Премини към основното съдържание

Национално ниво

Динамичен ред: Labour_2.1.1.xls

СРЕДЕН СПИСЪЧЕН БРОЙ НА НАЕТИТЕ ЛИЦА ПО ТРУДОВО И СЛУЖЕБНО ПРАВООТНОШЕНИЕ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И СЕКТОРИ ПРЕЗ 2022 ГОДИНА
Икономически дейности 2022 година
Общо Обществен сектор Частен сектор
Общо 2 278 832 545 083 1 733 749
Селско, горско и рибно стопанство 65 682 10 979 54 703
Добивна промишленост 18 446 6 825 11 621
Преработваща промишленост 464 138 5 950 458 188
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива 29 303 13 948 15 355
Доставяне на води;канализационни услуги,управление на отпадъци и възстановяване 36 645 22 168 14 477
Строителство 127 698 2 174 125 524
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 373 721 341 373 380
Транспорт, складиране и пощи 144 838 41 842 102 996
Хотелиерство и ресторантьорство 106 599 3 733 102 866
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 123 908 3 629 120 279
Финансови и застрахователни дейности 55 103 1 560 53 543
Операции с недвижими имоти 22 313 2 394 19 919
Професионални дейности и научни изследвания 85 507 9 194 76 313
Административни и спомагателни дейности 114 196 19 193 95 003
Държавно управление 112 221 112 221 x
Образование 165 497 155 187 10 310
Хуманно здравеопазване и социална работа 161 443 117 999 43 444
Култура,спорт и развлечения 34 753 14 536 20 217
Други дейности 36 821 1 210 35 611
30.11.2023