Лица в местата за лишаване от свобода


Динамичен ред: INT_3.xls
Международни сравнения - данни от статистическата база данни на Евростат
Контакт
Организация

Национален статистически институт

Отдел

„Статистика на здравеопазването и правосъдието“

Лице за контакт

Евелин Йорданова

Длъжност

началник на отдел

Адрес

1038 София, ул. „П. Волов“ № 2

Електронна поща

[email protected]

Телефон

+359 2 9857 459

Факс
Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване14 август 2020 г.
Дата на публикуване14 август 2020 г.
Дата на последно актуализиране14 август 2020 г.
Статистическо представяне
Описание на данните

Данни за престъпленията, регистрирани от полицията - убийства, кражби изнасилвания, броя на полицейските служители и лицата в местата за лишаване от свобода на национално ниво за страните-членки на ЕС и други страни.

Данните за Обединеното кралство (Англия и Уелс, Шотландия и Северна Ирландия) са представено поотделно поради съществуването на три отделни юрисдикции.

Данните са предоставени от официални източници в страните – НСИ, затворнически администрации, министерствата на вътрешните работи или правосъдието или полицейските органи.

Данните се отнасят за календарна или национална финансова година в абсолютни числа без да се прилага статистическо изглаждане.

Използвани класификации

Данните са получени на базата на стандартни дефиниции.

Обхват

Не се прилага.

Понятия и дефиниции

Лицата за контакти от всяка страна, придържайки се колкото е възможно по-пълно към стандартните дефиниции, предоставят данните и информация за евентуалните отклонения от тях. Стандартните дефиниции за престъпление, полицейски служители и лица в местата за лишаване от свобода са: Престъпления (общо) - данните включват престъпления от обхвата на националните наказателни кодекси на страните. Убийство - включва предумишлено и непредумишлено убийство, евтаназия и детеубийство. Опитите за убийство се изключват. Данните за България включват само умишлените убийства. Брой полицейски служители - включват се всички рангове полицейски служители, вкл. служителите в криминална, пътна полиция, гранична полиция, жандармерия, цивилни служители, общинска охрана и полиция. Изключват се цивилният административен персонал и митническите служители, данъчна полиция, военна полиция, тайни служби, служители наети на непълно работно време, кадети и съдебна полиция. Лица в местата за лишаване от свобода - Общ брой на пълнолетните и непълнолетни лица в затворите (вкл. задържаните в арестите) към 1 септември на календарната година (или наличните данни към най-близката дата до 1 септември). Включва лицата в затворите, други места за лишаване от свобода от затворнически тип, места за изтърпяване на наказания от непълнолетни извършители на престъпления, психиатрични или болнични институции от затворнически тип за изолация. Изключват се лицата, пребиваващи в изолация поради административни причини (например, лица в процес на проучване на имигрантския им статут).

Статистическа единица

Престъпление - престъпление, което е било регистрирано в полицията.

Полицейски служител - служител в полицията, назначен с договор за пълно работно време или преизчисления му еквивалент.

Лице в място за лишаване от свобода - затворник.

Статистическа съвкупност

Престъпление - всички престъпления, които са били регистрирани в полицията в страната, съгласно действащата нормативна база.

Полицейски служители - служители в полицията, с изключение на волнонаемните и цивилните служители.

Лица в местата за лишаване от свобода - всички затворници, вкл. в арестите и местата за предварително задържане, с изключение на изтърпяващите административни санкции.

Географски обхват (територия)
 • Страните-членки на ЕС;
 • Други страни.
Времеви обхват

 2010 - 2018

Базисен период

Не се прилага.

Мерна единица

Брой.

Относителен дял на 100 000 души от населението на страната.

Отчетен период

Престъпление - стандартно е календарната година. Полицейски служители - всякакви налични данни. Лица в местата за лишаване от свобода - стандартно данните са към 1 септември. Данните за България са към 31 декември.

Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения

Страните предоставят данните и метаданните на Евростат въз основа на получен мандат за разработване на статистически данни за престъпността от: • Хагска програма, ноември 2004; • Стокхолмска програма 2009: Отворена безопасна Европа в услуга и защита на гражданите; • Списък с променливи приет от Съвета на директорите на социалните статистики и списък с лица за контакти по страни, които имат отговорност и задължение да предоставят данните на Евростат; • Решения от регулярно провежданите срещи на формирани Целеви групи на Евростат; • Решения от годишните срещи на групата на Работната група по статистика на престъпността.

Споделяне на данни

Неприложимо.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика

Регламент No 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество.

Регламент (ЕС) 2015/759 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2015 година за изменение на Регламент (ЕО) № 223/2009 относно европейската статистика.

Конфиденциалност - защита на данните

Не се прилага.

Политика по разпространение
Календар за разпространение

Не се прилага.

Достъп до календара за разпространение

Не се прилага.

Достъп на потребителите

В съответствие със законодателната рамка на ЕС и Кодекса на европейската статистическа практика, Евростат разпространява статистически данни чрез своя уеб сайт, съблюдавайки професионална независимост, обективност и навременност. Конкретните ангажименти са описани в Протокол на Евростат относно достъпа на потребителите до данни

Честота на разпространение

При необходимост, 2-3 пъти годишно.

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Он-лайн прессъобщения

Публикации

• „Crime and Criminal Justice“ - Statistics in Focus

Publication Crime section - http://ec.europa.eu/eurostat/web/crime/publications

Онлайн база данни

Онлайн база данни на Евростат: http://ec.europa.eu/eurostat/data/database

Достъп до микроданни

Неприложимо.

Други формати на разпространение

Аналитични материали, публикувани на сайта на Евростат.

Методологични документи

Данните са предоставени от официални източници в страните - НСИ,  администрациите в местата за лишаване от свобода, министерствата на вътрешните работи или органите на полицията, министерствата на правосъдието. В страните съществуват процедури за събиране на данните, като се наблюдават различия в прилаганите практики.

Контролът за качеството се осъществява в Евростат съгласно Кодекса на европейската статистическа практика и Препоръка на ЕК от 25 май 2005 г.

Допълнителна информация относно прилаганите методологии е налична на в базата данни на Евростат Crime and Criminal Justice (crim).

EU guidelines for the International Classification of Crime for Statistical Purposes - редакция 2017 г.

Monitoring EU crime policies using the International Classification of Crime for Statistical Purposes (ICCS).

Документация за качеството

Неприложимо.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Данните се получават в Евростат чрез мрежа от национални лица за контакти, определени от националните статистически служби. Те отговарят за събирането от отделните институции в страната, обобщаването на данните на национално ниво и предоставянето им на Евростат.

Евростат валидира данните и извършва контрол за качеството на данните за всяка категория данни и динамичните редове.

Оценка на качеството

Извършва се оценка в контекста на Рамката на Евростат за качество на данните, когато е необходимо.

Приложимост
Потребности на потребителите

Потребностите от данни за престъпността са маркирани в Хагската програма (2004) и документ на ЕК относно стратегията на ЕС за измерване нивата на престъпността и наказателното правораздаване: План за действие на ЕС .

Удовлетвореност на потребителите
Пълнота

Обхвата на данните ще бъде разширен в бъдеще в съответствие с потребностите и изискванията на политиката в областта.

Точност и надеждност
Обща точност

Не се прилага.

Извадкови грешки

Не се прилага.

Неизвадкови грешки

Не се прилага.

Навременност и точност на представяне
Навременност

Евростат изисква данните за годината Т да бъдат предоставени до Т + приблизително 1 година.

Точност на представяне

Почти всички страни са в състояние да изпълняват срока, останалите ги предоставят при първа възможност.

Съгласуваност и сравнимост

Географска сравнимост

Не се препоръчва да се правят сравнителни анализи между страните въз основа на абсолютни цифри, тъй като те могат да бъдат повлияни от:

 • Различия в нормативните бази;
 • Различия в изискванията за регистриране на престъпленията в полицията и начините на отчитане;
 • Различия в позицията от която престъплението се измерва (например – съобщение в полицията , идентифициране на заподозрян и др.);
 • Различия в правилата за отчитането на многосъставни престъпления (едновременно извършване на няколко престъпления);
 • Различия в списъка от престъпления, включени в общите данни за престъпността.

Данните за броя на лицата в местата за лишаване от свобода могат да бъдат повлияни от:

 • Броя на случаите, разглеждани от съдилищата;
 • Относителния дял на получилите такава присъда;
 • Продължителността (размера) на присъдата;
 • Броя на повторно осъдените;
 • Датата, към която се събират данните и по-специално страните, в които се прилага амнистия.

По тези причини е желателно да се избягват сравнения между страните.

Сравненията трябва да се изготвят въз основа на анализ на трендовете.

Сравнимост във времето
Съгласуваност между предметни области

Изискват се данни за престъпленията, регистрирани от полицията, броя на полицейските служители и лицата в местата за лишаване от свобода.

Вътрешна съгласуваност

Неприложимо.

Разходи и натовареност

Основната натовареност е на страните-членки и лицата за контакти, които събират и обобщават националните данни от различни източници.

Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика

Годишно, ако е необходимо.

Ревизия на данните - практика
Статистическа обработка
Източници на данни

Евростат - база данни; Източник на данните за България е МВР и МП - ГДИН.

Събират се чрез мрежа от национални лица за контакти.

Честота на събиране на данни

Годишно.

Събиране на данни

Данните се предоставят на Евростат от страните чрез попълване на въпросник, при използване на хармонизирани дефиниции. Предоставят се на Евростат електронно чрез системата eDAMIS.

Валидиране на данни

Предоставят се окончателни данни.

Обработка на данни

Главните тенденции се оценяват за ЕС чрез съвместими данни за страните, без методологични различия.

Изглаждане

Не се прилага.

Коментар
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.1: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.1.xml
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.0: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml

Страници

 • Статистически справочник 2017
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2017 на български език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси, социално-икономическия и културния живот в България за периода 2013 - 2016 година.

 • България 2017
  Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че излезе от печат двуезичната (на български и английски език) рекламна брошура България 2017. Брошурата е предназначена за широка читателска аудитория, международни институции, представители на бизнеса, студенти, специалисти и др., тъй като разчупва традиционните форми на представяне на статистическата информация, като предлага оригинална структура с паралелен превод на английски език.
 • Статистически годишник 2016
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 84-тото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2011 - 2015 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Престъпления и осъдени лица 2015
  Годишната електронна публикация на Националния статистически институт Престъпления и осъдени лица 2015 е на разположение на потребителите на статистическа информация на интернет страницата на НСИ.
 • Статистически справочник 2016 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2016 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2012 - 2015 година.

 • Статистически справочник 2016
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2016 на български език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси, социално-икономическия и културния живот в България за периода 2012 - 2015 година.

 • България 2016
  Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че излезе от печат двуезичната (на български и английски език) рекламна брошура България 2016. Брошурата е предназначена за широка читателска аудитория, международни институции, представители на бизнеса, студенти, специалисти и др., тъй като разчупва традиционните форми на представяне на статистическата информация, като предлага оригинална структура с паралелен превод на английски език.
 • Статистически годишник 2015
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 83-тото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2010 - 2014 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Престъпления и осъдени лица 2014
  Годишната електронна публикация на Националния статистически институт Престъпления и осъдени лица 2014 е на разположение на потребителите на статистическа информация на интернет страницата на НСИ.
 • Статистически справочник 2015 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2015 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2010 - 2014 година.

Страници