Малолетни и непълнолетни лица, извършители на престъпления по пол, възраст, видове престъпления и по статистически зони, статистически райони и области


Динамичен ред: PRP_2.xls

МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА, ПРЕМИНАЛИ ПРЕЗ ДЕТСКИТЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СТАИ ПРЕЗ 2019 Г. ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ОТ ТЯХ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ И ДЕЦА, ИЗВЪРШИТЕЛИ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПО СТАТИСТИЧЕСКИ ЗОНИ, СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И ПО ОБЛАСТИ
(Брой)
Статистически зони
Статистически райони
Области
Общо Възраст
8 - 13 г. 14 - 17 г.
всичко мъже жени всичко мъже жени
Общо за страната
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 6 700 1 578 1 147 431 5 122 3 620 1 502
в това число за:
Бягство от дома (от вкъщи), от специалирана институция или от социална услуга от резидентен тип 1 183 223 125 98 960 452 508
Прояви на насилие и агресия 716 198 167 31 518 394 124
Тормоз 333 74 55 19 259 191 68
в т.ч. Училищен тормоз 226 47 33 14 179 132 47
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 446 129 104 25 317 265 52
Повреждане на обществена и/или частна собственост 503 205 173 32 298 267 31
Употреба на психоактивни вещества 643 22 17 5 621 473 148
Проституиране 31 2 - 2 29 10 19
Скитничество 69 20 15 5 49 23 26
Просия 99 65 40 25 34 29 5
Други 2 677 640 451 189 2 037 1 516 521
Лица, извършители на престъпления - общо 4 943 1 189 978 211 3 754 3 108 646
Убийство (довършено) 5 1 1 - 4 4 -
Убийство (опит) 1 - - - 1 1 -
Телесна повреда 239 41 35 6 198 175 23
Блудство 57 21 15 6 36 36 -
Изнасилване (довършено) 2 - - - 2 2 -
Изнасилване (опит) 1 - - - 1 1 -
Унищожаване и повреждане на имущество 552 172 154 18 380 348 32
Грабеж 162 29 27 2 133 127 6
Кражба - общо 2 653 765 610 155 1 888 1 492 396
в това число:
взломна 342 78 72 6 264 250 14
джебчийска 131 61 42 19 70 41 29
домова 587 208 180 28 379 337 42
от магазини или други търговски обекти 954 221 144 77 733 481 252
на части и вещи от МПС 149 42 41 1 107 105 2
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици 49 16 15 1 33 32 1
Противозаконно отнемане на МПС 112 5 4 1 107 100 7
Хулиганство 235 46 40 6 189 168 21
Престъпления, свързани с наркотици 451 4 4 - 447 351 96
Други 473 105 88 17 368 303 65
Северна и Югоизточна България
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 3 226 831 614 217 2 395 1 635 760
Лица, извършители на престъпления - общо 2 592 678 572 106 1 914 1 648 266
Северозападен район
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 847 215 152 63 632 432 200
Лица, извършители на престъпления - общо 667 184 152 32 483 417 66
ВИДИН
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 232 55 35 20 177 113 64
в това число за:
Бягство от дома (от вкъщи), от специалирана институция или от социална услуга от резидентен тип 33 7 2 5 26 10 16
Прояви на насилие и агресия 43 14 8 6 29 24 5
Тормоз 19 5 2 3 14 11 3
в т.ч. Училищен тормоз 7 2 1 1 5 3 2
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 37 5 2 3 32 18 14
Повреждане на обществена и/или частна собственост 8 1 1 - 7 7 -
Употреба на психоактивни вещества 12 - - - 12 11 1
Проституиране - - - - - - -
Скитничество 15 - - - 15 3 12
Просия 1 1 1 - - - -
Други 64 22 19 3 42 29 13
Лица, извършители на престъпления - общо 89 28 25 3 61 46 15
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 6 1 1 - 5 2 3
Блудство - - - - - - -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 4 - - - 4 4 -
Грабеж 6 4 3 1 2 1 1
Кражба - общо 58 23 21 2 35 26 9
в това число:
взломна 10 3 3 - 7 6 1
джебчийска 6 4 4 - 2 1 1
домова 15 7 7 - 8 7 1
от магазини или други търговски обекти 15 6 5 1 9 7 2
на части и вещи от МПС 4 1 1 - 3 3 -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици 3 1 - 1 2 2 -
Противозаконно отнемане на МПС 4 - - - 4 4 -
Хулиганство - - - - - - -
Престъпления, свързани с наркотици 6 - - - 6 6 -
Други 5 - - - 5 3 2
ВРАЦА
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 132 49 36 13 83 56 27
в това число за:
Бягство от дома (от вкъщи), от специалирана институция или от социална услуга от резидентен тип 17 7 4 3 10 4 6
Прояви на насилие и агресия 12 3 2 1 9 6 3
Тормоз 9 2 1 1 7 5 2
в т.ч. Училищен тормоз 7 1 1 - 6 4 2
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 19 8 6 2 11 8 3
Повреждане на обществена и/или частна собственост 26 15 11 4 11 10 1
Употреба на психоактивни вещества 6 - - - 6 6 -
Проституиране - - - - - - -
Скитничество - - - - - - -
Просия - - - - - - -
Други 43 14 12 2 29 17 12
Лица, извършители на престъпления - общо 174 50 40 10 124 102 22
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 4 - - - 4 4 -
Блудство - - - - - - -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 20 13 10 3 7 7 -
Грабеж 1 - - - 1 1 -
Кражба - общо 101 21 17 4 80 65 15
в това число:
взломна 29 2 2 - 27 22 5
джебчийска 8 1 1 - 7 4 3
домова 26 5 3 2 21 18 3
от магазини или други търговски обекти 20 4 3 1 16 13 3
на части и вещи от МПС 2 1 1 - 1 1 -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици 5 1 1 - 4 4 -
Противозаконно отнемане на МПС - - - - - - -
Хулиганство 3 1 1 - 2 2 -
Престъпления, свързани с наркотици 6 - - - 6 4 2
Други 39 15 12 3 24 19 5
ЛОВЕЧ
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 146 12 9 3 134 94 40
в това число за:
Бягство от дома (от вкъщи), от специалирана институция или от социална услуга от резидентен тип 15 2 1 1 13 3 10
Прояви на насилие и агресия 14 3 3 - 11 11 -
Тормоз 1 - - - 1 1 -
в т.ч. Училищен тормоз - - - - - - -
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 17 2 2 - 15 13 2
Повреждане на обществена и/или частна собственост 6 1 1 - 5 4 1
Употреба на психоактивни вещества 10 - - - 10 5 5
Проституиране - - - - - - -
Скитничество - - - - - - -
Просия - - - - - - -
Други 83 4 2 2 79 57 22
Лица, извършители на престъпления - общо 130 21 18 3 109 106 3
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 11 3 3 - 8 8 -
Блудство 2 - - - 2 2 -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 18 4 3 1 14 14 -
Грабеж 1 - - - 1 1 -
Кражба - общо 64 8 7 1 56 55 1
в това число:
взломна 15 1 - 1 14 14 -
джебчийска 4 1 1 - 3 3 -
домова 17 - - - 17 17 -
от магазини или други търговски обекти 16 1 1 - 15 14 1
на части и вещи от МПС 4 4 4 - - - -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици - - - - - - -
Противозаконно отнемане на МПС 1 - - - 1 1 -
Хулиганство 20 3 2 1 17 15 2
Престъпления, свързани с наркотици 4 - - - 4 4 -
Други 9 3 3 - 6 6 -
МОНТАНА
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 146 19 18 1 127 90 37
в това число за:
Бягство от дома (от вкъщи), от специалирана институция или от социална услуга от резидентен тип 22 1 - 1 21 2 19
Прояви на насилие и агресия 27 - - - 27 25 2
Тормоз 10 - - - 10 8 2
в т.ч. Училищен тормоз - - - - - - -
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 24 2 2 - 22 22 -
Повреждане на обществена и/или частна собственост 12 7 7 - 5 5 -
Употреба на психоактивни вещества 6 - - - 6 5 1
Проституиране - - - - - - -
Скитничество - - - - - - -
Просия - - - - - - -
Други 45 9 9 - 36 23 13
Лица, извършители на престъпления - общо 90 34 30 4 56 53 3
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда - - - - - - -
Блудство 1 1 - 1 - - -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 5 2 2 - 3 3 -
Грабеж 9 4 4 - 5 5 -
Кражба - общо 47 20 17 3 27 26 1
в това число:
взломна 3 2 2 - 1 1 -
джебчийска - - - - - - -
домова 22 14 14 - 8 8 -
от магазини или други търговски обекти 5 2 - 2 3 2 1
на части и вещи от МПС - - - - - - -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици - - - - - - -
Противозаконно отнемане на МПС 4 - - - 4 4 -
Хулиганство 12 5 5 - 7 7 -
Престъпления, свързани с наркотици 3 - - - 3 2 1
Други 9 2 2 - 7 6 1
ПЛЕВЕН
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 191 80 54 26 111 79 32
в това число за:
Бягство от дома (от вкъщи), от специалирана институция или от социална услуга от резидентен тип 47 16 12 4 31 19 12
Прояви на насилие и агресия 18 7 7 - 11 10 1
Тормоз 6 2 2 - 4 2 2
в т.ч. Училищен тормоз 6 2 2 - 4 2 2
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 13 8 8 - 5 5 -
Повреждане на обществена и/или частна собственост 22 9 7 2 13 11 2
Употреба на психоактивни вещества 21 4 2 2 17 12 5
Проституиране 6 2 - 2 4 - 4
Скитничество 5 3 2 1 2 1 1
Просия 4 4 2 2 - - -
Други 49 25 12 13 24 19 5
Лица, извършители на престъпления - общо 184 51 39 12 133 110 23
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 7 1 1 - 6 6 -
Блудство - - - - - - -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 23 8 7 1 15 13 2
Грабеж 22 4 3 1 18 16 2
Кражба - общо 103 34 24 10 69 53 16
в това число:
взломна 32 6 6 - 26 25 1
джебчийска 20 8 4 4 12 5 7
домова 21 6 3 3 15 12 3
от магазини или други търговски обекти 11 7 4 3 4 2 2
на части и вещи от МПС 7 3 3 - 4 4 -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици 2 - - - 2 2 -
Противозаконно отнемане на МПС 2 1 1 - 1 1 -
Хулиганство 8 2 2 - 6 6 -
Престъпления, свързани с наркотици 7 - - - 7 5 2
Други 12 1 1 - 11 10 1
Северен централен район
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 533 135 120 15 398 259 139
Лица, извършители на престъпления - общо 528 124 110 14 404 343 61
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 180 38 32 6 142 92 50
в това число за:
Бягство от дома (от вкъщи), от специалирана институция или от социална услуга от резидентен тип 35 3 3 - 32 3 29
Прояви на насилие и агресия 52 24 18 6 28 16 12
Тормоз 13 1 1 - 12 9 3
в т.ч. Училищен тормоз 2 - - - 2 2 -
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 13 5 5 - 8 7 1
Повреждане на обществена и/или частна собственост 22 5 5 - 17 17 -
Употреба на психоактивни вещества 34 - - - 34 31 3
Проституиране 1 - - - 1 - 1
Скитничество - - - - - - -
Просия - - - - - - -
Други 10 - - - 10 9 1
Лица, извършители на престъпления - общо 146 31 30 1 115 103 12
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 10 - - - 10 9 1
Блудство - - - - - - -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 27 11 11 - 16 16 -
Грабеж 2 - - - 2 2 -
Кражба - общо 71 18 17 1 53 43 10
в това число:
взломна 4 - - - 4 4 -
джебчийска 5 1 - 1 4 - 4
домова 16 8 8 - 8 8 -
от магазини или други търговски обекти 21 5 5 - 16 10 6
на части и вещи от МПС 2 - - - 2 2 -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици - - - - - - -
Противозаконно отнемане на МПС - - - - - - -
Хулиганство 3 - - - 3 3 -
Престъпления, свързани с наркотици 16 - - - 16 16 -
Други 17 2 2 - 15 14 1
ГАБРОВО
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 110 22 19 3 88 59 29
в това число за:
Бягство от дома (от вкъщи), от специалирана институция или от социална услуга от резидентен тип 13 - - - 13 2 11
Прояви на насилие и агресия 21 8 7 1 13 8 5
Тормоз 8 - - - 8 6 2
в т.ч. Училищен тормоз 4 - - - 4 4 -
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 6 6 6 - - - -
Повреждане на обществена и/или частна собственост 8 1 1 - 7 6 1
Употреба на психоактивни вещества 10 - - - 10 9 1
Проституиране 8 - - - 8 7 1
Скитничество - - - - - - -
Просия 2 2 2 - - - -
Други 34 5 3 2 29 21 8
Лица, извършители на престъпления - общо 148 51 46 5 97 83 14
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 2 - - - 2 2 -
Блудство 1 - - - 1 1 -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 16 8 8 - 8 7 1
Грабеж 4 - - - 4 4 -
Кражба - общо 94 41 37 4 53 43 10
в това число:
взломна 30 14 13 1 16 16 -
джебчийска 5 2 2 - 3 1 2
домова 12 6 6 - 6 6 -
от магазини или други търговски обекти 13 6 6 - 7 4 3
на части и вещи от МПС 3 1 1 - 2 2 -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици 4 2 2 - 2 2 -
Противозаконно отнемане на МПС - - - - - - -
Хулиганство 1 - - - 1 1 -
Престъпления, свързани с наркотици 22 - - - 22 20 2
Други 8 2 1 1 6 5 1
РАЗГРАД
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 56 13 13 - 43 31 12
в това число за:
Бягство от дома (от вкъщи), от специалирана институция или от социална услуга от резидентен тип 10 2 2 - 8 - 8
Прояви на насилие и агресия 7 1 1 - 6 5 1
Тормоз - - - - - - -
в т.ч. Училищен тормоз - - - - - - -
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 13 2 2 - 11 11 -
Повреждане на обществена и/или частна собственост 9 3 3 - 6 4 2
Употреба на психоактивни вещества - - - - - - -
Проституиране - - - - - - -
Скитничество - - - - - - -
Просия - - - - - - -
Други 17 5 5 - 12 11 1
Лица, извършители на престъпления - общо 67 13 8 5 54 50 4
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 2 - - - 2 1 1
Блудство 3 3 - 3 - - -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 7 - - - 7 5 2
Грабеж - - - - - - -
Кражба - общо 49 10 8 2 39 38 1
в това число:
взломна 16 - - - 16 16 -
джебчийска 1 1 - 1 - - -
домова 7 1 1 - 6 5 1
от магазини или други търговски обекти 1 1 - 1 - - -
на части и вещи от МПС - - - - - - -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици - - - - - - -
Противозаконно отнемане на МПС - - - - - - -
Хулиганство 2 - - - 2 2 -
Престъпления, свързани с наркотици - - - - - - -
Други 4 - - - 4 4 -
РУСЕ
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 120 44 40 4 76 40 36
в това число за:
Бягство от дома (от вкъщи), от специалирана институция или от социална услуга от резидентен тип 26 3 - 3 23 3 20
Прояви на насилие и агресия 17 11 11 - 6 3 3
Тормоз 3 - - - 3 3 -
в т.ч. Училищен тормоз 3 - - - 3 3 -
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 15 11 11 - 4 4 -
Повреждане на обществена и/или частна собственост 28 16 16 - 12 12 -
Употреба на психоактивни вещества 6 - - - 6 3 3
Проституиране - - - - - - -
Скитничество - - - - - - -
Просия - - - - - - -
Други 25 3 2 1 22 12 10
Лица, извършители на престъпления - общо 109 18 16 2 91 69 22
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 5 - - - 5 5 -
Блудство - - - - - - -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 22 9 8 1 13 10 3
Грабеж 1 - - - 1 1 -
Кражба - общо 48 9 8 1 39 30 9
в това число:
взломна 1 - - - 1 1 -
джебчийска 1 - - - 1 - 1
домова 13 - - - 13 12 1
от магазини или други търговски обекти 15 - - - 15 10 5
на части и вещи от МПС 6 - - - 6 6 -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици - - - - - - -
Противозаконно отнемане на МПС 4 - - - 4 2 2
Хулиганство 10 - - - 10 6 4
Престъпления, свързани с наркотици 5 - - - 5 5 -
Други 14 - - - 14 10 4
СИЛИСТРА
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 67 18 16 2 49 37 12
в това число за:
Бягство от дома (от вкъщи), от специалирана институция или от социална услуга от резидентен тип 21 6 4 2 15 8 7
Прояви на насилие и агресия 13 5 5 - 8 8 -
Тормоз 1 1 1 - - - -
в т.ч. Училищен тормоз - - - - - - -
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 5 1 1 - 4 4 -
Повреждане на обществена и/или частна собственост 9 2 2 - 7 7 -
Употреба на психоактивни вещества 9 - - - 9 6 3
Проституиране - - - - - - -
Скитничество - - - - - - -
Просия 2 1 1 - 1 1 -
Други 7 2 2 - 5 3 2
Лица, извършители на престъпления - общо 58 11 10 1 47 38 9
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 1 - - - 1 1 -
Блудство - - - - - - -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 4 - - - 4 4 -
Грабеж - - - - - - -
Кражба - общо 45 11 10 1 34 27 7
в това число:
взломна - - - - - - -
джебчийска 2 1 1 - 1 - 1
домова 23 6 6 - 17 17 -
от магазини или други търговски обекти 11 4 3 1 7 1 6
на части и вещи от МПС 6 - - - 6 6 -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици 3 - - - 3 3 -
Противозаконно отнемане на МПС 1 - - - 1 1 -
Хулиганство - - - - - - -
Престъпления, свързани с наркотици 5 - - - 5 4 1
Други 2 - - - 2 1 1
Североизточен район
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 907 269 183 86 638 394 244
Лица, извършители на престъпления - общо 639 153 135 18 486 408 78
ВАРНА
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 327 68 44 24 259 154 105
в това число за:
Бягство от дома (от вкъщи), от специалирана институция или от социална услуга от резидентен тип 180 38 19 19 142 70 72
Прояви на насилие и агресия 28 8 5 3 20 11 9
Тормоз 6 1 1 - 5 4 1
в т.ч. Училищен тормоз 3 1 1 - 2 1 1
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 32 6 6 - 26 19 7
Повреждане на обществена и/или частна собственост 26 11 11 - 15 15 -
Употреба на психоактивни вещества 40 2 - 2 38 28 10
Проституиране 4 - - - 4 - 4
Скитничество 1 - - - 1 1 -
Просия - - - - - - -
Други 10 2 2 - 8 6 2
Лица, извършители на престъпления - общо 283 51 43 8 232 190 42
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 22 5 4 1 17 14 3
Блудство 2 1 1 - 1 1 -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 34 12 12 - 22 21 1
Грабеж 15 5 5 - 10 9 1
Кражба - общо 131 18 12 6 113 92 21
в това число:
взломна 15 4 3 1 11 10 1
джебчийска 1 1 - 1 - - -
домова 17 3 3 - 14 10 4
от магазини или други търговски обекти 37 5 2 3 32 19 13
на части и вещи от МПС 8 - - - 8 6 2
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици - - - - - - -
Противозаконно отнемане на МПС 14 1 1 - 13 11 2
Хулиганство 13 4 4 - 9 9 -
Престъпления, свързани с наркотици 38 - - - 38 24 14
Други 14 5 4 1 9 9 -
ДОБРИЧ
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 268 98 68 30 170 101 69
в това число за:
Бягство от дома (от вкъщи), от специалирана институция или от социална услуга от резидентен тип 34 5 4 1 29 9 20
Прояви на насилие и агресия 33 6 4 2 27 17 10
Тормоз 23 11 7 4 12 9 3
в т.ч. Училищен тормоз 16 8 6 2 8 6 2
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 37 16 10 6 21 13 8
Повреждане на обществена и/или частна собственост 53 33 27 6 20 13 7
Употреба на психоактивни вещества 7 1 1 - 6 6 -
Проституиране 2 - - - 2 - 2
Скитничество - - - - - - -
Просия 1 - - - 1 1 -
Други 78 26 15 11 52 33 19
Лица, извършители на престъпления - общо 82 22 20 2 60 55 5
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 3 - - - 3 3 -
Блудство - - - - - - -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 12 1 1 - 11 8 3
Грабеж 1 - - - 1 1 -
Кражба - общо 51 18 16 2 33 31 2
в това число:
взломна 2 2 1 1 - - -
джебчийска 5 1 1 - 4 3 1
домова 21 10 9 1 11 11 -
от магазини или други търговски обекти 6 4 4 - 2 2 -
на части и вещи от МПС 2 - - - 2 2 -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици 1 - - - 1 1 -
Противозаконно отнемане на МПС 1 - - - 1 1 -
Хулиганство 2 1 1 - 1 1 -
Престъпления, свързани с наркотици 5 - - - 5 5 -
Други 7 2 2 - 5 5 -
ТЪРГОВИЩЕ
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 86 29 23 6 57 34 23
в това число за:
Бягство от дома (от вкъщи), от специалирана институция или от социална услуга от резидентен тип 13 3 1 2 10 5 5
Прояви на насилие и агресия 32 13 11 2 19 11 8
Тормоз 7 - - - 7 5 2
в т.ч. Училищен тормоз 4 - - - 4 3 1
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 3 1 1 - 2 2 -
Повреждане на обществена и/или частна собственост 11 7 6 1 4 3 1
Употреба на психоактивни вещества 2 - - - 2 1 1
Проституиране - - - - - - -
Скитничество - - - - - - -
Просия 1 1 1 - - - -
Други 17 4 3 1 13 7 6
Лица, извършители на престъпления - общо 133 45 40 5 88 72 16
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 6 1 1 - 5 5 -
Блудство 2 2 2 - - - -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 22 10 9 1 12 11 1
Грабеж - - - - - - -
Кражба - общо 67 28 26 2 39 30 9
в това число:
взломна 4 1 1 - 3 3 -
джебчийска - - - - - - -
домова 27 18 17 1 9 7 2
от магазини или други търговски обекти 18 6 5 1 12 10 2
на части и вещи от МПС 7 - - - 7 7 -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици - - - - - - -
Противозаконно отнемане на МПС 2 - - - 2 2 -
Хулиганство 6 2 - 2 4 3 1
Престъпления, свързани с наркотици 4 - - - 4 3 1
Други 24 2 2 - 22 18 4
ШУМЕН
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 226 74 48 26 152 105 47
в това число за:
Бягство от дома (от вкъщи), от специалирана институция или от социална услуга от резидентен тип 29 6 5 1 23 10 13
Прояви на насилие и агресия 5 - - - 5 4 1
Тормоз 2 1 1 - 1 1 -
в т.ч. Училищен тормоз 2 1 1 - 1 1 -
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 5 2 2 - 3 3 -
Повреждане на обществена и/или частна собственост 15 11 11 - 4 2 2
Употреба на психоактивни вещества 12 1 1 - 11 9 2
Проституиране - - - - - - -
Скитничество - - - - - - -
Просия - - - - - - -
Други 158 53 28 25 105 76 29
Лица, извършители на престъпления - общо 141 35 32 3 106 91 15
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 17 4 4 - 13 10 3
Блудство - - - - - - -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 28 5 5 - 23 23 -
Грабеж 1 1 1 - - - -
Кражба - общо 75 21 18 3 54 44 10
в това число:
взломна 8 1 - 1 7 6 1
джебчийска 5 2 1 1 3 3 -
домова 16 2 1 1 14 14 -
от магазини или други търговски обекти 18 2 2 - 16 11 5
на части и вещи от МПС 9 7 7 - 2 2 -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици 3 - - - 3 2 1
Противозаконно отнемане на МПС 1 - - - 1 1 -
Хулиганство 2 - - - 2 2 -
Престъпления, свързани с наркотици 8 - - - 8 6 2
Други 9 4 4 - 5 5 -
Югоизточен район
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 939 212 159 53 727 550 177
Лица, извършители на престъпления - общо 758 217 175 42 541 480 61
БУРГАС
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 184 37 32 5 147 96 51
в това число за:
Бягство от дома (от вкъщи), от специалирана институция или от социална услуга от резидентен тип 29 1 - 1 28 5 23
Прояви на насилие и агресия 47 2 2 - 45 30 15
Тормоз 25 5 5 - 20 13 7
в т.ч. Училищен тормоз 21 3 3 - 18 13 5
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 7 2 1 1 5 2 3
Повреждане на обществена и/или частна собственост 29 12 12 - 17 17 -
Употреба на психоактивни вещества 26 6 6 - 20 17 3
Проституиране 2 - - - 2 2 -
Скитничество 4 - - - 4 4 -
Просия 8 7 4 3 1 1 -
Други 7 2 2 - 5 5 -
Лица, извършители на престъпления - общо 190 44 31 13 146 122 24
Убийство (довършено) 1 - - - 1 1 -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 11 - - - 11 7 4
Блудство 7 - - - 7 7 -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 23 7 7 - 16 14 2
Грабеж 5 - - - 5 5 -
Кражба - общо 103 36 23 13 67 55 12
в това число:
взломна 8 - - - 8 8 -
джебчийска 3 2 - 2 1 1 -
домова 56 18 16 2 38 31 7
от магазини или други търговски обекти 11 4 - 4 7 5 2
на части и вещи от МПС 1 1 1 - - - -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици 3 1 1 - 2 2 -
Противозаконно отнемане на МПС 8 - - - 8 8 -
Хулиганство 13 - - - 13 10 3
Престъпления, свързани с наркотици 17 - - - 17 14 3
Други 2 1 1 - 1 1 -
СЛИВЕН
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 289 82 63 19 207 155 52
в това число за:
Бягство от дома (от вкъщи), от специалирана институция или от социална услуга от резидентен тип 25 7 2 5 18 6 12
Прояви на насилие и агресия 30 10 9 1 20 12 8
Тормоз 5 - - - 5 4 1
в т.ч. Училищен тормоз 3 - - - 3 3 -
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 16 10 8 2 6 6 -
Повреждане на обществена и/или частна собственост 29 12 8 4 17 17 -
Употреба на психоактивни вещества 14 - - - 14 10 4
Проституиране - - - - - - -
Скитничество 1 - - - 1 1 -
Просия 3 2 - 2 1 1 -
Други 166 41 36 5 125 98 27
Лица, извършители на престъпления - общо 176 52 46 6 124 113 11
Убийство (довършено) 1 - - - 1 1 -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 6 - - - 6 6 -
Блудство 2 - - - 2 2 -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 10 2 2 - 8 7 1
Грабеж 5 - - - 5 5 -
Кражба - общо 128 45 39 6 83 74 9
в това число:
взломна 22 3 3 - 19 19 -
джебчийска 3 - - - 3 3 -
домова 66 38 33 5 28 22 6
от магазини или други търговски обекти 19 3 2 1 16 15 1
на части и вещи от МПС 8 - - - 8 8 -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици - - - - - - -
Противозаконно отнемане на МПС 8 - - - 8 8 -
Хулиганство 1 - - - 1 1 -
Престъпления, свързани с наркотици 8 - - - 8 7 1
Други 7 5 5 - 2 2 -
СТАРА ЗАГОРА
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 333 52 36 16 281 237 44
в това число за:
Бягство от дома (от вкъщи), от специалирана институция или от социална услуга от резидентен тип 49 21 12 9 28 16 12
Прояви на насилие и агресия 24 6 6 - 18 17 1
Тормоз 9 1 - 1 8 8 -
в т.ч. Училищен тормоз 8 1 - 1 7 7 -
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 25 5 2 3 20 17 3
Повреждане на обществена и/или частна собственост 18 5 5 - 13 10 3
Употреба на психоактивни вещества 21 - - - 21 16 5
Проституиране - - - - - - -
Скитничество - - - - - - -
Просия 3 3 1 2 - - -
Други 184 11 10 1 173 153 20
Лица, извършители на престъпления - общо 299 84 66 18 215 194 21
Убийство (довършено) 2 - - - 2 2 -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 14 6 6 - 8 8 -
Блудство 7 2 2 - 5 5 -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 31 11 4 7 20 15 5
Грабеж 16 2 2 - 14 14 -
Кражба - общо 136 42 35 7 94 85 9
в това число:
взломна 19 2 2 - 17 17 -
джебчийска 2 2 2 - - - -
домова 32 12 12 - 20 20 -
от магазини или други търговски обекти 45 15 12 3 30 24 6
на части и вещи от МПС 14 2 2 - 12 12 -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици 10 4 4 - 6 6 -
Противозаконно отнемане на МПС 15 - - - 15 15 -
Хулиганство 29 12 9 3 17 15 2
Престъпления, свързани с наркотици 12 - - - 12 11 1
Други 37 9 8 1 28 24 4
ЯМБОЛ
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 133 41 28 13 92 62 30
в това число за:
Бягство от дома (от вкъщи), от специалирана институция или от социална услуга от резидентен тип 15 1 - 1 14 6 8
Прояви на насилие и агресия 8 6 6 - 2 1 1
Тормоз 1 - - - 1 1 -
в т.ч. Училищен тормоз 1 - - - 1 1 -
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 3 2 1 1 1 1 -
Повреждане на обществена и/или частна собственост 4 - - - 4 4 -
Употреба на психоактивни вещества 15 - - - 15 10 5
Проституиране - - - - - - -
Скитничество - - - - - - -
Просия - - - - - - -
Други 87 32 21 11 55 39 16
Лица, извършители на престъпления - общо 93 37 32 5 56 51 5
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 2 2 2 - - - -
Блудство 2 2 - 2 - - -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество - - - - - - -
Грабеж 6 2 2 - 4 4 -
Кражба - общо 65 27 24 3 38 35 3
в това число:
взломна 7 1 1 - 6 5 1
джебчийска - - - - - - -
домова 8 4 3 1 4 4 -
от магазини или други търговски обекти 2 1 - 1 1 1 -
на части и вещи от МПС 1 - - - 1 1 -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици - - - - - - -
Противозаконно отнемане на МПС - - - - - - -
Хулиганство 5 4 4 - 1 1 -
Престъпления, свързани с наркотици 2 - - - 2 1 1
Други 11 - - - 11 10 1
Югозападна и Южна централна България
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 3 474 747 533 214 2 727 1 985 742
Лица, извършители на престъпления - общо 2 351 511 406 105 1 840 1 460 380
Югозападен район
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 2 099 421 288 133 1 678 1 160 518
Лица, извършители на престъпления - общо 1 561 273 201 72 1 288 968 320
БЛАГОЕВГРАД
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 212 75 50 25 137 92 45
в това число за:
Бягство от дома (от вкъщи), от специалирана институция или от социална услуга от резидентен тип 49 16 9 7 33 17 16
Прояви на насилие и агресия 11 6 5 1 5 5 -
Тормоз 3 1 1 - 2 1 1
в т.ч. Училищен тормоз 1 - - - 1 - 1
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 14 7 5 2 7 6 1
Повреждане на обществена и/или частна собственост 5 4 4 - 1 1 -
Употреба на психоактивни вещества 17 - - - 17 14 3
Проституиране 1 - - - 1 - 1
Скитничество - - - - - - -
Просия - - - - - - -
Други 112 41 26 15 71 48 23
Лица, извършители на престъпления - общо 266 75 57 18 191 169 22
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 13 4 1 3 9 9 -
Блудство 3 1 1 - 2 2 -
Изнасилване (довършено) 1 - - - 1 1 -
Изнасилване (опит) - -   - -   -
Унищожаване и повреждане на имущество 38 10 10 - 28 27 1
Грабеж 10 3 3 - 7 7 -
Кражба - общо 145 53 39 14 92 72 20
в това число:
взломна 32 10 10 - 22 22 -
джебчийска 3 2 - 2 1 - 1
домова 20 6 6 - 14 12 2
от магазини или други търговски обекти 64 26 14 12 38 27 11
на части и вещи от МПС 14 6 6 - 8 8 -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици 1 - - - 1 1 -
Противозаконно отнемане на МПС 12 - - - 12 12 -
Хулиганство 2 - - - 2 2 -
Престъпления, свързани с наркотици 23 - - - 23 22 1
Други 19 4 3 1 15 15 -
КЮСТЕНДИЛ
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 91 10 9 1 81 60 21
в това число за:
Бягство от дома (от вкъщи), от специалирана институция или от социална услуга от резидентен тип 14 1 1 - 13 8 5
Прояви на насилие и агресия 9 2 2 - 7 5 2
Тормоз 6 - - - 6 5 1
в т.ч. Училищен тормоз 5 - - - 5 5 -
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 7 5 4 1 2 2 -
Повреждане на обществена и/или частна собственост 7 1 1 - 6 5 1
Употреба на психоактивни вещества 33 - - - 33 30 3
Проституиране - - - - - - -
Скитничество 8 - - - 8 1 7
Просия 1 1 1 - - - -
Други 6 - - - 6 4 2
Лица, извършители на престъпления - общо 63 9 7 2 54 50 4
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 4 - - - 4 4 -
Блудство 1 - - - 1 1 -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 5 1 - 1 4 4 -
Грабеж 1 - - - 1 1 -
Кражба - общо 14 7 7 - 7 7 -
в това число:
взломна - - - - - - -
джебчийска 3 2 2 - 1 1 -
домова 6 3 3 - 3 3 -
от магазини или други търговски обекти 1 - - - 1 1 -
на части и вещи от МПС 2 - - - 2 2 -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици 2 2 2 - - - -
Противозаконно отнемане на МПС 3 - - - 3 3 -
Хулиганство 2 - - - 2 2 -
Престъпления, свързани с наркотици 11 - - - 11 10 1
Други 22 1 - 1 21 18 3
ПЕРНИК
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 95 20 17 3 75 54 21
в това число за:
Бягство от дома (от вкъщи), от специалирана институция или от социална услуга от резидентен тип 16 - - - 16 8 8
Прояви на насилие и агресия 12 2 2 - 10 7 3
Тормоз 11 4 4 - 7 7 -
в т.ч. Училищен тормоз 8 2 2 - 6 6 -
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 8 4 3 1 4 3 1
Повреждане на обществена и/или частна собственост 4 - - - 4 4 -
Употреба на психоактивни вещества 11 1 - 1 10 7 3
Проституиране - - - - - - -
Скитничество - - - - - - -
Просия 2 2 2 - - - -
Други 31 7 6 1 24 18 6
Лица, извършители на престъпления - общо 59 2 1 1 57 55 2
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 3 - - - 3 3 -
Блудство - - - - - - -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 7 - - - 7 7 -
Грабеж - - - - - - -
Кражба - общо 31 2 1 1 29 28 1
в това число:
взломна 2 - - - 2 2 -
джебчийска 3 - - - 3 2 1
домова 7 - - - 7 7 -
от магазини или други търговски обекти 12 2 1 1 10 10 -
на части и вещи от МПС 7 - - - 7 7 -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици - - - - - - -
Противозаконно отнемане на МПС - - - - - - -
Хулиганство 5 - - - 5 5 -
Престъпления, свързани с наркотици 5 - - - 5 4 1
Други 8 - - - 8 8 -
СОФИЯ
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 220 31 16 15 189 169 20
в това число за:
Бягство от дома (от вкъщи), от специалирана институция или от социална услуга от резидентен тип 40 7 4 3 33 29 4
Прояви на насилие и агресия 36 5 3 2 31 27 4
Тормоз 6 3 1 2 3 3 -
в т.ч. Училищен тормоз 4 3 1 2 1 1 -
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 19 1 1 - 18 17 1
Повреждане на обществена и/или частна собственост 12 4 3 1 8 6 2
Употреба на психоактивни вещества 8 - - - 8 7 1
Проституиране - - - - - - -
Скитничество - - - - - - -
Просия - - - - - - -
Други 99 11 4 7 88 80 8
Лица, извършители на престъпления - общо 215 61 52 9 154 138 16
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 10 3 3 - 7 6 1
Блудство 3 1 1 - 2 2 -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) 1 - - - 1 1 -
Унищожаване и повреждане на имущество 30 8 8 - 22 20 2
Грабеж 1 - - - 1 1 -
Кражба - общо 107 42 33 9 65 54 11
в това число:
взломна 7 2 2 - 5 5 -
джебчийска 8 1 1 - 7 5 2
домова 28 16 11 5 12 12 -
от магазини или други търговски обекти 37 13 10 3 24 19 5
на части и вещи от МПС - - - - - - -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици 2 1 1 - 1 1 -
Противозаконно отнемане на МПС 7 - - - 7 7 -
Хулиганство 5 1 1 - 4 4 -
Престъпления, свързани с наркотици 11 - - - 11 11 -
Други 40 6 6 - 34 32 2
СОФИЯ-СТОЛИЦА
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 1 481 285 196 89 1 196 785 411
в това число за:
Бягство от дома (от вкъщи), от специалирана институция или от социална услуга от резидентен тип 215 28 17 11 187 95 92
Прояви на насилие и агресия 86 14 10 4 72 57 15
Тормоз 99 23 18 5 76 44 32
в т.ч. Училищен тормоз 74 15 10 5 59 34 25
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 58 4 3 1 54 46 8
Повреждане на обществена и/или частна собственост 56 18 8 10 38 33 5
Употреба на психоактивни вещества 256 3 3 - 253 177 76
Проституиране - - - - - - -
Скитничество 18 11 7 4 7 5 2
Просия 11 8 6 2 3 3 -
Други 682 176 124 52 506 325 181
Лица, извършители на престъпления - общо 958 126 84 42 832 556 276
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) 1 - - - 1 1 -
Телесна повреда 49 4 4 - 45 40 5
Блудство 2 - - - 2 2 -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 60 11 9 2 49 42 7
Грабеж 35 2 2 - 33 32 1
Кражба - общо 525 80 48 32 445 266 179
в това число:
взломна 16 - - - 16 12 4
джебчийска 3 - - - 3 2 1
домова 21 4 4 - 17 15 2
от магазини или други търговски обекти 456 68 40 28 388 222 166
на части и вещи от МПС 14 5 4 1 9 9 -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици - - - - - - -
Противозаконно отнемане на МПС 2 - - - 2 2 -
Хулиганство 30 3 3 - 27 21 6
Престъпления, свързани с наркотици 161 2 2 - 159 111 48
Други 93 24 16 8 69 39 30
Южен централен район
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 1 375 326 245 81 1 049 825 224
Лица, извършители на престъпления - общо 790 238 205 33 552 492 60
КЪРДЖАЛИ
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 256 50 42 8 206 166 40
в това число за:
Бягство от дома (от вкъщи), от специалирана институция или от социална услуга от резидентен тип 26 3 3 - 23 14 9
Прояви на насилие и агресия 2 1 1 - 1 1 -
Тормоз 2 1 1 - 1 1 -
в т.ч. Училищен тормоз 1 1 1 - - - -
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 2 - - - 2 2 -
Повреждане на обществена и/или частна собственост 1 - - - 1 1 -
Употреба на психоактивни вещества 2 - - - 2 2 -
Проституиране - - - - - - -
Скитничество - - - - - - -
Просия - - - - - - -
Други 221 45 37 8 176 145 31
Лица, извършители на престъпления - общо 75 40 37 3 35 29 6
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда - - - - - - -
Блудство 1 1 1 - - - -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 7 5 5 - 2 1 1
Грабеж 1 - - - 1 - 1
Кражба - общо 64 34 31 3 30 26 4
в това число:
взломна 38 17 17 - 21 21 -
джебчийска 11 11 11 - - - -
домова 1 - - - 1 1 -
от магазини или други търговски обекти 10 5 2 3 5 1 4
на части и вещи от МПС 3 - - - 3 3 -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици 1 1 1 - - - -
Противозаконно отнемане на МПС - - - - - - -
Хулиганство - - - - - - -
Престъпления, свързани с наркотици 1 - - - 1 1 -
Други 1 - - - 1 1 -
ПАЗАРДЖИК
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 111 24 15 9 87 63 24
в това число за:
Бягство от дома (от вкъщи), от специалирана институция или от социална услуга от резидентен тип 33 5 1 4 28 11 17
Прояви на насилие и агресия 11 5 5 - 6 5 1
Тормоз 6 2 2 - 4 2 2
в т.ч. Училищен тормоз 5 2 2 - 3 1 2
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 6 1 1 - 5 5 -
Повреждане на обществена и/или частна собственост 2 - - - 2 2 -
Употреба на психоактивни вещества 7 - - - 7 7 -
Проституиране 1 - - - 1 1 -
Скитничество - - - - - - -
Просия 12 2 1 1 10 8 2
Други 33 9 5 4 24 22 2
Лица, извършители на престъпления - общо 160 44 36 8 116 105 11
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 2 - - - 2 1 1
Блудство 4 2 2 - 2 2 -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 22 12 11 1 10 10 -
Грабеж 2 - - - 2 2 -
Кражба - общо 84 24 17 7 60 55 5
в това число:
взломна 3 1 1 - 2 2 -
джебчийска 2 1 1 - 1 - 1
домова 22 3 1 2 19 17 2
от магазини или други търговски обекти 21 7 4 3 14 13 1
на части и вещи от МПС 4 - - - 4 4 -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици - - - - - - -
Противозаконно отнемане на МПС 5 - - - 5 5 -
Хулиганство 5 - - - 5 5 -
Престъпления, свързани с наркотици 19 2 2 - 17 13 4
Други 17 4 4 - 13 12 1
ПЛОВДИВ
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 569 181 136 45 388 297 91
в това число за:
Бягство от дома (от вкъщи), от специалирана институция или от социална услуга от резидентен тип 89 31 17 14 58 24 34
Прояви на насилие и агресия 92 23 21 2 69 60 9
Тормоз 36 5 5 - 31 28 3
в т.ч. Училищен тормоз 27 2 2 - 25 22 3
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 33 9 8 1 24 24 -
Повреждане на обществена и/или частна собственост 54 16 12 4 38 35 3
Употреба на психоактивни вещества 40 4 4 - 36 27 9
Проституиране 1 - - - 1 - 1
Скитничество 15 6 6 - 9 5 4
Просия 39 23 12 11 16 13 3
Други 170 64 51 13 106 81 25
Лица, извършители на престъпления - общо 299 69 55 14 230 205 25
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 15 4 2 2 11 10 1
Блудство 10 5 5 - 5 5 -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 28 6 6 - 22 22 -
Грабеж 13 - - - 13 13 -
Кражба - общо 141 45 33 12 96 79 17
в това число:
взломна 9 - - - 9 9 -
джебчийска 21 14 8 6 7 4 3
домова 40 9 5 4 31 25 6
от магазини или други търговски обекти 35 7 5 2 28 23 5
на части и вещи от МПС 12 5 5 - 7 7 -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици 4 - - - 4 4 -
Противозаконно отнемане на МПС 6 - - - 6 6 -
Хулиганство 44 8 8 - 36 34 2
Престъпления, свързани с наркотици 34 - - - 34 29 5
Други 8 1 1 - 7 7 -
СМОЛЯН
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 31 11 10 1 20 13 7
в това число за:
Бягство от дома (от вкъщи), от специалирана институция или от социална услуга от резидентен тип 4 - - - 4 - 4
Прояви на насилие и агресия 8 5 5 - 3 2 1
Тормоз 1 - - - 1 - 1
в т.ч. Училищен тормоз 1 - - - 1 - 1
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 4 - - - 4 4 -
Повреждане на обществена и/или частна собственост 4 1 1 - 3 3 -
Употреба на психоактивни вещества 3 - - - 3 3 -
Проституиране - - - - - - -
Скитничество - - - - - - -
Просия 5 5 4 1 - - -
Други 2 - - - 2 1 1
Лица, извършители на престъпления - общо 80 19 19 - 61 52 9
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 6 2 2 - 4 4 -
Блудство - - - - - - -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 7 - - - 7 7 -
Грабеж 1 - - - 1 1 -
Кражба - общо 35 13 13 - 22 20 2
в това число:
взломна 2 - - - 2 2 -
джебчийска 1 1 1 - - - -
домова 6 1 1 - 5 4 1
от магазини или други търговски обекти 13 7 7 - 6 6 -
на части и вещи от МПС - - - - - - -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици - - - - - - -
Противозаконно отнемане на МПС 9 1 1 - 8 5 3
Хулиганство 9 - - - 9 8 1
Престъпления, свързани с наркотици 4 - - - 4 2 2
Други 9 3 3 - 6 5 1
ХАСКОВО
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 408 60 42 18 348 286 62
в това число за:
Бягство от дома (от вкъщи), от специалирана институция или от социална услуга от резидентен тип 84 3 2 1 81 65 16
Прояви на насилие и агресия 18 8 8 - 10 6 4
Тормоз 15 5 2 3 10 10 -
в т.ч. Училищен тормоз 13 3 - 3 10 10 -
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 5 4 3 1 1 1 -
Повреждане на обществена и/или частна собственост 23 10 10 - 13 13 -
Употреба на психоактивни вещества 15 - - - 15 14 1
Проституиране 5 - - - 5 - 5
Скитничество 2 - - - 2 2 -
Просия 4 3 2 1 1 1 -
Други 237 27 15 12 210 174 36
Лица, извършители на престъпления - общо 176 66 58 8 110 101 9
Убийство (довършено) 1 1 1 - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 8 1 1 - 7 7 -
Блудство 4 - - - 4 4 -
Изнасилване (довършено) 1 - - - 1 1 -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 42 16 16 - 26 26 -
Грабеж 3 2 2 - 1 1 -
Кражба - общо 71 35 29 6 36 33 3
в това число:
взломна 8 6 5 1 2 2 -
джебчийска 5 2 1 1 3 3 -
домова 21 8 7 1 13 12 1
от магазини или други търговски обекти 21 10 7 3 11 9 2
на части и вещи от МПС 9 6 6 - 3 3 -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици 5 3 3 - 2 2 -
Противозаконно отнемане на МПС 3 2 1 1 1 1 -
Хулиганство 3 - - - 3 3 -
Престъпления, свързани с наркотици 14 - - - 14 11 3
Други 26 9 8 1 17 14 3
23.04.2020
Противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните
Контакт
Организация

Национален статистически институт

Отдел

„Статистика на здравеопазването и правосъдието“

Лице за контакт

Адриана Тетевенска

Длъжност

Държавен експерт

Адрес

1038 София, ул. „П. Волов“ № 2

Електронна поща

[email protected]

Телефон

+359 2 9857 592

Факс
Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване23 април 2020 г.
Дата на публикуване23 април 2020 г.
Дата на последно актуализиране23 април 2020 г.
Статистическо представяне
Описание на данните

Статистиката на противообществените прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните осигурява данни за броя на лицата, преминали, водени на отчет или снети от отчет в детските педагогически стаи, броя на извършените противообществени прояви и извършените престъпления от малолетни и непълнолетни лица, броя на лицата с наложени възпитателни мерки, както и за броя на лицата, пострадали от престъпления.

Използвани класификации
 • Класификация на териториалните единици за статистически цели в България (NUTS);
 • Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ).
Обхват

Обхваща дейността на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

Понятия и дефиниции

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните е компетентен орган, който организира социално-превантивната дейност на територията на общината; разглежда възпитателни дела за противообществените прояви, извършени от малолетни и непълнолетни, и престъпления, извършени от непълнолетни, освободени от наказателна отговорност по чл. 61 от Наказателния кодекс (НК) и делото е изпратено за разглеждане от местната комисия, непълнолетни са извършили деяния, за които по друг нормативен акт, се предвижда налагане на възпитателна мярка по Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ЗБППМН); превежда в изпълнение наложените мерки съгласно ЗБППМН и осъществява контрол по изпълнението им.

Малолетни лица са лицата на възраст от 8 навършени до 14 ненавършени години.

Непълнолетни лица са лицата на възраст от 14 навършени до 18 ненавършени години.

Детските педагогически стаи (ДПС) са специализирани заведения, които издирват и установяват малолетните и непълнолетните правонарушители, както и причините и условията за техните противообществени прояви или престъпления; издирват и установяват малолетните и непълнолетните – обект на престъпно посегателство, на малтретиране или оставени без надзор; уведомяват съда и прокуратурата и другите компетентни органи, когато получат сигнали за виновно поведение по отношение на малолетните и непълнолетните от страна на родителите, на лицата, които ги заместват, или на трети лица; участват в превенцията на престъпността и противообществените прояви, извършвани от малолетните и непълнолетните; водят на отчет малолетни и непълнолетни, които са извършили престъпления и противообществени прояви, осъдени непълнолетни за престъпления от общ характер, освободени от поправителните домове, освободени от възпитателни училища интернати и освободените от социално-педагогическите интернати, настанени в тях по реда на ЗБППМН.

Социално-педагогическите интернати (СПИ) са специализирани заведения, в които се настаняват малолетни и непълнолетни, които са извършили или съществуват предпоставки за извършване на противообществени прояви.

Възпитателните училища интернати (ВУИ) са специализирани заведения, в които се настаняват малолетни и непълнолетни, извършили противообществените прояви, към които възпитателните мерки по ЗБППМН не са се оказали достатъчни и за нормалното им възпитание няма подходяща социална среда. Във ВУИ се настаняват и непълнолетни, спрямо които съдът е наложил такава мярка по реда на чл. 61 и 64 от Наказателния кодекс.

Противообществената проява е деяние, което е общественоопасно и противоправно или противоречи на морала и добрите нрави. На извършителите на противообществени прояви се налагат възпитателни мерки съгласно ЗБППМН.

Възпитателната мярка е алтернативна на наказанието мярка за възпитателно въздействие спрямо малолетен или непълнолетен, извършил противообществена проява, и непълнолетен, освободен от наказателна отговорност по чл. 61 от НК, и се налага с цел преодоляване на отклоненията в поведението, предотвратяване на бъдещи нарушения и интеграция в обществото.

Безнадзорно дете е лице, ненавършило 18-годишна възраст и оставено без грижата на родителите, или на лицата, които ги заместват.

Лицата, които ги заместват са настойниците, попечителите и лицата, които полагат грижи по отглеждането и възпитанието на малолетния или непълнолетния.

Статистическа единица

Обект на наблюдението е дейността на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

Единици на наблюдение са малолетните и непълнолетните, извършители на противообществени прояви и престъпления.

Статистическа съвкупност

Изчерпателно - местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните на територията на страната.

Географски обхват (територия)

За територия на Република България.

Времеви обхват

2010 – 2019

Базисен период

Не се прилага.

Мерна единица

Брой.

Отчетен период

Година.

Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения
 • Закон за статистиката;
 • Наказателен кодекс;
 • Закон за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.
Споделяне на данни

Не се прилага.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика
 • Закон за статистиката
 • Регламент 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество.
Конфиденциалност - защита на данните

Индивидуални данни не се публикуват, спазвайки чл.25 от Закона за статистиката. Разпространението на индивидуалните данни се извършва само съгласно чл. 26 от Закона за статистиката.

Политика по разпространение
Календар за разпространение

Датата за публикуване на статистическата информация е посочена в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ. Данните се разпространяват 1 път годишно.

Достъп до календара за разпространение

Календарът е наличен на интернет сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/bg/content/44/basic-page/

Достъп на потребителите

Данни за противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните се публикуват на интернет сайта на НСИ в рубрика Правосъдие и престъпност в съответствие със Закона за статистиката (Глава 5) и Кодекса на европейската статистическа практика, зачитайки професионалната независимост и с цел обективност, прозрачност, при което всички потребители са равнопоставени.

Честота на разпространение

Годишно.

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Ежегодно на датата, обявена в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Публикации

Не се прилага.

Онлайн база данни

Подробни данни за противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика Правосъдие и престъпност - Противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните, както и в ИС ИНФОСТАТ.

Достъп до микроданни

Анонимизирани индивидуални данни могат да бъдат предоставени за научни и изследователски цели по индивидуална заявка, съгласно Правилника за предоставяне на анонимизирани индивидуални данни за научни и изследователски цели.

Други формати на разпространение

Информационна услуга по заявка, съгласно Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на НСИ.

Методологични документи

Данните се предоставят от местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните по установена процедура и при спазване изисванията за достоверност и качество на данните.

НСИ осъществява контрол за качеството на получаваната от респондентите информация.

Документация за качеството

Не са налични.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Изпълняват се критериите за качество на статистическите данни.

Оценка на качеството

Извършва се оценка в НСИ в контекста на изпълнение на критериите за качество на статистическите данни.

Приложимост
Потребности на потребителите

Потребностите са обусловени от провеждане на политика за превенция на детската престъпност.

Удовлетвореност на потребителите

Периодично се извършва оценка на потребностите от данни и начините за обезпечаването им.

Пълнота

Обхваща цялостната дейност на местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

Точност и надеждност
Обща точност

Не се прилага.

Извадкови грешки

Не се прилага.

Неизвадкови грешки

Не се прилага.

Навременност и точност на представяне
Навременност

T+4 месеца.

Точност на представяне

Данните се обявяват в срока, предвиден в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Съгласуваност и сравнимост
Географска сравнимост

Данните са сравними.

Сравнимост във времето

Данните са сравними.

Съгласуваност между предметни области

Данните са съгласувани.

Вътрешна съгласуваност

Данните са съгласувани.

Разходи и натовареност

Основна натовареност – на респондентите от местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и инспекторите от ДПС.

В НСИ – експертите от ТСБ и ЦУ, отговарящи за провеждането на наблюдението.

Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика

Не се прилага.

Ревизия на данните - практика

Не се прилага.

Статистическа обработка
Източници на данни

Местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните на територията на страната и структурни звена на МВР.

Честота на събиране на данни

Годишно

Събиране на данни

Изчерпателно наблюдение чрез статистически формуляр "Отчет за дейността на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните", попълван от местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните на територията на страната с участието на представители на структурни звена на МВР.

Валидиране на данни

На ниво ЦУ на НСИ.

Обработка на данни

Обработката на данните е централизирана, на национално ниво.

Изглаждане

Не се прилага.

Коментар
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.1: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.1.xml
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.0: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml

Страници

 • България 2012
  България 2012
  Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че излезе от печат двуезичната (на български и английски език) рекламна брошура "България 2012". Брошурата е предназначена за широка читателска аудитория, международни институции, представители на бизнеса, студенти, специалисти и други, тъй като разчупва традиционните форми на представяне на статистическата информация, като предлага оригинална структура, с паралелен превод на английски език.
 • Статистически годишник 2011
  Статистически годишник 2011
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 79-ото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.
  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2005 - 2010 г. в различни териториални и класификационни агрегации и разрези.
 • Престъпления и осъдени лица 2010
  Престъпления и осъдени лица 2010
  Годишната електронна публикация на Националния статистически институт "Престъпления и осъдени лица 2010" е на разположение на потребителите на статистическа информация на сайта на НСИ.
 • Статистически справочник 2011 (на английски език)
  Статистически справочник 2011 (на английски език)
  Излезе от печат годишната публикация "Статистически справочник 2011" - на английски език. Справочникът е съкратена версия на аналогичното издание на български език.
  В изданието са включени актуални статистически данни за демографските процеси и за социално-икономическия и културния живот в страната за периода 2006 - 2010 година.
 • България 2011
  България 2011
 • Статистически справочник 2011
  Статистически справочник 2011
  Уважаеми читатели,
  Излезе от печат новата публикация "Статистически справочник 2011".
  Публикацията съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2006 - 2010 година.
 • Статистически годишник 2010
  Статистически годишник 2010
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 78-ото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.
  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2004 - 2009 г. в различни териториални и класификационни агрегации и разрези.
 • Статистически годишник 2009
  Статистически годишник 2009
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 77-ото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат. Публикацията излиза от печат през 2010 г., в която се навършиха 130 години от създаването на статистическа институция в България и 100 години от излизането от печат на първия „Статистически годишник на Българското Царство” през 1910 г.
 • Престъпления и осъдени лица 2009
  Годишната електронна публикация на Националния статистически институт "Престъпления и осъдени лица 2009" е на разположение на потребителите на статистическа информация на сайта на НСИ.
 • Статистически справочник 2010 (на английски език)
  Статистически справочник 2010 (на английски език)
  Излезе от печат годишната публикация "Статистически справочник 2010" - на английски език. Справочникът е съкратена версия на аналогичното издание на български език.
  В изданието са включени актуални статистически данни за демографските процеси и за социално-икономическия и културния живот в страната за периода 2005 - 2009 година.

Страници