Организирани мероприятия за ППОПРЕДПРИЯТИЯ, ПРЕДЛАГАЩИ ДРУГИ ФОРМИ НА ППО ПРЕЗ 2015 Г., ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ
Група по КИД - 2008 Икономически дейности Всички предпри-ятия – брой В т.ч. предлагащи следните други форми на обучение:
Обучение на работното място Ротация на работното място, обмени, повтаряния или посещения с цел обучение Посещение на конференции, работни срещи, (професионални) изложения и лекции Участие в групи за обучение или групи за квалификация Самообучение
брой % брой % брой % брой % брой %
Общо 27 960 8 041 28.8 2 577 9.2 4 625 16.5 2 970 10.6 2 330 8.3
B, C, D, E Добивна промишленост;
Преработваща промишленост;
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива;
Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъците и възстановяване
7 990 2 423 30.3 728 9.1 1 226 15.3 807 10.1 547 6.8
F Строителство 2 796 935 33.4 132 4.7 263 9.4 406 14.5 155 5.5
G, H, I Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети;
Транспорт, складиране и пощи;
Хотелиерство и ресторантьорство
11 680 2 856 24.5 923 7.9 1 491 12.8 916 7.8 863 7.4
J, K Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения;
Финансови и застрахователни дейности
1 476 630 42.7 270 18.3 558 37.8 360 24.4 417 28.3
L, M, N, R, S Операции с недвижими имоти;
Професионални дейности и научни изследвания;
Административни и спомагателни дейности;
Култура, спорт и развлечения;
Други дейности
4 017 1 196 29.8 524 13.0 1 085 27.0 481 12.0 347 8.6
ПРЕДПРИЯТИЯ, ПРЕДЛАГАЩИ ДРУГИ ФОРМИ НА ППО ПРЕЗ 2015 Г., ПО ГРУПИ ПРЕДПРИЯТИЯ СПОРЕД БРОЯ НА ЗАЕТИТЕ В ТЯХ
Групи предприятия според броя на заетите в тях Всички предпри-ятия – брой В т.ч. предлагащи следните други форми на обучение:
Обучение на работното място Ротация на работното място, обмени, повтаряния или посещения с цел обучение Посещение на конференции, работни срещи, (професионални) изложения и лекции Участие в групи за обучение или групи за квалификация Самообучение
брой % брой % брой % брой % брой %
Общо 27 960 8 041 28.8 2 577 9.2 4 625 16.5 2 970 10.6 2 330 8.3
10 - 49 22 690 5 901 26.0 1 738 7.7 2 931 12.9 1 856 8.2 1 653 7.3
50 - 249 4 540 1 699 37.4 630 13.9 1 343 29.6 844 18.6 498 11.0
над 250 заети 729 441 60.5 209 28.7 351 48.1 271 37.2 179 24.6
ПРЕДПРИЯТИЯ, ПРЕДЛАГАЩИ ДРУГИ ФОРМИ НА ППО ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ 2015 Г., ПО ФОРМИ НА СОБСТВЕНОСТ
Форма на собственост Всички предпри-ятия – брой В т.ч. предлагащи следните други форми на обучение:
Обучение на работното място Ротация на работното място, обмени, повтаряния или посещения с цел обучение Посещение на конференции, работни срещи, (професионални) изложения и лекции Участие в групи за обучение или групи за квалификация Самообучение
брой % брой % брой % брой % брой %
Общо 27 960 8 041 28.8 2 577 9.2 4 625 16.5 2 970 10.6 2 330 8.3
Обществен сектор 743 272 36.6 197 26.5 355 47.8 148 19.9 127 17.1
Частен сектор 27 217 7 769 28.5 2 380 8.7 4 270 15.7 2 823 10.4 2 203 8.1
24.08.2018


Европейска SDMX структура за метаданни (ESMS)

Продължаващо професионално обучение на заетите лица в предприятията
Контакт
Организация

Национален Статистически Институт

Отдел

Статистика на образованието и културата

Лице за контакт

Свилен Кателиев

Длъжност

началник на отдел

Адрес

ул. „П. Волов“ № 2, София 1038

Електронна поща

[email protected]

Телефон

+359 2 9857 469

Факс
Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване10 октомври 2017 г.
Дата на публикуване10 октомври 2017 г.
Дата на последно актуализиране10 октомври 2017 г.
Статистическо представяне
Описание на данните

Наблюдението на продължаващото професионално обучение (CVTS) осигурява данни относно инвестициите на предприятията в продължаващото професионално обучение на техния персонал. Продължаващото професионално обучение (ППО) се отнася до мерки или дейности за образование или обучение, които се финансират изцяло или поне отчасти от предприятието (пряко или непряко). Частичното финансиране може да се отнася до използването на работното време за обучение, както и финансирането на учебно оборудване.

Информацията, достъпна чрез CVTS, е групирана по следните теми:

 • Предприятия осигуряващи и неосигуряващи обучение;
 • Участие в ППО;
 • Планиране и оценка на ППО;
 • Разходи за курсове за ППО;
 • Време, прекарано в курсове за ППО.

Допълнителна информация може да бъде намерена в методологическите наръчници на Евростат (http://ec.europa.eu/eurostat/web/education-and-training/methodology). 

Използвани класификации

· Национална класификация на икономическите дейности (НКИД-2003) до 2005 г.

· Класификация на икономическите дейности (КИД-2008) от 2010 г.

Обхват

Изследването обхваща предприятията от определени икономически дейности с 10 или повече заети лица.

Икономическите сектори и раздели наблюдавани в CVTS 4 (2010) и CVTS 5 (2015) са B, C (10-12, 13-15, 17-18, 19-23, 24-25, 26-28 и 33, 29-30, 16+31-32), D-E, F, G(45, 46, 47), I, H, J, K(64,65), K(66), L+M+N+R+S (КИД-2008). За CVTS 2 (2000) и CVTS 3 (2005) са C, D (15-16, 17-19, 21-22, 23-26, 27-28, 29-33, 34-35, 20+36+37), E, F, G (50, 51, 52), H, I (60-63, 64), J (65-66, 67), K+O (НКИД-2003).

Понятия и дефиниции

Продължаващото професионално обучение (ППО) е мероприятие или дейност, чиято основна цел е придобиването на нови компетенции или развитието и усъвършенстването на съществуващите такива, и която трябва да бъде поне частично финансиранa от предприятието за заетите в него лица (това са лица, които имат или договор за работа в предприятието, или които се възползват пряко от работата си в него като например неплатени семейни работници). Лицата, които работят по договор за чиракуване или договор за обучение (стаж), не трябва да се вземат предвид при ППО. Мероприятията или дейностите за обучение трябва да бъдат планирани предварително и трябва да бъдат организирани или подпомогнати специално с цел обучение. Случайното придобиване на знания и началното професионално обучение (НПО) се изключват изрично. Мерките и дейностите по ППО обхващат както курсове за ППО, така и други форми на ППО.

Курсовете по ППО обикновено се провеждат на места, ясно разграничени от типичното работно място (обучението се извършва на места, специално предназначени за обучение като учебна стая или учебен център). Те са с висока степен на организация (време, пространство и съдържание) и се провеждат от инструктор (лектор) или учебна институция. Съдържанието на курсовете е предназначено за група от учащи и има предварително изготвена учебна програма. Съществуват два различни типа курсове за ППО: вътрешни и външни.

Другите форми на ППО обикновено са свързани с активната работа и с работното място, но могат да включват и участие/посещение в конференции, търговски панаири и др. с цел обучение. Другите форми на ППО често се характеризират със степен на самоорганизация (време, пространство и съдържание) от отделния учащ или от групата обучаеми. Съдържанието често е съобразено с индивидуалните нужди на учащите на работното място. Съществуват следните видове други форми на ППО:

 • Планирано обучение в работна ситуация (на работното място);
 • Планирано обучение чрез ротация на работата, размени, заместване или учебни посещения;
 • Планирано обучение чрез участие в групи за обучение или квалификация;
 • Планирано обучение чрез пряко самообучение/ електронно самоообучение;
 • Планирано обучение чрез посещение на конференции, работни срещи, търговски изложения (панаири) или лекции.

Обучаващи предприятия са такива, предоставящи курсове за ППО или други форми на ППО за лицата, заети в тях през референтната година.

Участник в ППО е лице, което е взело участие в един или повече курсове за ППО през наблюдаваната година. Всяко лице трябва да се брои само веднъж, независимо от броя на курсовете за ППО, в които той или тя са участвали. Например, ако едно заето лице е присъствало на два външни и един вътрешен курс, то той или тя трябва да се броят за един участник. Участник в „други“ форми на ППО се определя по аналогичен начин.

Разходите за ППО обхващат преките разходи, разходите за труд на участниците и салдото на вноските и приходите от средствата за обучение.

Директните разходи за ППО включват:

 • такси и плащания за курсове за ППО;
 • пътни и командировъчни, свързани с курсове за ППО;
 • разходите за труд на вътрешни обучители по курсове за ППО;
 • разходите за центрове за обучение, учебни зали и учебни материали.

Разходите за труд на участниците в ППО се отнасят единствено до разходите за труд по време на курсовете по ППО, проведени през платеното работно време.

Времето, прекарано в курсове за ППО, се отнася до общото платеното работно време (в часове), изразходвано за курсове за ППО, т.е. времето, което всички участници са прекарали в курсове общо през референтната година.

От 2005 г. CVTS съдържа някои променливи за началното професионално обучение (НПО). НПО в рамките на предприятията се определя като част от формална обарователна програма, където работното време комбинира периоди на практическо обучение и теоретично образование. Дефиницията на НПО се различава между вълните на CVTS, за подробности вижте методологическите наръчници, налични на CIRCABC.

Броят на заетите лица се определя като общият брой на лицата, които работят в наблюдателната единица, с изключение на заетите лица по договор за чиракуване или обучение (т.е. дефиницията на заетите лица, според CVTS, се отклонява от използваната в Структурна бизнес статистика по отношение на заетите лица по договор за чиракуване или обучение).

 За допълнителна информация вижте методологическите наръчници на Еврстат, налични на CIRCABC.

Статистическа единица

Предприятия.

Статистическа съвкупност

Предприятия от определени категории икономически дейности с 10 и повече заети лица.

Географски обхват (територия)

Цялата страна (пълен териториален обхват).

Времеви обхват

1999, 2005, 2010, 2015

Базисен период

Не се прилага.

Мерна единица

Брой и процент.

Отчетен период

Календарна година.

Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения

CVTS 2: данните са събрани на базата на Джентълменско споразумение.

CVTS 3: Регламент (ЕО) No 198/2006 на комисията от 3 февруари 2006 година за прилагане на Регламент (ЕО) No 1552/2005 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката, свързана с професионалното обучение в предприятията.

CVTS 4: Регламент (EC) No 822/2010  на Комисията от 17 септември 2010 година за изменение на Регламент (ЕО) No 198/2006.

CVTS 5: Регламент (ЕС) No 1153/2014 на Комисията от 29 октомври 2014 г. по отношение на данните, които трябва да бъдат събрани, и на изискванията по отношение на извадката, точността и качеството.

Повече информация, отностно правните основания на Статистика на образованието и обучението може да бъде намерена на уеб сайта на Евростат.

Споделяне на данни

Не се прилага.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика

· Закон за статистиката;

· Регламент (ЕО) № 223/2009 относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L 87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваната информация за производството на европейските статистически данни, както и достъпа до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията към ползвателите в едно демократично общество.

Конфиденциалност - защита на данните

Данните се публикуват и разпространяват в агрегирана форма. Поради съображения, свързани с поверителността, данните се представят за групи по КИД и групи според размера на предприятията. Представят се данни за най-малко три предприятия. Където е необходимо, се прилагат допълнителни ограничения, свързани с конфиденциалността.

Политика по разпространение
Календар за разпространение

Съгласно датите за публикуване определени в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Достъп до календара за разпространение

Календарът е наличен на интернет сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/bg/node/488

Достъп на потребителите

В съответствие с Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги.

Честота на разпространение

Веднъж на 5 години.

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Не се изготвят.

Публикации

Statistics explained

Национални публикации са изготвени за предходните на CVTS 4 вълни на изследването. Публикациите могат да бъдат намерени в библиотеката на НСИ.

Онлайн база данни

Данни за продължаващо професионално обучение на заетите лица в предприятията са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика Образование и учене през целия живот: http://www.nsi.bg/bg/node/3518 и в Информационна система "Инфостат": https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=167

Достъп до микроданни

Съгласно вътрешния за НСИ Правилник за предоставяне на анонимизирани индивидуални данни за научни и изследователски цели (http://www.nsi.bg/bg/node/575/).

Други формати на разпространение

Информационна услуга по заявка, съгласно Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на НСИ (http://www.nsi.bg/bg/node/564/).

Методологични документи

За всяка вълна на изследването е наличен методологически наръчник на Евростат, който съдържа дефиниции, методологически разяснения, стандартен въпросник и кодова книга. Методологическите наръчници могат да бъдат намерени на CIRCABC.

Документация за качеството

CVTS 3: Общият доклад за качеството за ЕС е наличен на CIRCABC.

CVTS 4: Общият доклад за качество за ЕС, както и националните доклади за качеството са налични на CIRCABC.

CVTS 5: Все още не е наличен.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Въведен е набор от критерии за качество в съответствие с регламентите на изследването (виж Нормативни документи и други споразумения).

Оценка на качеството

Качеството на статистическите данни, базирани на CVTS, се счита за добро благодарение на хармонизираните в ЕС общи правила за изготвяне на изследването (виж Нормативни документи и други споразумения). CVTS е извадково наблюдение и резултатите от него са обременени от обичайните статистически грешки. Възникват и някои проблеми поради липсата на отговор.

Приложимост
Потребности на потребителите

Данните от изследването се използват от:

Министерството на труда и социалната политика и Министерството на образованието и науката

Българска Академия на науката

Европейската комисия, Съвета, Европейския парламент и от други институции на ЕС

ОИСР, ООН и др.

Удовлетвореност на потребителите

Все още не е изследвано.

Пълнота

Наборът от данни обхваща всички сектори на КИД, групи според размер на предприятието, както и всички променливи, които се изискват в Джентълменското споразумение (CVTS 2) и в Законодателството (CVTS 3, 4 и 5) (http://ec.europa.eu/eurostat/web/education-and-training/legislation).

Точност и надеждност
Обща точност

Общата точност се счита за много добра. Не се наблюдават значителни коефициенти на вариация (виж Показатели за извадкови грешки).

Извадкови грешки

CVTS 5:

Метод на извадката

Бизнес регистъра към 31.12.2014 година е използван за генерална съвкупност. Извадката е стратифицирана на базата на КИД – 2008 (20 категории: B, C10-C12 ,C13-C15 ,C17-C18 ,C19-C23 ,C24-C25, C26-C28 and C33, C29-C30, C16+C31-32, D-E, F, G(45), G(46), G(47), I, H, J, K(64,65), K(66), L+M+N+R+S) и 3 категории според размера на предприятието (брой наети лица). Всички процедури по изготвянето на извадката са съобразени с Регламент на Комисията No 1153/2014.

Метод на оценяване на параметрите

Финалните тегла на наблюдаваните единици са съобразени с настоящия Бизнес регистър, към 31.12.2015 година.

Събраните данни са пост-стратифицирани, като са използвани 140 пост-страти (20 категории по КИД – 2008 и 7 категории според размера на предприятието).

Изчисляване на коефициентите на вариация

За всички изчисления на грешките е използван SPSS, модул Complex Sample Analysis.

Информация относно извадковите методи и греши за CVTS 4 може да бъде намерена на CIRCABC.

Неизвадкови грешки

CVTS 4: равнище на отговаряемост - 88.2%.

CVTS 5: равнище на отговаряемост - 93.7%.

За по-детайлна информация виж "Грешки на обхвата".

Навременност и точност на представяне
Навременност

Година на изследване

Работа на терен

Обработка

Предоставяне на данните на Евростат

2010

06-07/2011

03-06/2012

07-11/2012

201506-09/201610/2016 - 06/201706/2017

 

Точност на представяне

Всички резултати са представени навреме.

Съгласуваност и сравнимост
Географска сравнимост

 

Отклонения от концепциите и дефинициите на CVTS 4 и 5
 
CVTS 4 и 5 концепции и дефиниции
 
Няма отклонения от концепциите и дефинициите, заложени в Регламента на Комисията.
 
Променливи на CVTS 4 и 5
 
Относителните дялове бяха заменени с абсолютни стойности, които впоследствие бяха трансформирани в проценти при променливите B2 (B2a, B2b … и т.н.). Не се очаква ефект върху съпоставимостта.
Имаше алтернатива за предприятията при променливата A1 - да опишат икономическата си дейност вместо да записват конкретния код по КИД. Не се очаква ефект върху съпоставимостта.
 
Въпросници на CVTS 4 и CVTS 5
 
Няма отклонения от Европейския стандартен въпросник.

 

Сравнимост във времето

Съществува частична сравнимост поради промени в общата методология и икономическите дейности на изследваните предприятия. Направените промени са с оглед на подобряване на качество на изследването, като не се счита, че те имат сериозно въздействие върху цялостната съпоставимост на данните.

Ключови индикатори

 

 CVTS 3 (2005)CVTS 4 (2010)CVTS 5 (2015)
Предприятия, осигуряващи обучение - % от всички предприятия28.731.242.2
Предприятия, осигуряващи ППО курсове - % от всички предприятия21.020.531.9
Участвали в ППО курсове - % от заетите във всички предприятия14.822.026.5
Участвали в ППО курсове - % от заетите в предприятията, осигуряващи ППО курсове33.049.348.0
Разходи за ППО курсове - среден разход на заето лице във всички предприятия18.646.288.4
Разходи за ППО курсове - среден разход на заето лице в предприятията, осигуряващи ППО курсове40.7103.4160.7
Предприятия, осигуряващи начално професионално обучение - % от всички предприятия4.46.47.6

 

Съгласуваност между предметни области

Данните за заетите лица се сравняват със Структурна бизнес статистика. Пълната съпоставимост не е възможна поради различия в методологията.

 

 

Вътрешна съгласуваност

Резултатите от CVTS за дадена година се базират на едни и същи микроданни и изчисленията са направени според една и съща методология, следователно данните от CVTS са вътрешно съгласувани.

 

Разходи и натовареност

Персонал, участвал в администрирането на изследването:

4 експерта от отдел „Статистика на образованието и културата“ – отговорни за организацията на изследването, прилагането на европейската методологията, подготовка на националния въпросник, извадката, обработката на данните, подготовка на финалния масив с данни за Евростат, доклада по качеството, разпространение на данните;

1 експерт от отдел „Информационни системи и приложен софтуер“ – отговорен за техническото-информационно обслужване на изследването.

Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика

В съответствие с вътрешните за НСИ правила за разпространение.

Ревизия на данните - практика

В съответствие с вътрешните за НСИ правила за разпространение.

Статистическа обработка
Източници на данни

Данните от CVTS се изготвят от НСИ. За генерална съвкупност се използва Статистическия Бизнес регистър, чиито данни се приемат за висококачествени (обхват, регулярно обновяване и т.н.). Извадката е стратифицирана на базата на групировки според размера и икономическата дейност. Изискванията към извадката са заложени в нормативните документи, относно CVTS. Участието в изследването е задължително за предприятията.

Честота на събиране на данни

Веднъж на 5 години.

Събиране на данни

CVTS се провежда като самостоятелно изследване, т.е. не е част или модул от друго наблюдение.

Вид на изследването

CVTS 4: интервю лице в лице и по пощата

CVTS 5: самостоятелно администрирано интервю на хартия (включително и електронно подадени чрез имейл PDF или Word документи) или през компютър с интерактивен онлайн въпросник.

Извършва се пилотно тестване на въпросниците.

Валидиране на данни

Към онлайн системата за попълване на данните бяха заложени редица контроли и филтри, които да подсигурят съгласуваност между отделните елементи на въпросника. След приключване на „теренната работа“ данните са допълнително подложени на логически оглед в ЦУ на НСИ. Накрая е използван специално разработен от Евростат софтуер (EDIT) за финално валидиране на записите. Големи неточности не са открити.

Обработка на данни

Не се прилага.

Изглаждане

Не се прилага.

Коментар
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.1: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.1.xml
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.0: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml


Европейска стандартна структура за доклади по качество (ESQRS)

Продължаващо професионално обучение на заетите лица в предприятията
Контакт
Организация

Национален Статистически Институт

Отдел

Статистика на образованието и културата

Лице за контакт

Свилен Кателиев

Длъжност

началник на отдел

Адрес

ул. „П. Волов“ № 2, София 1038

Електронна поща

[email protected]

Телефон

+359 2 9857 469

Факс
Статистическо представяне
Описание на данните

Наблюдението на продължаващото професионално обучение (CVTS) осигурява данни относно инвестициите на предприятията в продължаващото професионално обучение на техния персонал. Продължаващото професионално обучение (ППО) се отнася до мерки или дейности за образование или обучение, които се финансират изцяло или поне отчасти от предприятието (пряко или непряко). Частичното финансиране може да се отнася до използването на работното време за обучение, както и финансирането на учебно оборудване.

Информацията, достъпна чрез CVTS, е групирана по следните теми:

 • Предприятия осигуряващи и неосигуряващи обучение;
 • Участие в ППО;
 • Планиране и оценка на ППО;
 • Разходи за курсове за ППО;
 • Време, прекарано в курсове за ППО.

Допълнителна информация може да бъде намерена в методологическите наръчници на Евростат (http://ec.europa.eu/eurostat/web/education-and-training/methodology). 

Използвани класификации

· Национална класификация на икономическите дейности (НКИД-2003) до 2005 г.

· Класификация на икономическите дейности (КИД-2008) от 2010 г.

Обхват

Изследването обхваща предприятията от определени икономически дейности с 10 или повече заети лица.

Икономическите сектори и раздели наблюдавани в CVTS 4 (2010) и CVTS 5 (2015) са B, C (10-12, 13-15, 17-18, 19-23, 24-25, 26-28 и 33, 29-30, 16+31-32), D-E, F, G(45, 46, 47), I, H, J, K(64,65), K(66), L+M+N+R+S (КИД-2008). За CVTS 2 (2000) и CVTS 3 (2005) са C, D (15-16, 17-19, 21-22, 23-26, 27-28, 29-33, 34-35, 20+36+37), E, F, G (50, 51, 52), H, I (60-63, 64), J (65-66, 67), K+O (НКИД-2003).

Понятия и дефиниции

Продължаващото професионално обучение (ППО) е мероприятие или дейност, чиято основна цел е придобиването на нови компетенции или развитието и усъвършенстването на съществуващите такива, и която трябва да бъде поне частично финансиранa от предприятието за заетите в него лица (това са лица, които имат или договор за работа в предприятието, или които се възползват пряко от работата си в него като например неплатени семейни работници). Лицата, които работят по договор за чиракуване или договор за обучение (стаж), не трябва да се вземат предвид при ППО. Мероприятията или дейностите за обучение трябва да бъдат планирани предварително и трябва да бъдат организирани или подпомогнати специално с цел обучение. Случайното придобиване на знания и началното професионално обучение (НПО) се изключват изрично. Мерките и дейностите по ППО обхващат както курсове за ППО, така и други форми на ППО.

Курсовете по ППО обикновено се провеждат на места, ясно разграничени от типичното работно място (обучението се извършва на места, специално предназначени за обучение като учебна стая или учебен център). Те са с висока степен на организация (време, пространство и съдържание) и се провеждат от инструктор (лектор) или учебна институция. Съдържанието на курсовете е предназначено за група от учащи и има предварително изготвена учебна програма. Съществуват два различни типа курсове за ППО: вътрешни и външни.

Другите форми на ППО обикновено са свързани с активната работа и с работното място, но могат да включват и участие/посещение в конференции, търговски панаири и др. с цел обучение. Другите форми на ППО често се характеризират със степен на самоорганизация (време, пространство и съдържание) от отделния учащ или от групата обучаеми. Съдържанието често е съобразено с индивидуалните нужди на учащите на работното място. Съществуват следните видове други форми на ППО:

 • Планирано обучение в работна ситуация (на работното място);
 • Планирано обучение чрез ротация на работата, размени, заместване или учебни посещения;
 • Планирано обучение чрез участие в групи за обучение или квалификация;
 • Планирано обучение чрез пряко самообучение/ електронно самоообучение;
 • Планирано обучение чрез посещение на конференции, работни срещи, търговски изложения (панаири) или лекции.

Обучаващи предприятия са такива, предоставящи курсове за ППО или други форми на ППО за лицата, заети в тях през референтната година.

Участник в ППО е лице, което е взело участие в един или повече курсове за ППО през наблюдаваната година. Всяко лице трябва да се брои само веднъж, независимо от броя на курсовете за ППО, в които той или тя са участвали. Например, ако едно заето лице е присъствало на два външни и един вътрешен курс, то той или тя трябва да се броят за един участник. Участник в „други“ форми на ППО се определя по аналогичен начин.

Разходите за ППО обхващат преките разходи, разходите за труд на участниците и салдото на вноските и приходите от средствата за обучение.

Директните разходи за ППО включват:

 • такси и плащания за курсове за ППО;
 • пътни и командировъчни, свързани с курсове за ППО;
 • разходите за труд на вътрешни обучители по курсове за ППО;
 • разходите за центрове за обучение, учебни зали и учебни материали.

Разходите за труд на участниците в ППО се отнасят единствено до разходите за труд по време на курсовете по ППО, проведени през платеното работно време.

Времето, прекарано в курсове за ППО, се отнася до общото платеното работно време (в часове), изразходвано за курсове за ППО, т.е. времето, което всички участници са прекарали в курсове общо през референтната година.

От 2005 г. CVTS съдържа някои променливи за началното професионално обучение (НПО). НПО в рамките на предприятията се определя като част от формална обарователна програма, където работното време комбинира периоди на практическо обучение и теоретично образование. Дефиницията на НПО се различава между вълните на CVTS, за подробности вижте методологическите наръчници, налични на CIRCABC.

Броят на заетите лица се определя като общият брой на лицата, които работят в наблюдателната единица, с изключение на заетите лица по договор за чиракуване или обучение (т.е. дефиницията на заетите лица, според CVTS, се отклонява от използваната в Структурна бизнес статистика по отношение на заетите лица по договор за чиракуване или обучение).

 За допълнителна информация вижте методологическите наръчници на Еврстат, налични на CIRCABC.

Статистическа единица

Предприятия.

Статистическа съвкупност

Предприятия от определени категории икономически дейности с 10 и повече заети лица.

Географски обхват (територия)

Цялата страна (пълен териториален обхват).

Времеви обхват

1999, 2005, 2010, 2015

Базисен период

Не се прилага.

Статистическа обработка
Източници на данни

Данните от CVTS се изготвят от НСИ. За генерална съвкупност се използва Статистическия Бизнес регистър, чиито данни се приемат за висококачествени (обхват, регулярно обновяване и т.н.). Извадката е стратифицирана на базата на групировки според размера и икономическата дейност. Изискванията към извадката са заложени в нормативните документи, относно CVTS. Участието в изследването е задължително за предприятията.

Честота на събиране на данни

Веднъж на 5 години.

Събиране на данни

CVTS се провежда като самостоятелно изследване, т.е. не е част или модул от друго наблюдение.

Вид на изследването

CVTS 4: интервю лице в лице и по пощата

CVTS 5: самостоятелно администрирано интервю на хартия (включително и електронно подадени чрез имейл PDF или Word документи) или през компютър с интерактивен онлайн въпросник.

Извършва се пилотно тестване на въпросниците.

Валидиране на данни

Към онлайн системата за попълване на данните бяха заложени редица контроли и филтри, които да подсигурят съгласуваност между отделните елементи на въпросника. След приключване на „теренната работа“ данните са допълнително подложени на логически оглед в ЦУ на НСИ. Накрая е използван специално разработен от Евростат софтуер (EDIT) за финално валидиране на записите. Големи неточности не са открити.

Обработка на данни

Не се прилага.

Изглаждане

Не се прилага.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Въведен е набор от критерии за качество в съответствие с регламентите на изследването (виж Нормативни документи и други споразумения).

Оценка на качеството

Качеството на статистическите данни, базирани на CVTS, се счита за добро благодарение на хармонизираните в ЕС общи правила за изготвяне на изследването (виж Нормативни документи и други споразумения). CVTS е извадково наблюдение и резултатите от него са обременени от обичайните статистически грешки. Възникват и някои проблеми поради липсата на отговор.

Приложимост
Потребности на потребителите

Данните от изследването се използват от:

Министерството на труда и социалната политика и Министерството на образованието и науката

Българска Академия на науката

Европейската комисия, Съвета, Европейския парламент и от други институции на ЕС

ОИСР, ООН и др.

Удовлетвореност на потребителите

Все още не е изследвано.

Пълнота

Наборът от данни обхваща всички сектори на КИД, групи според размер на предприятието, както и всички променливи, които се изискват в Джентълменското споразумение (CVTS 2) и в Законодателството (CVTS 3, 4 и 5) (http://ec.europa.eu/eurostat/web/education-and-training/legislation).

Степен на пълнота на данните

Не се прилага.

Точност и надеждност
Обща точност

Общата точност се счита за много добра. Не се наблюдават значителни коефициенти на вариация (виж Показатели за извадкови грешки).

Извадкови грешки

CVTS 5:

Метод на извадката

Бизнес регистъра към 31.12.2014 година е използван за генерална съвкупност. Извадката е стратифицирана на базата на КИД – 2008 (20 категории: B, C10-C12 ,C13-C15 ,C17-C18 ,C19-C23 ,C24-C25, C26-C28 and C33, C29-C30, C16+C31-32, D-E, F, G(45), G(46), G(47), I, H, J, K(64,65), K(66), L+M+N+R+S) и 3 категории според размера на предприятието (брой наети лица). Всички процедури по изготвянето на извадката са съобразени с Регламент на Комисията No 1153/2014.

Метод на оценяване на параметрите

Финалните тегла на наблюдаваните единици са съобразени с настоящия Бизнес регистър, към 31.12.2015 година.

Събраните данни са пост-стратифицирани, като са използвани 140 пост-страти (20 категории по КИД – 2008 и 7 категории според размера на предприятието).

Изчисляване на коефициентите на вариация

За всички изчисления на грешките е използван SPSS, модул Complex Sample Analysis.

Информация относно извадковите методи и греши за CVTS 4 може да бъде намерена на CIRCABC.

Показатели за извадкови грешки

 CVTS 4

Стандартна грешка за основните резултати

Съотношение на общия брой на участниците в курсове за ППО към общия брой на заетите лица

Съотношение на общия брой на участниците в курсове за ППО към общия брой на заетите в предприятията, които са предоставили ППО

Общо разходи за курсове за ППО

Общ брой на предприятията, предоставящи начално професионално обучение

Общ брой на участниците в  начално професионално обучение

Съотношение на общия брой на предприятията, предоставящи  начално професионално обучение към общия брой на предприятията

 
 

Оценка

Коефициент на вариация

Оценка

Коефициент на вариация

Оценка

Коефициент на вариация

Оценка

Коефициент на вариация

Оценка

Коефициент на вариация

Оценка

Коефициент на вариация

 

Всички предприятия

0.22

0.07893

0.493

0.05568

66295707

0.14812

2077

0.05645

33788

0.17075

0.064

0.05624

 

размер 1

0.085

0.05444

0.462

0.03624

12859976

0.27305

1298

0.07456

6852

0.13056

0.048

0.07445

 

размер 2

0.159

0.07566

0.386

0.05973

21740504

0.18559

538

0.09913

8246

0.19657

0.115

0.09752

 

размер 3

0.436

0.09695

0.557

0.08162

31695228

0.26026

241

0.17617

18690

0.29325

0.328

0.14494

 

КИД B, C, D, E

0.199

0.12333

0.437

0.10393

17516849

0.2272

762

0.09137

12790

0.22163

0.084

0.09

 

КИД F

0.17

0.15461

0.401

0.14252

2098580

0.30647

299

0.14803

4335

0.34603

0.065

0.14819

 

КИД G, H, I

0.166

0.19953

0.47

0.12309

11808142

0.14916

680

0.09878

11731

0.37432

0.052

0.09876

 

КИД J, K

0.557

0.11582

0.691

0.08621

27772969

0.31091

137

0.21865

4031

0.47464

0.104

0.21977

 

КИД  L, M, N, R, S

0.23

0.1783

0.551

0.08311

7099167

0.22333

200

0.19669

902

0.2658

0.047

0.19666

 

 CVTS 5

 

 Съотношение на общия брой на участниците в курсове за ППО към общия брой на заетите в предприятията лицаСъотношение на общия брой на участниците в курсове за ППО към общия брой на заетите в предприятията, които са предоставили ППООбщо разходи за курсове за ППООбщ брой на предприятията, предоставящи начално професионално обучениеСъотношение на общия брой на предприятията, предоставящи  начално професионално обучение към общия брой на предприятията
 Прогнозна стойностКоефициент на вариацияПрогнозна стойностКоефициент на вариацияПрогнозна стойностКоефициент на вариацияПрогнозна стойностКоефициент на вариацияПрогнозна стойностКоефициент на вариация
Всички предприятия0.2653770.0380580.4804040.029037592602790.072232118.880.0714050.0757830.071367
размер 10.1574160.0630870.5345370.048698133395650.1738271582.270.0918450.0697330.091796
размер 20.2190680.05290.4300070.042883189809690.127822418.480.0976820.0921730.097628
размер 30.3998450.0539520.4902670.045313269397450.098618118.130.0850890.1619660.083829
КИД 10.3203440.0739130.3793780.0840996458070.0956294.330.1074330.033540.107864
КИД 20.1878220.1206980.3907350.10458117763720.213411108.380.2266250.0674250.226382
КИД 30.0653970.147290.2246640.116014354982.10.218595109.360.1883480.0612670.188473
КИД 40.2056850.0597760.4851370.048508241229.90.10115511.290.2568620.031070.257415
КИД 50.3460420.092120.5020950.08488139770370.33943859.690.2325260.063160.232558
КИД 60.2688080.0921250.387420.10320830064390.45358453.710.2534260.0599380.253142
КИД 70.3691970.1044510.5108380.08564930496320.28112986.20.1798290.0976890.181075
КИД 80.2867250.0598260.415720.048437712044.70.0878936.840.1249590.0852970.124011
КИД 90.1901330.0955880.4426790.06968442692.60.20344270.840.2345880.0783850.234255
КИД 100.2980350.1552070.3815350.14353326648560.40623631.860.2673180.0802160.267476
КИД 110.215120.1119560.4188660.08710212831210.196491187.390.2885350.0670090.288417
КИД 120.1536120.1230940.3559770.0936117987590.21275140.30.3348920.060760.335454
КИД 130.2533060.1052530.4893470.08379795975340.251076205.780.2750790.067360.276045
КИД 140.3151050.2157180.7070240.10396713171720.321798284.520.2312620.080380.230693
КИД 150.34860.0892710.5404070.06564243646180.17492858.490.2752010.0312540.276471
КИД 160.0906990.1140820.369310.090122278310.90.292417235.850.1817110.0924510.181191
КИД 17 0.4238830.05620.5174030.042943113748750.154581159.470.1895970.1488510.191487
КИД 180.5520830.0864170.5945450.08518759587440.17838442.570.1649660.1521120.166855
КИД 190.8257390.1133481.1204560.112238713355.70.3407916.730.2601410.053780.260388
КИД 200.2439590.1334930.4937460.10660257026960.214738355.280.2385980.0884420.237879

 

Неизвадкови грешки

CVTS 4: равнище на отговаряемост - 88.2%.

CVTS 5: равнище на отговаряемост - 93.7%.

За по-детайлна информация виж "Грешки на обхвата".

Грешки на обхвата

 

 CVTS 4CVTS 5
Брой предприятия в генералната съвкупност
(според Статистическия Бизнес регистър)
3242127340
Брутен размер на извадката
(брой предприятия, първоначално избрани от генералната съвкупност)
52074516
Нетен размер на извадката
(окончателно избрани предприятия)
42764216

 

Степен на свръхобхват

CVTS 4: 17.9% от предприятията.

CVTS 5: 7.1% от предприятията.

Дял на общите единици

Неприложимо.

Грешки при измерването

Не са открити сериозни проблеми, свързани с грешките на измерването.

Грешки поради липса на отговор

Липса на отговор CVTS 4: 504 предприятия.

Липса на отговор CVTS 5: 267 предприятия.

 

Степен на неотговорили единици от съвкупността

 

Разпределение на неотговорилите по категории
 CVTS 4CVTS 5
Дял на неотговорилите (%)11.796.33
Липса на контакт (%)7.132.56
Отказ (%)1.893.04
Невъзможност за отговор (%)-0.09
Отхвърлени записи (%)0.230.64
Други причини (%)2.53-

 

Степен на неотговаряне на отделни променливи във въпросника

CVTS 4: Няма променливи с липса на отговор над 10%.

CVTS 5: Липса на отговор на C7sub - 12.05%.

Грешки при обработката

Не са открити големи неточности при обработката.

Степен на импутация

CVTS 4: Средно ниво на импутация - 0.42%.

CVTS 5: Средно ниво на импутация - 12.05%.

Грешки, свързани с допусканията на модела

Не се прилага. Ефектът от дизайна на извадката е включен в изчисляването на извадковите грешки.

Сезонно изглаждане

Не се прилага (липсва сезонно изглаждане).

Ревизия на данните - политика

В съответствие с вътрешните за НСИ правила за разпространение.

Ревизия на данните - практика

В съответствие с вътрешните за НСИ правила за разпространение.

Ревизия на данните - средна стойност

Неприложимо.

Навременност и точност на представяне
Навременност

Година на изследване

Работа на терен

Обработка

Предоставяне на данните на Евростат

2010

06-07/2011

03-06/2012

07-11/2012

201506-09/201610/2016 - 06/201706/2017

 

Лаг във времето - първи резултати

Първите резултати за CVTS 5 са разпространени на интернет страницата на НСИ на 30.06.2017.

Лаг във времето - окончателни резултати

Все още не е оповестено (CVTS 5).

Точност на представяне

Всички резултати са представени навреме.

Точност на представяне - предоставяне и публикуване

Данните се предоставени и публикувани на точната дата.

Съгласуваност и сравнимост
Географска сравнимост

 

Отклонения от концепциите и дефинициите на CVTS 4 и 5
 
CVTS 4 и 5 концепции и дефиниции
 
Няма отклонения от концепциите и дефинициите, заложени в Регламента на Комисията.
 
Променливи на CVTS 4 и 5
 
Относителните дялове бяха заменени с абсолютни стойности, които впоследствие бяха трансформирани в проценти при променливите B2 (B2a, B2b … и т.н.). Не се очаква ефект върху съпоставимостта.
Имаше алтернатива за предприятията при променливата A1 - да опишат икономическата си дейност вместо да записват конкретния код по КИД. Не се очаква ефект върху съпоставимостта.
 
Въпросници на CVTS 4 и CVTS 5
 
Няма отклонения от Европейския стандартен въпросник.

 

Коефициент на асиметрия за статистическите огледални потоци

Не се прилага (липсват потоци).

Сравнимост във времето

Съществува частична сравнимост поради промени в общата методология и икономическите дейности на изследваните предприятия. Направените промени са с оглед на подобряване на качество на изследването, като не се счита, че те имат сериозно въздействие върху цялостната съпоставимост на данните.

Ключови индикатори

 

 CVTS 3 (2005)CVTS 4 (2010)CVTS 5 (2015)
Предприятия, осигуряващи обучение - % от всички предприятия28.731.242.2
Предприятия, осигуряващи ППО курсове - % от всички предприятия21.020.531.9
Участвали в ППО курсове - % от заетите във всички предприятия14.822.026.5
Участвали в ППО курсове - % от заетите в предприятията, осигуряващи ППО курсове33.049.348.0
Разходи за ППО курсове - среден разход на заето лице във всички предприятия18.646.288.4
Разходи за ППО курсове - среден разход на заето лице в предприятията, осигуряващи ППО курсове40.7103.4160.7
Предприятия, осигуряващи начално професионално обучение - % от всички предприятия4.46.47.6

 

Дължина на съпоставимите динамични редове

Неприложимо.

Съгласуваност между предметни области

Данните за заетите лица се сравняват със Структурна бизнес статистика. Пълната съпоставимост не е възможна поради различия в методологията.

 

 

Съгласуваност между статистически данни с годишна и с по-малка периодичност

Неприложимо.

Съгласуваност с националните сметки

Не се прилага.

Вътрешна съгласуваност

Резултатите от CVTS за дадена година се базират на едни и същи микроданни и изчисленията са направени според една и съща методология, следователно данните от CVTS са вътрешно съгласувани.

 

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Не се изготвят.

Публикации

Statistics explained

Национални публикации са изготвени за предходните на CVTS 4 вълни на изследването. Публикациите могат да бъдат намерени в библиотеката на НСИ.

Онлайн база данни

Данни за продължаващо професионално обучение на заетите лица в предприятията са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика Образование и учене през целия живот: http://www.nsi.bg/bg/node/3518 и в Информационна система "Инфостат": https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=167

Таблици с данни - консултации

Не е налично.

Достъп до микроданни

Съгласно вътрешния за НСИ Правилник за предоставяне на анонимизирани индивидуални данни за научни и изследователски цели (http://www.nsi.bg/bg/node/575/).

Други формати на разпространение

Информационна услуга по заявка, съгласно Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на НСИ (http://www.nsi.bg/bg/node/564/).

Метаданни - консултации

Не е налично.

Методологични документи

За всяка вълна на изследването е наличен методологически наръчник на Евростат, който съдържа дефиниции, методологически разяснения, стандартен въпросник и кодова книга. Методологическите наръчници могат да бъдат намерени на CIRCABC.

Степен на пълнота на метаданните

Не е налично.

Документи за качеството

CVTS 3: Общият доклад за качеството за ЕС е наличен на CIRCABC.

CVTS 4: Общият доклад за качество за ЕС, както и националните доклади за качеството са налични на CIRCABC.

CVTS 5: Все още не е наличен.

Разходи и натовареност

Персонал, участвал в администрирането на изследването:

4 експерта от отдел „Статистика на образованието и културата“ – отговорни за организацията на изследването, прилагането на европейската методологията, подготовка на националния въпросник, извадката, обработката на данните, подготовка на финалния масив с данни за Евростат, доклада по качеството, разпространение на данните;

1 експерт от отдел „Информационни системи и приложен софтуер“ – отговорен за техническото-информационно обслужване на изследването.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика

· Закон за статистиката;

· Регламент (ЕО) № 223/2009 относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L 87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваната информация за производството на европейските статистически данни, както и достъпа до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията към ползвателите в едно демократично общество.

Конфиденциалност - защита на данните

Данните се публикуват и разпространяват в агрегирана форма. Поради съображения, свързани с поверителността, данните се представят за групи по КИД и групи според размера на предприятията. Представят се данни за най-малко три предприятия. Където е необходимо, се прилагат допълнителни ограничения, свързани с конфиденциалността.

Коментар
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.1: ESQRS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.1.xml
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.0: ESQRS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml
 • понеделник, 26 април 2021 - 11:00

  Основните резултати от проведените от Националния статистически институт годишни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции, показват, че:

  • През учебната 2020/2021 година в предучилищното образование (детските градини и подготвителните групи в училищата) са записани 215.7 хил. деца.
  • През 2020 г. основно образование са завършили 59.9 хил. ученици, а завършилите средно образование в общообразователни и професионални гимназии са съответно 25.5 хил. и 19.6 хил. ученици.
  • Записаните в различните степени на висшето образование („професионален бакалавър“, „бакалавър“ и „магистър“) за академичната 2020/2021 година са 219.8 хиляди.
  • Към 31.12.2020 г. за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ у нас се обучават 6 570 лица, от които 608 чужди граждани.
 • петък, 24 април 2020 - 11:00
   
  Основните резултати от проведените от Националния статистически институт (НСИ) годишни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции, показват, че:
  • През учебната 2019/2020 година в детски градини са записани 217.9 хил. деца, или с 0.4% по-малко в сравнение с предходната година.
  • Завършилите средно образование през 2019 г. в общообразователни и професионални гимназии са съответно 25.8 хил. и 21.6 хил. ученици.
  • Записаните в различните степени на висшето образование за академичната 2019/2020 година са 220.2 хиляди.
  • Към 31.12.2019 г. за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ у нас се обучават 6 440 лица, от които 558 чужди граждани.
 • четвъртък, 25 април 2019 - 11:00

  Основните резултати от проведените от Националния статистически институт  годишни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции, показват, че:

  • През учебната 2018/2019 година в детски градини са записани 218.8 хил. деца, или с 1.0% по-малко в сравнение с предходната година.
  • Завършилите средно образование през 2018 г. в общообразователни и професионални гимназии са съответно 26.5 хил. и 23.0 хил. ученици.
  • Записаните в различните степени на висшето образование за академичната 2018/2019 година са 229.5 хиляди.
  • Към 31.12.2018 г. за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ у нас се обучават 6 467 лица, от които 504 чужди граждани.
 • петък, 27 април 2018 - 11:00

  Основните резултати от проведените от Националния статистически институт годишни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции, показват, че:

  • През учебната 2017/2018 година в детски градини са записани 220.9 хил. деца, или с 1.6% по-малко в сравнение с предходната година.
  • Завършилите средно образование през 2017 г. в общообразователни и професионални гимназии са съответно 26.6 хил. и 21.7 хил. ученици.
  • Записаните в различните степени на висшето образование за академичната 2017/2018 година са 236.3 хиляди.
  • Към 31.12.2017 г. за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ у нас се обучават 6 564 лица, от които 529 чужди граждани.
 • петък, 15 септември 2017 - 11:10

  Изследването на образованието и обучението на възрастни се провежда веднъж на 5 години във всички държави - членки на ЕС, по единна методология и чрез хармонизиран инструментариум, което осигурява съпоставими данни за оценка на  ученето през целия живот.

  Националният статистически институт представя окончателни резултати от проведеното в края на 2016 г. изследване.

 • четвъртък, 27 април 2017 - 11:00
   
  Основните резултати от проведените от Националния статистически институт (НСИ) годишни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции, показват, че:
   През учебната 2016/2017 година в детски градини са записани 224.4 хил. деца, или с 3.3% по-малко в сравнение с предходната година.
   Завършилите средно образование през 2016 г. в общообразователни и професионални училища са съответно 24.4 и 20.6 хил. ученици.
   Записаните в различните степени на висшето образование за академичната 2016/2017 година са 249.9 хиляди.
   Към 31.12.2016 г. за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ у нас се обучават 6 738 лица, от които 503 чужди граждани.
   
 • четвъртък, 28 април 2016 - 11:00
  Основните резултати от проведените от Националния статистически институт (НСИ) годишни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции, са:
  • През учебната 2015/2016 година в детски градини са записани 232.0 хил. деца, или с 3.8% по-малко в сравнение с предходната година.
  • В началното образование (I - IV клас) се обучават 262.0 хил. ученици, а в прогимназиалното (V - VIII клас) - 216.4 хиляди.
  • Завършилите средно образование през 2015 г. в общообразователни и професионални училища са съответно 27.0 и 23.3 хил. ученици.
  • Записаните в различните степени на висшето образование за 2015/2016 академична година са 266.7 хиляди.
  • Продължава тенденцията за увеличаване на броя на докторантите, като към 31.12.2015 г. за придобиване на образователна и научна степен „доктор” у нас се обучават 6 750 лица.
   
 • вторник, 28 април 2015 - 11:00
  Основните резултати от провежданите от Националния статистически институт (НСИ) ежегодни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции, са:
  През учебната 2014/2015 година в детските градини са записани 241.1 хил. деца, като се наблюдава увеличение от 0.2% на техния брой в сравнение с предходната година. 
  През 2014 година завършилите средно образование в общообразователни и професионални училища са съответно 27.3 и 26.2 хил. ученици.
  Броят на записаните в различните степени на висшето образование за 2014/2015 академична година e 279.0 хил. лица, като се наблюдава спад с 1.5% в сравнение с предходната година.
  Значително се увеличава броят на докторантите, като към 31.12.2014 г. в образователна и научна степен „доктор” у нас се обучават 6 671 лица, или с 9.3% повече в сравнение с предходната година.
   
 • сряда, 30 април 2014 - 11:00
  Основните резултати от провежданите от Националния статистически институт  ежегодни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции, са следните:
  • През учебната 2013/2014 година в детските градини са записани 240.6 хил. деца, като се наблюдава увеличение от 2.4% в техния брой в сравнение с предходната година. 
  • През 2013 г. завършилите средно образование в общообразователни и професионални училища са съответно 28.9 и 27.4 хил. ученици.
  • Броят на записаните в различните степени на висшето образование за 2013/2014 учебна година остава почти без промяна в сравнение с предходната учебна година - 277.2 хил., като се наблюдава спад в броя на студентите в частните университети.
  • Значително се увеличава броят на докторантите, като към 31.12.2013 г. в образователна и научна степен „доктор” у нас се обучават 6 055 лица, или с 12.7% повече в сравнение с предходната учебна година.
   
 • вторник, 30 април 2013 - 11:00

  Основните резултати от провежданите от Националния статистически институт ежегодни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции, са следните:
  • През учебната 2012/2013 година в детските градини са записани 235.0 хил. деца, като е регистрирано увеличение от 3.1% в сравнение с предходната учебна година.
  • През 2012 г. завършилите средно образование в общообразователни и професионални училища са съответно 30.3 и 29.4 хил. ученици.
  • Броят на записаните в различните степени на висшето образование за учебната 2012/2013 година остава почти без промяна в сравнение с предходната учебна година - 278.6 хил., като се наблюдава спад в броя на студентите в колежите (образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър”) и в частните университети.
  • Значително се увеличава броят на докторантите, като към 31.12.2012 г. в образователна и научна степен „доктор” у нас се обучават 5 371 лица, или с 14.2% повече в сравнение с предходната учебна година.

Страници

 • Статистически справочник 2021 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2021 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2016 - 2020 година.

 • Статистически справочник 2021
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2021 на български език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси, социално-икономическия и културния живот в България за периода 2016 - 2020 година.

 • Статистически годишник 2020
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 88-то издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2014 - 2019 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Образование в Република България 2020
  Националният статистически институт предлага на потребителите на статистическа информация годишната двуезична (на български и английски език) електронна публикация Образование в Република България 2020.

  Публикацията съдържа основни данни от провежданите пет ежегодни изчерпателни статистически изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции в България за периода 2015/2016 - 2019/2020 учебна година.

 • Статистически справочник 2020 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2020 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2016 - 2019 година.

 • Статистически справочник 2020
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2020 на български език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси, социално-икономическия и културния живот в България за периода 2016 - 2019 година.

 • Статистически годишник 2019
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 87-то издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2013 - 2018 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Образование в Република България 2019
  Националният статистически институт предлага на потребителите на статистическа информация годишната двуезична (на български и английски език) електронна публикация Образование в Република България 2019.

  Публикацията съдържа основни данни от провежданите пет ежегодни изчерпателни статистически изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции в България за периода 2014/2015 - 2018/2019 учебна година.

 • Статистически годишник 2018 в инфографики
  Националният статистически институт предлага на вниманието Ви 86-ото издание на Статистическия годишник на Република България в инфографики.

  През 2018 г. за първи път представихме резултатите от статистическите изследвания чрез графики, изображения и други средства за визуализация, което предизвика положителен отзвук сред широк кръг потребители.  Надяваме се, че този съвременен начин на поднасяне на статистическата информация ще събуди интереса и на онези от тях, които за пръв път се докосват до смисъла на числата, разкриващи важни аспекти на обществено-икономическия живот.

 • Статистически справочник 2019 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2019 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2015 - 2018 година.

Страници