Малолетни и непълнолетни лица, водени на отчет в детските педагогически стаи по пол и възраст и по статистически зони, статистически райони и области


Динамичен ред: PRP_1.xls

МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА, ВОДЕНИ НА ОТЧЕТ В ДЕТСКИТЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СТАИ ПРЕЗ 2019 Г. ПО СТАТИСТИЧЕСКИ ЗОНИ, СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И ОБЛАСТИ
(Брой)
Статистически зони
Статистически райони
Области
Общо Възраст
8 - 13 г. 14 - 17 г.
всичко мъже жени всичко мъже жени
Общо за страната
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 9 167 1 892 1 503 389 7 275 5 828 1 447
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 3 101 753 608 145 2 348 1 900 448
Северна и Югоизточна България
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 4 746 1 043 860 183 3 703 3 084 619
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 1 570 430 353 77 1 140 945 195
Северозападен
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 1 158 265 200 65 893 719 174
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 502 119 99 20 383 312 71
Видин
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 195 40 31 9 155 115 40
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 75 10 9 1 65 45 20
Враца
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 245 54 40 14 191 159 32
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 127 32 26 6 95 82 13
Ловеч
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 209 37 30 7 172 150 22
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 48 13 12 1 35 29 6
Монтана
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 149 39 24 15 110 92 18
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 75 17 15 2 58 53 5
Плевен
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 360 95 75 20 265 203 62
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 177 47 37 10 130 103 27
Северен централен
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 1 021 216 187 29 805 670 135
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 304 81 65 16 223 181 42
Велико Търново
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 319 59 51 8 260 213 47
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 110 27 21 6 83 68 15
Габрово
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 210 56 51 5 154 131 23
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 63 15 12 3 48 42 6
Разград
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 154 32 31 1 122 104 18
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 36 13 12 1 23 20 3
Русе
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 265 55 41 14 210 172 38
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 62 21 15 6 41 31 10
Силистра
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 73 14 13 1 59 50 9
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 33 5 5 - 28 20 8
Североизточен
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 1 129 240 195 45 889 717 172
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 335 101 77 24 234 180 54
Варна
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 583 108 89 19 475 378 97
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 200 47 37 10 153 117 36
Добрич
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 212 44 38 6 168 148 20
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 57 20 16 4 37 32 5
Търговище
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 161 46 38 8 115 92 23
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 39 16 12 4 23 16 7
Шумен
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 173 42 30 12 131 99 32
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 39 18 12 6 21 15 6
Югоизточен
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 1 438 322 278 44 1 116 978 138
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 429 129 112 17 300 272 28
Бургас
Деца, водени на отчет в ДПС за годината - общо 321 82 68 14 239 206 33
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 154 52 46 6 102 91 11
Сливен
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 396 100 89 11 296 272 24
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 90 25 23 2 65 61 4
Стара Загора
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 522 94 82 12 428 370 58
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 135 33 29 4 102 94 8
Ямбол
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 199 46 39 7 153 130 23
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 50 19 14 5 31 26 5
Югозападна и Южна Централна България
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 4 421 849 643 206 3 572 2 744 828
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 1 531 323 255 68 1 208 955 253
Югозападен
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 2 656 443 326 117 2 213 1 634 579
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 950 192 145 47 758 565 193
Благоевград
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 438 100 81 19 338 291 47
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 160 39 37 2 121 113 8
Кюстендил
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 111 9 8 1 102 92 10
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 50 5 4 1 45 40 5
Перник
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 154 32 23 9 122 102 20
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 31 4 3 1 27 25 2
София
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 394 86 73 13 308 271 37
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 128 38 32 6 90 74 16
София - столица
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 1 559 216 141 75 1 343 878 465
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 581 106 69 37 475 313 162
Южен централен
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 1 765 406 317 89 1 359 1 110 249
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 581 131 110 21 450 390 60
Кърджали
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 112 41 34 7 71 54 17
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 23 5 4 1 18 17 1
Пазарджик
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 417 92 72 20 325 254 71
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 177 34 29 5 143 130 13
Пловдив
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 763 161 131 30 602 487 115
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 274 69 56 13 205 168 37
Смолян
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 131 25 19 6 106 93 13
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 43 7 7 - 36 30 6
Хасково
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 342 87 61 26 255 222 33
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 64 16 14 2 48 45 3
23.04.2020
Противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните
Контакт
Организация

Национален статистически институт

Отдел

„Статистика на здравеопазването и правосъдието“

Лице за контакт

Адриана Тетевенска

Длъжност

Държавен експерт

Адрес

1038 София, ул. „П. Волов“ № 2

Електронна поща

[email protected]

Телефон

+359 2 9857 592

Факс
Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване23 април 2020 г.
Дата на публикуване23 април 2020 г.
Дата на последно актуализиране23 април 2020 г.
Статистическо представяне
Описание на данните

Статистиката на противообществените прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните осигурява данни за броя на лицата, преминали, водени на отчет или снети от отчет в детските педагогически стаи, броя на извършените противообществени прояви и извършените престъпления от малолетни и непълнолетни лица, броя на лицата с наложени възпитателни мерки, както и за броя на лицата, пострадали от престъпления.

Използвани класификации
 • Класификация на териториалните единици за статистически цели в България (NUTS);
 • Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ).
Обхват

Обхваща дейността на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

Понятия и дефиниции

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните е компетентен орган, който организира социално-превантивната дейност на територията на общината; разглежда възпитателни дела за противообществените прояви, извършени от малолетни и непълнолетни, и престъпления, извършени от непълнолетни, освободени от наказателна отговорност по чл. 61 от Наказателния кодекс (НК) и делото е изпратено за разглеждане от местната комисия, непълнолетни са извършили деяния, за които по друг нормативен акт, се предвижда налагане на възпитателна мярка по Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ЗБППМН); превежда в изпълнение наложените мерки съгласно ЗБППМН и осъществява контрол по изпълнението им.

Малолетни лица са лицата на възраст от 8 навършени до 14 ненавършени години.

Непълнолетни лица са лицата на възраст от 14 навършени до 18 ненавършени години.

Детските педагогически стаи (ДПС) са специализирани заведения, които издирват и установяват малолетните и непълнолетните правонарушители, както и причините и условията за техните противообществени прояви или престъпления; издирват и установяват малолетните и непълнолетните – обект на престъпно посегателство, на малтретиране или оставени без надзор; уведомяват съда и прокуратурата и другите компетентни органи, когато получат сигнали за виновно поведение по отношение на малолетните и непълнолетните от страна на родителите, на лицата, които ги заместват, или на трети лица; участват в превенцията на престъпността и противообществените прояви, извършвани от малолетните и непълнолетните; водят на отчет малолетни и непълнолетни, които са извършили престъпления и противообществени прояви, осъдени непълнолетни за престъпления от общ характер, освободени от поправителните домове, освободени от възпитателни училища интернати и освободените от социално-педагогическите интернати, настанени в тях по реда на ЗБППМН.

Социално-педагогическите интернати (СПИ) са специализирани заведения, в които се настаняват малолетни и непълнолетни, които са извършили или съществуват предпоставки за извършване на противообществени прояви.

Възпитателните училища интернати (ВУИ) са специализирани заведения, в които се настаняват малолетни и непълнолетни, извършили противообществените прояви, към които възпитателните мерки по ЗБППМН не са се оказали достатъчни и за нормалното им възпитание няма подходяща социална среда. Във ВУИ се настаняват и непълнолетни, спрямо които съдът е наложил такава мярка по реда на чл. 61 и 64 от Наказателния кодекс.

Противообществената проява е деяние, което е общественоопасно и противоправно или противоречи на морала и добрите нрави. На извършителите на противообществени прояви се налагат възпитателни мерки съгласно ЗБППМН.

Възпитателната мярка е алтернативна на наказанието мярка за възпитателно въздействие спрямо малолетен или непълнолетен, извършил противообществена проява, и непълнолетен, освободен от наказателна отговорност по чл. 61 от НК, и се налага с цел преодоляване на отклоненията в поведението, предотвратяване на бъдещи нарушения и интеграция в обществото.

Безнадзорно дете е лице, ненавършило 18-годишна възраст и оставено без грижата на родителите, или на лицата, които ги заместват.

Лицата, които ги заместват са настойниците, попечителите и лицата, които полагат грижи по отглеждането и възпитанието на малолетния или непълнолетния.

Статистическа единица

Обект на наблюдението е дейността на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

Единици на наблюдение са малолетните и непълнолетните, извършители на противообществени прояви и престъпления.

Статистическа съвкупност

Изчерпателно - местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните на територията на страната.

Географски обхват (територия)

За територия на Република България.

Времеви обхват

2010 – 2019

Базисен период

Не се прилага.

Мерна единица

Брой.

Отчетен период

Година.

Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения
 • Закон за статистиката;
 • Наказателен кодекс;
 • Закон за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.
Споделяне на данни

Не се прилага.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика
 • Закон за статистиката
 • Регламент 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество.
Конфиденциалност - защита на данните

Индивидуални данни не се публикуват, спазвайки чл.25 от Закона за статистиката. Разпространението на индивидуалните данни се извършва само съгласно чл. 26 от Закона за статистиката.

Политика по разпространение
Календар за разпространение

Датата за публикуване на статистическата информация е посочена в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ. Данните се разпространяват 1 път годишно.

Достъп до календара за разпространение

Календарът е наличен на интернет сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/bg/content/44/basic-page/

Достъп на потребителите

Данни за противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните се публикуват на интернет сайта на НСИ в рубрика Правосъдие и престъпност в съответствие със Закона за статистиката (Глава 5) и Кодекса на европейската статистическа практика, зачитайки професионалната независимост и с цел обективност, прозрачност, при което всички потребители са равнопоставени.

Честота на разпространение

Годишно.

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Ежегодно на датата, обявена в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Публикации

Не се прилага.

Онлайн база данни

Подробни данни за противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика Правосъдие и престъпност - Противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните, както и в ИС ИНФОСТАТ.

Достъп до микроданни

Анонимизирани индивидуални данни могат да бъдат предоставени за научни и изследователски цели по индивидуална заявка, съгласно Правилника за предоставяне на анонимизирани индивидуални данни за научни и изследователски цели.

Други формати на разпространение

Информационна услуга по заявка, съгласно Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на НСИ.

Методологични документи

Данните се предоставят от местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните по установена процедура и при спазване изисванията за достоверност и качество на данните.

НСИ осъществява контрол за качеството на получаваната от респондентите информация.

Документация за качеството

Не са налични.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Изпълняват се критериите за качество на статистическите данни.

Оценка на качеството

Извършва се оценка в НСИ в контекста на изпълнение на критериите за качество на статистическите данни.

Приложимост
Потребности на потребителите

Потребностите са обусловени от провеждане на политика за превенция на детската престъпност.

Удовлетвореност на потребителите

Периодично се извършва оценка на потребностите от данни и начините за обезпечаването им.

Пълнота

Обхваща цялостната дейност на местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

Точност и надеждност
Обща точност

Не се прилага.

Извадкови грешки

Не се прилага.

Неизвадкови грешки

Не се прилага.

Навременност и точност на представяне
Навременност

T+4 месеца.

Точност на представяне

Данните се обявяват в срока, предвиден в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Съгласуваност и сравнимост
Географска сравнимост

Данните са сравними.

Сравнимост във времето

Данните са сравними.

Съгласуваност между предметни области

Данните са съгласувани.

Вътрешна съгласуваност

Данните са съгласувани.

Разходи и натовареност

Основна натовареност – на респондентите от местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и инспекторите от ДПС.

В НСИ – експертите от ТСБ и ЦУ, отговарящи за провеждането на наблюдението.

Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика

Не се прилага.

Ревизия на данните - практика

Не се прилага.

Статистическа обработка
Източници на данни

Местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните на територията на страната и структурни звена на МВР.

Честота на събиране на данни

Годишно

Събиране на данни

Изчерпателно наблюдение чрез статистически формуляр "Отчет за дейността на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните", попълван от местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните на територията на страната с участието на представители на структурни звена на МВР.

Валидиране на данни

На ниво ЦУ на НСИ.

Обработка на данни

Обработката на данните е централизирана, на национално ниво.

Изглаждане

Не се прилага.

Коментар
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.1: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.1.xml
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.0: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml

Страници

 • Статистически справочник 2018 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2018 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2014 - 2017 година.

 • Статистически годишник 2017 в инфографики
  Националният статистически институт предлага един по-различен поглед към статистическата информация, включена в 85-ото издание на Статистическия годишник на Република България.

  Публикацията е насочена към по-широк кръг потребители, като статистическите данни са поднесени по разбираем и достъпен начин.

  Актуалното състояние и промените в обществено-икономическия и културния живот в страната са представени не по традиционния начин с таблици и текст, а чрез инфографики - изображения, графики и други средства за визуализация.

 • Статистически справочник 2018
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2018 на български език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси, социално-икономическия и културния живот в България за периода 2014 - 2017 година.

 • Статистически годишник 2017
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 85-ото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2012 - 2016 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • България 2018
  Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че излезе от печат двуезичната (на български и английски език) рекламна брошура България 2018. Брошурата е предназначена за широка читателска аудитория, международни институции, представители на бизнеса, студенти, специалисти и др., тъй като разчупва традиционните форми на представяне на статистическата информация, като предлага оригинална структура с паралелен превод на английски език.
 • Престъпления и осъдени лица 2016
  Годишната електронна публикация на Националния статистически институт Престъпления и осъдени лица 2016 е на разположение на потребителите на статистическа информация на сайта на НСИ.
 • Статистически справочник 2017 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2017 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2013 - 2016 година.

 • Статистически справочник 2017
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2017 на български език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси, социално-икономическия и културния живот в България за периода 2013 - 2016 година.

 • България 2017
  Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че излезе от печат двуезичната (на български и английски език) рекламна брошура България 2017. Брошурата е предназначена за широка читателска аудитория, международни институции, представители на бизнеса, студенти, специалисти и др., тъй като разчупва традиционните форми на представяне на статистическата информация, като предлага оригинална структура с паралелен превод на английски език.
 • Статистически годишник 2016
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 84-тото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2011 - 2015 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

Страници