14 334 15 778
Други дейности 12 153 12 678 12 134
СРЕДНА ГОДИШНА ЗАПЛАТА НА НАЕТИТЕ ЛИЦА ПО ТРУДОВО И СЛУЖЕБНО ПРАВООТНОШЕНИЕ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И ПОЛ ПРЕЗ 2021 ГОДИНА
(левове)
Икономически дейности 2021 година
Общо Мъже Жени
Общо 18 733 20 515 16 887
Селско, горско и рибно стопанство 13 133 13 524 12 124
Добивна промишленост 25 950 26 551 22 967
Преработваща промишленост 15 915 18 485 12 932
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива 27 784 28 430 25 713
Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване 14 594 15 414 12 900
Строителство 14 669 14 458 16 236
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 15 892 18 396 13 637
Транспорт, складиране и пощи 14 990 14 942 15 145
Хотелиерство и ресторантьорство 10 704 12 127 9 772
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 45 232 51 764 34 904
Финансови и застрахователни дейности 28 816 40 371 23 727
Операции с недвижими имоти 17 267 19 212 15 081
Професионални дейности и научни изследвания 25 789 30 850 21 990
Административни и спомагателни дейности 15 109 14 648 16 043
Държавно управление 22 255 24 180 21 270
Образование 20 190 22 037 19 750
Хуманно здравеопазване и социална работа 21 405 29 027 19 320
Култура, спорт и развлечения 15 139 17 945 12 548
Други дейности 12 153 13 436 11 413
24.02.2023