Премини към основното съдържание

Записани студенти по образователно-квалификационна степен и тесни области на образованието

Динамичен ред: Edu_3.1.2.xls

ЗАПИСАНИ СТУДЕНТИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН И ТЕСНИ ОБЛАСТИ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА
(Брой)
Тесни области на образованието Професионален бакалавър Бакалавър Магистър
Общо 6 783 135 947 72 052
Образование 475 17 397 8 063
Образование, интердисциплинарни програми и квалификации - - 153
Изкуства 87 7 522 947
Хуманитарни науки (без езици) - 1 955 594
Езици - 5 871 838
Изкуства и хуманитарни науки, интердисциплинарни програми и квалификации - 67 12
Науки за обществото и човешкото поведение - 12 837 3 825
Журналистика и информация - 1 910 265
Бизнес и администрация 705 26 609 10 089
Право     7 731
Бизнес, администрация и право, интердисциплинарни програми и квалификации 67 490 438
Биологически науки и сродни на тях - 1 718 365
Околна среда - 765 125
Физически, химически и науки за Земята - 1 585 446
Математика и статистика - 742 100
Информационно-комуникационни технологии 394 10 590 1 766
Технически науки и технически професии 1 101 17 945 3 618
Добив и производствени технологии 64 2 257 562
Архитектура и строителство - 1 214 3 952
Технически науки, производство и строителство, интердисциплинарни програми и квалификации - 626 785
Селско стопанство - 2 430 422
Горско стопанство - 455 204
Рибно стопанство - 56 -
Ветеринарна медицина - - 1 673
Здравеопазване 2 825 5 678 21 934
Социални услуги 7 1 219 366
Персонални услуги 900 4 516 548
Комунално-санитарни услуги, здраве и безопасност при работа 158 138 195
Сигурност - 6 491 1 724
Транспортни услуги - 1 987 312
Други неопределени програми и квалификации1 - 877 -

1 Вкл. студенти в I и II курс, неразпределени по специалности (приети по професионални направления, неотговарящи на дефинираните тесни области на образованието).
26.04.2023