Премини към основното съдържание

Национално ниво

Динамичен ред: Labour_2.1.1.xls

СРЕДЕН СПИСЪЧЕН БРОЙ НА НАЕТИТЕ ЛИЦА ПО ТРУДОВО И СЛУЖЕБНО ПРАВООТНОШЕНИЕ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И СЕКТОРИ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА *
Икономически дейности 2020 година
Общо Обществен сектор Частен сектор
Общо 2 165 310 533 014 1 632 296
Селско, горско и рибно стопанство 66 720 11 034 55 686
Добивна промишленост 20 540 7 199 13 341
Преработваща промишленост 465 340 6 217 459 123
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива 29 521 14 543 14 978
Доставяне на води;канализационни услуги,управление на отпадъци и възстановяване 36 000 22 097 13 903
Строителство 118 979 2 152 116 827
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 372 205 337 371 868
Транспорт, складиране и пощи 134 481 46 357 88 124
Хотелиерство и ресторантьорство 82 151 3 990 78 161
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 99 626 3 616 96 010
Финансови и застрахователни дейности 54 625 1 314 53 311
Операции с недвижими имоти 20 116 2 480 17 636
Професионални дейности и научни изследвания 76 757 9 687 67 070
Административни и спомагателни дейности 109 931 19 435 90 496
Държавно управление 112 484 112 484 x
Образование 160 092 150 686 9 406
Хуманно здравеопазване и социална работа 141 615 104 084 37 531
Култура,спорт и развлечения 32 573 14 005 18 568
Други дейности 31 554 1 297 30 257

*предварителни данни
СРЕДЕН СПИСЪЧЕН БРОЙ НА НАЕТИТЕ ЛИЦА ПО ТРУДОВО И СЛУЖЕБНО ПРАВООТНОШЕНИЕ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И СЕКТОРИ ПРЕЗ 2019 ГОДИНА
Икономически дейности 2019 година
Общо Обществен сектор Частен сектор
Общо 2 322 561 534 730 1 787 831
Селско, горско и рибно стопанство 69 726 11 597 58 129
Добивна промишленост 19 137 7 329 11 808
Преработваща промишленост 505 119 6 460 498 659
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива 29 834 14 669 15 165
Доставяне на води;канализационни услуги,управление на отпадъци и възстановяване 36 955 22 390 14 565
Строителство 135 264 2 260 133 004
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 379 575 357 379 218
Транспорт, складиране и пощи 149 934 47 210 102 724
Хотелиерство и ресторантьорство 122 458 4 009 118 449
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 102 249 3 692 98 557
Финансови и застрахователни дейности 56 872 1 407 55 465
Операции с недвижими имоти 23 971 2 660 21 311
Професионални дейности и научни изследвания 82 840 9 741 73 099
Административни и спомагателни дейности 116 941 19 600 97 341
Държавно управление 112 322 112 322 x
Образование 162 757 152 405 10 352
Хуманно здравеопазване и социална работа 140 448 101 063 39 385
Култура,спорт и развлечения 36 989 14 205 22 784
Други дейности 39 170 1 354 37 816
24.02.2021