Малолетни и непълнолетни лица, извършители на престъпления по пол, възраст, видове престъпления и по статистически зони, статистически райони и области


Динамичен ред: PRP_2.xls

МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА, ПРЕМИНАЛИ ПРЕЗ ДЕТСКИТЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СТАИ ПРЕЗ 2020 Г. ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ОТ ТЯХ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПО СТАТИСТИЧЕСКИ ЗОНИ, СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И ПО ОБЛАСТИ
(Брой)
Статистически зони
Статистически райони
Области
Общо Възраст
8 - 13 г. 14 - 17 г.
всичко мъже жени всичко мъже жени
Общо за страната              
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 5 289 1 438 1 005 433 3 851 2 647 1 204
в това число за:              
Бягство от дома (от вкъщи), от специалирана институция или от социална услуга от резидентен тип 873 187 94 93 686 255 431
Прояви на насилие и агресия 596 178 126 52 418 299 119
Тормоз 241 56 37 19 185 132 53
в т.ч. Училищен тормоз 124 28 19 9 96 68 28
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 415 74 60 14 341 288 53
Повреждане на обществена и/или частна собственост 454 151 128 23 303 269 34
Употреба на психоактивни вещества 343 8 4 4 335 249 86
Проституиране 23 1 1 - 22 - 22
Скитничество 80 40 32 8 40 26 14
Просия 46 38 25 13 8 7 1
Други 2 218 705 498 207 1 513 1 122 391
Лица, извършители на престъпления - общо 4 417 1 009 799 210 3 408 2 887 521
Убийство (довършено) 2 - - - 2 2 -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 212 22 20 2 190 168 22
Блудство 43 16 15 1 27 26 1
Изнасилване (довършено) 2 - - - 2 2 -
Изнасилване (опит) 4 1 1 - 3 3 -
Унищожаване и повреждане на имущество 548 165 151 14 383 364 19
Грабеж 139 24 20 4 115 105 10
Кражба - общо 2 222 648 505 143 1 574 1 276 298
в това число:              
взломна 268 72 64 8 196 181 15
джебчийска 93 39 27 12 54 37 17
домова 546 167 138 29 379 349 30
от магазини или други търговски обекти 669 175 111 64 494 327 167
на части и вещи от МПС 116 37 37 - 79 79 -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици 84 36 33 3 48 40 8
Противозаконно отнемане на МПС 116 5 5 - 111 109 2
Хулиганство 238 33 27 6 205 162 43
Престъпления, свързани с наркотици 354 3 2 1 351 290 61
Други 537 92 53 39 445 380 65
Северна и Югоизточна България              
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 2 474 673 483 190 1 801 1 201 600
в това число за:              
Бягство от дома (от вкъщи), от специалирана институция или от социална услуга от резидентен тип 460 85 48 37 375 121 254
Прояви на насилие и агресия 283 97 67 30 186 128 58
Тормоз 102 27 19 8 75 48 27
в т.ч. Училищен тормоз 60 17 12 5 43 27 16
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 211 61 49 12 150 130 20
Повреждане на обществена и/или частна собственост 283 100 85 15 183 163 20
Употреба на психоактивни вещества 127 7 3 4 120 85 35
Проституиране 16 1 1 - 15 - 15
Скитничество 45 26 24 2 19 11 8
Просия 22 19 11 8 3 2 1
Други 925 250 176 74 675 513 162
Лица, извършители на престъпления - общо 2 341 554 423 131 1 787 1 550 237
Убийство (довършено) 2 - - - 2 2 -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 96 10 9 1 86 79 7
Блудство 23 8 7 1 15 15 -
Изнасилване (довършено) 1 - - - 1 1 -
Изнасилване (опит) 4 1 1 - 3 3 -
Унищожаване и повреждане на имущество 326 98 91 7 228 220 8
Грабеж 73 9 6 3 64 55 9
Кражба - общо 1 204 347 261 86 857 725 132
в това число: - - - - - - -
взломна 155 39 33 6 116 104 12
джебчийска 53 16 6 10 37 26 11
домова 388 116 89 27 272 251 21
от магазини или други търговски обекти 224 52 32 20 172 124 48
на части и вещи от МПС 67 17 17 - 50 50 -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици 64 29 26 3 35 27 8
Противозаконно отнемане на МПС 61 4 4 - 57 55 2
Хулиганство 133 18 15 3 115 89 26
Престъпления, свързани с наркотици 141 3 2 1 138 116 22
Други 277 56 27 29 221 190 31
Северозападен район              
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 753 199 146 53 554 354 200
в това число за:              
Бягство от дома (от вкъщи), от специалирана институция или от социална услуга от резидентен тип 164 20 12 8 144 54 90
Прояви на насилие и агресия 67 28 19 9 39 26 13
Тормоз 34 10 7 3 24 11 13
в т.ч. Училищен тормоз 13 4 3 1 9 4 5
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 104 42 36 6 62 51 11
Повреждане на обществена и/или частна собственост 78 24 18 6 54 48 6
Употреба на психоактивни вещества 23 1 1 - 22 15 7
Проституиране 5 1 1 - 4 - 4
Скитничество 6 4 4 - 2 2 -
Просия 4 4 3 1 - - -
Други 268 65 45 20 203 147 56
Лица, извършители на престъпления - общо 575 136 104 32 439 347 92
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 11 - - - 11 10 1
Блудство 1 1 1 - - - -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) 3 - - - 3 3 -
Унищожаване и повреждане на имущество 44 17 13 4 27 25 2
Грабеж 17 4 4 - 13 13 -
Кражба - общо 324 84 63 21 240 192 48
в това число: - - - - - - -
взломна 54 18 14 4 36 28 8
джебчийска 32 9 4 5 23 19 4
домова 108 23 17 6 85 78 7
от магазини или други търговски обекти 41 5 2 3 36 20 16
на части и вещи от МПС 25 12 12 - 13 13 -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици 18 6 6 - 12 7 5
Противозаконно отнемане на МПС 16 2 2 - 14 12 2
Хулиганство 81 16 13 3 65 41 24
Престъпления, свързани с наркотици 15 2 1 1 13 9 4
Други 63 10 7 3 53 42 11
ВИДИН              
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 140 38 22 16 102 53 49
в това число за:              
Бягство от дома (от вкъщи), от специалирана институция или от социална услуга от резидентен тип 60 5 2 3 55 18 37
Прояви на насилие и агресия 14 10 5 5 4 3 1
Тормоз 6 2 1 1 4 3 1
в т.ч. Училищен тормоз - - - - - - -
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 29 10 7 3 19 14 5
Повреждане на обществена и/или частна собственост 6 4 2 2 2 1 1
Употреба на психоактивни вещества 1 - - - 1 1 -
Проституиране 2 - - - 2 - 2
Скитничество 3 3 3 - - - -
Просия 2 2 2 - - - -
Други 17 2 - 2 15 13 2
Лица, извършители на престъпления - общо 85 28 19 9 57 44 13
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 4 - - - 4 4 -
Блудство 1 1 1 - - - -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) 3 - - - 3 3 -
Унищожаване и повреждане на имущество 9 6 5 1 3 3 -
Грабеж - - - - - - -
Кражба - общо 47 16 10 6 31 21 10
в това число:              
взломна 23 12 8 4 11 3 8
джебчийска 7 1 - 1 6 6 -
домова 14 3 2 1 11 9 2
от магазини или други търговски обекти 2 - - - 2 2 -
на части и вещи от МПС - - - - - - -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици 1 - - - 1 1 -
Противозаконно отнемане на МПС 5 - - - 5 3 2
Хулиганство 10 5 3 2 5 4 1
Престъпления, свързани с наркотици - - - - - - -
Други 6 - - - 6 6 -
ВРАЦА              
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 75 23 16 7 52 37 15
в това число за:              
Бягство от дома (от вкъщи), от специалирана институция или от социална услуга от резидентен тип 22 7 3 4 15 4 11
Прояви на насилие и агресия 3 1 1 - 2 2 -
Тормоз 3 2 1 1 1 1 -
в т.ч. Училищен тормоз 2 1 1 - 1 1 -
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 10 4 2 2 6 3 3
Повреждане на обществена и/или частна собственост 5 1 1 - 4 4 -
Употреба на психоактивни вещества 5 - - - 5 5 -
Проституиране 1 1 1 - - - -
Скитничество - - - - - - -
Просия - - - - - - -
Други 26 7 7 - 19 18 1
Лица, извършители на престъпления - общо 78 15 13 2 63 47 16
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда - - - - - - -
Блудство - - - - - - -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 1 - - - 1 1 -
Грабеж - - - - - - -
Кражба - общо 54 13 11 2 41 34 7
в това число:              
взломна 2 - - - 2 2 -
джебчийска 13 2 2 - 11 10 1
домова 12 4 2 2 8 6 2
от магазини или други търговски обекти 6 1 1 - 5 3 2
на части и вещи от МПС 7 3 3 - 4 4 -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици 4 2 2 - 2 2 -
Противозаконно отнемане на МПС 3 - - - 3 3 -
Хулиганство 10 1 1 - 9 4 5
Престъпления, свързани с наркотици 7 1 1 - 6 5 1
Други 3 - - - 3 - 3
ЛОВЕЧ              
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 135 30 26 4 105 67 38
в това число за:              
Бягство от дома (от вкъщи), от специалирана институция или от социална услуга от резидентен тип 16 - - - 16 8 8
Прояви на насилие и агресия 4 - - - 4 1 3
Тормоз 8 - - - 8 - 8
в т.ч. Училищен тормоз 3 - - - 3 - 3
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 17 7 7 - 10 9 1
Повреждане на обществена и/или частна собственост 14 6 6 - 8 8 -
Употреба на психоактивни вещества 3 - - - 3 2 1
Проституиране - - - - - - -
Скитничество - - - - - - -
Просия - - - - - - -
Други 73 17 13 4 56 39 17
Лица, извършители на престъпления - общо 93 27 22 5 66 47 19
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда - - - - - - -
Блудство - - - - - - -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 2 2 1 1 - - -
Грабеж 6 2 2 - 4 4 -
Кражба - общо 40 11 8 3 29 24 5
в това число:              
взломна 5 1 1 - 4 4 -
джебчийска 2 - - - 2 - 2
домова 13 5 3 2 8 8 -
от магазини или други търговски обекти 4 - - - 4 2 2
на части и вещи от МПС - - - - - - -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици 4 2 2 - 2 1 1
Противозаконно отнемане на МПС 5 2 2 - 3 3 -
Хулиганство 23 7 7 - 16 5 11
Престъпления, свързани с наркотици 4 - - - 4 3 1
Други 13 3 2 1 10 8 2
МОНТАНА              
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 129 20 15 5 109 65 44
в това число за:              
Бягство от дома (от вкъщи), от специалирана институция или от социална услуга от резидентен тип 34 3 3 - 31 10 21
Прояви на насилие и агресия 9 1 1 - 8 4 4
Тормоз - - - - - - -
в т.ч. Училищен тормоз - - - - - - -
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 21 6 6 - 15 15 -
Повреждане на обществена и/или частна собственост 17 1 1 - 16 13 3
Употреба на психоактивни вещества 5 - - - 5 1 4
Проституиране - - - - - - -
Скитничество - - - - - - -
Просия - - - - - - -
Други 43 9 4 5 34 22 12
Лица, извършители на престъпления - общо 94 16 13 3 78 66 12
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 4 - - - 4 3 1
Блудство - - - - - - -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 5 2 - 2 3 1 2
Грабеж 7 2 2 - 5 5 -
Кражба - общо 69 12 11 1 57 49 8
в това число:              
взломна 7 2 2 - 5 5 -
джебчийска - - - - - - -
домова 43 5 5 - 38 36 2
от магазини или други търговски обекти 2 - - - 2 2 -
на части и вещи от МПС - - - - - - -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици - - - - - - -
Противозаконно отнемане на МПС 2 - - - 2 2 -
Хулиганство 2 - - - 2 2 -
Престъпления, свързани с наркотици 1 - - - 1 - 1
Други 4 - - - 4 4 -
ПЛЕВЕН              
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 274 88 67 21 186 132 54
в това число за:              
Бягство от дома (от вкъщи), от специалирана институция или от социална услуга от резидентен тип 32 5 4 1 27 14 13
Прояви на насилие и агресия 37 16 12 4 21 16 5
Тормоз 17 6 5 1 11 7 4
в т.ч. Училищен тормоз 8 3 2 1 5 3 2
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 27 15 14 1 12 10 2
Повреждане на обществена и/или частна собственост 36 12 8 4 24 22 2
Употреба на психоактивни вещества 9 1 1 - 8 6 2
Проституиране 2 - - - 2 - 2
Скитничество 3 1 1 - 2 2 -
Просия 2 2 1 1 - - -
Други 109 30 21 9 79 55 24
Лица, извършители на престъпления - общо 225 50 37 13 175 143 32
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 3 - - - 3 3 -
Блудство - - - - - - -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 27 7 7 - 20 20 -
Грабеж 4 - - - 4 4 -
Кражба - общо 114 32 23 9 82 64 18
в това число:              
взломна 17 3 3 - 14 14 -
джебчийска 10 6 2 4 4 3 1
домова 26 6 5 1 20 19 1
от магазини или други търговски обекти 27 4 1 3 23 11 12
на части и вещи от МПС 18 9 9 - 9 9 -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици 9 2 2 - 7 3 4
Противозаконно отнемане на МПС 1 - - - 1 1 -
Хулиганство 36 3 2 1 33 26 7
Престъпления, свързани с наркотици 3 1 - 1 2 1 1
Други 37 7 5 2 30 24 6
Северен централен район              
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 337 73 47 26 264 162 102
в това число за:              
Бягство от дома (от вкъщи), от специалирана институция или от социална услуга от резидентен тип 83 9 3 6 74 14 60
Прояви на насилие и агресия 28 6 5 1 22 17 5
Тормоз 2 1 1 - 1 1 -
в т.ч. Училищен тормоз 1 1 1 - - - -
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 6 1 1 - 5 4 1
Повреждане на обществена и/или частна собственост 36 8 6 2 28 27 1
Употреба на психоактивни вещества 17 - - - 17 13 4
Проституиране 3 - - - 3 - 3
Скитничество 5 3 3 - 2 - 2
Просия 1 1 1 - - - -
Други 156 44 27 17 112 86 26
Лица, извършители на престъпления - общо 454 113 85 28 341 312 29
Убийство (довършено) 1 - - - 1 1 -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 17 - - - 17 16 1
Блудство 4 2 2 - 2 2 -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 93 27 24 3 66 66 -
Грабеж 16 1 1 - 15 15 -
Кражба - общо 219 76 52 24 143 128 15
в това число: - - - - - - -
взломна 16 1 1 - 15 15 -
джебчийска 7 3 - 3 4 2 2
домова 54 19 15 4 35 33 2
от магазини или други търговски обекти 45 12 7 5 33 29 4
на части и вещи от МПС 7 - - - 7 7 -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици 5 2 2 - 3 3 -
Противозаконно отнемане на МПС 12 1 1 - 11 11 -
Хулиганство 10 1 1 - 9 8 1
Престъпления, свързани с наркотици 39 1 1 - 38 31 7
Други 43 4 3 1 39 34 5
ВЕЛИКО ТЪРНОВО              
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 37 5 5 - 32 12 20
в това число за:              
Бягство от дома (от вкъщи), от специалирана институция или от социална услуга от резидентен тип 13 - - - 13 - 13
Прояви на насилие и агресия 1 - - - 1 - 1
Тормоз 1 - - - 1 1 -
в т.ч. Училищен тормоз - - - - - - -
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място - - - - - - -
Повреждане на обществена и/или частна собственост 13 3 3 - 10 10 -
Употреба на психоактивни вещества 2 - - - 2 1 1
Проституиране 3 - - - 3 - 3
Скитничество 4 2 2 - 2 - 2
Просия - - - - - - -
Други - - - - - - -
Лица, извършители на престъпления - общо 182 50 43 7 132 121 11
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 6 - - - 6 6 -
Блудство - - - - - - -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 48 14 12 2 34 34 -
Грабеж 5 - - - 5 5 -
Кражба - общо 74 36 31 5 38 31 7
в това число:              
взломна 4 - - - 4 4 -
джебчийска 3 1 - 1 2 - 2
домова 30 16 14 2 14 14 -
от магазини или други търговски обекти 16 5 3 2 11 8 3
на части и вещи от МПС 4 - - - 4 4 -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици 1 - - - 1 1 -
Противозаконно отнемане на МПС 5 - - - 5 5 -
Хулиганство 3 - - - 3 2 1
Престъпления, свързани с наркотици 27 - - - 27 24 3
Други 14 - - - 14 14 -
ГАБРОВО              
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 86 23 11 12 63 47 16
в това число за:              
Бягство от дома (от вкъщи), от специалирана институция или от социална услуга от резидентен тип 9 1 - 1 8 2 6
Прояви на насилие и агресия 7 - - - 7 7 -
Тормоз - - - - - - -
в т.ч. Училищен тормоз - - - - - - -
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място - - - - - - -
Повреждане на обществена и/или частна собственост 1 - - - 1 1 -
Употреба на психоактивни вещества 3 - - - 3 3 -
Проституиране - - - - - - -
Скитничество - - - - - - -
Просия - - - - - - -
Други 66 22 11 11 44 34 10
Лица, извършители на престъпления - общо 101 37 21 16 64 58 6
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 3 - - - 3 3 -
Блудство - - - - - - -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 14 4 4 - 10 10 -
Грабеж 3 - - - 3 3 -
Кражба - общо 68 30 15 15 38 35 3
в това число:              
взломна 3 1 1 - 2 2 -
джебчийска - - - - - - -
домова 11 3 1 2 8 8 -
от магазини или други търговски обекти 10 5 4 1 5 5 -
на части и вещи от МПС - - - - - - -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици 4 2 2 - 2 2 -
Противозаконно отнемане на МПС 6 1 1 - 5 5 -
Хулиганство - - - - - - -
Престъпления, свързани с наркотици 4 - - - 4 2 2
Други 3 2 1 1 1 - 1
РАЗГРАД              
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 75 17 12 5 58 26 32
в това число за:              
Бягство от дома (от вкъщи), от специалирана институция или от социална услуга от резидентен тип 26 6 3 3 20 3 17
Прояви на насилие и агресия 6 - - - 6 2 4
Тормоз - - - - - - -
в т.ч. Училищен тормоз - - - - - - -
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 2 - - - 2 1 1
Повреждане на обществена и/или частна собственост 4 2 1 1 2 2 -
Употреба на психоактивни вещества 2 - - - 2 - 2
Проституиране - - - - - - -
Скитничество 1 1 1 - - - -
Просия 1 1 1 - - - -
Други 33 7 6 1 26 18 8
Лица, извършители на престъпления - общо 55 10 6 4 45 44 1
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 3 - - - 3 3 -
Блудство 3 1 1 - 2 2 -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 13 3 2 1 10 10 -
Грабеж - - - - - - -
Кражба - общо 29 4 1 3 25 25 -
в това число:              
взломна 2 - - - 2 2 -
джебчийска 1 1 - 1 - - -
домова 4 - - - 4 4 -
от магазини или други търговски обекти 8 2 - 2 6 6 -
на части и вещи от МПС - - - - - - -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици - - - - - - -
Противозаконно отнемане на МПС - - - - - - -
Хулиганство 3 1 1 - 2 2 -
Престъпления, свързани с наркотици 1 1 1 - - - -
Други 3 - - - 3 2 1
РУСЕ              
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 88 26 18 8 62 45 17
в това число за:              
Бягство от дома (от вкъщи), от специалирана институция или от социална услуга от резидентен тип 12 1 - 1 11 1 10
Прояви на насилие и агресия 11 6 5 1 5 5 -
Тормоз 1 1 1 - - - -
в т.ч. Училищен тормоз 1 1 1 - - - -
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 4 1 1 - 3 3 -
Повреждане на обществена и/или частна собственост 11 3 2 1 8 7 1
Употреба на психоактивни вещества 1 - - - 1 1 -
Проституиране - - - - - - -
Скитничество - - - - - - -
Просия - - - - - - -
Други 48 14 9 5 34 28 6
Лица, извършители на престъпления - общо 61 7 7 - 54 48 6
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 4 - - - 4 3 1
Блудство - - - - - - -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 8 3 3 - 5 5 -
Грабеж 8 1 1 - 7 7 -
Кражба - общо 19 1 1 - 18 16 2
в това число:              
взломна 2 - - - 2 2 -
джебчийска 2 - - - 2 2 -
домова 7 - - - 7 5 2
от магазини или други търговски обекти 3 - - - 3 3 -
на части и вещи от МПС 3 - - - 3 3 -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици - - - - - - -
Противозаконно отнемане на МПС 1 - - - 1 1 -
Хулиганство 4 - - - 4 4 -
Престъпления, свързани с наркотици 5 - - - 5 4 1
Други 12 2 2 - 10 8 2
СИЛИСТРА              
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 51 2 1 1 49 32 17
в това число за:              
Бягство от дома (от вкъщи), от специалирана институция или от социална услуга от резидентен тип 23 1 - 1 22 8 14
Прояви на насилие и агресия 3 - - - 3 3 -
Тормоз - - - - - - -
в т.ч. Училищен тормоз - - - - - - -
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място - - - - - - -
Повреждане на обществена и/или частна собственост 7 - - - 7 7 -
Употреба на психоактивни вещества 9 - - - 9 8 1
Проституиране - - - - - - -
Скитничество - - - - - - -
Просия - - - - - - -
Други 9 1 1 - 8 6 2
Лица, извършители на престъпления - общо 55 9 8 1 46 41 5
Убийство (довършено) 1 - - - 1 1 -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 1 - - - 1 1 -
Блудство 1 1 1 - - - -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 10 3 3 - 7 7 -
Грабеж - - - - - - -
Кражба - общо 29 5 4 1 24 21 3
в това число:              
взломна 5 - - - 5 5 -
джебчийска 1 1 - 1 - - -
домова 2 - - - 2 2 -
от магазини или други търговски обекти 8 - - - 8 7 1
на части и вещи от МПС - - - - - - -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици - - - - - - -
Противозаконно отнемане на МПС - - - - - - -
Хулиганство - - - - - - -
Престъпления, свързани с наркотици 2 - - - 2 1 1
Други 11 - - - 11 10 1
Североизточен район              
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 535 154 107 47 381 260 121
в това число за:              
Бягство от дома (от вкъщи), от специалирана институция или от социална услуга от резидентен тип 96 19 8 11 77 26 51
Прояви на насилие и агресия 106 44 27 17 62 45 17
Тормоз 19 5 4 1 14 13 1
в т.ч. Училищен тормоз 7 1 1 - 6 6 -
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 56 14 8 6 42 37 5
Повреждане на обществена и/или частна собственост 78 31 28 3 47 38 9
Употреба на психоактивни вещества 30 1 - 1 29 17 12
Проституиране 7 - - - 7 - 7
Скитничество 34 19 17 2 15 9 6
Просия 3 2 1 1 1 - 1
Други 106 19 14 5 87 75 12
Лица, извършители на престъпления - общо 521 121 82 39 400 339 61
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 33 5 4 1 28 24 4
Блудство 5 2 1 1 3 3 -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 91 34 34 - 57 56 1
Грабеж 13 4 1 3 9 2 7
Кражба - общо 209 41 32 9 168 133 35
в това число: - - - - - - -
взломна 27 11 10 1 16 16 -
джебчийска 8 1 1 - 7 2 5
домова 42 8 6 2 34 33 1
от магазини или други търговски обекти 56 5 3 2 51 33 18
на части и вещи от МПС 21 3 3 - 18 18 -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици 7 3 1 2 4 2 2
Противозаконно отнемане на МПС 10 - - - 10 10 -
Хулиганство 14 1 1 - 13 12 1
Престъпления, свързани с наркотици 37 - - - 37 30 7
Други 109 34 9 25 75 69 6
ВАРНА              
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 232 57 37 20 175 117 58
в това число за:              
Бягство от дома (от вкъщи), от специалирана институция или от социална услуга от резидентен тип 42 7 1 6 35 6 29
Прояви на насилие и агресия 34 13 6 7 21 15 6
Тормоз 4 2 1 1 2 2 -
в т.ч. Училищен тормоз 2 1 1 - 1 1 -
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 18 3 2 1 15 12 3
Повреждане на обществена и/или частна собственост 26 15 15 - 11 10 1
Употреба на психоактивни вещества 25 1 - 1 24 12 12
Проституиране 2 - - - 2 - 2
Скитничество 18 7 5 2 11 8 3
Просия 1 1 1 - - - -
Други 62 8 6 2 54 52 2
Лица, извършители на престъпления - общо 205 32 27 5 173 141 32
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 22 4 3 1 18 15 3
Блудство - - - - - - -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 30 7 7 - 23 23 -
Грабеж 3 1 1 - 2 2 -
Кражба - общо 88 13 11 2 75 55 20
в това число:              
взломна 12 5 5 - 7 7 -
джебчийска 5 1 1 - 4 1 3
домова 10 1 - 1 9 9 -
от магазини или други търговски обекти 40 1 1 - 39 23 16
на части и вещи от МПС 9 - - - 9 9 -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици 2 2 1 1 - - -
Противозаконно отнемане на МПС 4 - - - 4 4 -
Хулиганство 5 1 1 - 4 3 1
Престъпления, свързани с наркотици 23 - - - 23 16 7
Други 30 6 4 2 24 23 1
ДОБРИЧ              
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 122 34 21 13 88 64 24
в това число за:              
Бягство от дома (от вкъщи), от специалирана институция или от социална услуга от резидентен тип 10 3 - 3 7 - 7
Прояви на насилие и агресия 25 8 5 3 17 13 4
Тормоз 15 3 3 - 12 11 1
в т.ч. Училищен тормоз 5 - - - 5 5 -
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 11 7 3 4 4 3 1
Повреждане на обществена и/или частна собственост 19 2 2 - 17 15 2
Употреба на психоактивни вещества 3 - - - 3 3 -
Проституиране - - - - - - -
Скитничество - - - - - - -
Просия - - - - - - -
Други 39 11 8 3 28 19 9
Лица, извършители на престъпления - общо 98 21 15 6 77 74 3
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 4 1 1 - 3 2 1
Блудство 2 - - - 2 2 -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 12 3 3 - 9 9 -
Грабеж - - - - - - -
Кражба - общо 51 10 7 3 41 39 2
в това число:              
взломна 9 3 2 1 6 6 -
джебчийска 1 - - - 1 1 -
домова 5 2 1 1 3 2 1
от магазини или други търговски обекти 7 - - - 7 7 -
на части и вещи от МПС 5 1 1 - 4 4 -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици - - - - - - -
Противозаконно отнемане на МПС 3 - - - 3 3 -
Хулиганство 4 - - - 4 4 -
Престъпления, свързани с наркотици 10 - - - 10 10 -
Други 12 7 4 3 5 5 -
ТЪРГОВИЩЕ              
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 102 44 36 8 58 40 18
в това число за:              
Бягство от дома (от вкъщи), от специалирана институция или от социална услуга от резидентен тип 16 2 1 1 14 5 9
Прояви на насилие и агресия 36 21 14 7 15 8 7
Тормоз - - - - - - -
в т.ч. Училищен тормоз - - - - - - -
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 16 - - - 16 16 -
Повреждане на обществена и/или частна собственост 15 9 9 - 6 6 -
Употреба на психоактивни вещества 1 - - - 1 1 -
Проституиране 1 - - - 1 - 1
Скитничество 12 12 12 - - - -
Просия - - - - - - -
Други 5 - - - 5 4 1
Лица, извършители на престъпления - общо 84 21 18 3 63 53 10
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 4 - - - 4 4 -
Блудство 1 1 - 1 - - -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 27 8 8 - 19 18 1
Грабеж - - - - - - -
Кражба - общо 43 12 10 2 31 22 9
в това число:              
взломна 4 3 3 - 1 1 -
джебчийска - - - - - - -
домова 15 3 3 - 12 12 -
от магазини или други търговски обекти 4 2 1 1 2 - 2
на части и вещи от МПС 6 2 2 - 4 4 -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици 4 1 - 1 3 1 2
Противозаконно отнемане на МПС - - - - - - -
Хулиганство 1 - - - 1 1 -
Престъпления, свързани с наркотици 2 - - - 2 2 -
Други 6 - - - 6 6 -
ШУМЕН              
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 79 19 13 6 60 39 21
в това число за:              
Бягство от дома (от вкъщи), от специалирана институция или от социална услуга от резидентен тип 28 7 6 1 21 15 6
Прояви на насилие и агресия 11 2 2 - 9 9 -
Тормоз - - - - - - -
в т.ч. Училищен тормоз - - - - - - -
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 11 4 3 1 7 6 1
Повреждане на обществена и/или частна собственост 18 5 2 3 13 7 6
Употреба на психоактивни вещества 1 - - - 1 1 -
Проституиране 4 - - - 4 - 4
Скитничество 4 - - - 4 1 3
Просия 2 1 - 1 1 - 1
Други - - - - - - -
Лица, извършители на престъпления - общо 134 47 22 25 87 71 16
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 3 - - - 3 3 -
Блудство 2 1 1 - 1 1 -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 22 16 16 - 6 6 -
Грабеж 10 3 - 3 7 - 7
Кражба - общо 27 6 4 2 21 17 4
в това число:              
взломна 2 - - - 2 2 -
джебчийска 2 - - - 2 - 2
домова 12 2 2 - 10 10 -
от магазини или други търговски обекти 5 2 1 1 3 3 -
на части и вещи от МПС 1 - - - 1 1 -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици 1 - - - 1 1 -
Противозаконно отнемане на МПС 3 - - - 3 3 -
Хулиганство 4 - - - 4 4 -
Престъпления, свързани с наркотици 2 - - - 2 2 -
Други 61 21 1 20 40 35 5
Югоизточен район              
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 849 247 183 64 602 425 177
в това число за:              
Бягство от дома (от вкъщи), от специалирана институция или от социална услуга от резидентен тип 117 37 25 12 80 27 53
Прояви на насилие и агресия 82 19 16 3 63 40 23
Тормоз 47 11 7 4 36 23 13
в т.ч. Училищен тормоз 39 11 7 4 28 17 11
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 45 4 4 - 41 38 3
Повреждане на обществена и/или частна собственост 91 37 33 4 54 50 4
Употреба на психоактивни вещества 57 5 2 3 52 40 12
Проституиране 1 - - - 1 - 1
Скитничество - - - - - - -
Просия 14 12 6 6 2 2 -
Други 395 122 90 32 273 205 68
Лица, извършители на престъпления - общо 791 184 152 32 607 552 55
Убийство (довършено) 1 - - - 1 1 -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 35 5 5 - 30 29 1
Блудство 13 3 3 - 10 10 -
Изнасилване (довършено) 1 - - - 1 1 -
Изнасилване (опит) 1 1 1 - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 98 20 20 - 78 73 5
Грабеж 27 - - - 27 25 2
Кражба - общо 452 146 114 32 306 272 34
в това число: - - - - - - -
взломна 58 9 8 1 49 45 4
джебчийска 6 3 1 2 3 3 -
домова 184 66 51 15 118 107 11
от магазини или други търговски обекти 82 30 20 10 52 42 10
на части и вещи от МПС 14 2 2 - 12 12 -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици 34 18 17 1 16 15 1
Противозаконно отнемане на МПС 23 1 1 - 22 22 -
Хулиганство 28 - - - 28 28 -
Престъпления, свързани с наркотици 50 - - - 50 46 4
Други 62 8 8 - 54 45 9
БУРГАС              
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 202 40 26 14 162 108 54
в това число за:              
Бягство от дома (от вкъщи), от специалирана институция или от социална услуга от резидентен тип 28 3 - 3 25 7 18
Прояви на насилие и агресия 40 8 6 2 32 23 9
Тормоз 37 10 6 4 27 15 12
в т.ч. Училищен тормоз 34 10 6 4 24 14 10
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 8 - - - 8 8 -
Повреждане на обществена и/или частна собственост 36 9 9 - 27 26 1
Употреба на психоактивни вещества 22 1 - 1 21 15 6
Проституиране - - - - - - -
Скитничество - - - - - - -
Просия 6 6 3 3 - - -
Други 25 3 2 1 22 14 8
Лица, извършители на престъпления - общо 251 37 33 4 214 198 16
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 13 2 2 - 11 10 1
Блудство 7 2 2 - 5 5 -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 52 7 7 - 45 43 2
Грабеж 6 - - - 6 4 2
Кражба - общо 108 24 20 4 84 76 8
в това число:              
взломна 18 2 2 - 16 16 -
джебчийска 3 1 - 1 2 2 -
домова 45 8 8 - 37 36 1
от магазини или други търговски обекти 33 10 7 3 23 17 6
на части и вещи от МПС - - - - - - -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици - - - - - - -
Противозаконно отнемане на МПС 5 - - - 5 5 -
Хулиганство 15 - - - 15 15 -
Престъпления, свързани с наркотици 26 - - - 26 25 1
Други 19 2 2 - 17 15 2
СЛИВЕН              
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 193 68 49 19 125 85 40
в това число за:              
Бягство от дома (от вкъщи), от специалирана институция или от социална услуга от резидентен тип 15 3 2 1 12 4 8
Прояви на насилие и агресия 16 6 6 - 10 6 4
Тормоз 2 1 1 - 1 1 -
в т.ч. Училищен тормоз 2 1 1 - 1 1 -
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 2 - - - 2 2 -
Повреждане на обществена и/или частна собственост 18 10 9 1 8 8 -
Употреба на психоактивни вещества 4 2 1 1 2 1 1
Проституиране 1 - - - 1 - 1
Скитничество - - - - - - -
Просия - - - - - - -
Други 135 46 30 16 89 63 26
Лица, извършители на престъпления - общо 149 45 31 14 104 91 13
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 1 - - - 1 1 -
Блудство 1 - - - 1 1 -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 6 - - - 6 6 -
Грабеж 8 - - - 8 8 -
Кражба - общо 109 45 31 14 64 52 12
в това число:              
взломна 6 2 2 - 4 4 -
джебчийска 2 2 1 1 - - -
домова 65 30 18 12 35 26 9
от магазини или други търговски обекти 15 3 2 1 12 10 2
на части и вещи от МПС 4 2 2 - 2 2 -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици 16 6 6 - 10 9 1
Противозаконно отнемане на МПС 7 - - - 7 7 -
Хулиганство 3 - - - 3 3 -
Престъпления, свързани с наркотици 5 - - - 5 5 -
Други 9 - - - 9 8 1
СТАРА ЗАГОРА              
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 338 107 86 21 231 190 41
в това число за:              
Бягство от дома (от вкъщи), от специалирана институция или от социална услуга от резидентен тип 57 28 22 6 29 14 15
Прояви на насилие и агресия 20 4 3 1 16 7 9
Тормоз 8 - - - 8 7 1
в т.ч. Училищен тормоз 3 - - - 3 2 1
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 29 - - - 29 28 1
Повреждане на обществена и/или частна собственост 29 13 10 3 16 13 3
Употреба на психоактивни вещества 13 - - - 13 13 -
Проституиране - - - - - - -
Скитничество - - - - - - -
Просия 8 6 3 3 2 2 -
Други 174 56 48 8 118 106 12
Лица, извършители на престъпления - общо 273 53 45 8 220 201 19
Убийство (довършено) 1 - - - 1 1 -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 20 3 3 - 17 17 -
Блудство 4 - - - 4 4 -
Изнасилване (довършено) 1 - - - 1 1 -
Изнасилване (опит) 1 1 1 - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 30 6 6 - 24 21 3
Грабеж 11 - - - 11 11 -
Кражба - общо 158 41 33 8 117 105 12
в това число:              
взломна 28 2 1 1 26 22 4
джебчийска 1 - - - 1 1 -
домова 43 15 12 3 28 27 1
от магазини или други търговски обекти 12 3 2 1 9 7 2
на части и вещи от МПС 10 - - - 10 10 -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици 15 12 11 1 3 3 -
Противозаконно отнемане на МПС 9 1 1 - 8 8 -
Хулиганство 10 - - - 10 10 -
Престъпления, свързани с наркотици 18 - - - 18 15 3
Други 10 1 1 - 9 8 1
ЯМБОЛ              
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 116 32 22 10 84 42 42
в това число за:              
Бягство от дома (от вкъщи), от специалирана институция или от социална услуга от резидентен тип 17 3 1 2 14 2 12
Прояви на насилие и агресия 6 1 1 - 5 4 1
Тормоз - - - - - - -
в т.ч. Училищен тормоз - - - - - - -
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 6 4 4 - 2 - 2
Повреждане на обществена и/или частна собственост 8 5 5 - 3 3 -
Употреба на психоактивни вещества 18 2 1 1 16 11 5
Проституиране - - - - - - -
Скитничество - - - - - - -
Просия - - - - - - -
Други 61 17 10 7 44 22 22
Лица, извършители на престъпления - общо 118 49 43 6 69 62 7
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 1 - - - 1 1 -
Блудство 1 1 1 - - - -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 10 7 7 - 3 3 -
Грабеж 2 - - - 2 2 -
Кражба - общо 77 36 30 6 41 39 2
в това число:              
взломна 6 3 3 - 3 3 -
джебчийска - - - - - - -
домова 31 13 13 - 18 18 -
от магазини или други търговски обекти 22 14 9 5 8 8 -
на части и вещи от МПС - - - - - - -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици 3 - - - 3 3 -
Противозаконно отнемане на МПС 2 - - - 2 2 -
Хулиганство - - - - - - -
Престъпления, свързани с наркотици 1 - - - 1 1 -
Други 24 5 5 - 19 14 5
Югозападна и Южна централна България              
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 2 815 765 522 243 2 050 1 446 604
в това число за: - - - - - - -
Бягство от дома (от вкъщи), от специалирана институция или от социална услуга от резидентен тип 413 102 46 56 311 134 177
Прояви на насилие и агресия 313 81 59 22 232 171 61
Тормоз 139 29 18 11 110 84 26
в т.ч. Училищен тормоз 64 11 7 4 53 41 12
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 204 13 11 2 191 158 33
Повреждане на обществена и/или частна собственост 171 51 43 8 120 106 14
Употреба на психоактивни вещества 216 1 1 - 215 164 51
Проституиране 7 - - - 7 - 7
Скитничество 35 14 8 6 21 15 6
Просия 24 19 14 5 5 5 -
Други 1 293 455 322 133 838 609 229
Лица, извършители на престъпления - общо 2 076 455 376 79 1 621 1 337 284
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 116 12 11 1 104 89 15
Блудство 20 8 8 - 12 11 1
Изнасилване (довършено) 1 - - - 1 1 -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 222 67 60 7 155 144 11
Грабеж 66 15 14 1 51 50 1
Кражба - общо 1 018 301 244 57 717 551 166
в това число: - - - - - - -
взломна 113 33 31 2 80 77 3
джебчийска 40 23 21 2 17 11 6
домова 158 51 49 2 107 98 9
от магазини или други търговски обекти 445 123 79 44 322 203 119
на части и вещи от МПС 49 20 20 - 29 29 -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици 20 7 7 - 13 13 -
Противозаконно отнемане на МПС 55 1 1 - 54 54 -
Хулиганство 105 15 12 3 90 73 17
Престъпления, свързани с наркотици 213 - - - 213 174 39
Други 260 36 26 10 224 190 34
Югозападен район              
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 1 577 367 203 164 1 210 801 409
в това число за:              
Бягство от дома (от вкъщи), от специалирана институция или от социална услуга от резидентен тип 267 85 35 50 182 75 107
Прояви на насилие и агресия 210 49 33 16 161 108 53
Тормоз 78 15 8 7 63 50 13
в т.ч. Училищен тормоз 43 4 2 2 39 31 8
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 124 9 7 2 115 88 27
Повреждане на обществена и/или частна собственост 78 18 15 3 60 55 5
Употреба на психоактивни вещества 155 - - - 155 116 39
Проституиране 1 - - - 1 - 1
Скитничество 22 10 4 6 12 6 6
Просия 4 2 2 - 2 2 -
Други 638 179 99 80 459 301 158
Лица, извършители на престъпления - общо 1 297 262 204 58 1 035 815 220
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 76 8 7 1 68 56 12
Блудство 8 3 3 - 5 5 -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 120 33 30 3 87 83 4
Грабеж 42 10 9 1 32 31 1
Кражба - общо 650 170 127 43 480 341 139
в това число: - - - - - - -
взломна 41 13 12 1 28 25 3
джебчийска 13 7 5 2 6 2 4
домова 57 20 20 - 37 35 2
от магазини или други търговски обекти 376 93 57 36 283 175 108
на части и вещи от МПС 36 14 14 - 22 22 -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици 6 3 3 - 3 3 -
Противозаконно отнемане на МПС 25 - - - 25 25 -
Хулиганство 66 7 6 1 59 51 8
Престъпления, свързани с наркотици 154 - - - 154 124 30
Други 156 31 22 9 125 99 26
БЛАГОЕВГРАД              
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 211 73 51 22 138 83 55
в това число за:              
Бягство от дома (от вкъщи), от специалирана институция или от социална услуга от резидентен тип 29 15 9 6 14 4 10
Прояви на насилие и агресия 7 3 3 - 4 2 2
Тормоз 2 2 2 - - - -
в т.ч. Училищен тормоз - - - - - - -
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 20 5 4 1 15 9 6
Повреждане на обществена и/или частна собственост 7 1 - 1 6 6 -
Употреба на психоактивни вещества 23 - - - 23 20 3
Проституиране 1 - - - 1 - 1
Скитничество 6 - - - 6 - 6
Просия - - - - - - -
Други 116 47 33 14 69 42 27
Лица, извършители на престъпления - общо 225 65 53 12 160 143 17
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 14 3 3 - 11 11 -
Блудство - - - - - - -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 29 10 10 - 19 19 -
Грабеж 4 2 2 - 2 2 -
Кражба - общо 131 47 35 12 84 67 17
в това число:              
взломна 8 1 - 1 7 7 -
джебчийска - - - - - - -
домова 13 1 1 - 12 11 1
от магазини или други търговски обекти 69 28 18 10 41 25 16
на части и вещи от МПС 11 7 7 - 4 4 -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици - - - - - - -
Противозаконно отнемане на МПС 17 - - - 17 17 -
Хулиганство 9 2 2 - 7 7 -
Престъпления, свързани с наркотици 17 - - - 17 17 -
Други 4 1 1 - 3 3 -
КЮСТЕНДИЛ              
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 96 10 7 3 86 68 18
в това число за:              
Бягство от дома (от вкъщи), от специалирана институция или от социална услуга от резидентен тип 4 - - - 4 1 3
Прояви на насилие и агресия 4 1 1 - 3 3 -
Тормоз 7 - - - 7 7 -
в т.ч. Училищен тормоз 7 - - - 7 7 -
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 3 - - - 3 3 -
Повреждане на обществена и/или частна собственост 3 - - - 3 3 -
Употреба на психоактивни вещества 19 - - - 19 18 1
Проституиране - - - - - - -
Скитничество 2 - - - 2 2 -
Просия 1 - - - 1 1 -
Други 53 9 6 3 44 30 14
Лица, извършители на престъпления - общо 93 18 13 5 75 61 14
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 4 - - - 4 4 -
Блудство - - - - - - -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 2 - - - 2 2 -
Грабеж 1 - - - 1 1 -
Кражба - общо 17 5 5 - 12 10 2
в това число:              
взломна 4 - - - 4 2 2
джебчийска - - - - - - -
домова 6 3 3 - 3 3 -
от магазини или други търговски обекти 4 1 1 - 3 3 -
на части и вещи от МПС 2 - - - 2 2 -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици 1 1 1 - - - -
Противозаконно отнемане на МПС 5 - - - 5 5 -
Хулиганство 4 - - - 4 3 1
Престъпления, свързани с наркотици 9 - - - 9 9 -
Други 51 13 8 5 38 27 11
ПЕРНИК              
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 106 36 21 15 70 47 23
в това число за:              
Бягство от дома (от вкъщи), от специалирана институция или от социална услуга от резидентен тип 27 11 5 6 16 6 10
Прояви на насилие и агресия 11 3 2 1 8 6 2
Тормоз - - - - - - -
в т.ч. Училищен тормоз - - - - - - -
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 3 - - - 3 3 -
Повреждане на обществена и/или частна собственост 4 - - - 4 4 -
Употреба на психоактивни вещества 6 - - - 6 3 3
Проституиране - - - - - - -
Скитничество - - - - - - -
Просия - - - - - - -
Други 55 22 14 8 33 25 8
Лица, извършители на престъпления - общо 72 20 15 5 52 46 6
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 9 - - - 9 7 2
Блудство - - - - - - -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 16 6 5 1 10 10 -
Грабеж 1 - - - 1 1 -
Кражба - общо 34 7 4 3 27 23 4
в това число:              
взломна 3 - - - 3 3 -
джебчийска - - - - - - -
домова - - - - - - -
от магазини или други търговски обекти 15 6 3 3 9 5 4
на части и вещи от МПС - - - - - - -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици - - - - - - -
Противозаконно отнемане на МПС - - - - - - -
Хулиганство - - - - - - -
Престъпления, свързани с наркотици 1 - - - 1 1 -
Други 11 7 6 1 4 4 -
СОФИЯ              
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 170 45 20 25 125 93 32
в това число за:              
Бягство от дома (от вкъщи), от специалирана институция или от социална услуга от резидентен тип 53 24 6 18 29 12 17
Прояви на насилие и агресия 24 6 6 - 18 14 4
Тормоз 8 1 1 - 7 7 -
в т.ч. Училищен тормоз 4 1 1 - 3 3 -
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 43 - - - 43 33 10
Повреждане на обществена и/или частна собственост 20 6 5 1 14 13 1
Употреба на психоактивни вещества - - - - - - -
Проституиране - - - - - - -
Скитничество 5 4 - 4 1 1 -
Просия - - - - - - -
Други 17 4 2 2 13 13 -
Лица, извършители на престъпления - общо 137 55 49 6 82 73 9
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 7 - - - 7 7 -
Блудство 2 2 2 - - - -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 19 7 6 1 12 11 1
Грабеж 2 2 2 - - - -
Кражба - общо 86 41 36 5 45 39 6
в това число:              
взломна 22 12 12 - 10 9 1
джебчийска 7 3 1 2 4 2 2
домова 27 13 13 - 14 13 1
от магазини или други търговски обекти 11 5 3 2 6 6 -
на части и вещи от МПС 6 3 3 - 3 3 -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици 3 2 2 - 1 1 -
Противозаконно отнемане на МПС 2 - - - 2 2 -
Хулиганство 1 - - - 1 - 1
Престъпления, свързани с наркотици 6 - - - 6 6 -
Други 12 3 3 - 9 8 1
СОФИЯ - СТОЛИЦА              
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 994 203 104 99 791 510 281
в това число за:              
Бягство от дома (от вкъщи), от специалирана институция или от социална услуга от резидентен тип 154 35 15 20 119 52 67
Прояви на насилие и агресия 164 36 21 15 128 83 45
Тормоз 61 12 5 7 49 36 13
в т.ч. Училищен тормоз 32 3 1 2 29 21 8
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 55 4 3 1 51 40 11
Повреждане на обществена и/или частна собственост 44 11 10 1 33 29 4
Употреба на психоактивни вещества 107 - - - 107 75 32
Проституиране - - - - - - -
Скитничество 9 6 4 2 3 3 -
Просия 3 2 2 - 1 1 -
Други 397 97 44 53 300 191 109
Лица, извършители на престъпления - общо 770 104 74 30 666 492 174
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 42 5 4 1 37 27 10
Блудство 6 1 1 - 5 5 -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 54 10 9 1 44 41 3
Грабеж 34 6 5 1 28 27 1
Кражба - общо 382 70 47 23 312 202 110
в това число:              
взломна 4 - - - 4 4 -
джебчийска 6 4 4 - 2 - 2
домова 11 3 3 - 8 8 -
от магазини или други търговски обекти 277 53 32 21 224 136 88
на части и вещи от МПС 17 4 4 - 13 13 -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици 2 - - - 2 2 -
Противозаконно отнемане на МПС 1 - - - 1 1 -
Хулиганство 52 5 4 1 47 41 6
Престъпления, свързани с наркотици 121 - - - 121 91 30
Други 78 7 4 3 71 57 14
Южен централен район              
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 1 238 398 319 79 840 645 195
в това число за:              
Бягство от дома (от вкъщи), от специалирана институция или от социална услуга от резидентен тип 146 17 11 6 129 59 70
Прояви на насилие и агресия 103 32 26 6 71 63 8
Тормоз 61 14 10 4 47 34 13
в т.ч. Училищен тормоз 21 7 5 2 14 10 4
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 80 4 4 - 76 70 6
Повреждане на обществена и/или частна собственост 93 33 28 5 60 51 9
Употреба на психоактивни вещества 61 1 1 - 60 48 12
Проституиране 6 - - - 6 - 6
Скитничество 13 4 4 - 9 9 -
Просия 20 17 12 5 3 3 -
Други 655 276 223 53 379 308 71
Лица, извършители на престъпления - общо 779 193 172 21 586 522 64
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 40 4 4 - 36 33 3
Блудство 12 5 5 - 7 6 1
Изнасилване (довършено) 1 - - - 1 1 -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 102 34 30 4 68 61 7
Грабеж 24 5 5 - 19 19 -
Кражба - общо 368 131 117 14 237 210 27
в това число: - - - - - - -
взломна 72 20 19 1 52 52 -
джебчийска 27 16 16 - 11 9 2
домова 101 31 29 2 70 63 7
от магазини или други търговски обекти 69 30 22 8 39 28 11
на части и вещи от МПС 13 6 6 - 7 7 -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици 14 4 4 - 10 10 -
Противозаконно отнемане на МПС 30 1 1 - 29 29 -
Хулиганство 39 8 6 2 31 22 9
Престъпления, свързани с наркотици 59 - - - 59 50 9
Други 104 5 4 1 99 91 8
КЪРДЖАЛИ              
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 181 26 22 4 155 120 35
в това число за:              
Бягство от дома (от вкъщи), от специалирана институция или от социална услуга от резидентен тип 22 - - - 22 3 19
Прояви на насилие и агресия 3 - - - 3 3 -
Тормоз 12 - - - 12 11 1
в т.ч. Училищен тормоз - - - - - - -
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 30 - - - 30 27 3
Повреждане на обществена и/или частна собственост 2 2 2 - - - -
Употреба на психоактивни вещества 6 - - - 6 5 1
Проституиране - - - - - - -
Скитничество 7 - - - 7 7 -
Просия 4 4 3 1 - - -
Други 95 20 17 3 75 64 11
Лица, извършители на престъпления - общо 74 20 20 - 54 53 1
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 3 1 1 - 2 2 -
Блудство - - - - - - -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 3 - - - 3 3 -
Грабеж - - - - - - -
Кражба - общо 52 19 19 - 33 33 -
в това число:              
взломна 22 4 4 - 18 18 -
джебчийска 9 7 7 - 2 2 -
домова 3 3 3 - - - -
от магазини или други търговски обекти 10 4 4 - 6 6 -
на части и вещи от МПС - - - - - - -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици 1 - - - 1 1 -
Противозаконно отнемане на МПС 1 - - - 1 1 -
Хулиганство 3 - - - 3 3 -
Престъпления, свързани с наркотици 4 - - - 4 3 1
Други 8 - - - 8 8 -
ПАЗАРДЖИК              
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 112 12 9 3 100 78 22
в това число за:              
Бягство от дома (от вкъщи), от специалирана институция или от социална услуга от резидентен тип 10 - - - 10 2 8
Прояви на насилие и агресия 7 1 1 - 6 6 -
Тормоз 3 - - - 3 2 1
в т.ч. Училищен тормоз 1 - - - 1 - 1
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 2 - - - 2 2 -
Повреждане на обществена и/или частна собственост 3 - - - 3 3 -
Употреба на психоактивни вещества 4 - - - 4 2 2
Проституиране - - - - - - -
Скитничество - - - - - - -
Просия 2 2 1 1 - - -
Други 81 9 7 2 72 61 11
Лица, извършители на престъпления - общо 140 32 25 7 108 95 13
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 2 - - - 2 2 -
Блудство 4 1 1 - 3 3 -
Изнасилване (довършено) 1 - - - 1 1 -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 24 12 9 3 12 12 -
Грабеж 4 - - - 4 4 -
Кражба - общо 49 13 11 2 36 32 4
в това число:              
взломна 2 - - - 2 2 -
джебчийска 3 3 3 - - - -
домова 25 5 4 1 20 18 2
от магазини или други търговски обекти 6 3 2 1 3 2 1
на части и вещи от МПС - - - - - - -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици 2 1 1 - 1 1 -
Противозаконно отнемане на МПС 10 - - - 10 10 -
Хулиганство 16 6 4 2 10 8 2
Престъпления, свързани с наркотици 9 - - - 9 6 3
Други 21 - - - 21 17 4
ПЛОВДИВ              
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 439 75 59 16 364 278 86
в това число за:              
Бягство от дома (от вкъщи), от специалирана институция или от социална услуга от резидентен тип 53 7 6 1 46 18 28
Прояви на насилие и агресия 59 20 17 3 39 34 5
Тормоз 21 4 4 - 17 12 5
в т.ч. Училищен тормоз 9 3 3 - 6 6 -
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 28 2 2 - 26 25 1
Повреждане на обществена и/или частна собственост 30 6 5 1 24 20 4
Употреба на психоактивни вещества 31 1 1 - 30 24 6
Проституиране 3 - - - 3 - 3
Скитничество 2 - - - 2 2 -
Просия 3 - - - 3 3 -
Други 209 35 24 11 174 140 34
Лица, извършители на престъпления - общо 317 68 60 8 249 219 30
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 18 3 3 - 15 13 2
Блудство 4 1 1 - 3 2 1
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 22 6 6 - 16 14 2
Грабеж 19 5 5 - 14 14 -
Кражба - общо 151 47 40 7 104 88 16
в това число:              
взломна 30 6 6 - 24 24 -
джебчийска 10 2 2 - 8 6 2
домова 41 10 10 - 31 29 2
от магазини или други търговски обекти 28 10 5 5 18 10 8
на части и вещи от МПС 5 2 2 - 3 3 -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици 8 2 2 - 6 6 -
Противозаконно отнемане на МПС 12 1 1 - 11 11 -
Хулиганство 15 2 2 - 13 7 6
Престъпления, свързани с наркотици 26 - - - 26 25 1
Други 50 3 2 1 47 45 2
СМОЛЯН              
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 83 36 27 9 47 38 9
в това число за:              
Бягство от дома (от вкъщи), от специалирана институция или от социална услуга от резидентен тип 9 4 2 2 5 2 3
Прояви на насилие и агресия 20 4 4 - 16 15 1
Тормоз - - - - - - -
в т.ч. Училищен тормоз - - - - - - -
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 4 - - - 4 3 1
Повреждане на обществена и/или частна собственост 19 12 9 3 7 7 -
Употреба на психоактивни вещества 1 - - - 1 - 1
Проституиране - - - - - - -
Скитничество - - - - - - -
Просия 8 8 5 3 - - -
Други 22 8 7 1 14 11 3
Лица, извършители на престъпления - общо 62 16 15 1 46 40 6
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 1 - - - 1 1 -
Блудство 3 3 3 - - - -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 17 - - - 17 13 4
Грабеж - - - - - - -
Кражба - общо 23 13 12 1 10 10 -
в това число:              
взломна 10 5 5 - 5 5 -
джебчийска - - - - - - -
домова 3 1 1 - 2 2 -
от магазини или други търговски обекти 6 5 4 1 1 1 -
на части и вещи от МПС 1 - - - 1 1 -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици 1 - - - 1 1 -
Противозаконно отнемане на МПС 5 - - - 5 5 -
Хулиганство - - - - - - -
Престъпления, свързани с наркотици 6 - - - 6 5 1
Други 7 - - - 7 6 1
ХАСКОВО              
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 423 249 202 47 174 131 43
в това число за:              
Бягство от дома (от вкъщи), от специалирана институция или от социална услуга от резидентен тип 52 6 3 3 46 34 12
Прояви на насилие и агресия 14 7 4 3 7 5 2
Тормоз 25 10 6 4 15 9 6
в т.ч. Училищен тормоз 11 4 2 2 7 4 3
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 16 2 2 - 14 13 1
Повреждане на обществена и/или частна собственост 39 13 12 1 26 21 5
Употреба на психоактивни вещества 19 - - - 19 17 2
Проституиране 3 - - - 3 - 3
Скитничество 4 4 4 - - - -
Просия 3 3 3 - - - -
Други 248 204 168 36 44 32 12
Лица, извършители на престъпления - общо 186 57 52 5 129 115 14
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 16 - - - 16 15 1
Блудство 1 - - - 1 1 -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 36 16 15 1 20 19 1
Грабеж 1 - - - 1 1 -
Кражба - общо 93 39 35 4 54 47 7
в това число:              
взломна 8 5 4 1 3 3 -
джебчийска 5 4 4 - 1 1 -
домова 29 12 11 1 17 14 3
от магазини или други търговски обекти 19 8 7 1 11 9 2
на части и вещи от МПС 7 4 4 - 3 3 -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици 2 1 1 - 1 1 -
Противозаконно отнемане на МПС 2 - - - 2 2 -
Хулиганство 5 - - - 5 4 1
Престъпления, свързани с наркотици 14 - - - 14 11 3
Други 18 2 2 - 16 15 1
23.04.2021
Противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните
Контакт
Организация

Национален статистически институт

Отдел

„Статистика на здравеопазването и правосъдието“

Лице за контакт

Диана Савчева

Длъжност

Старши експерт

Адрес

1038 София, ул. „П. Волов“ № 2

Електронна поща

[email protected]

Телефон

+359 2 9857 561

Факс
Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване23 април 2021 г.
Дата на публикуване23 април 2021 г.
Дата на последно актуализиране23 април 2021 г.
Статистическо представяне
Описание на данните

Статистиката на противообществените прояви и престъпленията на малолетните и непълнолетните осигурява данни за броя на лицата водени, заведени или снети от отчет в детските педагогически стаи, преминали през детските педагогически стаи; броя на извършените противообществени прояви и извършените престъпления от малолетни и непълнолетни лица; броя на лицата с наложени възпитателни мерки; както и за броя на лицата, пострадали от престъпления.

Използвани класификации
 • Класификация на териториалните единици за статистически цели в България (NUTS);
 • Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ).
Обхват

Обхваща дейността на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

Понятия и дефиниции

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните е компетентен орган, който:

 • организира социално-превантивна дейност на територията на общината;
 • разглежда възпитателни дела за противообществени прояви, извършени от малолетни и непълнолетни, и престъпления, извършени от непълнолетни, освободени от наказателна отговорност по чл. 61 от Наказателния кодекс (НК), за които делата са изпратени за разглеждане от местната комисия;
 • разглежда случаите, когато непълнолетни са извършили деяния, за които по друг нормативен акт се предвижда налагане на възпитателна мярка по Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ЗБППМН);
 • привежда в изпълнение наложените мерки съгласно ЗБППМН и осъществява контрол по изпълнението им.

Малолетните лица са лицата на възраст от 8 до 13 навършени години.

Непълнолетните лица са лицата на възраст от 14 до 17 навършени години.

Детските педагогически стаи (ДПС) са специализирани заведения, които:

 • издирват и установяват малолетни и непълнолетни правонарушители, както и причините и условията за техните противообществени прояви или престъпления;
 • издирват и установяват малолетни и непълнолетни – обект на престъпно посегателство, малтретиране или оставени без надзор;
 • уведомяват съда, прокуратурата и други компетентни органи, когато получат сигнали за виновно поведение по отношение на малолетни и непълнолетни от страна на родителите, на лицата, които ги заместват, или на трети лица;
 • участват в превенцията на престъпността и противообществените прояви, извършвани от малолетни и непълнолетни;
 • водят на отчет малолетни и непълнолетни, които са извършили престъпления и противообществени прояви, осъдени непълнолетни за престъпления от общ характер, освободени от поправителните домове, освободени от възпитателни училища-интернати и освободените от социално-педагогически интернати, настанени в тях по реда на ЗБППМН.

Социално-педагогическите интернати (СПИ) са специализирани заведения, в които се настаняват малолетни и непълнолетни, които са извършили или съществуват предпоставки за извършване на противообществени прояви.

Възпитателните училища-интернати (ВУИ) са специализирани заведения, в които се настаняват малолетни и непълнолетни, извършили противообществените прояви, към които възпитателните мерки по ЗБППМН не са се оказали достатъчни и за нормалното им възпитание няма подходяща социална среда. Във ВУИ се настаняват и непълнолетни, спрямо които съдът или прокурорът е наложил такава мярка по реда на чл. 61 и 64 от НК.

Противообществената проява е деяние, което е общественоопасно и противоправно или противоречи на морала и добрите нрави.

Възпитателната мярка е алтернативна на наказанието мярка за възпитателно въздействие спрямо малолетен или непълнолетен, извършил противообществена проява, и непълнолетен, освободен от наказателна отговорност по чл. 61 от НК, и се налага с цел преодоляване на отклоненията в поведението, предотвратяване на бъдещи нарушения и интеграция в обществото.

 
Статистическа единица

Обект на наблюдението е дейността на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

Единици на наблюдение са малолетните и непълнолетните, извършители на противообществени прояви и престъпления.

Статистическа съвкупност

Обхващат се местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните на територията на страната.

Географски обхват (територия)

Територията на Република България.

Времеви обхват

2010 – 2020

Базисен период

Не се прилага.

Мерна единица

Брой.

Отчетен период

Година.

Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения
 • Закон за статистиката;
 • Наказателен кодекс;
 • Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.
Споделяне на данни

Не се прилага.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика
 • Закон за статистиката
 • Регламент 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество.
Конфиденциалност - защита на данните

Индивидуални данни не се публикуват, спазвайки чл.25 от Закона за статистиката. Разпространението на индивидуалните данни се извършва само съгласно чл. 26 от Закона за статистиката.

Политика по разпространение
Календар за разпространение

Датата за публикуване на статистическата информация е посочена в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ. Данните се разпространяват веднъж годишно.

Достъп до календара за разпространение

Календарът е наличен на интернет сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/bg/node/488

Достъп на потребителите

Данни за противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните се публикуват на интернет сайта на НСИ в рубрика Правосъдие и престъпност в съответствие със Закона за статистиката (Глава 5) и Кодекса на европейската статистическа практика, зачитайки професионалната независимост и с цел обективност, прозрачност, при което всички потребители са равнопоставени.

Честота на разпространение

Годишно.

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Ежегодно на датата, обявена в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Публикации

„Статистически годишник“.

Онлайн база данни

Данни за противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните са достъпни за всички потребители на интернет страницата на НСИ в рубрика Правосъдие и престъпност, както и в Информационна система ИНФОСТАТ.

Достъп до микроданни

Анонимизирани индивидуални данни могат да бъдат предоставени за научни и изследователски цели по индивидуална заявка, съгласно Правилника за предоставяне на анонимизирани индивидуални данни за научни и изследователски цели.

Други формати на разпространение

Информационна услуга по заявка, съгласно Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на НСИ.

Методологични документи

Данните се предоставят от местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните по установена процедура и при спазване изискванията за достоверност и качество на данните.

НСИ осъществява контрол за качеството на получаваната от респондентите информация.
Документация за качеството

Не са налични.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Изпълняват се критериите за качество на статистическите данни.

Оценка на качеството

Извършва се оценка в НСИ в контекста на изпълнение на критериите за качество на статистическите данни.

Приложимост
Потребности на потребителите

Потребностите са обусловени от провеждане на политика за превенция на детската престъпност.

Удовлетвореност на потребителите

Периодично се извършва оценка на потребностите от данни и начините за обезпечаването им.

Пълнота

Пълен обхват на статистическите единици.

Точност и надеждност
Обща точност

Не се прилага.

Извадкови грешки

Не се прилага.

Неизвадкови грешки

Не се прилага.

Навременност и точност на представяне
Навременност

T+3 месеца.

Точност на представяне

Данните се обявяват в срока, предвиден в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Съгласуваност и сравнимост
Географска сравнимост

Данните са сравними.

Сравнимост във времето

Данните са сравними.

Съгласуваност между предметни области

Данните са съгласувани.

Вътрешна съгласуваност

Данните са съгласувани.

Разходи и натовареност

Основната натовареност е на респондентите от местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, и инспекторите от ДПС.

В НСИ – експертите, отговарящи за провеждането на наблюдението от отдели „Статистически изследвания“ (ОСИ) и Централно управление (ЦУ).
Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика

Не се прилага.

Ревизия на данните - практика

Не се прилага.

Статистическа обработка
Източници на данни

Местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните на територията на страната и структурни звена на Министерство на вътрешните работи (МВР).

Честота на събиране на данни

Годишно.

Събиране на данни

Изчерпателно наблюдение чрез статистически формуляр, попълван от местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните на територията на страната, с участието на представители на структурни звена на МВР.

Валидиране на данни

На ниво ЦУ на НСИ.

Обработка на данни

Обработката на данните е централизирана, на национално ниво.

Изглаждане

Не се прилага.

Коментар
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.1: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.1.xml
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.0: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml

Страници

 • Престъпления и осъдени лица 2019
  Годишната електронна публикация на Националния статистически институт Престъпления и осъдени лица 2019 е на разположение на потребителите на статистическа информация на сайта на НСИ.
 • Статистически справочник 2020 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2020 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2016 - 2019 година.

 • Статистически справочник 2020
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2020 на български език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси, социално-икономическия и културния живот в България за периода 2016 - 2019 година.

 • България 2020
  Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че излезе от печат двуезичната (на български и английски език) рекламна брошура България 2020. Брошурата е предназначена за широка читателска аудитория, международни институции, представители на бизнеса, студенти, специалисти и др., тъй като разчупва традиционните форми на представяне на статистическата информация, като предлага оригинална структура с паралелен превод на английски език.
 • Статистически годишник 2019
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 87-то издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2013 - 2018 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Престъпления и осъдени лица 2018
  Годишната електронна публикация на Националния статистически институт Престъпления и осъдени лица 2018 е на разположение на потребителите на статистическа информация на сайта на НСИ.
 • Статистически годишник 2018 в инфографики
  Националният статистически институт предлага на вниманието Ви 86-ото издание на Статистическия годишник на Република България в инфографики.

  През 2018 г. за първи път представихме резултатите от статистическите изследвания чрез графики, изображения и други средства за визуализация, което предизвика положителен отзвук сред широк кръг потребители.  Надяваме се, че този съвременен начин на поднасяне на статистическата информация ще събуди интереса и на онези от тях, които за пръв път се докосват до смисъла на числата, разкриващи важни аспекти на обществено-икономическия живот.

 • Статистически справочник 2019 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2019 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2015 - 2018 година.

 • Статистически справочник 2019
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2019 на български език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси, социално-икономическия и културния живот в България за периода 2015 - 2018 година.

 • Статистически годишник 2018
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 86-ото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2012 - 2017 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

Страници