Премини към основното съдържание

Национално ниво

Динамичен ред: Labour_2.1.1.xls

СРЕДЕН СПИСЪЧЕН БРОЙ НА НАЕТИТЕ ЛИЦА ПО ТРУДОВО И СЛУЖЕБНО ПРАВООТНОШЕНИЕ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И СЕКТОРИ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА
Икономически дейности 2020 година
Общо Обществен сектор Частен сектор
Общо 2 211 773 537 437 1 674 336
Селско, горско и рибно стопанство 66 958 11 149 55 809
Добивна промишленост 19 760 7 255 12 505
Преработваща промишленост 467 080 6 179 460 901
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива 29 584 14 525 15 059
Доставяне на води;канализационни услуги,управление на отпадъци и възстановяване 36 521 22 066 14 455
Строителство 131 030 2 271 128 759
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 361 635 348 361 287
Транспорт, складиране и пощи 144 331 46 631 97 700
Хотелиерство и ресторантьорство 90 574 3 717 86 857
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 105 393 3 669 101 724
Финансови и застрахователни дейности 55 922 1 468 54 454
Операции с недвижими имоти 22 578 2 880 19 698
Професионални дейности и научни изследвания 79 960 9 429 70 531
Административни и спомагателни дейности 112 777 19 210 93 567
Държавно управление 112 208 112 208 х
Образование 162 961 153 233 9 728
Хуманно здравеопазване и социална работа 144 972 105 954 39 018
Култура,спорт и развлечения 32 429 13 909 18 520
Други дейности 35 100 1 336 33 764
СРЕДЕН СПИСЪЧЕН БРОЙ НА НАЕТИТЕ ЛИЦА ПО ТРУДОВО И СЛУЖЕБНО ПРАВООТНОШЕНИЕ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И СЕКТОРИ ПРЕЗ 2021 ГОДИНА *
Икономически дейности 2021 година
Общо Обществен сектор Частен сектор
Общо 2 187 716 537 004 1 650 712
Селско, горско и рибно стопанство 66 785 10 887 55 898
Добивна промишленост 19 084 6 984 12 100
Преработваща промишленост 465 402 6 011 459 391
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива 29 448 14 329 15 119
Доставяне на води;канализационни услуги,управление на отпадъци и възстановяване 36 454 22 191 14 263
Строителство 121 199 2 246 118 953
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 371 186 316 370 870
Транспорт, складиране и пощи 136 289 44 065 92 224
Хотелиерство и ресторантьорство 86 003 3 980 82 023
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 108 414 3 678 104 736
Финансови и застрахователни дейности 53 648 1 365 52 283
Операции с недвижими имоти 18 569 2 458 16 111
Професионални дейности и научни изследвания 77 379 9 390 67 989
Административни и спомагателни дейности 108 326 17 064 91 262
Държавно управление 113 608 113 608 x
Образование 162 693 153 119 9 574
Хуманно здравеопазване и социална работа 148 232 109 848 38 384
Култура,спорт и развлечения 32 775 14 217 18 558
Други дейности 32 222 1 248 30 974

*предварителни данни
24.02.2022