Премини към основното съдържание

Малолетни и непълнолетни лица, водени на отчет в детските педагогически стаи по пол и възраст и по статистически зони, статистически райони и области

Динамичен ред: PRP_1.xls

МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА, ВОДЕНИ НА ОТЧЕТ В ДЕТСКИТЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СТАИ ПРЕЗ 2022 Г. ПО СТАТИСТИЧЕСКИ ЗОНИ, СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И ОБЛАСТИ
(Брой)
Статистически зони
Статистически райони
Области
Общо Възраст
8 - 13 г. 14 - 17 г.
всичко мъже жени всичко мъже жени
Общо за страната
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 8 626 1 979 1 522 457 6 647 5 415 1 232
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 2 677 642 512 130 2 035 1 639 396
Северна и Югоизточна България
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 4 832 1 209 915 294 3 623 3 004 619
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 1 485 412 336 76 1 073 882 191
Северозападен
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 1 085 292 195 97 793 645 148
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 327 94 63 31 233 179 54
Видин
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 240 90 60 30 150 112 38
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 63 28 15 13 35 23 12
Враца
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 243 60 46 14 183 160 23
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 64 23 17 6 41 34 7
Ловеч
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 147 30 20 10 117 96 21
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 53 14 11 3 39 32 7
Монтана
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 126 22 13 9 104 84 20
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 32 6 4 2 26 22 4
Плевен
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 329 90 56 34 239 193 46
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 115 23 16 7 92 68 24
Северен централен
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 1 066 258 210 48 808 656 152
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 406 93 78 15 313 259 54
Велико Търново
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 393 69 55 14 324 267 57
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 181 23 21 2 158 130 28
Габрово
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 232 96 76 20 136 112 24
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 77 37 28 9 40 32 8
Разград
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 133 42 38 4 91 79 12
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 55 13 12 1 42 37 5
Русе
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 232 38 31 7 194 153 41
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 71 19 16 3 52 42 10
Силистра
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 76 13 10 3 63 45 18
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 22 1 1 - 21 18 3
Североизточен
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 1 262 305 218 87 957 770 187
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 348 68 54 14 280 225 55
Варна
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 564 95 66 29 469 361 108
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 181 27 20 7 154 117 37
Добрич
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 231 60 46 14 171 144 27
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 50 14 10 4 36 29 7
Търговище
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 136 25 22 3 111 104 7
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 27 5 5 - 22 21 1
Шумен
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 331 125 84 41 206 161 45
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 90 22 19 3 68 58 10
Югоизточен
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 1 419 354 292 62 1 065 933 132
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 404 157 141 16 247 219 28
Бургас
Деца, водени на отчет в ДПС за годината - общо 325 61 43 18 264 234 30
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 99 39 31 8 60 55 5
Сливен
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 393 120 106 14 273 252 21
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 124 59 57 2 65 58 7
Стара Загора
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 535 126 104 22 409 341 68
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 136 35 31 4 101 89 12
Ямбол
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 166 47 39 8 119 106 13
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 45 24 22 2 21 17 4
Югозападна и Южна Централна България
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 3 794 770 607 163 3 024 2 411 613
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 1 192 230 176 54 962 757 205
Югозападен
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 2 269 386 296 90 1 883 1 436 447
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 782 103 78 25 679 513 166
Благоевград
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 506 137 123 14 369 321 48
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 147 37 31 6 110 92 18
Кюстендил
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 90 9 4 5 81 60 21
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 31 4 1 3 27 19 8
Перник
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 173 40 31 9 133 104 29
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 65 12 11 1 53 46 7
София
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 324 47 36 11 277 234 43
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 81 11 11 - 70 59 11
София - столица
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 1 176 153 102 51 1 023 717 306
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 458 39 24 15 419 297 122
Южен централен
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 1 525 384 311 73 1 141 975 166
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 410 127 98 29 283 244 39
Кърджали
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 86 11 11 - 75 69 6
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 9 - - - 9 8 1
Пазарджик
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 343 94 80 14 249 202 47
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 91 29 23 6 62 51 11
Пловдив
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 711 157 124 33 554 479 75
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 192 52 37 15 140 123 17
Смолян
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 125 37 31 6 88 73 15
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 37 14 12 2 23 19 4
Хасково
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 260 85 65 20 175 152 23
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 81 32 26 6 49 43 6
28.04.2023