Малолетни и непълнолетни лица, извършители на престъпления по пол, възраст, видове престъпления и по статистически зони, статистически райони и области


Динамичен ред: PRP_2.xls

МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА, ПРЕМИНАЛИ ПРЕЗ ДЕТСКИТЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СТАИ ПРЕЗ 2018 Г. ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ОТ ТЯХ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ И ДЕЦА, ИЗВЪРШИТЕЛИ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПО СТАТИСТИЧЕСКИ ЗОНИ, СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И ПО ОБЛАСТИ
(Брой)
Статистически зони
Статистически райони
Области
Общо Възраст
8 - 13 г. 14 - 17 г.
всичко мъже жени всичко мъже жени
Общо за страната
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 6 866 1 708 1 145 563 5 158 3 451 1 707
в това число за:
Бягство от дома (от вкъщи), от специалирана институция или от социална услуга от резидентен тип 1 081 206 88 118 875 334 541
Прояви на насилие и агресия 770 225 163 62 545 394 151
Тормоз 262 94 70 24 168 124 44
в т.ч. Училищен тормоз 173 72 55 17 101 70 31
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 377 99 80 19 278 238 40
Повреждане на обществена и/или частна собственост 502 167 148 19 335 302 33
Употреба на психоактивни вещества 549 24 13 11 525 404 121
Проституиране 21 2 - 2 19 - 19
Скитничество 131 35 25 10 96 48 48
Просия 94 51 29 22 43 34 9
Други 3 079 805 529 276 2 274 1 573 701
Лица, извършители на престъпления - общо 4 857 1 116 862 254 3 741 3 141 600
Убийство (довършено) 5 1 1 - 4 3 1
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 236 42 32 10 194 160 34
Блудство 46 11 8 3 35 35 -
Изнасилване (довършено) 9 - - - 9 9 -
Изнасилване (опит) 3 1 1 - 2 2 -
Унищожаване и повреждане на имущество 497 145 126 19 352 321 31
Грабеж 152 19 16 3 133 129 4
Кражба - общо 2 670 766 576 190 1 904 1 511 393
в това число:
взломна 267 70 64 6 197 185 12
джебчийска 154 73 51 22 81 51 30
домова 498 159 136 23 339 309 30
от магазини или други търговски обекти 909 233 154 79 676 456 220
на части и вещи от МПС 124 36 33 3 88 77 11
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици 100 29 28 1 71 68 3
Противозаконно отнемане на МПС 96 7 5 2 89 89 -
Хулиганство 200 33 23 10 167 147 20
Престъпления, свързани с наркотици 475 13 6 7 462 380 82
Други 468 78 68 10 390 355 35
Северна и Югоизточна България
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 3 186 821 594 227 2 365 1 619 746
Лица, извършители на престъпления - общо 2 641 617 531 86 2 024 1 783 241
Северозападен район
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 874 253 168 85 621 389 232
Лица, извършители на престъпления - общо 715 186 156 30 529 450 79
ВИДИН
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 196 42 33 9 154 55 99
в това число за:
Бягство от дома (от вкъщи), от специалирана институция или от социална услуга от резидентен тип 37 2 2 - 35 8 27
Прояви на насилие и агресия 20 5 4 1 15 1 14
Тормоз 20 9 9 - 11 8 3
в т.ч. Училищен тормоз 11 7 7 - 4 4 -
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 17 3 3 - 14 11 3
Повреждане на обществена и/или частна собственост 6 - - - 6 6 -
Употреба на психоактивни вещества 15 - - - 15 13 2
Проституиране 1 - - - 1 - 1
Скитничество 20 - - - 20 - 20
Просия - - - - - - -
Други 60 23 15 8 37 8 29
Лица, извършители на престъпления - общо 75 16 15 1 59 48 11
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 5 1 1 - 4 4 -
Блудство - - - - - - -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 13 6 6 - 7 7 -
Грабеж 5 1 1 - 4 4 -
Кражба - общо 43 8 7 1 35 24 11
в това число:
взломна 3 1 1 - 2 2 -
джебчийска 4 1 1 - 3 3 -
домова 15 5 4 1 10 6 4
от магазини или други търговски обекти 7 - - - 7 4 3
на части и вещи от МПС 7 - - - 7 3 4
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици 2 - - - 2 2 -
Противозаконно отнемане на МПС - - - - - - -
Хулиганство - - - - - - -
Престъпления, свързани с наркотици 2 - - - 2 2 -
Други 7 - - - 7 7 -
ВРАЦА
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 155 34 23 11 121 93 28
в това число за:
Бягство от дома (от вкъщи), от специалирана институция или от социална услуга от резидентен тип 33 7 2 5 26 13 13
Прояви на насилие и агресия 8 2 2 - 6 5 1
Тормоз 5 3 1 2 2 2 -
в т.ч. Училищен тормоз - - - - - - -
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 11 6 4 2 5 3 2
Повреждане на обществена и/или частна собственост 14 3 3 - 11 10 1
Употреба на психоактивни вещества 19 1 1 - 18 14 4
Проституиране - - - - - - -
Скитничество 2 - - - 2 2 -
Просия 15 - - - 15 15 -
Други 48 12 10 2 36 29 7
Лица, извършители на престъпления - общо 172 35 25 10 137 116 21
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 2 2 2 - - - -
Блудство 1 - - - 1 1 -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) 1 - - - 1 1 -
Унищожаване и повреждане на имущество 13 4 4 - 9 8 1
Грабеж 5 - - - 5 5 -
Кражба - общо 108 23 13 10 85 73 12
в това число:
взломна 10 - - - 10 8 2
джебчийска 12 9 4 5 3 1 2
домова 36 8 5 3 28 26 2
от магазини или други търговски обекти 16 1 1 - 15 10 5
на части и вещи от МПС 5 1 1 - 4 4 -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици 8 2 2 - 6 6 -
Противозаконно отнемане на МПС 13 1 1 - 12 12 -
Хулиганство 8 1 1 - 7 5 2
Престъпления, свързани с наркотици 7 1 1 - 6 4 2
Други 14 3 3 - 11 7 4
ЛОВЕЧ
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 113 33 15 18 80 60 20
в това число за:
Бягство от дома (от вкъщи), от специалирана институция или от социална услуга от резидентен тип 47 11 1 10 36 29 7
Прояви на насилие и агресия - - - - - - -
Тормоз 9 2 2 - 7 2 5
в т.ч. Училищен тормоз 9 2 2 - 7 2 5
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 18 6 1 5 12 10 2
Повреждане на обществена и/или частна собственост 10 7 7 - 3 3 -
Употреба на психоактивни вещества 9 1 - 1 8 5 3
Проституиране - - - - - - -
Скитничество - - - - - - -
Просия - - - - - - -
Други 20 6 4 2 14 11 3
Лица, извършители на престъпления - общо 115 32 23 9 83 78 5
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 10 2 2 - 8 8 -
Блудство - - - - - - -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 9 1 1 - 8 8 -
Грабеж - - - - - - -
Кражба - общо 66 28 19 9 38 34 4
в това число:
взломна 5 1 - 1 4 4 -
джебчийска 14 7 5 2 7 7 -
домова 30 14 10 4 16 13 3
от магазини или други търговски обекти 17 6 4 2 11 10 1
на части и вещи от МПС - - - - - - -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици - - - - - - -
Противозаконно отнемане на МПС - - - - - - -
Хулиганство 20 1 1 - 19 18 1
Престъпления, свързани с наркотици 2 - - - 2 2 -
Други 8 - - - 8 8 -
МОНТАНА
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 176 60 32 28 116 62 54
в това число за:
Бягство от дома (от вкъщи), от специалирана институция или от социална услуга от резидентен тип 23 12 3 9 11 4 7
Прояви на насилие и агресия 17 2 1 1 15 10 5
Тормоз 3 - - - 3 2 1
в т.ч. Училищен тормоз - - - - - - -
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 16 8 4 4 8 2 6
Повреждане на обществена и/или частна собственост 10 7 7 - 3 2 1
Употреба на психоактивни вещества 6 - - - 6 5 1
Проституиране - - - - - - -
Скитничество 3 3 - 3 - - -
Просия - - - - - - -
Други 98 28 17 11 70 37 33
Лица, извършители на престъпления - общо 133 54 53 1 79 63 16
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 1 - - - 1 1 -
Блудство 1 1 1 - - - -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 22 12 12 - 10 7 3
Грабеж 6 3 3 - 3 3 -
Кражба - общо 89 34 33 1 55 42 13
в това число:
взломна 16 8 8 - 8 8 -
джебчийска - - - - - - -
домова 27 13 13 - 14 12 2
от магазини или други търговски обекти - - - - - - -
на части и вещи от МПС - - - - - - -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици - - - - - - -
Противозаконно отнемане на МПС 2 - - - 2 2 -
Хулиганство 6 4 4 - 2 2 -
Престъпления, свързани с наркотици 2 - - - 2 2 -
Други 4 - - - 4 4 -
ПЛЕВЕН
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 234 84 65 19 150 119 31
в това число за:
Бягство от дома (от вкъщи), от специалирана институция или от социална услуга от резидентен тип 38 12 10 2 26 14 12
Прояви на насилие и агресия 23 10 6 4 13 12 1
Тормоз 6 1 1 - 5 3 2
в т.ч. Училищен тормоз 5 - - - 5 3 2
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 33 19 19 - 14 14 -
Повреждане на обществена и/или частна собственост 32 9 7 2 23 19 4
Употреба на психоактивни вещества 19 4 2 2 15 11 4
Проституиране 5 2 - 2 3 - 3
Скитничество 5 3 2 1 2 1 1
Просия 4 4 2 2 - - -
Други 69 20 16 4 49 45 4
Лица, извършители на престъпления - общо 220 49 40 9 171 145 26
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 5 1 1 - 4 4 -
Блудство - - - - - - -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 13 2 1 1 11 7 4
Грабеж 18 4 3 1 14 12 2
Кражба - общо 147 37 30 7 110 90 20
в това число:
взломна 38 7 7 - 31 30 1
джебчийска 15 5 3 2 10 3 7
домова 50 7 5 2 43 36 7
от магазини или други търговски обекти 12 4 3 1 8 4 4
на части и вещи от МПС 12 5 5 - 7 7 -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици 7 2 2 - 5 5 -
Противозаконно отнемане на МПС 4 1 1 - 3 3 -
Хулиганство 6 2 2 - 4 4 -
Престъпления, свързани с наркотици 7 - - - 7 7 -
Други 20 2 2 - 18 18 -
Северен централен район
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 769 156 114 42 613 420 193
Лица, извършители на престъпления - общо 541 104 86 18 437 380 57
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 172 34 29 5 138 85 53
в това число за:
Бягство от дома (от вкъщи), от специалирана институция или от социална услуга от резидентен тип 34 1 1 - 33 6 27
Прояви на насилие и агресия 29 4 4 - 25 15 10
Тормоз 3 2 2 - 1 - 1
в т.ч. Училищен тормоз 3 2 2 - 1 - 1
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 3 - - - 3 3 -
Повреждане на обществена и/или частна собственост 23 11 9 2 12 10 2
Употреба на психоактивни вещества 33 - - - 33 27 6
Проституиране 1 - - - 1 - 1
Скитничество 6 - - - 6 5 1
Просия - - - - - - -
Други 40 16 13 3 24 19 5
Лица, извършители на престъпления - общо 199 48 37 11 151 133 18
Убийство (довършено) 1 - - - 1 1 -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 14 1 1 - 13 13 -
Блудство 3 - - - 3 3 -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 37 14 11 3 23 20 3
Грабеж 2 - - - 2 2 -
Кражба - общо 66 17 15 2 49 38 11
в това число:
взломна 12 6 6 - 6 6 -
джебчийска 9 4 3 1 5 1 4
домова 5 - - - 5 5 -
от магазини или други търговски обекти 22 3 2 1 19 13 6
на части и вещи от МПС 4 - - - 4 4 -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици 1 - - - 1 1 -
Противозаконно отнемане на МПС - - - - - - -
Хулиганство 1 - - - 1 1 -
Престъпления, свързани с наркотици 29 - - - 29 27 2
Други 46 16 10 6 30 28 2
ГАБРОВО
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 151 26 12 14 125 104 21
в това число за:
Бягство от дома (от вкъщи), от специалирана институция или от социална услуга от резидентен тип 20 8 2 6 12 9 3
Прояви на насилие и агресия 3 1 - 1 2 2 -
Тормоз - - - - - - -
в т.ч. Училищен тормоз - - - - - - -
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 8 1 1 - 7 5 2
Повреждане на обществена и/или частна собственост 4 - - - 4 4 -
Употреба на психоактивни вещества 27 4 2 2 23 18 5
Проституиране - - - - - - -
Скитничество - - - - - - -
Просия - - - - - - -
Други 89 12 7 5 77 66 11
Лица, извършители на престъпления - общо 91 23 19 4 68 60 8
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 3 - - - 3 3 -
Блудство - - - - - - -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 7 7 7 - - - -
Грабеж 1 - - - 1 1 -
Кражба - общо 56 16 12 4 40 34 6
в това число:
взломна 2 - - - 2 2 -
джебчийска 1 1 - 1 - - -
домова 4 - - - 4 3 1
от магазини или други търговски обекти 16 3 2 1 13 12 1
на части и вещи от МПС - - - - - - -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици - - - - - - -
Противозаконно отнемане на МПС 7 - - - 7 7 -
Хулиганство 1 - - - 1 1 -
Престъпления, свързани с наркотици 10 - - - 10 9 1
Други 6 - - - 6 5 1
РАЗГРАД
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 131 4 3 1 127 74 53
в това число за:
Бягство от дома (от вкъщи), от специалирана институция или от социална услуга от резидентен тип 28 1 - 1 27 4 23
Прояви на насилие и агресия 8 - - - 8 7 1
Тормоз 3 - - - 3 2 1
в т.ч. Училищен тормоз 3 - - - 3 2 1
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 3 1 1 - 2 2 -
Повреждане на обществена и/или частна собственост 7 1 1 - 6 6 -
Употреба на психоактивни вещества - - - - - - -
Проституиране - - - - - - -
Скитничество - - - - - - -
Просия - - - - - - -
Други 82 1 1 - 81 53 28
Лица, извършители на престъпления - общо 75 7 7 - 68 66 2
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 6 - - - 6 5 1
Блудство 1 1 1 - - - -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 10 1 1 - 9 9 -
Грабеж - - - - - - -
Кражба - общо 53 4 4 - 49 48 1
в това число:
взломна - - - - - - -
джебчийска 1 1 1 - - - -
домова 6 - - - 6 6 -
от магазини или други търговски обекти 2 1 1 - 1 - 1
на части и вещи от МПС - - - - - - -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици - - - - - - -
Противозаконно отнемане на МПС - - - - - - -
Хулиганство 3 1 1 - 2 2 -
Престъпления, свързани с наркотици - - - - - - -
Други 2 - - - 2 2 -
РУСЕ
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 150 41 31 10 109 68 41
в това число за:
Бягство от дома (от вкъщи), от специалирана институция или от социална услуга от резидентен тип 20 4 - 4 16 1 15
Прояви на насилие и агресия 7 1 1 - 6 5 1
Тормоз - - - - - - -
в т.ч. Училищен тормоз - - - - - - -
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 6 4 4 - 2 2 -
Повреждане на обществена и/или частна собственост 14 2 2 - 12 11 1
Употреба на психоактивни вещества 9 - - - 9 8 1
Проституиране 1 - - - 1 - 1
Скитничество - - - - - - -
Просия - - - - - - -
Други 93 30 24 6 63 41 22
Лица, извършители на престъпления - общо 124 15 13 2 109 82 27
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 9 - - - 9 5 4
Блудство - - - - - - -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 12 8 8 - 4 4 -
Грабеж 7 - - - 7 7 -
Кражба - общо 67 5 3 2 62 42 20
в това число:
взломна 6 - - - 6 6 -
джебчийска 2 - - - 2 - 2
домова 9 - - - 9 9 -
от магазини или други търговски обекти 8 - - - 8 5 3
на части и вещи от МПС 5 1 1 - 4 4 -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици 1 - - - 1 1 -
Противозаконно отнемане на МПС 4 - - - 4 4 -
Хулиганство 10 - - - 10 10 -
Престъпления, свързани с наркотици 9 - - - 9 8 1
Други 6 2 2 - 4 2 2
СИЛИСТРА
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 165 51 39 12 114 89 25
в това число за:
Бягство от дома (от вкъщи), от специалирана институция или от социална услуга от резидентен тип 17 - - - 17 7 10
Прояви на насилие и агресия 10 - - - 10 10 -
Тормоз 4 2 2 - 2 2 -
в т.ч. Училищен тормоз 4 2 2 - 2 2 -
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 1 - - - 1 1 -
Повреждане на обществена и/или частна собственост 3 - - - 3 3 -
Употреба на психоактивни вещества 12 - - - 12 12 -
Проституиране - - - - - - -
Скитничество - - - - - - -
Просия - - - - - - -
Други 118 49 37 12 69 54 15
Лица, извършители на престъпления - общо 52 11 10 1 41 39 2
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 1 - - - 1 1 -
Блудство - - - - - - -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 5 - - - 5 5 -
Грабеж - - - - - - -
Кражба - общо 24 11 10 1 13 11 2
в това число:
взломна - - - - - - -
джебчийска 2 2 2 - - - -
домова 2 1 1 - 1 1 -
от магазини или други търговски обекти 12 5 4 1 7 6 1
на части и вещи от МПС - - - - - - -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици 1 1 1 - - - -
Противозаконно отнемане на МПС - - - - - - -
Хулиганство 4 - - - 4 4 -
Престъпления, свързани с наркотици 6 - - - 6 6 -
Други 12 - - - 12 12 -
Североизточен район
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 733 182 140 42 551 368 183
Лица, извършители на престъпления - общо 617 133 115 18 484 427 57
ВАРНА
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 231 67 50 17 164 91 73
в това число за:
Бягство от дома (от вкъщи), от специалирана институция или от социална услуга от резидентен тип 76 12 8 4 64 21 43
Прояви на насилие и агресия 17 9 7 2 8 5 3
Тормоз 7 5 5 - 2 1 1
в т.ч. Училищен тормоз 3 2 2 - 1 - 1
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 20 11 11 - 9 9 -
Повреждане на обществена и/или частна собственост 13 9 8 1 4 4 -
Употреба на психоактивни вещества 29 2 1 1 27 21 6
Проституиране 2 - - - 2 - 2
Скитничество 6 - - - 6 3 3
Просия 4 4 1 3 - - -
Други 57 15 9 6 42 27 15
Лица, извършители на престъпления - общо 277 52 42 10 225 199 26
Убийство (довършено) 2 1 1 - 1 1 -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 30 9 8 1 21 17 4
Блудство 5 - - - 5 5 -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 39 10 7 3 29 27 2
Грабеж 15 - - - 15 15 -
Кражба - общо 132 25 19 6 107 92 15
в това число:
взломна 8 2 2 - 6 5 1
джебчийска 15 3 3 - 12 7 5
домова 20 - - - 20 19 1
от магазини или други търговски обекти 28 7 6 1 21 14 7
на части и вещи от МПС 5 - - - 5 5 -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици 2 1 1 - 1 1 -
Противозаконно отнемане на МПС 11 2 2 - 9 9 -
Хулиганство 5 1 1 - 4 3 1
Престъпления, свързани с наркотици 26 2 2 - 24 20 4
Други 12 2 2 - 10 10 -
ДОБРИЧ
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 223 50 46 4 173 140 33
в това число за:
Бягство от дома (от вкъщи), от специалирана институция или от социална услуга от резидентен тип 34 5 3 2 29 13 16
Прояви на насилие и агресия 42 9 8 1 33 31 2
Тормоз 15 3 3 - 12 11 1
в т.ч. Училищен тормоз 13 3 3 - 10 9 1
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 51 9 8 1 42 36 6
Повреждане на обществена и/или частна собственост 38 12 12 - 26 24 2
Употреба на психоактивни вещества 10 - - - 10 9 1
Проституиране 3 - - - 3 - 3
Скитничество 1 - - - 1 - 1
Просия - - - - - - -
Други 29 12 12 - 17 16 1
Лица, извършители на престъпления - общо 80 19 19 - 61 54 7
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 2 1 1 - 1 1 -
Блудство - - - - - - -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 13 2 2 - 11 10 1
Грабеж 3 - - - 3 3 -
Кражба - общо 40 14 14 - 26 23 3
в това число:
взломна 9 2 2 - 7 6 1
джебчийска 2 - - - 2 2 -
домова 12 9 9 - 3 3 -
от магазини или други търговски обекти 6 1 1 - 5 4 1
на части и вещи от МПС 1 1 1 - - - -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици 1 - - - 1 1 -
Противозаконно отнемане на МПС 1 - - - 1 1 -
Хулиганство - - - - - - -
Престъпления, свързани с наркотици 10 - - - 10 10 -
Други 11 2 2 - 9 6 3
ТЪРГОВИЩЕ
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 83 10 7 3 73 52 21
в това число за:
Бягство от дома (от вкъщи), от специалирана институция или от социална услуга от резидентен тип 24 4 2 2 20 5 15
Прояви на насилие и агресия 22 3 2 1 19 15 4
Тормоз 5 - - - 5 4 1
в т.ч. Училищен тормоз 2 - - - 2 1 1
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 10 - - - 10 9 1
Повреждане на обществена и/или частна собственост 13 3 3 - 10 10 -
Употреба на психоактивни вещества 4 - - - 4 4 -
Проституиране - - - - - - -
Скитничество - - - - - - -
Просия - - - - - - -
Други 5 - - - 5 5 -
Лица, извършители на престъпления - общо 102 25 24 1 77 71 6
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 4 - - - 4 4 -
Блудство 3 1 1 - 2 2 -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 16 6 6 - 10 10 -
Грабеж 3 - - - 3 3 -
Кражба - общо 57 18 17 1 39 34 5
в това число:
взломна 10 4 4 - 6 6 -
джебчийска 3 - - - 3 3 -
домова 16 7 7 - 9 9 -
от магазини или други търговски обекти 5 - - - 5 5 -
на части и вещи от МПС 1 1 1 - - - -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици - - - - - - -
Противозаконно отнемане на МПС 2 - - - 2 2 -
Хулиганство - - - - - - -
Престъпления, свързани с наркотици 5 - - - 5 4 1
Други 12 - - - 12 12 -
ШУМЕН
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 196 55 37 18 141 85 56
в това число за:
Бягство от дома (от вкъщи), от специалирана институция или от социална услуга от резидентен тип 17 4 3 1 13 6 7
Прояви на насилие и агресия 4 - - - 4 3 1
Тормоз - - - - - - -
в т.ч. Училищен тормоз - - - - - - -
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място - - - - - - -
Повреждане на обществена и/или частна собственост 13 5 5 - 8 8 -
Употреба на психоактивни вещества 14 4 2 2 10 7 3
Проституиране - - - - - - -
Скитничество - - - - - - -
Просия - - - - - - -
Други 148 42 27 15 106 61 45
Лица, извършители на престъпления - общо 158 37 30 7 121 103 18
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 6 1 - 1 5 2 3
Блудство 2 - - - 2 2 -
Изнасилване (довършено) 1 - - - 1 1 -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 14 5 4 1 9 8 1
Грабеж 3 - - - 3 3 -
Кражба - общо 113 29 24 5 84 71 13
в това число:
взломна 34 7 6 1 27 26 1
джебчийска 11 8 7 1 3 1 2
домова 7 2 1 1 5 4 1
от магазини или други търговски обекти 19 - - - 19 18 1
на части и вещи от МПС - - - - - - -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици 2 2 2 - - - -
Противозаконно отнемане на МПС - - - - - - -
Хулиганство 12 2 2 - 10 9 1
Престъпления, свързани с наркотици 3 - - - 3 3 -
Други 4 - - - 4 4 -
Югоизточен район
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 810 230 172 58 580 442 138
Лица, извършители на престъпления - общо 768 194 174 20 574 526 48
БУРГАС
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 211 45 34 11 166 124 42
в това число за:
Бягство от дома (от вкъщи), от специалирана институция или от социална услуга от резидентен тип 46 4 3 1 42 20 22
Прояви на насилие и агресия 36 10 8 2 26 18 8
Тормоз 5 5 1 4 - - -
в т.ч. Училищен тормоз 5 5 1 4 - - -
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 12 - - - 12 8 4
Повреждане на обществена и/или частна собственост 41 14 12 2 27 26 1
Употреба на психоактивни вещества 25 - - - 25 24 1
Проституиране - - - - - - -
Скитничество 11 4 4 - 7 5 2
Просия 2 2 2 - - - -
Други 33 6 4 2 27 23 4
Лица, извършители на престъпления - общо 196 39 30 9 157 141 16
Убийство (довършено) 1 - - - 1 1 -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 11 2 2 - 9 7 2
Блудство 3 1 1 - 2 2 -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 17 4 4 - 13 12 1
Грабеж 6 - - - 6 6 -
Кражба - общо 115 32 23 9 83 71 12
в това число:
взломна 7 1 1 - 6 6 -
джебчийска 3 1 - 1 2 1 1
домова 49 13 7 6 36 33 3
от магазини или други търговски обекти 28 6 5 1 22 15 7
на части и вещи от МПС 4 - - - 4 3 1
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици 13 5 4 1 8 8 -
Противозаконно отнемане на МПС 8 - - - 8 8 -
Хулиганство 2 - - - 2 2 -
Престъпления, свързани с наркотици 27 - - - 27 26 1
Други 6 - - - 6 6 -
СЛИВЕН
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 252 98 78 20 154 114 40
в това число за:
Бягство от дома (от вкъщи), от специалирана институция или от социална услуга от резидентен тип 15 4 3 1 11 5 6
Прояви на насилие и агресия 26 11 4 7 15 10 5
Тормоз 8 4 4 - 4 4 -
в т.ч. Училищен тормоз - - - - - - -
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 2 - - - 2 1 1
Повреждане на обществена и/или частна собственост 15 10 10 - 5 5 -
Употреба на психоактивни вещества - - - - - - -
Проституиране - - - - - - -
Скитничество 1 1 1 - - - -
Просия - - - - - - -
Други 185 68 56 12 117 89 28
Лица, извършители на престъпления - общо 206 64 62 2 142 128 14
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 5 - - - 5 3 2
Блудство 2 - - - 2 2 -
Изнасилване (довършено) 3 - - - 3 3 -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 18 1 1 - 17 17 -
Грабеж - - - - - - -
Кражба - общо 133 50 48 2 83 72 11
в това число:
взломна 8 4 3 1 4 1 3
джебчийска 2 2 2 - - - -
домова 42 18 17 1 24 20 4
от магазини или други търговски обекти 32 11 11 - 21 18 3
на части и вещи от МПС 14 6 6 - 8 8 -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици 24 9 9 - 15 14 1
Противозаконно отнемане на МПС 7 - - - 7 7 -
Хулиганство 5 - - - 5 5 -
Престъпления, свързани с наркотици 8 - - - 8 7 1
Други 25 13 13 - 12 12 -
СТАРА ЗАГОРА
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 206 35 27 8 171 136 35
в това число за:
Бягство от дома (от вкъщи), от специалирана институция или от социална услуга от резидентен тип 21 4 1 3 17 5 12
Прояви на насилие и агресия 20 6 5 1 14 12 2
Тормоз 2 - - - 2 2 -
в т.ч. Училищен тормоз - - - - - - -
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 9 3 3 - 6 6 -
Повреждане на обществена и/или частна собственост 11 - - - 11 11 -
Употреба на психоактивни вещества 6 - - - 6 6 -
Проституиране 1 - - - 1 - 1
Скитничество 19 1 1 - 18 14 4
Просия 6 6 6 - - - -
Други 111 15 11 4 96 80 16
Лица, извършители на престъпления - общо 244 43 36 7 201 184 17
Убийство (довършено) 1 - - - 1 - 1
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 12 - - - 12 12 -
Блудство 7 - - - 7 7 -
Изнасилване (довършено) 3 - - - 3 3 -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 14 1 1 - 13 13 -
Грабеж 12 3 3 - 9 9 -
Кражба - общо 108 29 23 6 79 74 5
в това число:
взломна 12 4 4 - 8 8 -
джебчийска 5 4 2 2 1 - 1
домова 25 7 7 - 18 18 -
от магазини или други търговски обекти 37 9 6 3 28 25 3
на части и вещи от МПС 13 3 3 - 10 9 1
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици 9 - - - 9 9 -
Противозаконно отнемане на МПС 4 - - - 4 4 -
Хулиганство 10 3 3 - 7 6 1
Престъпления, свързани с наркотици 11 - - - 11 10 1
Други 62 7 6 1 55 46 9
ЯМБОЛ
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 141 52 33 19 89 68 21
в това число за:
Бягство от дома (от вкъщи), от специалирана институция или от социална услуга от резидентен тип 10 4 1 3 6 4 2
Прояви на насилие и агресия 12 6 2 4 6 5 1
Тормоз 3 3 2 1 - - -
в т.ч. Училищен тормоз 3 3 2 1 - - -
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 2 2 1 1 - - -
Повреждане на обществена и/или частна собственост 7 7 5 2 - - -
Употреба на психоактивни вещества 17 - - - 17 11 6
Проституиране - - - - - - -
Скитничество 4 - - - 4 2 2
Просия - - - - - - -
Други 86 30 22 8 56 46 10
Лица, извършители на престъпления - общо 122 48 46 2 74 73 1
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда - - - - - - -
Блудство - - - - - - -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) 1 - - - 1 1 -
Унищожаване и повреждане на имущество 2 - - - 2 2 -
Грабеж - - - - - - -
Кражба - общо 100 43 41 2 57 57 -
в това число:
взломна 18 3 3 - 15 15 -
джебчийска 2 2 2 - - - -
домова 42 25 23 2 17 17 -
от магазини или други търговски обекти 5 2 2 - 3 3 -
на части и вещи от МПС 4 1 1 - 3 3 -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици 4 1 1 - 3 3 -
Противозаконно отнемане на МПС 1 - - - 1 1 -
Хулиганство - - - - - - -
Престъпления, свързани с наркотици 2 - - - 2 1 1
Други 16 5 5 - 11 11 -
Югозападна и Южна централна България
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 3 680 887 551 336 2 793 1 832 961
Лица, извършители на престъпления - общо 2 216 499 331 168 1 717 1 358 359
Югозападен район
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 1 984 464 273 191 1 520 951 569
Лица, извършители на престъпления - общо 1 569 295 192 103 1 274 980 294
БЛАГОЕВГРАД
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 248 77 51 26 171 124 47
в това число за:
Бягство от дома (от вкъщи), от специалирана институция или от социална услуга от резидентен тип 47 22 14 8 25 9 16
Прояви на насилие и агресия 11 4 4 - 7 7 -
Тормоз 8 1 1 - 7 3 4
в т.ч. Училищен тормоз 4 - - - 4 3 1
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 19 4 2 2 15 12 3
Повреждане на обществена и/или частна собственост 13 12 11 1 1 - 1
Употреба на психоактивни вещества 15 1 1 - 14 10 4
Проституиране - - - - - - -
Скитничество 1 - - - 1 - 1
Просия 3 3 2 1 - - -
Други 131 30 16 14 101 83 18
Лица, извършители на престъпления - общо 207 57 43 14 150 131 19
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 7 1 - 1 6 4 2
Блудство 7 2 2 - 5 5 -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 9 4 4 - 5 4 1
Грабеж 3 - - - 3 3 -
Кражба - общо 140 43 30 13 97 82 15
в това число:
взломна 6 1 1 - 5 5 -
джебчийска 9 2 2 - 7 7 -
домова 20 9 9 - 11 11 -
от магазини или други търговски обекти 61 25 16 9 36 25 11
на части и вещи от МПС 10 1 - 1 9 9 -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици 10 2 2 - 8 7 1
Противозаконно отнемане на МПС 4 - - - 4 4 -
Хулиганство 1 - - - 1 1 -
Престъпления, свързани с наркотици 16 - - - 16 15 1
Други 20 7 7 - 13 13 -
КЮСТЕНДИЛ
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 80 20 18 2 60 43 17
в това число за:
Бягство от дома (от вкъщи), от специалирана институция или от социална услуга от резидентен тип 14 1 1 - 13 10 3
Прояви на насилие и агресия 45 10 8 2 35 22 13
Тормоз 6 4 4 - 2 2 -
в т.ч. Училищен тормоз 5 3 3 - 2 2 -
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място - - - - - - -
Повреждане на обществена и/или частна собственост 9 5 5 - 4 3 1
Употреба на психоактивни вещества 6 - - - 6 6 -
Проституиране - - - - - - -
Скитничество - - - - - - -
Просия - - - - - - -
Други - - - - - - -
Лица, извършители на престъпления - общо 57 8 6 2 49 47 2
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 10 2 - 2 8 8 -
Блудство - - - - - - -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 3 - - - 3 3 -
Грабеж - - - - - - -
Кражба - общо 20 3 3 - 17 16 1
в това число:
взломна 2 1 1 - 1 1 -
джебчийска - - - - - - -
домова 4 1 1 - 3 3 -
от магазини или други търговски обекти 6 - - - 6 5 1
на части и вещи от МПС - - - - - - -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици - - - - - - -
Противозаконно отнемане на МПС - - - - - - -
Хулиганство 1 - - - 1 1 -
Престъпления, свързани с наркотици 9 - - - 9 9 -
Други 14 3 3 - 11 10 1
ПЕРНИК
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 80 30 20 10 50 33 17
в това число за:
Бягство от дома (от вкъщи), от специалирана институция или от социална услуга от резидентен тип 4 1 - 1 3 - 3
Прояви на насилие и агресия 12 4 3 1 8 4 4
Тормоз 10 4 2 2 6 6 -
в т.ч. Училищен тормоз 3 2 2 - 1 1 -
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място - - - - - - -
Повреждане на обществена и/или частна собственост - - - - - - -
Употреба на психоактивни вещества 8 - - - 8 6 2
Проституиране - - - - - - -
Скитничество 7 7 5 2 - - -
Просия - - - - - - -
Други 39 14 10 4 25 17 8
Лица, извършители на престъпления - общо 102 15 12 3 87 80 7
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 8 2 2 - 6 6 -
Блудство - - - - - - -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 11 1 - 1 10 10 -
Грабеж 4 - - - 4 4 -
Кражба - общо 55 10 8 2 45 38 7
в това число:
взломна 5 - - - 5 5 -
джебчийска - - - - - - -
домова 3 1 - 1 2 2 -
от магазини или други търговски обекти 32 9 8 1 23 16 7
на части и вещи от МПС 3 - - - 3 3 -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици - - - - - - -
Противозаконно отнемане на МПС - - - - - - -
Хулиганство 2 - - - 2 2 -
Престъпления, свързани с наркотици 5 - - - 5 5 -
Други 17 2 2 - 15 15 -
СОФИЯ
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 133 52 27 25 81 44 37
в това число за:
Бягство от дома (от вкъщи), от специалирана институция или от социална услуга от резидентен тип 42 17 5 12 25 11 14
Прояви на насилие и агресия 14 4 2 2 10 5 5
Тормоз 1 1 1 - - - -
в т.ч. Училищен тормоз 1 1 1 - - - -
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 12 6 5 1 6 5 1
Повреждане на обществена и/или частна собственост 8 4 4 - 4 4 -
Употреба на психоактивни вещества 11 - - - 11 7 4
Проституиране - - - - - - -
Скитничество - - - - - - -
Просия - - - - - - -
Други 45 20 10 10 25 12 13
Лица, извършители на престъпления - общо 251 58 51 7 193 176 17
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 7 2 2 - 5 5 -
Блудство - - - - - - -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 32 8 8 - 24 23 1
Грабеж 2 - - - 2 2 -
Кражба - общо 108 36 31 5 72 62 10
в това число:
взломна 21 9 9 - 12 11 1
джебчийска 8 3 1 2 5 5 -
домова 23 6 6 - 17 17 -
от магазини или други търговски обекти 36 8 8 - 28 19 9
на части и вещи от МПС 1 - - - 1 1 -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици 2 1 1 - 1 1 -
Противозаконно отнемане на МПС 1 - - - 1 1 -
Хулиганство 17 4 2 2 13 12 1
Престъпления, свързани с наркотици 15 - - - 15 12 3
Други 69 8 8 - 61 59 2
СОФИЯ-СТОЛИЦА
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 1 443 285 157 128 1 158 707 451
в това число за:
Бягство от дома (от вкъщи), от специалирана институция или от социална услуга от резидентен тип 175 21 11 10 154 57 97
Прояви на насилие и агресия 155 39 23 16 116 76 40
Тормоз 43 9 5 4 34 20 14
в т.ч. Училищен тормоз 30 7 4 3 23 12 11
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 37 2 - 2 35 30 5
Повреждане на обществена и/или частна собственост 60 10 5 5 50 41 9
Употреба на психоактивни вещества 197 5 3 2 192 139 53
Проституиране 3 - - - 3 - 3
Скитничество 5 3 - 3 2 2 -
Просия 3 3 - 3 - - -
Други 765 193 110 83 572 342 230
Лица, извършители на престъпления - общо 952 157 80 77 795 546 249
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 46 7 4 3 39 23 16
Блудство 1 - - - 1 1 -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 62 15 9 6 47 41 6
Грабеж 46 4 3 1 42 40 2
Кражба - общо 505 115 60 55 390 235 155
в това число:
взломна 15 - - - 15 15 -
джебчийска 4 1 - 1 3 - 3
домова 12 3 2 1 9 8 1
от магазини или други търговски обекти 406 90 45 45 316 186 130
на части и вещи от МПС 19 10 8 2 9 4 5
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици - - - - - - -
Противозаконно отнемане на МПС 5 - - - 5 5 -
Хулиганство 60 7 1 6 53 42 11
Престъпления, свързани с наркотици 203 9 3 6 194 142 52
Други 24 - - - 24 17 7
Южен централен район
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 1 696 423 278 145 1 273 881 392
Лица, извършители на престъпления - общо 647 204 139 65 443 378 65
КЪРДЖАЛИ
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 286 46 37 9 240 189 51
в това число за:
Бягство от дома (от вкъщи), от специалирана институция или от социална услуга от резидентен тип 44 2 2 - 42 28 14
Прояви на насилие и агресия 4 - - - 4 4 -
Тормоз 3 - - - 3 2 1
в т.ч. Училищен тормоз 1 - - - 1 1 -
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 5 1 1 - 4 2 2
Повреждане на обществена и/или частна собственост 3 - - - 3 3 -
Употреба на психоактивни вещества 4 - - - 4 4 -
Проституиране - - - - - - -
Скитничество 7 7 7 - - - -
Просия 9 9 5 4 - - -
Други 207 27 22 5 180 146 34
Лица, извършители на престъпления - общо 64 18 13 5 46 39 7
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 1 1 - 1 - - -
Блудство - - - - - - -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 8 2 2 - 6 4 2
Грабеж - - - - - - -
Кражба - общо 40 14 11 3 26 22 4
в това число:
взломна 5 4 4 - 1 1 -
джебчийска 2 - - - 2 1 1
домова 8 - - - 8 7 1
от магазини или други търговски обекти 2 2 2 - - - -
на части и вещи от МПС - - - - - - -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици 4 1 1 - 3 3 -
Противозаконно отнемане на МПС 3 - - - 3 3 -
Хулиганство 1 - - - 1 1 -
Престъпления, свързани с наркотици - - - - - - -
Други 11 1 - 1 10 9 1
ПАЗАРДЖИК
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 82 12 7 5 70 48 22
в това число за:
Бягство от дома (от вкъщи), от специалирана институция или от социална услуга от резидентен тип 23 2 - 2 21 5 16
Прояви на насилие и агресия 5 - - - 5 2 3
Тормоз 1 - - - 1 1 -
в т.ч. Училищен тормоз - - - - - - -
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 8 - - - 8 8 -
Повреждане на обществена и/или частна собственост 15 5 5 - 10 9 1
Употреба на психоактивни вещества 6 1 - 1 5 3 2
Проституиране - - - - - - -
Скитничество 2 1 1 - 1 1 -
Просия 2 2 - 2 - - -
Други 20 1 1 - 19 19 -
Лица, извършители на престъпления - общо 107 27 22 5 80 74 6
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 4 - - - 4 4 -
Блудство - - - - - - -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 24 10 10 - 14 14 -
Грабеж - - - - - - -
Кражба - общо 45 16 12 4 29 27 2
в това число:
взломна - - - - - - -
джебчийска 2 2 2 - - - -
домова 15 3 2 1 12 12 -
от магазини или други търговски обекти 14 8 5 3 6 4 2
на части и вещи от МПС 2 - - - 2 2 -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици 2 - - - 2 2 -
Противозаконно отнемане на МПС 7 - - - 7 7 -
Хулиганство - - - - - - -
Престъпления, свързани с наркотици 17 1 - 1 16 13 3
Други 10 - - - 10 9 1
ПЛОВДИВ
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 661 215 142 73 446 292 154
в това число за:
Бягство от дома (от вкъщи), от специалирана институция или от социална услуга от резидентен тип 85 31 8 23 54 19 35
Прояви на насилие и агресия 135 58 48 10 77 55 22
Тормоз 43 15 13 2 28 25 3
в т.ч. Училищен тормоз 25 15 13 2 10 8 2
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 35 9 8 1 26 26 -
Повреждане на обществена и/или частна собственост 60 17 14 3 43 35 8
Употреба на психоактивни вещества 27 1 1 - 26 16 10
Проституиране 4 - - - 4 - 4
Скитничество 21 4 4 - 17 8 9
Просия 31 9 5 4 22 15 7
Други 220 71 41 30 149 93 56
Лица, извършители на престъпления - общо 234 84 45 39 150 125 25
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 12 3 2 1 9 9 -
Блудство 9 5 2 3 4 4 -
Изнасилване (довършено) 2 - - - 2 2 -
Изнасилване (опит) 1 1 1 - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 27 9 6 3 18 17 1
Грабеж 8 2 1 1 6 6 -
Кражба - общо 119 54 28 26 65 46 19
в това число:
взломна 2 2 - 2 - - -
джебчийска 3 2 1 1 1 - 1
домова 11 5 5 - 6 6 -
от магазини или други търговски обекти 23 5 4 1 18 14 4
на части и вещи от МПС 11 5 5 - 6 6 -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици 5 2 2 - 3 2 1
Противозаконно отнемане на МПС 9 2 - 2 7 7 -
Хулиганство 20 6 4 2 14 13 1
Престъпления, свързани с наркотици 16 - - - 16 13 3
Други 11 2 1 1 9 8 1
СМОЛЯН
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 111 22 17 5 89 66 23
в това число за:
Бягство от дома (от вкъщи), от специалирана институция или от социална услуга от резидентен тип 11 - - - 11 3 8
Прояви на насилие и агресия 17 3 3 - 14 12 2
Тормоз 2 - - - 2 2 -
в т.ч. Училищен тормоз 2 - - - 2 2 -
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 9 2 2 - 7 7 -
Повреждане на обществена и/или частна собственост 24 4 4 - 20 20 -
Употреба на психоактивни вещества - - - - - - -
Проституиране - - - - - - -
Скитничество - - - - - - -
Просия 5 5 3 2 - - -
Други 43 8 5 3 35 22 13
Лица, извършители на престъпления - общо 78 24 20 4 54 48 6
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 1 - - - 1 1 -
Блудство - - - - - - -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 23 6 6 - 17 17 -
Грабеж - - - - - - -
Кражба - общо 27 16 13 3 11 9 2
в това число:
взломна 2 - - - 2 2 -
джебчийска 8 8 5 3 - - -
домова - - - - - - -
от магазини или други търговски обекти 7 4 4 - 3 1 2
на части и вещи от МПС - - - - - - -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици - - - - - - -
Противозаконно отнемане на МПС 1 - - - 1 1 -
Хулиганство 2 - - - 2 2 -
Престъпления, свързани с наркотици 12 - - - 12 8 4
Други 12 2 1 1 10 10 -
ХАСКОВО
Лица, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви през годината - общо 556 128 75 53 428 286 142
в това число за:
Бягство от дома (от вкъщи), от специалирана институция или от социална услуга от резидентен тип 96 10 2 8 86 18 68
Прояви на насилие и агресия 68 24 18 6 44 41 3
Тормоз 47 21 12 9 26 20 6
в т.ч. Училищен тормоз 41 18 11 7 23 18 5
Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място 30 2 2 - 28 26 2
Повреждане на обществена и/или частна собственост 36 10 9 1 26 25 1
Употреба на психоактивни вещества 21 - - - 21 18 3
Проституиране - - - - - - -
Скитничество 10 1 - 1 9 5 4
Просия 10 4 3 1 6 4 2
Други 238 56 29 27 182 129 53
Лица, извършители на престъпления - общо 164 51 39 12 113 92 21
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 14 4 4 - 10 10 -
Блудство 1 - - - 1 1 -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество 24 6 5 1 18 14 4
Грабеж 3 2 2 - 1 1 -
Кражба - общо 94 36 25 11 58 44 14
в това число:
взломна 11 3 2 1 8 6 2
джебчийска 15 5 5 - 10 9 1
домова 5 2 2 - 3 3 -
от магазини или други търговски обекти 50 23 14 9 27 20 7
на части и вещи от МПС 3 1 1 - 2 2 -
на селскостопанска продукция, дом. животни и птици 2 - - - 2 2 -
Противозаконно отнемане на МПС 2 1 1 - 1 1 -
Хулиганство 3 1 1 - 2 1 1
Престъпления, свързани с наркотици 16 - - - 16 15 1
Други 7 1 1 - 6 5 1
19.04.2019
Противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните
Контакт
Организация

Национален статистически институт

Отдел

„Статистика на здравеопазването и правосъдието“

Лице за контакт

Адриана Тетевенска

Длъжност

Държавен експерт

Адрес

1038 София, ул. „П. Волов“ № 2

Електронна поща[email protected]
Телефон

+359 2 9857 592

Факс
Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване19 април 2019 г.
Дата на публикуване19 април 2019 г.
Дата на последно актуализиране19 април 2019 г.
Статистическо представяне
Описание на данните

Статистиката на противообществените прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните осигурява данни за броя на лицата, преминали, водени на отчет или снети от отчет в детските педагогически стаи, броя на извършените противообществени прояви и извършените престъпления от малолетни и непълнолетни лица, броя на лицата с наложени възпитателни мерки, както и за броя на лицата, пострадали от престъпления.

Използвани класификации
 • Класификация на териториалните единици за статистически цели в България (NUTS);
 • Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ).
Обхват

Обхваща дейността на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

Понятия и дефиниции

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните е компетентен орган, който организира социално-превантивната дейност на територията на общината; разглежда възпитателни дела за противообществените прояви, извършени от малолетни и непълнолетни, и престъпления, извършени от непълнолетни, освободени от наказателна отговорност по чл. 61 от Наказателния кодекс (НК) и делото е изпратено за разглеждане от местната комисия, непълнолетни са извършили деяния, за които по друг нормативен акт, се предвижда налагане на възпитателна мярка по Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ЗБППМН); превежда в изпълнение наложените мерки съгласно ЗБППМН и осъществява контрол по изпълнението им.

Малолетни лица са лицата на възраст от 8 навършени до 14 ненавършени години.

Непълнолетни лица са лицата на възраст от 14 навършени до 18 ненавършени години.

Детските педагогически стаи (ДПС) са специализирани заведения, които издирват и установяват малолетните и непълнолетните правонарушители, както и причините и условията за техните противообществени прояви или престъпления; издирват и установяват малолетните и непълнолетните – обект на престъпно посегателство, на малтретиране или оставени без надзор; уведомяват съда и прокуратурата и другите компетентни органи, когато получат сигнали за виновно поведение по отношение на малолетните и непълнолетните от страна на родителите, на лицата, които ги заместват, или на трети лица; участват в превенцията на престъпността и противообществените прояви, извършвани от малолетните и непълнолетните; водят на отчет малолетни и непълнолетни, които са извършили престъпления и противообществени прояви, осъдени непълнолетни за престъпления от общ характер, освободени от поправителните домове, освободени от възпитателни училища интернати и освободените от социално-педагогическите интернати, настанени в тях по реда на ЗБППМН.

Социално-педагогическите интернати (СПИ) са специализирани заведения, в които се настаняват малолетни и непълнолетни, които са извършили или съществуват предпоставки за извършване на противообществени прояви.

Възпитателните училища интернати (ВУИ) са специализирани заведения, в които се настаняват малолетни и непълнолетни, извършили противообществените прояви, към които възпитателните мерки по ЗБППМН не са се оказали достатъчни и за нормалното им възпитание няма подходяща социална среда. Във ВУИ се настаняват и непълнолетни, спрямо които съдът е наложил такава мярка по реда на чл. 61 и 64 от Наказателния кодекс.

Противообществената проява е деяние, което е общественоопасно и противоправно или противоречи на морала и добрите нрави. На извършителите на противообществени прояви се налагат възпитателни мерки съгласно ЗБППМН.

Възпитателната мярка е алтернативна на наказанието мярка за възпитателно въздействие спрямо малолетен или непълнолетен, извършил противообществена проява, и непълнолетен, освободен от наказателна отговорност по чл. 61 от НК, и се налага с цел преодоляване на отклоненията в поведението, предотвратяване на бъдещи нарушения и интеграция в обществото.

Безнадзорно дете е лице, ненавършило 18-годишна възраст и оставено без грижата на родителите, или на лицата, които ги заместват.

Лицата, които ги заместват са настойниците, попечителите и лицата, които полагат грижи по отглеждането и възпитанието на малолетния или непълнолетния.

Статистическа единица

Обект на наблюдението е дейността на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

Единици на наблюдение са малолетните и непълнолетните, извършители на противообществени прояви и престъпления.

Статистическа съвкупност

Изчерпателно - местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните на територията на страната.

Географски обхват (територия)

За територия на Република България.

Времеви обхват

2010 – 2018

Базисен период

Не се прилага.

Мерна единица

Брой.

Отчетен период

Година.

Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения
 • Закон за статистиката;
 • Наказателен кодекс;
 • Закон за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.
Споделяне на данни

Не се прилага.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика
 • Закон за статистиката
 • Регламент 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество.
Конфиденциалност - защита на данните

Индивидуални данни не се публикуват, спазвайки чл.25 от Закона за статистиката. Разпространението на индивидуалните данни се извършва само съгласно чл. 26 от Закона за статистиката.

Политика по разпространение
Календар за разпространение

Датата за публикуване на статистическата информация е посочена в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ. Данните се разпространяват 1 път годишно.

Достъп до календара за разпространениеКалендарът е наличен на интернет сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/bg/content/44/basic-page/
Достъп на потребителите

Данни за противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните се публикуват на интернет сайта на НСИ в рубрика Правосъдие и престъпност в съответствие със Закона за статистиката (Глава 5) и Кодекса на европейската статистическа практика, зачитайки професионалната независимост и с цел обективност, прозрачност, при което всички потребители са равнопоставени.

Честота на разпространение

Годишно.

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Ежегодно на датата, обявена в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Публикации

Не се прилага.

Онлайн база данни

Подробни данни за противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика Правосъдие и престъпност - Противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните, както и в ИС ИНФОСТАТ.

Достъп до микроданни

Анонимизирани индивидуални данни могат да бъдат предоставени за научни и изследователски цели по индивидуална заявка, съгласно Правилника за предоставяне на анонимизирани индивидуални данни за научни и изследователски цели.

Други формати на разпространение

Информационна услуга по заявка, съгласно Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на НСИ.

Методологични документи

Данните се предоставят от местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните по установена процедура и при спазване изисванията за достоверност и качество на данните.

НСИ осъществява контрол за качеството на получаваната от респондентите информация.

Документация за качеството

Не са налични.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Изпълняват се критериите за качество на статистическите данни.

Оценка на качеството

Извършва се оценка в НСИ в контекста на изпълнение на критериите за качество на статистическите данни.

Приложимост
Потребности на потребителите

Потребностите са обусловени от провеждане на политика за превенция на детската престъпност.

Удовлетвореност на потребителите

Периодично се извършва оценка на потребностите от данни и начините за обезпечаването им.

Пълнота

Обхваща цялостната дейност на местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

Точност и надеждност
Обща точност

Не се прилага.

Извадкови грешки

Не се прилага.

Неизвадкови грешки

Не се прилага.

Навременност и точност на представяне
Навременност

T+4 месеца.

Точност на представяне

Данните се обявяват в срока, предвиден в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Съгласуваност и сравнимост
Географска сравнимост

Данните са сравними.

Сравнимост във времето

Данните са сравними.

Съгласуваност между предметни области

Данните са съгласувани.

Вътрешна съгласуваност

Данните са съгласувани.

Разходи и натовареност

Основна натовареност – на респондентите от местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и инспекторите от ДПС.

В НСИ – експертите от ТСБ и ЦУ, отговарящи за провеждането на наблюдението.

Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика

Не се прилага.

Ревизия на данните - практика

Не се прилага.

Статистическа обработка
Източници на данни

Местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните на територията на страната и структурни звена на МВР.

Честота на събиране на данни

Годишно

Събиране на данни

Изчерпателно наблюдение чрез статистически формуляр "Отчет за дейността на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните", попълван от местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните на територията на страната с участието на представители на структурни звена на МВР.

Валидиране на данни

На ниво ЦУ на НСИ.

Обработка на данни

Обработката на данните е централизирана, на национално ниво.

Изглаждане

Не се прилага.

Коментар
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.1: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.1.xml
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.0: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml

Страници

 • Престъпления и осъдени лица 2018
  Годишната електронна публикация на Националния статистически институт Престъпления и осъдени лица 2018 е на разположение на потребителите на статистическа информация на сайта на НСИ.
 • Статистически годишник 2018 в инфографики
  Националният статистически институт предлага на вниманието Ви 86-ото издание на Статистическия годишник на Република България в инфографики.

  През 2018 г. за първи път представихме резултатите от статистическите изследвания чрез графики, изображения и други средства за визуализация, което предизвика положителен отзвук сред широк кръг потребители.  Надяваме се, че този съвременен начин на поднасяне на статистическата информация ще събуди интереса и на онези от тях, които за пръв път се докосват до смисъла на числата, разкриващи важни аспекти на обществено-икономическия живот.

 • Статистически справочник 2019 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2019 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2015 - 2018 година.

 • Статистически справочник 2019
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2019 на български език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси, социално-икономическия и културния живот в България за периода 2015 - 2018 година.

 • Статистически годишник 2018
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 86-ото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2012 - 2017 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Престъпления и осъдени лица 2017
  Годишната електронна публикация на Националния статистически институт Престъпления и осъдени лица 2017 е на разположение на потребителите на статистическа информация на сайта на НСИ.
 • Статистически справочник 2018 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2018 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2014 - 2017 година.

 • Статистически годишник 2017 в инфографики
  Националният статистически институт предлага един по-различен поглед към статистическата информация, включена в 85-ото издание на Статистическия годишник на Република България.

  Публикацията е насочена към по-широк кръг потребители, като статистическите данни са поднесени по разбираем и достъпен начин.

  Актуалното състояние и промените в обществено-икономическия и културния живот в страната са представени не по традиционния начин с таблици и текст, а чрез инфографики - изображения, графики и други средства за визуализация.

 • Статистически справочник 2018
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2018 на български език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси, социално-икономическия и културния живот в България за периода 2014 - 2017 година.

 • Статистически годишник 2017
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 85-ото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2012 - 2016 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

Страници