Премини към основното съдържание

Национално ниво (икономически дейности; форма на собственост; пол)

Динамичен ред: Labour_2.2.1.xls

СРЕДНА ГОДИШНА ЗАПЛАТА НА НАЕТИТЕ ЛИЦА ПО ТРУДОВО И СЛУЖЕБНО ПРАВООТНОШЕНИЕ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И СЕКТОРИ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА*
(левове)
Икономически дейности 2020 година
Общо Обществен сектор Частен сектор
Общо 16 642 17 295 16 425
Селско, горско и рибно стопанство 11 807 14 151 11 334
Добивна промишленост 22 822 24 332 22 002
Преработваща промишленост 14 446 14 549 14 444
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива 25 775 29 787 21 881
Доставяне на води;канализационни услуги,управление на отпадъци и възстановяване 13 388 12 296 15 136
Строителство 12 527 14 317 12 494
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 14 721 17 657 14 718
Транспорт, складиране и пощи 14 304 17 166 12 782
Хотелиерство и ресторантьорство 9 342 11 906 9 207
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 40 018 20 356 40 775
Финансови и застрахователни дейности 26 740 40 220 26 396
Операции с недвижими имоти 16 833 12 179 17 495
Професионални дейности и научни изследвания 23 163 15 997 24 250
Административни и спомагателни дейности 12 829 8 638 13 742
Държавно управление 19 408 19 408 x
Образование 17 678 17 716 17 046
Хуманно здравеопазване и социална работа 17 298 16 224 20 368
Култура,спорт и развлечения 13 070 12 862 13 231
Други дейности 11 058 11 550 11 037

*предварителни данни
СРЕДНА ГОДИШНА ЗАПЛАТА НА НАЕТИТЕ ЛИЦА ПО ТРУДОВО И СЛУЖЕБНО ПРАВООТНОШЕНИЕ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И СЕКТОРИ ПРЕЗ 2019 ГОДИНА
(левове)
Икономически дейности 2019 година
Общо Обществен сектор Частен сектор
Общо 15 209 15 522 15 114
Селско, горско и рибно стопанство 11 553 14 293 11 000
Добивна промишленост 20 798 23 615 19 045
Преработваща промишленост 13 512 12 652 13 523
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива 24 513 27 908 21 230
Доставяне на води;канализационни услуги,управление на отпадъци и възстановяване 12 497 11 596 13 886
Строителство 12 236 12 727 12 227
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 13 559 16 694 13 556
Транспорт, складиране и пощи 13 401 16 649 11 896
Хотелиерство и ресторантьорство 9 075 11 109 9 005
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 37 016 18 623 37 710
Финансови и застрахователни дейности 25 129 35 758 24 847
Операции с недвижими имоти 14 355 11 846 14 672
Професионални дейности и научни изследвания 21 764 13 787 22 864
Административни и спомагателни дейности 12 052 7 714 12 934
Държавно управление 17 154 17 154 x
Образование 15 393 15 380 15 594
Хуманно здравеопазване и социална работа 15 347 14 372 17 886
Култура,спорт и развлечения 13 105 12 150 13 709
Други дейности 10 197 11 257 10 158
СРЕДНА ГОДИШНА ЗАПЛАТА НА НАЕТИТЕ ЛИЦА ПО ТРУДОВО И СЛУЖЕБНО ПРАВООТНОШЕНИЕ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И ПОЛ ПРЕЗ 2019 ГОДИНА
(левове)
Икономически дейности 2019 година
Общо Мъже Жени
Общо 15 209 16 845 13 528
Селско, горско и рибно стопанство 11 553 11 913 10 626
Добивна промишленост 20 798 21 332 18 180
Преработваща промишленост 13 512 15 789 11 003
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива 24 513 25 119 22 516
Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване 12 497 13 075 11 305
Строителство 12 236 12 101 13 194
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 13 559 15 700 11 653
Транспорт, складиране и пощи 13 401 13 446 13 261
Хотелиерство и ресторантьорство 9 075 10 246 8 333
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 37 016 42 380 28 625
Финансови и застрахователни дейности 25 129 34 140 21 305
Операции с недвижими имоти 14 355 15 924 12 541
Професионални дейности и научни изследвания 21 764 26 349 18 362
Административни и спомагателни дейности 12 052 11 446 13 299
Държавно управление 17 154 18 217 16 592
Образование 15 393 16 765 15 062
Хуманно здравеопазване и социална работа 15 347 21 459 13 703
Култура, спорт и развлечения 13 105 15 766 10 652
Други дейности 10 197 11 303 9 579
24.02.2021