Малолетни и непълнолетни лица, водени на отчет в детските педагогически стаи по пол и възраст и по статистически зони, статистически райони и области


Динамичен ред: PRP_1.xls

МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА, ВОДЕНИ НА ОТЧЕТ В ДЕТСКИТЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СТАИ ПРЕЗ 2018 Г. ПО СТАТИСТИЧЕСКИ ЗОНИ, СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И ОБЛАСТИ
(Брой)
Статистически зони
Статистически райони
Области
Общо Възраст
8 - 13 г. 14 - 17 г.
всичко мъже жени всичко мъже жени
Общо за страната
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 9 098 1 923 1 457 466 7 175 5 805 1 370
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 3 476 897 671 226 2 579 2 107 472
Северна и Югоизточна България
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 4 675 981 804 177 3 694 3 048 646
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 1 631 420 352 68 1 211 1 009 202
Северозападен
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 1 211 272 203 69 939 762 177
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 502 124 99 25 378 330 48
Видин
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 129 30 23 7 99 80 19
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 49 12 10 2 37 31 6
Враца
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 358 83 57 26 275 242 33
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 137 26 16 10 111 103 8
Ловеч
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 244 56 41 15 188 139 49
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 88 25 20 5 63 59 4
Монтана
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 131 24 20 4 107 89 18
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 68 20 18 2 48 41 7
Плевен
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 349 79 62 17 270 212 58
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 160 41 35 6 119 96 23
Северен централен
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 1 054 196 168 28 858 697 161
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 308 78 67 11 230 186 44
Велико Търново
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 394 74 63 11 320 261 59
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 111 32 28 4 79 65 14
Габрово
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 176 44 41 3 132 107 25
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 51 14 12 2 37 28 9
Разград
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 136 21 21 - 115 102 13
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 24 2 2 - 22 21 1
Русе
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 289 44 31 13 245 185 60
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 91 20 16 4 71 53 18
Силистра
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 59 13 12 1 46 42 4
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 31 10 9 1 21 19 2
Североизточен
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 1 161 222 186 36 939 767 172
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 408 96 81 15 312 250 62
Варна
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 641 116 99 17 525 434 91
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 219 43 37 6 176 144 32
Добрич
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 214 29 25 4 185 151 34
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 61 11 10 1 50 40 10
Търговище
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 151 26 21 5 125 105 20
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 31 6 3 3 25 19 6
Шумен
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 155 51 41 10 104 77 27
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 97 36 31 5 61 47 14
Югоизточен
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 1 249 291 247 44 958 822 136
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 413 122 105 17 291 243 48
Бургас
Деца, водени на отчет в ДПС за годината - общо 291 67 55 12 224 190 34
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 124 44 38 6 80 69 11
Сливен
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 311 90 75 15 221 185 36
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 61 23 17 6 38 22 16
Стара Загора
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 476 99 88 11 377 324 53
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 166 41 37 4 125 108 17
Ямбол
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 171 35 29 6 136 123 13
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 62 14 13 1 48 44 4
Югозападна и Южна Централна България
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 4 423 942 653 289 3 481 2 757 724
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 1 845 477 319 158 1 368 1 098 270
Югозападен
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 2 706 542 338 204 2 164 1 671 493
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 1 088 261 143 118 827 657 170
Благоевград
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 449 118 90 28 331 292 39
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 143 44 36 8 99 87 12
Кюстендил
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 91 10 7 3 81 73 8
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 25 3 1 2 22 21 1
Перник
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 162 35 26 9 127 100 27
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 50 9 3 6 41 37 4
София
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 353 76 62 14 277 229 48
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 172 44 37 7 128 116 12
София - столица
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 1 651 303 153 150 1 348 977 371
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 698 161 66 95 537 396 141
Южен централен
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 1 717 400 315 85 1 317 1 086 231
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 757 216 176 40 541 441 100
Кърджали
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 138 26 20 6 112 93 19
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 61 13 9 4 48 38 10
Пазарджик
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 329 79 61 18 250 217 33
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 139 34 33 1 105 92 13
Пловдив
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 723 157 130 27 566 444 122
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 349 88 70 18 261 206 55
Смолян
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 120 34 27 7 86 74 12
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 39 19 16 3 20 16 4
Хасково
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 407 104 77 27 303 258 45
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 169 62 48 14 107 89 18
19.04.2019
Противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните
Контакт
Организация

Национален статистически институт

Отдел

„Статистика на здравеопазването и правосъдието“

Лице за контакт

Адриана Тетевенска

Длъжност

Държавен експерт

Адрес

1038 София, ул. „П. Волов“ № 2

Електронна поща[email protected]
Телефон

+359 2 9857 592

Факс
Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване19 април 2019 г.
Дата на публикуване19 април 2019 г.
Дата на последно актуализиране19 април 2019 г.
Статистическо представяне
Описание на данните

Статистиката на противообществените прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните осигурява данни за броя на лицата, преминали, водени на отчет или снети от отчет в детските педагогически стаи, броя на извършените противообществени прояви и извършените престъпления от малолетни и непълнолетни лица, броя на лицата с наложени възпитателни мерки, както и за броя на лицата, пострадали от престъпления.

Използвани класификации
 • Класификация на териториалните единици за статистически цели в България (NUTS);
 • Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ).
Обхват

Обхваща дейността на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

Понятия и дефиниции

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните е компетентен орган, който организира социално-превантивната дейност на територията на общината; разглежда възпитателни дела за противообществените прояви, извършени от малолетни и непълнолетни, и престъпления, извършени от непълнолетни, освободени от наказателна отговорност по чл. 61 от Наказателния кодекс (НК) и делото е изпратено за разглеждане от местната комисия, непълнолетни са извършили деяния, за които по друг нормативен акт, се предвижда налагане на възпитателна мярка по Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ЗБППМН); превежда в изпълнение наложените мерки съгласно ЗБППМН и осъществява контрол по изпълнението им.

Малолетни лица са лицата на възраст от 8 навършени до 14 ненавършени години.

Непълнолетни лица са лицата на възраст от 14 навършени до 18 ненавършени години.

Детските педагогически стаи (ДПС) са специализирани заведения, които издирват и установяват малолетните и непълнолетните правонарушители, както и причините и условията за техните противообществени прояви или престъпления; издирват и установяват малолетните и непълнолетните – обект на престъпно посегателство, на малтретиране или оставени без надзор; уведомяват съда и прокуратурата и другите компетентни органи, когато получат сигнали за виновно поведение по отношение на малолетните и непълнолетните от страна на родителите, на лицата, които ги заместват, или на трети лица; участват в превенцията на престъпността и противообществените прояви, извършвани от малолетните и непълнолетните; водят на отчет малолетни и непълнолетни, които са извършили престъпления и противообществени прояви, осъдени непълнолетни за престъпления от общ характер, освободени от поправителните домове, освободени от възпитателни училища интернати и освободените от социално-педагогическите интернати, настанени в тях по реда на ЗБППМН.

Социално-педагогическите интернати (СПИ) са специализирани заведения, в които се настаняват малолетни и непълнолетни, които са извършили или съществуват предпоставки за извършване на противообществени прояви.

Възпитателните училища интернати (ВУИ) са специализирани заведения, в които се настаняват малолетни и непълнолетни, извършили противообществените прояви, към които възпитателните мерки по ЗБППМН не са се оказали достатъчни и за нормалното им възпитание няма подходяща социална среда. Във ВУИ се настаняват и непълнолетни, спрямо които съдът е наложил такава мярка по реда на чл. 61 и 64 от Наказателния кодекс.

Противообществената проява е деяние, което е общественоопасно и противоправно или противоречи на морала и добрите нрави. На извършителите на противообществени прояви се налагат възпитателни мерки съгласно ЗБППМН.

Възпитателната мярка е алтернативна на наказанието мярка за възпитателно въздействие спрямо малолетен или непълнолетен, извършил противообществена проява, и непълнолетен, освободен от наказателна отговорност по чл. 61 от НК, и се налага с цел преодоляване на отклоненията в поведението, предотвратяване на бъдещи нарушения и интеграция в обществото.

Безнадзорно дете е лице, ненавършило 18-годишна възраст и оставено без грижата на родителите, или на лицата, които ги заместват.

Лицата, които ги заместват са настойниците, попечителите и лицата, които полагат грижи по отглеждането и възпитанието на малолетния или непълнолетния.

Статистическа единица

Обект на наблюдението е дейността на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

Единици на наблюдение са малолетните и непълнолетните, извършители на противообществени прояви и престъпления.

Статистическа съвкупност

Изчерпателно - местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните на територията на страната.

Географски обхват (територия)

За територия на Република България.

Времеви обхват

2010 – 2018

Базисен период

Не се прилага.

Мерна единица

Брой.

Отчетен период

Година.

Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения
 • Закон за статистиката;
 • Наказателен кодекс;
 • Закон за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.
Споделяне на данни

Не се прилага.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика
 • Закон за статистиката
 • Регламент 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество.
Конфиденциалност - защита на данните

Индивидуални данни не се публикуват, спазвайки чл.25 от Закона за статистиката. Разпространението на индивидуалните данни се извършва само съгласно чл. 26 от Закона за статистиката.

Политика по разпространение
Календар за разпространение

Датата за публикуване на статистическата информация е посочена в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ. Данните се разпространяват 1 път годишно.

Достъп до календара за разпространениеКалендарът е наличен на интернет сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/bg/content/44/basic-page/
Достъп на потребителите

Данни за противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните се публикуват на интернет сайта на НСИ в рубрика Правосъдие и престъпност в съответствие със Закона за статистиката (Глава 5) и Кодекса на европейската статистическа практика, зачитайки професионалната независимост и с цел обективност, прозрачност, при което всички потребители са равнопоставени.

Честота на разпространение

Годишно.

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Ежегодно на датата, обявена в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Публикации

Не се прилага.

Онлайн база данни

Подробни данни за противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика Правосъдие и престъпност - Противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните, както и в ИС ИНФОСТАТ.

Достъп до микроданни

Анонимизирани индивидуални данни могат да бъдат предоставени за научни и изследователски цели по индивидуална заявка, съгласно Правилника за предоставяне на анонимизирани индивидуални данни за научни и изследователски цели.

Други формати на разпространение

Информационна услуга по заявка, съгласно Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на НСИ.

Методологични документи

Данните се предоставят от местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните по установена процедура и при спазване изисванията за достоверност и качество на данните.

НСИ осъществява контрол за качеството на получаваната от респондентите информация.

Документация за качеството

Не са налични.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Изпълняват се критериите за качество на статистическите данни.

Оценка на качеството

Извършва се оценка в НСИ в контекста на изпълнение на критериите за качество на статистическите данни.

Приложимост
Потребности на потребителите

Потребностите са обусловени от провеждане на политика за превенция на детската престъпност.

Удовлетвореност на потребителите

Периодично се извършва оценка на потребностите от данни и начините за обезпечаването им.

Пълнота

Обхваща цялостната дейност на местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

Точност и надеждност
Обща точност

Не се прилага.

Извадкови грешки

Не се прилага.

Неизвадкови грешки

Не се прилага.

Навременност и точност на представяне
Навременност

T+4 месеца.

Точност на представяне

Данните се обявяват в срока, предвиден в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Съгласуваност и сравнимост
Географска сравнимост

Данните са сравними.

Сравнимост във времето

Данните са сравними.

Съгласуваност между предметни области

Данните са съгласувани.

Вътрешна съгласуваност

Данните са съгласувани.

Разходи и натовареност

Основна натовареност – на респондентите от местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и инспекторите от ДПС.

В НСИ – експертите от ТСБ и ЦУ, отговарящи за провеждането на наблюдението.

Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика

Не се прилага.

Ревизия на данните - практика

Не се прилага.

Статистическа обработка
Източници на данни

Местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните на територията на страната и структурни звена на МВР.

Честота на събиране на данни

Годишно

Събиране на данни

Изчерпателно наблюдение чрез статистически формуляр "Отчет за дейността на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните", попълван от местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните на територията на страната с участието на представители на структурни звена на МВР.

Валидиране на данни

На ниво ЦУ на НСИ.

Обработка на данни

Обработката на данните е централизирана, на национално ниво.

Изглаждане

Не се прилага.

Коментар
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.1: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.1.xml
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.0: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml

Страници

 • Престъпления и осъдени лица 2018
  Годишната електронна публикация на Националния статистически институт Престъпления и осъдени лица 2018 е на разположение на потребителите на статистическа информация на сайта на НСИ.
 • Статистически годишник 2018 в инфографики
  Националният статистически институт предлага на вниманието Ви 86-ото издание на Статистическия годишник на Република България в инфографики.

  През 2018 г. за първи път представихме резултатите от статистическите изследвания чрез графики, изображения и други средства за визуализация, което предизвика положителен отзвук сред широк кръг потребители.  Надяваме се, че този съвременен начин на поднасяне на статистическата информация ще събуди интереса и на онези от тях, които за пръв път се докосват до смисъла на числата, разкриващи важни аспекти на обществено-икономическия живот.

 • Статистически справочник 2019 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2019 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2015 - 2018 година.

 • Статистически справочник 2019
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2019 на български език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси, социално-икономическия и културния живот в България за периода 2015 - 2018 година.

 • Статистически годишник 2018
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 86-ото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2012 - 2017 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Престъпления и осъдени лица 2017
  Годишната електронна публикация на Националния статистически институт Престъпления и осъдени лица 2017 е на разположение на потребителите на статистическа информация на сайта на НСИ.
 • Статистически справочник 2018 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2018 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2014 - 2017 година.

 • Статистически годишник 2017 в инфографики
  Националният статистически институт предлага един по-различен поглед към статистическата информация, включена в 85-ото издание на Статистическия годишник на Република България.

  Публикацията е насочена към по-широк кръг потребители, като статистическите данни са поднесени по разбираем и достъпен начин.

  Актуалното състояние и промените в обществено-икономическия и културния живот в страната са представени не по традиционния начин с таблици и текст, а чрез инфографики - изображения, графики и други средства за визуализация.

 • Статистически справочник 2018
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2018 на български език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси, социално-икономическия и културния живот в България за периода 2014 - 2017 година.

 • Статистически годишник 2017
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 85-ото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2012 - 2016 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

Страници