Премини към основното съдържание

Студенти по образователно-квалификационна степен и тесни области на образованието

Динамичен ред: Edu_3.1.2.xls

СТУДЕНТИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН И ТЕСНИ ОБЛАСТИ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА
(Брой)
Тесни области на образованието Професионален бакалавър Бакалавър Магистър
Общо 7 991 139 765 72 035
Образование 444 16 209 7 853
Образование, интердисциплинарни програми и квалификации - - 118
Изкуства 62 7 431 917
Хуманитарни науки (без езици) 66 2 063 539
Езици - 5 866 923
Изкуства и хуманитарни науки, интердисциплинарни програми и квалификации - 70 10
Науки за обществото и човешкото поведение - 12 615 4 060
Журналистика и информация - 1 890 267
Бизнес и администрация 1 103 24 636 10 018
Право - - 7 816
Бизнес, администрация и право, интердисциплинарни програми и квалификации 59 707 376
Биологически науки и сродни на тях - 1 998 348
Околна среда - 969 168
Физически, химически и науки за земята - 1 707 474
Математика и статистика - 584 104
Информационно-комуникационни технологии 704 9 664 1 860
Технически науки и технически професии 1 457 20 126 4 358
Добив и производствени технологии 71 2 371 461
Архитектура и строителство - 1 079 3 669
Технически науки, производство и строителство, интердисциплинарни програми и квалификации - 718 748
Селско стопанство 24 2 675 489
Горско стопанство - 592 190
Рибно стопанство - 46 -
Ветеринарна медицина - - 1 801
Здравеопазване 2 542 5 594 21 290
Социални услуги 9 1 294 241
Персонални услуги 1 343 4 981 634
Комунално-санитарни услуги, здраве и безопасност при работа 107 108 247
Сигурност - 5 969 1 664
Транспортни услуги - 2 385 392
Други неопределени програми и квалификации1 - 5 418 -

1 Вкл. студенти в I и II курс, неразпределени по специалности (приети по професионални направления, неотговарящи на дефинираните тесни области на образованието).
26.04.2021