Премини към основното съдържание

Участие във формално образование и обучение или неформално обучение


УЧАСТИЕ ВЪВ ФОРМАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ИЛИ НЕФОРМАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ 2016 Г.
  Общо - бр. Участвали Неучаствали
брой % брой %
Общо 3 966 507 974 832 24.6 2 991 675 75.4
По пол
Мъже 2 000 913 490 043 24.5 1 510 870 75.5
Жени 1 965 594 484 789 24.7 1 480 805 75.3
По възраст
25 - 34 944 783 279 506 29.6 665 277 70.4
35 - 54 2 039 684 551 227 27.0 1 488 457 73.0
55 - 64 982 040 144 100 14.7 837 941 85.3
По образование
Основно и по-ниско образование 635 450 48 142 7.6 587 307 92.4
Средно образование 2 171 866 484 060 22.3 1 687 806 77.7
Висше образование 1 159 191 442 629 38.2 716 562 61.8
По трудов статус1
Заети 2 739 146 918 686 33.5 1 820 459 66.5
Безработни 606 433 (27897) (4.6) 578 535 95.4
Икономически неактивни 620 928 (28248) (4.5) 592 680 95.5
По местоживеене
В градовете 2 952 944 828 303 28.1 2 124 641 71.9
В селата 1 013 563 146 529 14.5 867 034 85.5

1 Съгласно методологията на изследването, разпределението по трудов статус се основава на мнението на анкетираните лица (самооценка), а не според дефинициите на Международната организация на труда (МОТ).
( ) - Поради репрезентативния характер на изследването, резултатите са с ниска точност.
15.09.2017