Премини към основното съдържание

Национално ниво (икономически дейности; форма на собственост; пол)

Динамичен ред: Labour_2.2.1.xls

СРЕДНА ГОДИШНА ЗАПЛАТА НА НАЕТИТЕ ЛИЦА ПО ТРУДОВО И СЛУЖЕБНО ПРАВООТНОШЕНИЕ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И СЕКТОРИ ПРЕЗ 2023 ГОДИНА *
(левове)
Икономически дейности 2023 година
Общо Обществен сектор Частен сектор
Общо 24 147 24 929 23 887
Селско, горско и рибно стопанство 17 300 23 526 16 037
Добивна промишленост 32 980 35 952 31 245
Преработваща промишленост 20 568 21 044 20 561
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива 37 599 44 508 31 123
Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване 17 722 16 890 19 055
Строителство 18 537 20 487 18 502
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 20 890 24 280 20 887
Транспорт, складиране и пощи 20 107 24 298 18 287
Хотелиерство и ресторантьорство 14 668 17 449 14 544
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 57 401 31 711 58 253
Финансови и застрахователни дейности 36 265 58 297 35 657
Операции с недвижими имоти 20 776 16 604 21 412
Професионални дейности и научни изследвания 32 585 23 528 33 785
Административни и спомагателни дейности 19 892 12 543 21 313
Държавно управление 28 061 28 061 x
Образование 25 969 26 007 25 377
Хуманно здравеопазване и социална работа 24 553 22 455 30 803
Култура, спорт и развлечения 20 409 19 279 21 235
Други дейности 15 291 15 447 15 284

*предварителни данни
СРЕДНА ГОДИШНА ЗАПЛАТА НА НАЕТИТЕ ЛИЦА ПО ТРУДОВО И СЛУЖЕБНО ПРАВООТНОШЕНИЕ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И СЕКТОРИ ПРЕЗ 2022 ГОДИНА
(левове)
Икономически дейности 2022 година
Общо Обществен сектор Частен сектор
Общо 21 242 21 700 21 096
Селско, горско и рибно стопанство 15 582 21 203 14 440
Добивна промишленост 29 513 31 117 28 565
Преработваща промишленост 18 134 16 867 18 150
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива 33 149 38 551 28 233
Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване 16 220 14 573 18 750
Строителство 16 022 17 662 15 993
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 18 220 19 902 18 218
Транспорт, складиране и пощи 17 126 20 983 15 542
Хотелиерство и ресторантьорство 12 629 14 836 12 547
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 52 336 27 388 53 097
Финансови и застрахователни дейности 32 448 48 740 31 950
Операции с недвижими имоти 19 317 15 023 19 846
Професионални дейности и научни изследвания 28 702 19 787 29 822
Административни и спомагателни дейности 17 621 10 493 19 084
Държавно управление 24 420 24 420 x
Образование 22 043 22 113 20 959
Хуманно здравеопазване и социална работа 22 097 20 550 26 391
Култура, спорт и развлечения 18 180 16 479 19 426
Други дейности 13 440 14 225 13 412
СРЕДНА ГОДИШНА ЗАПЛАТА НА НАЕТИТЕ ЛИЦА ПО ТРУДОВО И СЛУЖЕБНО ПРАВООТНОШЕНИЕ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И ПОЛ ПРЕЗ 2022 ГОДИНА
(левове)
Икономически дейности 2022 година
Общо Мъже Жени
Общо 21 242 23 424 19 001
Селско, горско и рибно стопанство 15 582 16 118 14 213
Добивна промишленост 29 513 30 247 25 911
Преработваща промишленост 18 134 21 126 14 655
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива 33 149 33 411 32 304
Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване 16 220 17 031 14 560
Строителство 16 022 15 791 17 724
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 18 220 21 138 15 570
Транспорт, складиране и пощи 17 126 17 130 17 113
Хотелиерство и ресторантьорство 12 629 14 431 11 434
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 52 336 59 459 40 971
Финансови и застрахователни дейности 32 448 44 397 27 189
Операции с недвижими имоти 19 317 21 457 16 930
Професионални дейности и научни изследвания 28 702 34 307 24 573
Административни и спомагателни дейности 17 621 17 131 18 562
Държавно управление 24 420 25 918 23 649
Образование 22 043 23 612 21 670
Хуманно здравеопазване и социална работа 22 097 29 430 20 080
Култура, спорт и развлечения 18 180 21 228 15 363
Други дейности 13 440 14 726 12 705
26.02.2024