Премини към основното съдържание

Разходи за обучение в ППО курсове


РАЗХОДИ ЗА ППО КУРСОВЕ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА ПРЕЗ 2015 ГОДИНА
Група по КИД - 2008 Икономически дейности Разходи за ППО курсове
Общо разходи - хил. лв. От общите разходи по видове:
Хонорари и възнаграждения за курсове за заетите лица Разходи и командировки Разходи за труд (възнаграждения) на вътрешни преподаватели Разходи за поддържане на център за обучение, помещения или специфични зали и разходи за материали за обучение
хил. лв % хил. лв % хил. лв % хил. лв %
  Общо 140 615 48 690 34.6 30 050 21.4 8 768 6.2 8 171 5.8
B, C, D, E Добивна промишленост; Преработваща промишленост; Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива; Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъците и възстановяване 38 683 14 876 38.5 7 005 18.1 1 890 4.9 3 635 9.4
F Строителство 3 089 1 982 64.2 64 2.1 41 1.3 55 1.8
G, H, I Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; Транспорт, складиране и пощи; Хотелиерство и ресторантьорство 43 585 14 759 33.9 11 969 27.5 2 322 5.3 1 586 3.6
J, K Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения; Финансови и застрахователни дейности 37 426 11 983 32.0 8 549 22.8 3 230 8.6 1 165 3.1
L, M, N, R, S Операции с недвижими имоти; Професионални дейности и научни изследвания; Административни и спомагателни дейности; Култура, спорт и развлечения; Други дейности 17 832 5 090 28.5 2 463 13.8 1 286 7.2 1 731 9.7
РАЗХОДИ ЗА ППО КУРСОВЕ ПО ГРУПИ ПРЕДПРИЯТИЯ СПОРЕД БРОЯ НА ЗАЕТИТЕ В ТЯХ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА
Групи предприятия според броя на заетите в тях Разходи за ППО курсове
Общо разходи - хил. лв. От общите разходи по видове:
Хонорари и възнаграждения за курсове за заетите лица Разходи и командировки Разходи за труд (възнаграждения) на вътрешни преподаватели Разходи за поддържане на център за обучение, помещения или специфични зали и разходи за материали за обучение
хил. лв % хил. лв % хил. лв % хил. лв %
Общо 140 615 48 690 34.6 30 050 21.4 8 768 6.2 8 171 5.8
10 - 49 заети лица 34 451 10 410 30.2 9 914 28.8 2 153 6.2 1 252 3.6
50 - 249 заети лица 42 108 15 994 38.0 12 286 29.2 2 961 7.0 853 2.0
250 + заети лица 64 056 22 286 34.8 7 850 12.3 3 655 5.7 6 067 9.5
РАЗХОДИ ЗА ППО КУРСОВЕ ПО ФОРМА НА СОБСТВЕНОСТ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА ПРЕЗ 2015 ГОДИНА
Групи предприятия според броя на заетите в тях Разходи за ППО курсове
Общо разходи - хил. лв. От общите разходи по видове:
Хонорари и възнаграждения за курсове за заетите лица Разходи и командировки Разходи за труд (възнаграждения) на вътрешни преподаватели Разходи за поддържане на център за обучение, помещения или специфични зали и разходи за материали за обучение
хил. лв % хил. лв % хил. лв % хил. лв %
Общо 140 615 48 690 34.6 30 050 21.4 8 768 6.2 8 171 5.8
Обществен сектор 10 528 3 050 29.0 569 5.4 374 3.5 2 423 23.0
Частен сектор 130 087 45 640 35.1 29 481 22.7 8 395 6.5 5 749 4.4
24.08.2018