Премини към основното съдържание

Национално ниво (икономически дейности; форма на собственост; пол)

Динамичен ред: Labour_2.2.1.xls

СРЕДНА ГОДИШНА ЗАПЛАТА НА НАЕТИТЕ ЛИЦА ПО ТРУДОВО И СЛУЖЕБНО ПРАВООТНОШЕНИЕ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И СЕКТОРИ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА
(левове)
Икономически дейности 2020 година
Общо Обществен сектор Частен сектор
Общо 16 687 17 239 16 508
Селско, горско и рибно стопанство 12 059 14 118 11 643
Добивна промишленост 23 086 24 228 22 421
Преработваща промишленост 14 439 13 708 14 449
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива 26 134 29 765 22 630
Доставяне на води;канализационни услуги,управление на отпадъци и възстановяване 13 362 12 256 15 057
Строителство 13 471 13 991 13 461
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 14 559 18 264 14 555
Транспорт, складиране и пощи 13 966 17 193 12 412
Хотелиерство и ресторантьорство 9 097 11 785 8 978
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 40 726 20 521 41 461
Финансови и застрахователни дейности 26 681 39 803 26 310
Операции с недвижими имоти 15 391 12 330 15 848
Професионални дейности и научни изследвания 23 663 15 398 24 817
Административни и спомагателни дейности 13 144 8 582 14 093
Държавно управление 19 446 19 446 х
Образование 17 502 17 551 16 708
Хуманно здравеопазване и социална работа 17 009 16 233 19 163
Култура,спорт и развлечения 13 401 12 752 13 900
Други дейности 10 998 12 226 10 948
СРЕДНА ГОДИШНА ЗАПЛАТА НА НАЕТИТЕ ЛИЦА ПО ТРУДОВО И СЛУЖЕБНО ПРАВООТНОШЕНИЕ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И ПОЛ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА
(левове)
Икономически дейности 2020 година
Общо Мъже Жени
Общо 16 687 18 339 14 967
Селско, горско и рибно стопанство 12 059 12 435 11 100
Добивна промишленост 23 086 23 644 20 326
Преработваща промишленост 14 439 16 816 11 741
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива 26 134 26 705 24 236
Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване 13 362 14 117 11 823
Строителство 13 471 13 270 14 960
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 14 559 16 732 12 586
Транспорт, складиране и пощи 13 966 13 987 13 897
Хотелиерство и ресторантьорство 9 097 10 166 8 408
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 40 726 46 587 31 479
Финансови и застрахователни дейности 26 681 37 094 22 193
Операции с недвижими имоти 15 391 16 955 13 593
Професионални дейности и научни изследвания 23 663 27 727 20 573
Административни и спомагателни дейности 13 144 12 620 14 235
Държавно управление 19 446 20 933 18 675
Образование 17 502 18 985 17 150
Хуманно здравеопазване и социална работа 17 009 23 190 15 322
Култура, спорт и развлечения 13 401 16 102 10 920
Други дейности 10 998 12 308 10 244
СРЕДНА ГОДИШНА ЗАПЛАТА НА НАЕТИТЕ ЛИЦА ПО ТРУДОВО И СЛУЖЕБНО ПРАВООТНОШЕНИЕ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И СЕКТОРИ ПРЕЗ 2021 ГОДИНА *
(левове)
Икономически дейности 2021 година
Общо Обществен сектор Частен сектор
Общо 18 608 20 087 18 120
Селско, горско и рибно стопанство 13 204 15 628 12 725
Добивна промишленост 25 839 27 442 24 916
Преработваща промишленост 15 683 14 370 15 700
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива 27 278 32 084 22 725
Доставяне на води;канализационни услуги,управление на отпадъци и възстановяване 13 929 13 094 15 231
Строителство 14 084 15 931 14 049
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 15 796 18 937 15 793
Транспорт, складиране и пощи 15 206 18 275 13 721
Хотелиерство и ресторантьорство 10 703 13 641 10 556
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 45 411 25 097 46 140
Финансови и застрахователни дейности 27 858 44 770 27 400
Операции с недвижими имоти 16 441 13 188 16 948
Професионални дейности и научни изследвания 25 470 17 784 26 581
Административни и спомагателни дейности 14 874 9 779 15 833
Държавно управление 22 326 22 326 х
Образование 20 472 20 600 18 354
Хуманно здравеопазване и социална работа 21 384 20 543 23 858
Култура,спорт и развлечения 14 960 14 646 15 206
Други дейности 12 142 12 748 12 117

*предварителни данни
24.02.2022