Престъпления, регистрирани от полицията


Динамичен ред: INT_1.xls
Международни сравнения - данни от статистическата база данни на Евростат
Контакт
Организация

Национален статистически институт

Отдел

„Статистика на здравеопазването  и правосъдието“

Лице за контакт

Евелин Йорданова

Длъжност

началник на отдел

Адрес

1038 София, ул. „П. Волов“ № 2

Електронна поща

[email protected]

Телефон

+359 2 9857 459

Факс
Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване02 април 2019 г.
Дата на публикуване02 април 2019 г.
Дата на последно актуализиране02 април 2019 г.
Статистическо представяне
Описание на данните

Данни за престъпленията, регистрирани от полицията - убийства, кражби изнасилвания, броя на полицейските служители и лицата в местата за лишаване от свобода на национално ниво за страните-членки на ЕС и други страни.

Данните за Обединеното кралство (Англия и Уелс, Шотландия и Северна Ирландия) са представено поотделно поради съществуването на три отделни юрисдикции.

Данните са предоставени от официални източници в страните – НСИ, затворнически администрации, министерствата на вътрешните работи или правосъдието или полицейските органи.

Данните се отнасят за календарна или национална финансова година в абсолютни числа без да се прилага статистическо изглаждане.

Използвани класификации

Данните са получени на базата на стандартни дефиниции.

Обхват

Не се прилага.

Понятия и дефиницииЛицата за контакти от всяка страна, придържайки се колкото е възможно по-пълно към стандартните дефиниции, предоставят данните и информация за евентуалните отклонения от тях. Стандартните дефиниции за престъпление, полицейски служители и лица в местата за лишаване от свобода са: Престъпления (общо) - данните включват престъпления от обхвата на националните наказателни кодекси на страните. Убийство - включва предумишлено и непредумишлено убийство, евтаназия и детеубийство. Опитите за убийство се изключват. Данните за България включват само умишлените убийства. Брой полицейски служители - включват се всички рангове полицейски служители, вкл. служителите в криминална, пътна полиция, гранична полиция, жандармерия, цивилни служители, общинска охрана и полиция. Изключват се цивилният административен персонал и митническите служители, данъчна полиция, военна полиция, тайни служби, служители наети на непълно работно време, кадети и съдебна полиция. Лица в местата за лишаване от свобода - Общ брой на пълнолетните и непълнолетни лица в затворите (вкл. задържаните в арестите) към 1 септември на календарната година (или наличните данни към най-близката дата до 1 септември). Включва лицата в затворите, други места за лишаване от свобода от затворнически тип, места за изтърпяване на наказания от непълнолетни извършители на престъпления, психиатрични или болнични институции от затворнически тип за изолация. Изключват се лицата, пребиваващи в изолация поради административни причини (например, лица в процес на проучване на имигрантския им статут).
Статистическа единица

Престъпление - престъпление, което е било регистрирано в полицията.

Полицейски служител - служител в полицията, назначен с договор за пълно работно време или преизчисления му еквивалент.

Лице в място за лишаване от свобода - затворник.

Статистическа съвкупност

Престъпление - всички престъпления, които са били регистрирани в полицията в страната, съгласно действащата нормативна база.

Полицейски служители - служители в полицията, с изключение на волнонаемните и цивилните служители.

Лица в местата за лишаване от свобода - всички затворници, вкл. в арестите и местата за предварително задържане, с изключение на изтърпяващите административни санкции.

Географски обхват (територия)
 • Страните-членки на ЕС;
 • Други страни.
Времеви обхват

 2010 - 2016

Базисен период

Не се прилага.

Мерна единица

Брой.

Виж т. 3.5

Отчетен период
Престъпление - стандартно е календарната година. Полицейски служители - всякакви налични данни. Лица в местата за лишаване от свобода - стандартно данните са към 1 септември. Данните за България са към 31 декември.
Нормативна база
Нормативни документи и други споразуменияСтраните предоставят данните и метаданните на Евростат въз основа на получен мандат за разработване на статистически данни за престъпността от: • Хагска програма, ноември 2004. The Hague Programme, OJ C 53 of 3.3.2005, p.11 at: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52005XG0303(01) Съобщение на ЕК от 7 aвгуст 2006, „Разработване на изчерпателна и съгласувана стратегия на ЕС в областта на престъпността и наказателното правосъдие: План за действие на ЕС 2006 – 2010“. COM/2006/437 final at: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0437:FIN:EN:PDF • Стокхолмска програма 2009: Отворена безопасна Европа в услуга и защита на гражданите: http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2010:115:SOM:EN:HTML • Списък с променливи приет от Съвета на директорите на социалните статистики на 28-29 септември 2005 г. и списък с лица за контакти по страни, които имат отговорност и задължение да предоставят данните на Евростат; • Решения на формирани Целеви групи - от регулярно провежданите срещи; • Решения на Работната група по статистика на престъпността – от годишните срещи на групата.
Споделяне на данни

Неприложимо.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политикаРегламент No 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество.
Конфиденциалност - защита на данните

Не се прилага.

Политика по разпространение
Календар за разпространение

Не се прилага.

Достъп до календара за разпространение

Не се прилага.

Достъп на потребителитеВ съответствие със законодателната рамка на ЕС и Кодекса на европейската статистическа практика, Евростат разпространява статистически данни чрез своя уеб сайт, съблюдавайки професионална независимост, обективност и навременност. Конкретните ангажименти са описани в Протокол на Евростат относно достъпа на потребителите до данни
Честота на разпространение

Годишно.

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Он-лайн прессъобщения

Публикации• „Crime and Criminal Justice“ - Statistics in Focus
Онлайн база данниОнлайн база данни на Евростат: http://ec.europa.eu/eurostat/data/database
Достъп до микроданни

Неприложимо.

Други формати на разпространение

Аналитични материали, публикувани на сайта на Евростат.

Методологични документи

Данните са предоставени от официални източници в страните - НСИ, затворнически администрации, министерствата на вътрешните работи или правосъдието или полицейските органи. В страните съществуват процедури за събиране на данните, като се наблюдават различия в прилаганите практики.

Контролът за качеството се осъществява в Евростат съгласно Кодекса на европейската статистическа практика и Препоръка на ЕК от 25 май 2005 г.

Документация за качеството

Неприложимо.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Данните се получават в Евростат чрез мрежа от национални лица за контакти, определени от националните статистически служби. Те отговарят за събирането от отделните институции в страната, обобщаването на данните на национално ниво и предоставянето им на Евростат .

Евростат валидира данните (виж т. 20.4) и извършва контрол за качеството на данните за всяка категория данни и динамичните редове.

Оценка на качеството

Извършва се оценка в контекста на Рамката на Евростат за качество на данните, когато е необходимо.

Приложимост
Потребности на потребителите

Потребностите от данни за престъпността са маркирани в Хагската програма (2004) и документ на ЕК относно стратегията на ЕС за измерване нивата на престъпността и наказателното правораздаване: План за действие на ЕС .

Удовлетвореност на потребителите
Пълнота

Обхвата на данните ще бъде разширен в бъдеще в съответствие с потребностите и изискванията на политиката в областта.

Точност и надеждност
Обща точност

Не се прилага.

Извадкови грешки

Не се прилага.

Неизвадкови грешки

Не се прилага.

Навременност и точност на представяне
Навременност

Евростат изисква данните за годината Т да бъдат предоставени до Т + приблизително 1 година.

Точност на представяне

Почти всички страни са в състояние да изпълняват срока по т. 15.1, останалите ги предоставят при първа възможност.

Съгласуваност и сравнимост
Географска сравнимост

Не се препоръчва да се правят сравнителни анализи между страните въз основа на абсолютни цифри, тъй като те могат да бъдат повлияни от:

 • Различия в нормативните бази;
 • Различия в изискванията за регистриране на престъпленията в полицията и начините на отчитане;
 • Различия в позицията от която престъплението се измерва (например – съобщение в полицията , идентифициране на заподозрян и др.);
 • Различия в правилата за отчитането на многосъставни престъпления (едновременно извършване на няколко престъпления);
 • Различия в списъка от престъпления, включени в общите данни за престъпността.

Данните за броя на лицата в местата за лишаване от свобода могат да бъдат повлияни от:

 • Броя на случаите, разглеждани от съдилищата;
 • Относителния дял на получилите такава присъда;
 • Продължителността (размера) на присъдата;
 • Броя на повторно осъдените;
 • Датата, към която се събират данните и по-специално страните, в които се прилага амнистия.

По тези причини е желателно да се избягват сравнения между страните.

Сравненията трябва да се изготвят въз основа на анализ на трендовете.

Сравнимост във времето

Виж 16.1

Съгласуваност между предметни областиИзискват се данни за престъпленията, регистрирани от полицията, броя на полицейските служители и лицата в местата за лишаване от свобода. Данните трябва да съответстват на: • Данните, публикувани на националните уеб сайтове; • Публикациите на Съвета на Европа за затворите и алтернативните форми; • Наблюдението на ООН – службата за наркотиците и престъпността; • Методологията на European Sourcebook of Crime & Criminal Justice Statistics
Вътрешна съгласуваност

Неприложимо.

Разходи и натовареност

Основната натовареност е на страните-членки и лицата за контакти, които събират и обобщават националните данни от различни източници.

Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика

Годишно, ако е необходимо.

Ревизия на данните - практика

Виж 19.1.

Статистическа обработка
Източници на данни

Евростат - база данни; Източник на данните за България е МВР и МП - ГДИН.

Събират се чрез мрежа от национални лица за контакти.

Честота на събиране на данни

Годишно.

Събиране на данни

Данните се предоставят на Евростат от страните чрез попълване на въпросник, при използване на хармонизирани дефиниции. Предоставят се на Евростат чрез eDAMIS.

Валидиране на данни

Предоставят се окончателни данни.

Обработка на данни

Главните тенденции се оценяват за ЕС чрез съвместими данни за страните, без методологични различия.

Изглаждане

Не се прилага.

Коментар
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.1: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.1.xml
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.0: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml
 • вторник, 6 април 2010 - 11:00

  През 2009 г. се наблюдава тенденция на намаление на броя на водените на отчет в ДПС малолетни и непълнолетни. Броят им през 2009 г. е най-нисък през последните години – 13 155 (през 2006 г. – 15 969, 2007 г. – 14 502 и през 2008 г. – 13 572).

 • вторник, 29 декември 2009 - 11:00

  По предварителни данни на Националния статистически институт, броят на осъдените лица с влезли в сила присъди през третото тримесечие на 2009 г. бележи увеличение с 14.9% спрямо съответното тримесечие на 2008 година. Техният брой достига 6 950.

 • петък, 9 октомври 2009 - 11:00

  Престъпленията, завършили с осъждане през второто тримесечие на 2009 г. са 7 748 и увеличението в сравнение с второ тримесечие на 2008 г. е с 5.6%.
  Осъдените лица с влезли в сила присъди са с 4.5% повече и достигат 8 591. Осъдените лица на възраст 14-17 години съставляват 9.1% от всички осъдени лица, като спрямо съответното тримесечие на 2008 г. се наблюдава увеличение с 11.6%.

 • петък, 10 юли 2009 - 11:00

  Престъпленията, завършили с осъждане през първото тримесечие на 2009 г. са 7 113 и в сравнение със съответното тримесечие на 2008 г. се наблюдава увеличение с 4.1%. Осъдените лица с влезли в сила присъди са с 2.9% повече в сравнение с първото тримесечие на 2008 г. и достигат 7 895. Осъдените лица на възраст 14 - 17 години съставляват 9.6% от всички осъдени лица, като спрямо съответното тримесечие на 2008 г. се наблюдава увеличение с 9.8%, когато този брой е 692.

 • петък, 8 май 2009 - 11:00

  През четвъртото тримесечие на 2008 г. са завършили с осъдителна присъда делата за 8 766 извършени престъпления. Броят на осъдените лица с влезли в сила присъди е 9 749. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2007 г. се наблюдава намаление с 5.0% на престъпленията, завършили с осъждане и със 7.0% на осъдените лица.
  Осъдените лица на възраст 14 - 17 години съставляват 9.4% от всички осъдени лица. Спрямо четвъртото тримесечие на 2007 г. се наблюдава намаление с 13.7%, когато този брой е 1 057.

 • петък, 3 април 2009 - 11:00

  Броят на противообществените прояви на малолетните и непълнолетните лица, заведени и водени на отчет в детските педагогически стаи (ДПС) намаляват съответно с 6.5 и 7.0 % спрямо 2007 г. Намаление с 13.4% се отбелязва и в броя на малолетните и непълнолетните, водени на отчет в ДПС за извършени престъпления.

Страници

 • Статистически годишник 2013

  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 81-ото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2008 - 2012 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Престъпления и осъдени лица 2012
  Годишната електронна публикация на Националния статистически институт Престъпления и осъдени лица 2012 е на разположение на потребителите на статистическа информация на интернет страницата на НСИ.
 • Статистически справочник 2013 (на английски език)
  Статистически справочник 2013 (на английски език)
  Излезе от печат новата публикация „Статистически справочник 2013“ на английски език.
  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2008 - 2012 година.
 • Статистически справочник 2013
  Статистически справочник 2013
  Излезе от печат новата публикация „Статистически справочник 2013“.
  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2008 - 2012 година.
 • България 2013
  България 2013
  Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че излезе от печат двуезичната (на български и английски език) рекламна брошура „България 2013”. Брошурата е предназначена за широка читателска аудитория, международни институции, представители на бизнеса, студенти, специалисти и др., тъй като разчупва традиционните форми на представяне на статистическата информация, като предлага оригинална структура с паралелен превод на английски език.
 • Статистически годишник 2012
  Статистически годишник 2012
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 80-ото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.
  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2007 - 2011 г. в различни териториални и класификационни агрегации и разрези.
 • Престъпления и осъдени лица 2011
  Престъпления и осъдени лица 2011
  Годишната електронна публикация на Националния статистически институт "Престъпления и осъдени лица 2011" е на разположение на потребителите на статистическа информация на сайта на НСИ.
 • Статистически справочник 2012 (на английски език)
  Статистически справочник 2012 (на английски език)
  Излезе от печат новата публикация „Статистически справочник 2012“ на английски език.
  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2007 - 2011 година.
 • Статистически справочник 2012
  Статистически справочник 2012
  Излезе от печат новата публикация „Статистически справочник 2012“.
  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2007 - 2011 година.
 • България 2012
  България 2012
  Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че излезе от печат двуезичната (на български и английски език) рекламна брошура "България 2012". Брошурата е предназначена за широка читателска аудитория, международни институции, представители на бизнеса, студенти, специалисти и други, тъй като разчупва традиционните форми на представяне на статистическата информация, като предлага оригинална структура, с паралелен превод на английски език.

Страници