Малолетни и непълнолетни лица, водени на отчет в детските педагогически стаи по пол и възраст и по статистически зони, статистически райони и области


Динамичен ред: PRP_1.xls

МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА, ВОДЕНИ НА ОТЧЕТ В ДЕТСКИТЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СТАИ ПРЕЗ 2020 Г. ПО СТАТИСТИЧЕСКИ ЗОНИ, СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И ОБЛАСТИ
(Брой)
Статистически зони
Статистически райони
Области
Общо Възраст
8 - 13 г. 14 - 17 г.
всичко мъже жени всичко мъже жени
Общо за страната              
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 8 899 1 826 1 456 370 7 073 5 722 1 351
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 3 013 757 608 149 2 256 1 873 383
Северна и Югоизточна България              
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 4 799 1 040 834 206 3 759 3 185 574
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 1 568 411 338 73 1 157 985 172
Северозападен              
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 1 144 260 194 66 884 713 171
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 450 114 88 26 336 280 56
Видин              
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 250 53 33 20 197 136 61
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 115 22 16 6 93 72 21
Враца              
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 207 61 42 19 146 123 23
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 87 28 21 7 59 53 6
Ловеч              
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 209 47 38 9 162 132 30
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 81 26 22 4 55 43 12
Монтана              
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 147 22 17 5 125 111 14
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 83 12 10 2 71 65 6
Плевен              
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 331 77 64 13 254 211 43
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 84 26 19 7 58 47 11
Северен централен              
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 1 084 219 191 28 865 734 131
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 302 73 63 10 229 197 32
Велико Търново              
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 438 81 68 13 357 307 50
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 146 39 32 7 107 93 14
Габрово              
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 207 60 56 4 147 120 27
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 53 14 14 - 39 33 6
Разград              
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 147 39 36 3 108 99 9
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 28 7 6 1 21 18 3
Русе              
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 208 28 21 7 180 146 34
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 35 6 5 1 29 25 4
Силистра              
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 84 11 10 1 73 62 11
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 40 7 6 1 33 28 5
Североизточен              
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 1 168 275 198 77 893 730 163
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 395 104 84 20 291 246 45
Варна              
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 595 94 68 26 501 399 102
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 197 36 27 9 161 131 30
Добрич              
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 208 51 40 11 157 136 21
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 74 25 20 5 49 44 5
Търговище              
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 185 60 42 18 125 109 16
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 54 10 8 2 44 41 3
Шумен              
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 180 70 48 22 110 86 24
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 70 33 29 4 37 30 7
Югоизточен              
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 1 403 286 251 35 1 117 1 008 109
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 421 120 103 17 301 262 39
Бургас              
Деца, водени на отчет в ДПС за годината - общо 383 74 62 12 309 271 38
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 137 36 30 6 101 89 12
Сливен              
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 344 90 83 7 254 243 11
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 54 22 21 1 32 30 2
Стара Загора              
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 493 73 64 9 420 376 44
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 187 48 41 7 139 115 24
Ямбол              
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 183 49 42 7 134 118 16
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 43 14 11 3 29 28 1
Югозападна и Южна Централна България              
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 4 100 786 622 164 3 314 2 537 777
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 1 445 346 270 76 1 099 888 211
Югозападен              
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 2 374 404 294 110 1 970 1 499 471
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 878 178 125 53 700 542 158
Благоевград              
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 414 94 77 17 320 281 39
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 104 27 20 7 77 70 7
Кюстендил              
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 103 14 12 2 89 74 15
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 18 1 1 - 17 13 4
Перник              
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 153 24 17 7 129 99 30
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 49 17 13 4 32 26 6
София              
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 335 85 59 26 250 211 39
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 115 42 30 12 73 62 11
София - столица              
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 1 369 187 129 58 1 182 834 348
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 592 91 61 30 501 371 130
Южен централен              
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 1 726 382 328 54 1 344 1 038 306
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 567 168 145 23 399 346 53
Кърджали              
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 100 31 27 4 69 58 11
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 24 10 10 - 14 13 1
Пазарджик              
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 377 70 61 9 307 230 77
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 113 28 25 3 85 69 16
Пловдив              
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 727 159 139 20 568 474 94
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 306 87 77 10 219 195 24
Смолян              
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 134 39 34 5 95 86 9
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 38 12 10 2 26 23 3
Хасково              
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 388 83 67 16 305 190 115
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 86 31 23 8 55 46 9
23.04.2021
Противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните
Контакт
Организация

Национален статистически институт

Отдел

„Статистика на здравеопазването и правосъдието“

Лице за контакт

Диана Савчева

Длъжност

Старши експерт

Адрес

1038 София, ул. „П. Волов“ № 2

Електронна поща

[email protected]

Телефон

+359 2 9857 561

Факс
Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване23 април 2021 г.
Дата на публикуване23 април 2021 г.
Дата на последно актуализиране23 април 2021 г.
Статистическо представяне
Описание на данните

Статистиката на противообществените прояви и престъпленията на малолетните и непълнолетните осигурява данни за броя на лицата водени, заведени или снети от отчет в детските педагогически стаи, преминали през детските педагогически стаи; броя на извършените противообществени прояви и извършените престъпления от малолетни и непълнолетни лица; броя на лицата с наложени възпитателни мерки; както и за броя на лицата, пострадали от престъпления.

Използвани класификации
 • Класификация на териториалните единици за статистически цели в България (NUTS);
 • Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ).
Обхват

Обхваща дейността на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

Понятия и дефиниции

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните е компетентен орган, който:

 • организира социално-превантивна дейност на територията на общината;
 • разглежда възпитателни дела за противообществени прояви, извършени от малолетни и непълнолетни, и престъпления, извършени от непълнолетни, освободени от наказателна отговорност по чл. 61 от Наказателния кодекс (НК), за които делата са изпратени за разглеждане от местната комисия;
 • разглежда случаите, когато непълнолетни са извършили деяния, за които по друг нормативен акт се предвижда налагане на възпитателна мярка по Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ЗБППМН);
 • привежда в изпълнение наложените мерки съгласно ЗБППМН и осъществява контрол по изпълнението им.

Малолетните лица са лицата на възраст от 8 до 13 навършени години.

Непълнолетните лица са лицата на възраст от 14 до 17 навършени години.

Детските педагогически стаи (ДПС) са специализирани заведения, които:

 • издирват и установяват малолетни и непълнолетни правонарушители, както и причините и условията за техните противообществени прояви или престъпления;
 • издирват и установяват малолетни и непълнолетни – обект на престъпно посегателство, малтретиране или оставени без надзор;
 • уведомяват съда, прокуратурата и други компетентни органи, когато получат сигнали за виновно поведение по отношение на малолетни и непълнолетни от страна на родителите, на лицата, които ги заместват, или на трети лица;
 • участват в превенцията на престъпността и противообществените прояви, извършвани от малолетни и непълнолетни;
 • водят на отчет малолетни и непълнолетни, които са извършили престъпления и противообществени прояви, осъдени непълнолетни за престъпления от общ характер, освободени от поправителните домове, освободени от възпитателни училища-интернати и освободените от социално-педагогически интернати, настанени в тях по реда на ЗБППМН.

Социално-педагогическите интернати (СПИ) са специализирани заведения, в които се настаняват малолетни и непълнолетни, които са извършили или съществуват предпоставки за извършване на противообществени прояви.

Възпитателните училища-интернати (ВУИ) са специализирани заведения, в които се настаняват малолетни и непълнолетни, извършили противообществените прояви, към които възпитателните мерки по ЗБППМН не са се оказали достатъчни и за нормалното им възпитание няма подходяща социална среда. Във ВУИ се настаняват и непълнолетни, спрямо които съдът или прокурорът е наложил такава мярка по реда на чл. 61 и 64 от НК.

Противообществената проява е деяние, което е общественоопасно и противоправно или противоречи на морала и добрите нрави.

Възпитателната мярка е алтернативна на наказанието мярка за възпитателно въздействие спрямо малолетен или непълнолетен, извършил противообществена проява, и непълнолетен, освободен от наказателна отговорност по чл. 61 от НК, и се налага с цел преодоляване на отклоненията в поведението, предотвратяване на бъдещи нарушения и интеграция в обществото.

 
Статистическа единица

Обект на наблюдението е дейността на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

Единици на наблюдение са малолетните и непълнолетните, извършители на противообществени прояви и престъпления.

Статистическа съвкупност

Обхващат се местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните на територията на страната.

Географски обхват (територия)

Територията на Република България.

Времеви обхват

2010 – 2020

Базисен период

Не се прилага.

Мерна единица

Брой.

Отчетен период

Година.

Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения
 • Закон за статистиката;
 • Наказателен кодекс;
 • Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.
Споделяне на данни

Не се прилага.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика
 • Закон за статистиката
 • Регламент 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество.
Конфиденциалност - защита на данните

Индивидуални данни не се публикуват, спазвайки чл.25 от Закона за статистиката. Разпространението на индивидуалните данни се извършва само съгласно чл. 26 от Закона за статистиката.

Политика по разпространение
Календар за разпространение

Датата за публикуване на статистическата информация е посочена в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ. Данните се разпространяват веднъж годишно.

Достъп до календара за разпространение

Календарът е наличен на интернет сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/bg/node/488

Достъп на потребителите

Данни за противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните се публикуват на интернет сайта на НСИ в рубрика Правосъдие и престъпност в съответствие със Закона за статистиката (Глава 5) и Кодекса на европейската статистическа практика, зачитайки професионалната независимост и с цел обективност, прозрачност, при което всички потребители са равнопоставени.

Честота на разпространение

Годишно.

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Ежегодно на датата, обявена в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Публикации

„Статистически годишник“.

Онлайн база данни

Данни за противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните са достъпни за всички потребители на интернет страницата на НСИ в рубрика Правосъдие и престъпност, както и в Информационна система ИНФОСТАТ.

Достъп до микроданни

Анонимизирани индивидуални данни могат да бъдат предоставени за научни и изследователски цели по индивидуална заявка, съгласно Правилника за предоставяне на анонимизирани индивидуални данни за научни и изследователски цели.

Други формати на разпространение

Информационна услуга по заявка, съгласно Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на НСИ.

Методологични документи

Данните се предоставят от местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните по установена процедура и при спазване изискванията за достоверност и качество на данните.

НСИ осъществява контрол за качеството на получаваната от респондентите информация.
Документация за качеството

Не са налични.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Изпълняват се критериите за качество на статистическите данни.

Оценка на качеството

Извършва се оценка в НСИ в контекста на изпълнение на критериите за качество на статистическите данни.

Приложимост
Потребности на потребителите

Потребностите са обусловени от провеждане на политика за превенция на детската престъпност.

Удовлетвореност на потребителите

Периодично се извършва оценка на потребностите от данни и начините за обезпечаването им.

Пълнота

Пълен обхват на статистическите единици.

Точност и надеждност
Обща точност

Не се прилага.

Извадкови грешки

Не се прилага.

Неизвадкови грешки

Не се прилага.

Навременност и точност на представяне
Навременност

T+3 месеца.

Точност на представяне

Данните се обявяват в срока, предвиден в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Съгласуваност и сравнимост
Географска сравнимост

Данните са сравними.

Сравнимост във времето

Данните са сравними.

Съгласуваност между предметни области

Данните са съгласувани.

Вътрешна съгласуваност

Данните са съгласувани.

Разходи и натовареност

Основната натовареност е на респондентите от местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, и инспекторите от ДПС.

В НСИ – експертите, отговарящи за провеждането на наблюдението от отдели „Статистически изследвания“ (ОСИ) и Централно управление (ЦУ).
Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика

Не се прилага.

Ревизия на данните - практика

Не се прилага.

Статистическа обработка
Източници на данни

Местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните на територията на страната и структурни звена на Министерство на вътрешните работи (МВР).

Честота на събиране на данни

Годишно.

Събиране на данни

Изчерпателно наблюдение чрез статистически формуляр, попълван от местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните на територията на страната, с участието на представители на структурни звена на МВР.

Валидиране на данни

На ниво ЦУ на НСИ.

Обработка на данни

Обработката на данните е централизирана, на национално ниво.

Изглаждане

Не се прилага.

Коментар
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.1: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.1.xml
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.0: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml

Страници

 • Статистически годишник 2020
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 88-то издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2014 - 2019 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • България 2021
  Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че излезе от печат двуезичната (на български и английски език) рекламна брошура България 2021. Брошурата е предназначена за широка читателска аудитория, международни институции, представители на бизнеса, студенти, специалисти и др., тъй като разчупва традиционните форми на представяне на статистическата информация, като предлага оригинална структура с паралелен превод на английски език.
 • Престъпления и осъдени лица 2019
  Годишната електронна публикация на Националния статистически институт Престъпления и осъдени лица 2019 е на разположение на потребителите на статистическа информация на сайта на НСИ.
 • Статистически справочник 2020 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2020 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2016 - 2019 година.

 • Статистически справочник 2020
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2020 на български език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси, социално-икономическия и културния живот в България за периода 2016 - 2019 година.

 • България 2020
  Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че излезе от печат двуезичната (на български и английски език) рекламна брошура България 2020. Брошурата е предназначена за широка читателска аудитория, международни институции, представители на бизнеса, студенти, специалисти и др., тъй като разчупва традиционните форми на представяне на статистическата информация, като предлага оригинална структура с паралелен превод на английски език.
 • Статистически годишник 2019
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 87-то издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2013 - 2018 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Престъпления и осъдени лица 2018
  Годишната електронна публикация на Националния статистически институт Престъпления и осъдени лица 2018 е на разположение на потребителите на статистическа информация на сайта на НСИ.
 • Статистически годишник 2018 в инфографики
  Националният статистически институт предлага на вниманието Ви 86-ото издание на Статистическия годишник на Република България в инфографики.

  През 2018 г. за първи път представихме резултатите от статистическите изследвания чрез графики, изображения и други средства за визуализация, което предизвика положителен отзвук сред широк кръг потребители.  Надяваме се, че този съвременен начин на поднасяне на статистическата информация ще събуди интереса и на онези от тях, които за пръв път се докосват до смисъла на числата, разкриващи важни аспекти на обществено-икономическия живот.

 • Статистически справочник 2019 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2019 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2015 - 2018 година.

Страници