Премини към основното съдържание

Висши училища, преподаватели, студенти и завършили във висшите училища по статистически зони, статистически райони и области

Динамичен ред: Edu_3.8.xls

ВИСШИ УЧИЛИЩА, ПРЕПОДАВАТЕЛИ, СТУДЕНТИ И ЗАВЪРШИЛИ ПО СТАТИСТИЧЕСКИ ЗОНИ, СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И ОБЛАСТИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА
(Брой)
Статистически зони
Статистически райони
Области
Висши училища Преподаватели
Общо Колежи Университети и специализирани висши училища Общо В колежи В университети и специализирани висши училища
Общо В т.ч. на основна работа Общо В т.ч. на основна работа
Общо 54 4 50 20 716 677 305 20 039 12 556
Северна и Югоизточна България 17 - 17 6 569 337 153 6 232 4 438
Северозападен 2 - 2 779 88 43 691 520
Видин - - - 9 - - 9 7
Враца - - - 179 - - 179 32
Ловеч - - - 31 31 9 - -
Плевен 2 - 2 560 57 34 503 481
Северен централен 5 - 5 1 870 - - 1 870 1 328
Велико Търново 3 - 3 1 147 - - 1 147 857
Габрово 1 - 1 194 - - 194 138
Разград - - - 40 - - 40 10
Русе 1 - 1 370 - - 370 311
Силистра - - - 119 - - 119 12
Североизточен 7 - 7 2 494 71 31 2 423 1 885
Варна 6 - 6 1 925 41 14 1 884 1 494
Добрич - - - 30 30 17 - -
Шумен 1 - 1 539 - - 539 391
Югоизточен 3 - 3 1 426 178 79 1 248 705
Бургас 2 - 2 585 59 42 526 237
Сливен - - - 173 37 18 136 56
Стара Загора 1 - 1 599 82 19 517 371
Ямбол - - - 69 - - 69 41
Югозападна и Южна централна България 37 4 33 14 147 340 152 13 807 8 118
Югозападен 29 4 25 11 154 290 111 10 864 6 330
Благоевград 3 1 2 770 29 18 741 503
Перник 1 - 1 31 - - 31 23
София 1 - 1 42 - - 42 42
София (столица) 24 3 21 10 311 261 93 10 050 5 762
Южен централен 8 - 8 2 993 50 41 2 943 1 788
Кърджали - - - 156 - - 156 22
Пловдив 8 - 8 2 651 50 41 2 601 1 738
Смолян - - - 153 - - 153 18
Хасково - - - 33 - - 33 10
В т.ч. жени
Общо х х х 10 605 397 178 10 208 6 569
Северна и Югоизточна България х х х 3 468 175 88 3 293 2 382
Северозападен х х х 444 49 28 395 295
Видин х х х 3 - - 3 1
Враца х х х 111 - - 111 25
Ловеч х х х 6 6 2 - -
Плевен х х х 324 43 26 281 269
Северен централен х х х 911 - - 911 648
Велико Търново х х х 592 - - 592 449
Габрово х х х 56 - - 56 41
Разград х х х 16 - - 16 7
Русе х х х 173 - - 173 145
Силистра х х х 74 - - 74 6
Североизточен х х х 1 340 40 17 1 300 1 034
Варна х х х 1 029 25 10 1 004 817
Добрич х х х 15 15 7 - -
Шумен х х х 296 - - 296 217
Югоизточен х х х 773 86 43 687 405
Бургас х х х 351 26 18 325 156
Сливен х х х 76 18 9 58 28
Стара Загора х х х 315 42 16 273 199
Ямбол х х х 31 - - 31 22
Югозападна и Южна централна България х х х 7 137 222 90 6 915 4 187
Югозападен х х х 5 553 188 61 5 365 3 170
Благоевград х х х 448 12 7 436 297
Перник х х х 9 - - 9 8
София х х х 20 - - 20 20
София (столица) х х х 5 076 176 54 4 900 2 845
Южен централен х х х 1 584 34 29 1 550 1 017
Кърджали х х х 72 - - 72 13
Пловдив х х х 1 421 34 29 1 387 987
Смолян х х х 70 - - 70 10
Хасково х х х 21 - - 21 7
ВИСШИ УЧИЛИЩА, ПРЕПОДАВАТЕЛИ, СТУДЕНТИ И ЗАВЪРШИЛИ ПО СТАТИСТИЧЕСКИ ЗОНИ, СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И ОБЛАСТИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА
(Брой)
Статистически зони
Статистически райони
Области
Студенти Завършили
Общо В колежи В университети и специализирани висши училища Общо В колежи В университети и специализирани висши училища
Професионален бакалавър Бакалавър Магистър Професионален бакалавър Бакалавър Магистър
Общо 219 791 7 991 139 765 72 035 45 258 1 712 23 151 20 395
Северна и Югоизточна България 77 286 4 031 49 072 24 183 17 115 1 001 8 753 7 361
Северозападен 5 389 808 2 195 2 386 857 185 402 270
Видин 448 - 448 - 65 - 65 -
Враца 1 118 223 895 - 196 28 155 13
Ловеч 180 180 - - 35 35 - -
Плевен 3 643 405 852 2 386 561 122 182 257
Северен централен 27 227 - 20 172 7 055 6 665 - 3 821 2 844
Велико Търново 15 748 - 11 325 4 423 4 589 - 2 611 1 978
Габрово 4 891 - 3 861 1 030 582 - 374 208
Разград 237 - 199 38 58 - 34 24
Русе 6 096 - 4 532 1 564 1 390 - 756 634
Силистра 255 - 255 - 46 - 46 -
Североизточен 30 736 1 940 19 195 9 601 6 716 473 3 273 2 970
Варна 23 564 1 284 15 103 7 177 4 649 314 2 475 1 860
Добрич 656 656 - - 159 159 - -
Шумен 6 516 - 4 092 2 424 1 908 - 798 1 110
Югоизточен 13 934 1 283 7 510 5 141 2 877 343 1 257 1 277
Бургас 6 169 645 3 653 1 871 1 283 158 537 588
Сливен 1 554 236 594 724 263 60 89 114
Стара Загора 5 446 402 2 580 2 464 1 118 125 505 488
Ямбол 765 - 683 82 213 - 126 87
Югозападна и Южна централна България 142 505 3 960 90 693 47 852 28 143 711 14 398 13 034
Югозападен 104 293 3 491 64 936 35 866 20 975 590 10 652 9 733
Благоевград 8 879 556 6 269 2 054 2 334 104 1 349 881
Перник 47 - 39 8 4 - 4 -
София 1 590 95 1 200 295 637 15 426 196
София (столица) 93 777 2 840 57 428 33 509 18 000 471 8 873 8 656
Южен централен 38 212 469 25 757 11 986 7 168 121 3 746 3 301
Кърджали 589 - 589 - 103 - 103 -
Пловдив 35 300 469 23 243 11 588 6 471 121 3 225 3 125
Смолян 1 440 - 1 136 304 342 - 227 115
Хасково 883 - 789 94 252 - 191 61
В т.ч. жени
Общо 119 873 4 175 72 800 42 898 27 560 1 032 13 533 12 995
Северна и Югоизточна България 42 646 2 360 25 443 14 843 10 543 639 5 133 4 771
Северозападен 3 332 472 1 564 1 296 587 134 290 163
Видин 254 - 254 - 33 - 33 -
Враца 863 74 789 - 154 6 136 12
Ловеч 59 59 - - 18 18 - -
Плевен 2 156 339 521 1 296 382 110 121 151
Северен централен 14 411 - 10 092 4 319 4 001 - 2 205 1 796
Велико Търново 9 683 - 6 698 2 985 2 924 - 1 567 1 357
Габрово 1 182 - 864 318 201 - 138 63
Разград 161 - 136 25 45 - 25 20
Русе 3 251 - 2 260 991 808 - 452 356
Силистра 134 - 134 - 23 - 23 -
Североизточен 16 291 1 244 9 131 5 916 4 066 315 1 796 1 955
Варна 11 493 840 6 662 3 991 2 548 217 1 267 1 064
Добрич 404 404 - - 98 98 - -
Шумен 4 394 - 2 469 1 925 1 420 - 529 891
Югоизточен 8 612 644 4 656 3 312 1 889 190 842 857
Бургас 3 825 290 2 285 1 250 851 95 353 403
Сливен 739 101 292 346 139 26 45 68
Стара Загора 3 814 253 1 878 1 683 821 69 397 355
Ямбол 234 - 201 33 78 - 47 31
Югозападна и Южна централна България 77 227 1 815 47 357 28 055 17 017 393 8 400 8 224
Югозападен 55 106 1 483 33 017 20 606 12 451 307 6 155 5 989
Благоевград 5 515 231 3 845 1 439 1 534 44 859 631
Перник 14 - 14 - - - - -
София 984 34 734 216 402 3 257 142
София (столица) 48 593 1 218 28 424 18 951 10 515 260 5 039 5 216
Южен централен 22 121 332 14 340 7 449 4 566 86 2 245 2 235
Кърджали 408 - 408 - 70 - 70 -
Пловдив 20 378 332 12 803 7 243 4 154 86 1 940 2 128
Смолян 647 - 514 133 148 - 92 56
Хасково 688 - 615 73 194 - 143 51
26.04.2021