Премини към основното съдържание

Организирани мероприятия за ППО


ПРЕДПРИЯТИЯ, ПРЕДЛАГАЩИ ДРУГИ ФОРМИ НА ППО ПРЕЗ 2020 Г., ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)
Група по КИД-2008 Икономически дейности Всички предпри-
ятия - брой
В т.ч. предлагащи следните други форми на обучение:
Обучение на работното място Ротация на работното място, обмени, повтаряния или посещения с цел обучение Посещение на конференции, работни срещи, (професионални) изложения и лекции Участие в групи за обучение или групи за квалификация Самообучение
брой % брой % брой % брой % брой %
  Общо 30 161 9 294 30.8 3 107 10.3 4 350 14.4 4 149 13.8 4 837 16.0
B, C, D, E Добивна промишленост;
Преработваща промишленост;
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива;
Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъците и възстановяване
7 450 2 321 31.2 842 11.3 787 10.6 1 024 13.7 914 12.3
F Строителство 3 389 1 319 38.9 366 10.8 581 17.1 711 21.0 487 14.4
G, H, I Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети;
Транспорт, складиране и пощи;
Хотелиерство и ресторантьорство
12 364 3 102 25.1 1 042 8.4 1 305 10.6 1 185 9.6 1 508 12.2
J, K Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения;
Финансови и застрахователни дейности
1 947 860 44.2 316 16.2 645 33.1 435 22.3 760 39.0
L, M, N, R, S Операции с недвижими имоти;
Професионални дейности и научни изследвания;
Административни и спомагателни дейности;
Култура, спорт и развлечения;
Други дейности
5 011 1 692 33.8 541 10.8 1 032 20.6 794 15.8 1 169 23.3
ПРЕДПРИЯТИЯ, ПРЕДЛАГАЩИ ДРУГИ ФОРМИ НА ППО ПРЕЗ 2020 Г., ПО ГРУПИ ПРЕДПРИЯТИЯ СПОРЕД БРОЯ НА ЗАЕТИТЕ В ТЯХ (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)
Групи предприятия според броя на заетите в тях Всички предпри-
ятия - брой
В т.ч. предлагащи следните други форми на обучение:
Обучение на работното място Ротация на работното място, обмени, повтаряния или посещения с цел обучение Посещение на конференции, работни срещи, (професионални) изложения и лекции Участие в групи за обучение или групи за квалификация Самообучение
брой % брой % брой % брой % брой %
Общо 30 161 9 294 30.8 3 107 10.3 4 350 14.4 4 149 13.8 4 837 16.0
10 - 49 24 743 6 759 27.3 1 940 7.8 2 767 11.2 2 597 10.5 3 291 13.3
50 - 249 4 643 2 008 43.2 887 19.1 1 186 25.5 1 171 25.2 1 179 25.4
над 250 заети 775 527 68.0 280 36.1 397 51.2 381 49.1 368 47.5
ПРЕДПРИЯТИЯ, ПРЕДЛАГАЩИ ДРУГИ ФОРМИ НА ППО ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ 2020 Г., ПО ФОРМИ НА СОБСТВЕНОСТ (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)
Форма на собственост Всички предпри-
ятия - брой
В т.ч. предлагащи следните други форми на обучение:
Обучение на работното място Ротация на работното място, обмени, повтаряния или посещения с цел обучение Посещение на конференции, работни срещи, (професионални) изложения и лекции Участие в групи за обучение или групи за квалификация Самообучение
брой % брой % брой % брой % брой %
Общо 30 161 9 294 30.8 3 107 10.3 4 350 14.4 4 149 13.8 4 837 16.0
Обществен сектор 720 236 32.8 120 16.6 212 29.5 258 35.8 305 42.3
Частен сектор 29 441 9 058 30.8 2 987 10.1 4 138 14.1 3 891 13.2 4 533 15.4
30.09.2022