Общ доход


Наблюдение на домакинските бюджети
Контакт
Организация

Национален Статистически Институт

Отдел

„Статистика на условията на живот“

Лице за контакт

Ирина Тошева

Длъжност

държавен експерт

Адрес

София 1038, ул. „П. Волов“ № 2

Електронна поща

[email protected]

Телефон

+359 2 9857 612

Факс
Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване04 ноември 2020 г.
Дата на публикуване04 ноември 2020 г.
Дата на последно актуализиране04 ноември 2020 г.
Статистическо представяне
Описание на данните

Наблюдението на домакинските бюджети осигурява достоверни и представителни данни за доходите, разходите, потреблението и други елементи на жизненото равнище на населението, както и за измененията в тях, които настъпват по години.

· Доходът на домакинството представлява всички приходи на домакинството и неговите членове през периода на участие в наблюдението на домакинските бюджети. Доходите биват общи и парични. Паричният доход включва регулярните приходи от източниците работна заплата и извън нея, самостоятелна заетост, собственост, пенсии, социални обезщетения и помощи, регулярни трансфери от други домакинства, както и еднократни приходи от продажби и други. Общият доход включва паричния и остойностените натурални приходи.

· Разходът на домакинството представлява всички средства, изразходвани от домакинството и неговите членове през периода на участие в наблюдението на домакинските бюджети. Разходите биват общи и парични. Паричният разход включва потребителските разходи за храна и безалкохолни напитки, алкохолни напитки и тютюневи изделия, облекло и обувки, жилища, вода, електроенергия и горива, жилищно обзавеждане и поддържане на дома, здравеопазване, транспорт, съобщения, свободно време, културен отдих и образование, други стоки и услуги, както и разходи за данъци, социални осигуровки, регулярни трансфери към други домакинства и други непотребителски разходи. Общият разход включва паричния и остойностените натурални разходи.

Показателите за доходите и разходите на домакинствата са представени средно на домакинство, средно на лице и като структура.

· Потреблението на домакинството представлява количествата консумирани хранителни продукти и напитки при домашни условия и не включва консумацията в заведения за обществено хранене. Показателите за потреблението на домакинствата са оценени от изследването на домакинските бюджети. Те се изчисляват с помощта на балансов метод и са представени средно на лице.

· Жилищните условия включват големина на жилището, брой стаи, наличие в жилището на ел. захранване, водопровод, калализация, централно или локално отопление, баня и тоалетна.

· Снабденост със стоки за дълготрайна употреба – наличие на лек автомобил, телевизор, автоматична пералня, хладилник/фризер, персонален компютър и други.

Използвани класификации

· Класификация на приходите, разработена за нуждите на изследването на домакинските бюджети;

· Класификация на разходите за крайно потребление по цели (КОИКОП/НДБ(COICOP/HBS));

· Международна стандартна класификация на образованието (МСКО 2011);

· Национална класификация на професиите и длъжностите - 2011;

· Класификация на икономическите дейности (КИД - 2008);

· Класификация на териториалните единици за статистически цели в България (NUTS).

Обхват

Наблюдението на домакинските бюджети е извадково с прилагане на двустепенен гнездови подбор. Общата съвкупност, от която се формира извадката, представлява всички обикновени домакинства в страната.

Колективните домакинства не са обект на изучаване от това изследване.

Единица на наблюдението е всяко случайно избрано обикновено домакинство независимо от броя на лицата и тяхното имуществено и лично положение. От 2010 г. извадката за наблюдението включва 3060 домакинства за тримесечие.

Понятия и дефиниции

Брутен доход

Брутният доход на домакинството е сумарна величина на всички регулярни доходи на домакинството и на неговите членове получени от: труд, собственост, пенсии, обезщетения за безработни, социални помощи за деца, други обезщетения и помощи и регулярни трансфери от други домакинства.

Разполагаем доход

Разполагаемият доход на домакинството се получава като брутния доход се намали със сумата на платените данъци и социални осигуровки.

Потребителски разход

Потребителският разход на домакинството включва всички разходи на домакинството направени с цел задоволяване на потребностите на цялото домакинство или на отделни членове от домакинството.

Домакинство

Домакинство са две или повече лица, които живеят в едно жилище или част от жилище, имат общ бюджет и се хранят заедно.

Домакинство е и едно лице, което живее в самостоятелно жилище, стая или част от нея към дадено жилище и има самостоятелен бюджет по отношение на разходите за хранене и разходите за задоволяване на други потребности.

Статистическа единица

Домакинство (обикновено домакинство).

Статистическа съвкупност

Съвкупността от всички обикновени домакинства и техните членове, живеещи на територията на страната в момента на наблюдение.

Колективните домакинства са изключени като цяло от целевата съвкупност.

Географски обхват (територия)

Според Класификация на териториалните единици за статистически цели в България (NUTS).

Времеви обхват

До 2009 (месечни и годишни данни), от 2010 г. - тримесечни и годишни данни.

Базисен период

Не се прилага.

Мерна единица

Лева, процент (%), килограм, литър, брой, брой лица, килокалории.

Отчетен период

Месец (до 2009 г.); тримесечие (от 2010 г.); година

Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения

Джентълменско споразумение с Евростат.

Споделяне на данни

Не е приложимо.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика

· Закон за статистиката;

· Регламент (ЕО) № 223/2009 относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L 87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество.

Конфиденциалност - защита на данните

Индивидуални данни не се публикуват, спазвайки член 25 от Закона за статистиката. Разпространението на индивидуални данни се извършва само съгласно член 26 от Закона за статистиката.

Политика по разпространение
Календар за разпространение

Датите за публикуване на статистическата информация са посочени в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ. Статистическата информация за доходите, разходите и потреблението на домакинствата за тримесечието се обявява 45 дни след изтичането на съответния отчетен период, а за годишните данни - през месец април на следващата календарна година.

Достъп до календара за разпространение

Календарът е наличен на интeрнeт сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/bg/node/488

Достъп на потребителите

Данните се публикуват на интернет сайта на НСИ в рубрика Доходи, разходи и потребление на домакинствата и в Информационна система ИНФОСТАТ в съответствие със Закона за статистиката (Глава 5) и Кодекса на европейската статистическа практика, зачитайки професионалната независимост и с цел обективност, прозрачност, при което всички потребители са равнопоставени.

Честота на разпространение

Месечно (до 2009 г. вкл.), тримесечно (от 2010 г), годишно.

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Доходи, разходи и потребление на домакинствата – тримесечно и годишно

Публикации

· Публикация „Бюджети на домакинствата в Република България“ - детайлна годишна информация за доходите, разходите и потреблението на домакинствата по различни групи домакинства (по местоживеене, брой членове, брой заети лица, брой деца под 18 г., годишен общ доход на лице от домакинство, наличие на пенсионери, професионален и икономически статус на главата на домакинството, децилни групи) и калорийно съдържание на потребените продукти;

· Публикация „Средни цени и купени количества основни хранителни и нехранителни стоки от домакинствата“ - съдържа данни за средните цени и купените количества хранителни стоки средно на домакинство и за купените количества нехранителни стоки средно на 100 домакинства по години и тримесечия  на съответната година, както и данни за покупателната способност на домакинствата и измененията в нея;

· Дипляна „Наблюдение на домакинските бюджети“;

· Общи издания на НСИ.

Онлайн база данни

Подробни данни от Наблюдението на домакинските бюджети са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика Доходи, разходи и потребление на домакинствата: http://www.nsi.bg/bg/node/3168 и в Информационна система ИНФОСТАТ: https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=27.

Достъп до микроданни

Анонимизирани индивидуални данни могат да бъдат предоставени за научни и изследователски цели по индивидуална заявка, съгласно Правилника за предоставяне на анонимизирани индивидуални данни за научни и изследователски цели.

Други формати на разпространение

Информационна услуга по заявка, съгласно Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на НСИ.

Методологични документи

· Методология и организация на Наблюдението на домакинските бюджети: http://www.nsi.bg/sites/default/files/files/metadata/HH_HBS_Metodology.pdf

· Инструкция за Наблюдението на домакинските бюджети

Документация за качеството

Доклади за качество за 2005, 2010 и 2015 г., предоставени на Евростат. 

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Контрол на работата на терен и пълнотата на записите в дневниците.

Оценка на качеството

Изготвят се доклади за качеството, чрез които се анализира точността, сравнимостта и съгласуваността на данните.

Приложимост
Потребности на потребителите

Информацията се ползва от широк кръг потребители в страната (органи на държавното управление, обществени организации, научни институти, граждани и други) и от международни организации - Евростат, ООН, Уницеф, МОТ, Световна банка и други.

Удовлетвореност на потребителите

Провеждат се периодически консултации с основните потребители:

 • Инструментариума на изследването се актуализира, съгласно методологическите препоръки на Евростат.
 • Методологията се съгласува с други отдели на НСИ, ползващи данни от изследването на домакинските бюджети.
 • Експерти от НСИ участват в работни групи на различни министерства и ведомства с цел осигуряване на необходимата статистическа информация.
 • Изпълняват се заявки, касаещи данни от изследването на домакинските бюджети, като се съгласуват с ползвателите.
Пълнота

Не се прилага.

Точност и надеждност
Обща точност

Както при всяко извадково изследване резултатите са обременени от грешки, дължащи се на извадката, както и на други грешки, свързани с невъзможността да бъдат анкетирани някои от единиците в извадката, възможни грешки при регистрацията на отговорите, обработката и други.

 

Извадкови грешки

Изчислените за основни показатели грешки се публикуват в годишното издание „Бюджети на домакинствата в Р България“.

Неизвадкови грешки

Както всяко статистическо изследване и изследването на домакинските бюджети може да съдържа неизвадкови грешки, които възникват на различни етапи на изследването и които не могат да бъдат изцяло елиминирани.

 

Такива грешки основно са:

 • грешки на обхвата на извадката
 • грешки в етапа на събиране на информацията
 • грешки при обработката
 • грешки поради липса на отговор

С цел намаляване на неизвадковите грешки се извършва:

 • Актуализация на списъците на домакинствата за всеки от избаните на първата степен на подбор преброителни участъци;
 • Разработване на ясен инструментариум на изследването, текущо допълване и актуализиране на системите за кодиране на данните;
 • Използване на анкетьори с опит при събирането, контрола, кодирането и въвеждането на данни;
 • Провеждане на регулярни обучителни семинари за анкетьорите;
 • Съдействие на анкетьорите от екипа на изследването в НСИ;
 • Контрол на данните в етапа на събирането, въвеждането и обработката.
Навременност и точност на представяне
Навременност

Тримесечните данни се публикуват 45 дни след приключване на отчетния период. Годишната информация се публикува в средата на април следващата година.

Точност на представяне

Спазват се обявените срокове: за тримесечните данни - 45 дни след отчетния период, а за годишните - три месеца и половина след отчетната година.

Съгласуваност и сравнимост
Географска сравнимост

Не се прилага.

Сравнимост във времето

Дълъг динамичен ред.

Съгласуваност между предметни области

Разходите на домакинствата се съгласува с наблюденията Индекс на потребителските цени, Паритет на покупателната способност и Национални сметки.

Провеждат се допълнителни анализи за съгласуваност с изследването статистика на доходите и условията на живот.

Вътрешна съгласуваност
Разходи и натовареност

Заплащане на домакинството - по 20 лв. за всеки месец на участие. Натовареност на респондентите – 4 месеца в годината по средно 2 - 3 часа на месец.

Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика

Не се прилага.

Ревизия на данните - практика

Не се прилага.

Статистическа обработка
Източници на данни

Дизайн и обем на извадката

Общата съвкупност, от която се образува извадката за изучаване на бюджетите на домакинствата, представлява всички обикновени домакинства в страната.

При образуване на извадката се прилага двустепенен гнездови подбор на териториален принцип:

 • на първата степен се избират гнездата (преброителни участъци от последното Преброяване на населението и жилищния фонд);
 • на втората степен се определят домакинствата за наблюдение.

Изборът на териториалните единици до 2009 г. се извършва чрез подбор с вероятност, пропорционална на големината им. От 2010 г. се използва непропорционален подбор с цел по-точни извадкови оценки в малките области, в които минималният тримесечен обем на извадката включва не по-малко от 72 домакинства за сметка на намаляване на броя на наблюдаваните домакинства в големите области - София (столица), Пловдив и Варна.

В избраните преброителни участъци (гнезда) се изготвят списъци на домакинствата, подредени по възходящ ред в зависимост от броя на лицата. Този признак има тясна корелационна зависимост с изучаваните признаци - доход, разход и потребление на едно лице. От съставените списъци с подборна стъпка се избират по шест домакинства от всяко гнездо.

От 2010 г. обемът на извадката е 3 060, разделен в три подизвадки по 1 020 домакинства. Всяка подизвадка се наблюдава по един месец от всяко тримесечие по модела на ротационната извадка. По този начин всяко домакинство от извадката участва в наблюдението по четири месеца през дванадесетмесечен период.

В Наблюдението на домакинските бюджети е заложен принципът на доброволното участие на случайно попадналите в извадката домакинства. Всяко случайно избрано домакинство, което не желае или няма възможност да сътрудничи на изследването, се подменя с друго от същото гнездо и със същия брой членове.

Основни документи на изследването на домакинските бюджети:

 • дневник на домакинството;
 • три броя анкетни карти.
Честота на събиране на данни

Месечно (до 2009 г.), тримесечно (от 2010г.).

Събиране на данни

Методи за събиране на данни:

 • Метод на записване на данните от един от членовете на наблюдаваното домакинство
 • Метод на беседа между анкетьора и членовете на домакинството.

 

Наблюдаваните домакинства водят редовно записвания в Дневника на домакинството за:

 • всички парични разходи, правени ежедневно през месеца на участие, за хранителни продукти, нехранителни стоки, услуги и други;
 • всички парични приходи, получени през месеца на участие, от работна заплата, обществено осигуряване, домашно стопанство и други;
 • натуралните постъпления и разходи за хранителни продукти и нехранителни стоки;
 • преработените суровини и получените продукти от преработка;
 • сведения за храненето на членовете на домакинството.

 

От 2010 г. домакинствата попълват и ретроспективни данни за:

 • някои нерегулярни разходи за нехранителни стоки и услуги, направени през предходните два месеца;
 • някои нерегулярни приходи през предходните два месеца.

 

Чрез интервю се събират данни за:

 • социално-демографските характеристики на домакинството и членовете му;
 • жилището, относно благоустройството и снабдеността със стоки за дълготрайна употреба;
 • наличността на хранителни продукти по видове в началото на месеца на наблюдение и остатъците в края на месеца;
 • наличието на селскостопански животни в домакинството.

 

Анкетьорите посещават домакинствата няколко пъти в месеца. При посещенията те провеждат подробна беседа с членовете на домакинството, проверяват пълнотата и достоверността на записаните данни в дневника и картите.

 

Валидиране на данни

В процеса на въвеждане на информация се извършва логически контрол на получената информация.

Обработка на данни

Обработката на данните се извършва със специално разработен за нуждите на изследването софтуер.

Информацията от Наблюдението на домакинските бюджети се обработва ежемесечно в отдел "статистически изследвания" към териториалните статистически бюра и НСИ и се обобщава тримесечно и годишно в НСИ. Получават се контролни месечни таблици, тримесечни и годишни оценки.

 

Месечната обработка включва:

 • въвеждане и контрол на събраните данни за всяко наблюдавано през месеца домакинство
 • обобщаване на данните за отделното домакинство от различните входни документи и формиране на индивидуален бюджет за домакинството
 • контрол на данните в индивидуалните бюджети на домакинствата
 • прилагане на методики за изчисляване на допълнителни резултативни променливи:
 • натурални разходи на домакинството по видове разходи
 • натурални доходи на домакинството по източници на постъпление
 • еквивалентен размер на домакинството
 • получаване на таблици с контролни месечни оценки на основните за изследването показатели

 

Тримесечната обработка включва:

 • агрегиране на месечните данни
 • прилагане на методики за оценка на индивидуалните данни на домакинствата за двата месеца през които не са наблюдавани пряко
 • получаване на  таблици с тримесечни оценки на основните за изследването показатели
 • изчисляване на стохастични грешки на тримесечните оценки

 

Годишната обработка включва:

 • агрегиране на тримесечните данни
 • прилагане на методики за добавяне на ретроспективните данни за месеците през които домакинствата не са наблюдавани пряко
 • получаване на таблици с окончателни тримесечни оценки на основните за изследването показатели
 • получаване на таблици с годишни оценки на основните за изследването показатели

 

Изглаждане

Не се прилага.

Коментар
Изтегляне в SDMX 2.1 файлов формат: Наблюдение на домакинските бюджети
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.1: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.1.xml
Изтегляне в SDMX 2.0 файлов формат: Наблюдение на домакинските бюджети
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.0: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml


Европейска стандартна структура за доклади по качество (ESQRS)

Наблюдение на домакинските бюджети
Контакт
Организация

Национален Статистически Институт

Отдел

„Статистика на условията на живот“

Лице за контакт

Ирина Тошева

Длъжност

държавен експерт

Адрес

София 1038, ул. „П. Волов“ № 2

Електронна поща

[email protected]

Телефон

+359 2 9857 612

Факс
Статистическо представяне
Описание на данните

Наблюдението на домакинските бюджети осигурява достоверни и представителни данни за доходите, разходите, потреблението и други елементи на жизненото равнище на населението, както и за измененията в тях, които настъпват по години.

· Доходът на домакинството представлява всички приходи на домакинството и неговите членове през периода на участие в наблюдението на домакинските бюджети. Доходите биват общи и парични. Паричният доход включва регулярните приходи от източниците работна заплата и извън нея, самостоятелна заетост, собственост, пенсии, социални обезщетения и помощи, регулярни трансфери от други домакинства, както и еднократни приходи от продажби и други. Общият доход включва паричния и остойностените натурални приходи.

· Разходът на домакинството представлява всички средства, изразходвани от домакинството и неговите членове през периода на участие в наблюдението на домакинските бюджети. Разходите биват общи и парични. Паричният разход включва потребителските разходи за храна и безалкохолни напитки, алкохолни напитки и тютюневи изделия, облекло и обувки, жилища, вода, електроенергия и горива, жилищно обзавеждане и поддържане на дома, здравеопазване, транспорт, съобщения, свободно време, културен отдих и образование, други стоки и услуги, както и разходи за данъци, социални осигуровки, регулярни трансфери към други домакинства и други непотребителски разходи. Общият разход включва паричния и остойностените натурални разходи.

Показателите за доходите и разходите на домакинствата са представени средно на домакинство, средно на лице и като структура.

· Потреблението на домакинството представлява количествата консумирани хранителни продукти и напитки при домашни условия и не включва консумацията в заведения за обществено хранене. Показателите за потреблението на домакинствата са оценени от изследването на домакинските бюджети. Те се изчисляват с помощта на балансов метод и са представени средно на лице.

· Жилищните условия включват големина на жилището, брой стаи, наличие в жилището на ел. захранване, водопровод, калализация, централно или локално отопление, баня и тоалетна.

· Снабденост със стоки за дълготрайна употреба – наличие на лек автомобил, телевизор, автоматична пералня, хладилник/фризер, персонален компютър и други.

Използвани класификации

· Класификация на приходите, разработена за нуждите на изследването на домакинските бюджети;

· Класификация на разходите за крайно потребление по цели (КОИКОП/НДБ(COICOP/HBS));

· Международна стандартна класификация на образованието (МСКО 2011);

· Национална класификация на професиите и длъжностите - 2011;

· Класификация на икономическите дейности (КИД - 2008);

· Класификация на териториалните единици за статистически цели в България (NUTS).

Обхват

Наблюдението на домакинските бюджети е извадково с прилагане на двустепенен гнездови подбор. Общата съвкупност, от която се формира извадката, представлява всички обикновени домакинства в страната.

Колективните домакинства не са обект на изучаване от това изследване.

Единица на наблюдението е всяко случайно избрано обикновено домакинство независимо от броя на лицата и тяхното имуществено и лично положение. От 2010 г. извадката за наблюдението включва 3060 домакинства за тримесечие.

Понятия и дефиниции

Брутен доход

Брутният доход на домакинството е сумарна величина на всички регулярни доходи на домакинството и на неговите членове получени от: труд, собственост, пенсии, обезщетения за безработни, социални помощи за деца, други обезщетения и помощи и регулярни трансфери от други домакинства.

Разполагаем доход

Разполагаемият доход на домакинството се получава като брутния доход се намали със сумата на платените данъци и социални осигуровки.

Потребителски разход

Потребителският разход на домакинството включва всички разходи на домакинството направени с цел задоволяване на потребностите на цялото домакинство или на отделни членове от домакинството.

Домакинство

Домакинство са две или повече лица, които живеят в едно жилище или част от жилище, имат общ бюджет и се хранят заедно.

Домакинство е и едно лице, което живее в самостоятелно жилище, стая или част от нея към дадено жилище и има самостоятелен бюджет по отношение на разходите за хранене и разходите за задоволяване на други потребности.

Статистическа единица

Домакинство (обикновено домакинство).

Статистическа съвкупност

Съвкупността от всички обикновени домакинства и техните членове, живеещи на територията на страната в момента на наблюдение.

Колективните домакинства са изключени като цяло от целевата съвкупност.

Географски обхват (територия)

Според Класификация на териториалните единици за статистически цели в България (NUTS).

Времеви обхват

До 2009 (месечни и годишни данни), от 2010 г. - тримесечни и годишни данни.

Базисен период

Не се прилага.

Статистическа обработка
Източници на данни

Дизайн и обем на извадката

Общата съвкупност, от която се образува извадката за изучаване на бюджетите на домакинствата, представлява всички обикновени домакинства в страната.

При образуване на извадката се прилага двустепенен гнездови подбор на териториален принцип:

 • на първата степен се избират гнездата (преброителни участъци от последното Преброяване на населението и жилищния фонд);
 • на втората степен се определят домакинствата за наблюдение.

Изборът на териториалните единици до 2009 г. се извършва чрез подбор с вероятност, пропорционална на големината им. От 2010 г. се използва непропорционален подбор с цел по-точни извадкови оценки в малките области, в които минималният тримесечен обем на извадката включва не по-малко от 72 домакинства за сметка на намаляване на броя на наблюдаваните домакинства в големите области - София (столица), Пловдив и Варна.

В избраните преброителни участъци (гнезда) се изготвят списъци на домакинствата, подредени по възходящ ред в зависимост от броя на лицата. Този признак има тясна корелационна зависимост с изучаваните признаци - доход, разход и потребление на едно лице. От съставените списъци с подборна стъпка се избират по шест домакинства от всяко гнездо.

От 2010 г. обемът на извадката е 3 060, разделен в три подизвадки по 1 020 домакинства. Всяка подизвадка се наблюдава по един месец от всяко тримесечие по модела на ротационната извадка. По този начин всяко домакинство от извадката участва в наблюдението по четири месеца през дванадесетмесечен период.

В Наблюдението на домакинските бюджети е заложен принципът на доброволното участие на случайно попадналите в извадката домакинства. Всяко случайно избрано домакинство, което не желае или няма възможност да сътрудничи на изследването, се подменя с друго от същото гнездо и със същия брой членове.

Основни документи на изследването на домакинските бюджети:

 • дневник на домакинството;
 • три броя анкетни карти.
Честота на събиране на данни

Месечно (до 2009 г.), тримесечно (от 2010г.).

Събиране на данни

Методи за събиране на данни:

 • Метод на записване на данните от един от членовете на наблюдаваното домакинство
 • Метод на беседа между анкетьора и членовете на домакинството.

 

Наблюдаваните домакинства водят редовно записвания в Дневника на домакинството за:

 • всички парични разходи, правени ежедневно през месеца на участие, за хранителни продукти, нехранителни стоки, услуги и други;
 • всички парични приходи, получени през месеца на участие, от работна заплата, обществено осигуряване, домашно стопанство и други;
 • натуралните постъпления и разходи за хранителни продукти и нехранителни стоки;
 • преработените суровини и получените продукти от преработка;
 • сведения за храненето на членовете на домакинството.

 

От 2010 г. домакинствата попълват и ретроспективни данни за:

 • някои нерегулярни разходи за нехранителни стоки и услуги, направени през предходните два месеца;
 • някои нерегулярни приходи през предходните два месеца.

 

Чрез интервю се събират данни за:

 • социално-демографските характеристики на домакинството и членовете му;
 • жилището, относно благоустройството и снабдеността със стоки за дълготрайна употреба;
 • наличността на хранителни продукти по видове в началото на месеца на наблюдение и остатъците в края на месеца;
 • наличието на селскостопански животни в домакинството.

 

Анкетьорите посещават домакинствата няколко пъти в месеца. При посещенията те провеждат подробна беседа с членовете на домакинството, проверяват пълнотата и достоверността на записаните данни в дневника и картите.

 

Валидиране на данни

В процеса на въвеждане на информация се извършва логически контрол на получената информация.

Обработка на данни

Обработката на данните се извършва със специално разработен за нуждите на изследването софтуер.

Информацията от Наблюдението на домакинските бюджети се обработва ежемесечно в отдел "статистически изследвания" към териториалните статистически бюра и НСИ и се обобщава тримесечно и годишно в НСИ. Получават се контролни месечни таблици, тримесечни и годишни оценки.

 

Месечната обработка включва:

 • въвеждане и контрол на събраните данни за всяко наблюдавано през месеца домакинство
 • обобщаване на данните за отделното домакинство от различните входни документи и формиране на индивидуален бюджет за домакинството
 • контрол на данните в индивидуалните бюджети на домакинствата
 • прилагане на методики за изчисляване на допълнителни резултативни променливи:
 • натурални разходи на домакинството по видове разходи
 • натурални доходи на домакинството по източници на постъпление
 • еквивалентен размер на домакинството
 • получаване на таблици с контролни месечни оценки на основните за изследването показатели

 

Тримесечната обработка включва:

 • агрегиране на месечните данни
 • прилагане на методики за оценка на индивидуалните данни на домакинствата за двата месеца през които не са наблюдавани пряко
 • получаване на  таблици с тримесечни оценки на основните за изследването показатели
 • изчисляване на стохастични грешки на тримесечните оценки

 

Годишната обработка включва:

 • агрегиране на тримесечните данни
 • прилагане на методики за добавяне на ретроспективните данни за месеците през които домакинствата не са наблюдавани пряко
 • получаване на таблици с окончателни тримесечни оценки на основните за изследването показатели
 • получаване на таблици с годишни оценки на основните за изследването показатели

 

Изглаждане

Не се прилага.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Контрол на работата на терен и пълнотата на записите в дневниците.

Оценка на качеството

Изготвят се доклади за качеството, чрез които се анализира точността, сравнимостта и съгласуваността на данните.

Приложимост
Потребности на потребителите

Информацията се ползва от широк кръг потребители в страната (органи на държавното управление, обществени организации, научни институти, граждани и други) и от международни организации - Евростат, ООН, Уницеф, МОТ, Световна банка и други.

Удовлетвореност на потребителите

Провеждат се периодически консултации с основните потребители:

 • Инструментариума на изследването се актуализира, съгласно методологическите препоръки на Евростат.
 • Методологията се съгласува с други отдели на НСИ, ползващи данни от изследването на домакинските бюджети.
 • Експерти от НСИ участват в работни групи на различни министерства и ведомства с цел осигуряване на необходимата статистическа информация.
 • Изпълняват се заявки, касаещи данни от изследването на домакинските бюджети, като се съгласуват с ползвателите.
Пълнота

Не се прилага.

Степен на пълнота на данните

Не се прилага.

Точност и надеждност
Обща точност

Както при всяко извадково изследване резултатите са обременени от грешки, дължащи се на извадката, както и на други грешки, свързани с невъзможността да бъдат анкетирани някои от единиците в извадката, възможни грешки при регистрацията на отговорите, обработката и други.

 

Извадкови грешки

Изчислените за основни показатели грешки се публикуват в годишното издание „Бюджети на домакинствата в Р България“.

Показатели за извадкови грешки

Максимални грешки на оценките за паричния доход и паричния разход на домакинствата през 2020 г. по тримесечия

(Проценти)

 

 

I тримесечие

II тримесечие

III тримесечие

IV тримесечие

 

 

Паричен доход

3.8

3.6

3.2

3.1

 

 

   Брутен паричен доход

3.9

3.5

3.4

3.1

 

 

      Работна заплата

6.9

6.1

6.5

6.4

 

 

      Извън работната заплата

23.2

31.2

49.0

43.4

 

 

      От самостоятелна заетост

25.8

28.7

23.4

22.0

 

 

      От собственост

58.1

141.7

52.7

20.6

 

 

      Пенсии

4.2

3.4

4.1

4.4

 

 

      Обезщетения за безработни

36.9

46.6

37.6

25.4

 

 

      Семейни помощи за деца

20.5

28.7

30.2

29.4

 

 

      Други обезщетения и помощи

17.7

24.1

17.1

14.1

 

 

  Регулярни трансфери от други   домакинства

24.0

37.9

45.0

49.5

 

 

   Приходи от продажби

50.9

144.0

65.0

118.0

 

 

   Други приходи

8.4

4.2

11.9

20.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Паричен разход

3.2

3.3

3.5

2.1

 

 

   Потребителски паричен разход

2.3

3.0

3.8

2.0

 

 

      Храна

2.4

3.0

1.3

1.5

 

 

  Алкохолни напитки и тютюневи изделия

5.8

7.5

7.4

6.1

 

 

      Облекло и обувки

9.6

12.4

8.2

8.4

 

 

  Жилища, вода, електроенергия и горива

3.8

3.2

10.8

3.6

 

 

  Жилищно обзавеждане и поддържане на дома

8.9

16.0

10.3

14.9

 

 

      Здравеопазване

7.4

6.2

5.7

9.6

 

 

      Транспорт

8.3

8.1

6.0

9.1

 

 

      Съобщения

3.4

3.4

5.0

4.6

 

 

  Свободно време, културен отдих и образование

13.9

10.1

10.7

20.4

 

 

      Разнообразни стоки и услуги

7.6

10.6

8.9

15.1

 

 

   Данъци

8.7

5.3

6.5

6.0

 

 

   Социални осигуровки

6.3

6.2

5.3

5.7

 

 

 Регулярни трансфери към други домакинства

16.5

37.1

21.7

16.1

 

 

   Други разходи

19.1

25.9

18.5

14.9

 

 

Неизвадкови грешки

Както всяко статистическо изследване и изследването на домакинските бюджети може да съдържа неизвадкови грешки, които възникват на различни етапи на изследването и които не могат да бъдат изцяло елиминирани.

 

Такива грешки основно са:

 • грешки на обхвата на извадката
 • грешки в етапа на събиране на информацията
 • грешки при обработката
 • грешки поради липса на отговор

С цел намаляване на неизвадковите грешки се извършва:

 • Актуализация на списъците на домакинствата за всеки от избаните на първата степен на подбор преброителни участъци;
 • Разработване на ясен инструментариум на изследването, текущо допълване и актуализиране на системите за кодиране на данните;
 • Използване на анкетьори с опит при събирането, контрола, кодирането и въвеждането на данни;
 • Провеждане на регулярни обучителни семинари за анкетьорите;
 • Съдействие на анкетьорите от екипа на изследването в НСИ;
 • Контрол на данните в етапа на събирането, въвеждането и обработката.
Грешки на обхвата

Част от домакинствата, попаднали в извадката за наблюдение не могат да бъдат намерени на адреса. За да се запази обема на извадката, за тези домакинства се прилага принципа на подмяната.

 

Подменени домакинства, с които не е осъществен контакт през 2020 г.

Причини за подмяна

2020

Брой подмени

% от извадката

Неосъществен контакт

1122

36.7

Ненамерени или не живеят на посочения адрес

113

3.7

Отсъствие от дома или липса на достъп до домакинството

1009

33.0

 

Степен на свръхобхват

Не се прилага.

Дял на общите единици

Не се прилага.

Грешки при измерването

В етапа на събирането на данните също е възможно да възникнат грешки:

 • неточни или непълни записи от страна на респондентите – за минимизиране на тези грешки, анкетьорите при посещенията в домакинствата проверяват коректността и пълнотата на записите, задавайки допълнителни подсещащи въпроси;
 • неправилно регистрирани данни от страна на анкетьорите – за ограничаване на този тип грешки в програмите за обработка са въведени голям брой аритметически и логически контроли.

 

Грешки поради липса на отговор

Част от домакинствата, попаднали в извадката за наблюдение,  не желаят или не могат да участват в изследването по различни причини:

 • недоверие към целите на изследването
 • недоверие в държавните институции
 • съмнение в анонимността на изследването и убеденост, че резултатите от него могат да се използват във вреда на членовете на домакинството
 • недостатъчно възнаграждение за труда по попълване на дневника
 • голям разход на време за попълване на дневника
 • други причини за отказ
 • лицата от домакинството не са в състояние да водят записвания в дневника или да дават устна информация поради влошено здравословно състояние
 • липса на комуникация с домакинството поради неразбиране и неговорене на български език
 • други причини

За да се намали негативното влияние върху оценките от неотговарянето, в изследването на домакинските бюджети се прилага принципа на подмяната. Всяко случайно избрано домакинство, което не желае или няма възможност да сътрудничи на изследването, се подменя с друго от същото гнездо и със същия брой членове.

 

Степен на неотговорили единици от съвкупността

Неотговорили (подменени) домакинства през 2020 г. по причини

Причини за подмяна

2020

Брой подмени

% от извадката

Неотговорили

718

23.5

Откази

556

18.2

С влошено здравословно състояние

119

3.9

Липса на комуникация с домакинството поради неразбиране и неговорене на български език

18

0.6

Други причини

25

0.8

 

Подменени домакинства поради отказ през 2020 г. по причини за отказ

Причини за отказ

2020

Брой подмени

% от извадката

Откази - общо

556

18.2

   Недоверие и съмнение

170

5.5

Недоверие в целите на изследването

50

1.6

Недоверие в държавните институции

87

2.8

Съмнение в анонимността

33

1.1

Недостатъчно възнаграждение

74

2.4

Голям разход на време

288

9.4

Други причини

24

0.8

 

Степен на неотговаряне на отделни променливи във въпросника

Не се прилага.

Грешки при обработката

За да се минимизират възможните грешки, в програмите за въвеждане и обработка на данните от изследването на домакинските бюджети са включени голям брой аритметически и логически контроли.

Например:

- За позициите от паричните разходи, за които се регистрират и количества и стойности, при въвеждането им  автоматично се изчислява цена и се проверява дали е в контролно заложените  за съответния вид стока граници на минимална и максимална цена.

- Собствеността на жилището се обвързва с плащането или не на наем за жилище, а наличието на централно отопление  -  съответно с платените сметки за парно.

- Прави се логическа обвръзка между регистрираната икономическа активност на лицето и съответния вид доход, получен от него като заплата, пенсия, обезщетение.

- Завършеното или текущо образование се обвързва контролно с възрастта на лицето.

- Наличието на селскостопански животни от съответен вид се обвързва с получените от тях продукти като мляко, яйца, месо, мед, вълна.

Всички заложени контроли са подробно описани в техническото задание на изследването.

 

Степен на импутация

Не се прилага.

Грешки, свързани с допусканията на модела

Не се прилага.

Сезонно изглаждане

Не се прилага.

Ревизия на данните - политика

Не се прилага.

Ревизия на данните - практика

Не се прилага.

Ревизия на данните - средна стойност

Не се прилага.

Навременност и точност на представяне
Навременност

Тримесечните данни се публикуват 45 дни след приключване на отчетния период. Годишната информация се публикува в средата на април следващата година.

Лаг във времето - първи резултати

Първи годишни резултати са налични четири месеца след края на изследваната календарна година.

Лаг във времето - окончателни резултати

Окончателни резултати са налични 12 месеца след края на изследваната календарна година.

Точност на представяне

Спазват се обявените срокове: за тримесечните данни - 45 дни след отчетния период, а за годишните - три месеца и половина след отчетната година.

Точност на представяне - предоставяне и публикуване

Не се прилага.

Съгласуваност и сравнимост
Географска сравнимост

Не се прилага.

Коефициент на асиметрия за статистическите огледални потоци

Не се прилага.

Сравнимост във времето

Дълъг динамичен ред.

Дължина на съпоставимите динамични редове

Не се прилага.

Съгласуваност между предметни области

Разходите на домакинствата се съгласува с наблюденията Индекс на потребителските цени, Паритет на покупателната способност и Национални сметки.

Провеждат се допълнителни анализи за съгласуваност с изследването статистика на доходите и условията на живот.

Съгласуваност между статистически данни с годишна и с по-малка периодичност

Сравнение с някои данни от изследването „Статистика на доходите и условията на живот“

 

Наблюдение на домакинските бюджети 2020

Статистика на доходите и условията на живот 2020

Тип на домакинството

Едно лице в домакинство

35.0

34.1

Две лица в домакинство

35.8

33.7

Три лица в домакинство

14.9

15.6

Четири и повече лица в домакинство

14.3

16.6

Структура на лицата в домакинствата по възраст

0-15 години

11.6

10.7

16-24 години

5.4

7.2

25-49 години

27.2

26.7

50-64 години

22.5

23.9

65 и повече години

33.3

31.5

Структура на лицата в домакинствата по икономическа активност

Наети лица

38.0

40.1

Безработни лица

7.9

6.2

Икономически неактивни лица

54.1

53.8

Структура на лицата в домакинствата по статус в заетостта

Работодател

1.5

3.6

Самонает

7.5

6.3

Заето лице

90.8

89.6

Семеен работник

0.2

0.5

Структура на лицата в домакинствата по образование

Начално и без образование

4.5

5.3

Основно образование

18.7

21.7

Средно образование

53.1

51.1

Висше образование

23.7

21.9

Тип на жилището

Самостоятелна къща

41.8

46.5

Част от къща

7.8

11.3

Апартамент

49.2

41.9

Друг вид жилище

1.2

0.3

Липса на предмети за дълготрайна употреба поради финансови причини

Телефон

1.5

2.4

Цветен телевизор

0.2

1.3

Компютър

4.3

11.6

Перална машина

2.4

7.4

Автомобил

9.1

14.8

 

Съгласуваност с националните сметки

Структурата на потребителските разходи от наблюдението на домакинските бюджети за 12-те основни групи от COICOP класификацията се сравнява с подобна структура , изчислена на база данни от Национални сметки.

Вътрешна съгласуваност
Достъпност и яснота
Прессъобщения

Доходи, разходи и потребление на домакинствата – тримесечно и годишно

Публикации

· Публикация „Бюджети на домакинствата в Република България“ - детайлна годишна информация за доходите, разходите и потреблението на домакинствата по различни групи домакинства (по местоживеене, брой членове, брой заети лица, брой деца под 18 г., годишен общ доход на лице от домакинство, наличие на пенсионери, професионален и икономически статус на главата на домакинството, децилни групи) и калорийно съдържание на потребените продукти;

· Публикация „Средни цени и купени количества основни хранителни и нехранителни стоки от домакинствата“ - съдържа данни за средните цени и купените количества хранителни стоки средно на домакинство и за купените количества нехранителни стоки средно на 100 домакинства по години и тримесечия  на съответната година, както и данни за покупателната способност на домакинствата и измененията в нея;

· Дипляна „Наблюдение на домакинските бюджети“;

· Общи издания на НСИ.

Онлайн база данни

Подробни данни от Наблюдението на домакинските бюджети са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика Доходи, разходи и потребление на домакинствата: http://www.nsi.bg/bg/node/3168 и в Информационна система ИНФОСТАТ: https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=27.

Таблици с данни - консултации

Таблици с данни се предоставят на потребителите по заявки и по подписани споразумения.

С ползвателите на данни се провеждат консултации за вида и обхвата на интересуващата ги информация.

Достъп до микроданни

Анонимизирани индивидуални данни могат да бъдат предоставени за научни и изследователски цели по индивидуална заявка, съгласно Правилника за предоставяне на анонимизирани индивидуални данни за научни и изследователски цели.

Други формати на разпространение

Информационна услуга по заявка, съгласно Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на НСИ.

Метаданни - консултации

Не се прилага.

Методологични документи

· Методология и организация на Наблюдението на домакинските бюджети: http://www.nsi.bg/sites/default/files/files/metadata/HH_HBS_Metodology.pdf

· Инструкция за Наблюдението на домакинските бюджети

Степен на пълнота на метаданните

Пълна степен

Документи за качеството

Доклади за качество за 2005, 2010 и 2015 г., предоставени на Евростат. 

Разходи и натовареност

Заплащане на домакинството - по 20 лв. за всеки месец на участие. Натовареност на респондентите – 4 месеца в годината по средно 2 - 3 часа на месец.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика

· Закон за статистиката;

· Регламент (ЕО) № 223/2009 относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L 87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество.

Конфиденциалност - защита на данните

Индивидуални данни не се публикуват, спазвайки член 25 от Закона за статистиката. Разпространението на индивидуални данни се извършва само съгласно член 26 от Закона за статистиката.

Коментар
Изтегляне в SDMX 2.1 файлов формат: Наблюдение на домакинските бюджети
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.1: ESQRS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.1.xml
Изтегляне в SDMX 2.0 файлов формат: Наблюдение на домакинските бюджети
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.0: ESQRS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml
 • четвъртък, 15 юни 2017 - 11:30

  След публикация на „Инфограф“ на тема „Странни данни за доходите в София (област)“ беше извършена проверка и открита техническа грешка, допусната при обработката на годишните данни за 2016 г. от Наблюдението на домакинските бюджети за областите София и София (столица).

  Данните, публикувани в информационна система „Инфостат“, са ревизирани на 15.06.2017 година. Ревизията се отнася до следните таблици:

  • Общ доход по източници на доходи (общо за страната, по статистически райони и области)

  • Паричен доход по източници на доходи (общо за страната, по статистически райони и области)

  • Общ разход по групи разходи (общо за страната, по статистически райони и области)

   Паричен разход по групи разходи (общо за страната, по статистически райони и области)

  • Потребление на основни хранителни продукти и напитки (общо за страната, по статистически райони и области) (средно на лице).

  НСИ изказва благодарност на екипа на „Инфограф“ за откритата грешка и се извинява за причиненото неудобство на потребителите на статистическа информация в област „Доходи, разходи и потребление на домакинствата“.

 • вторник, 16 май 2017 - 11:00

  Общият доход средно на лице от домакинство през първото тримесечие на 2017 г. е 1 281 лв. и спрямо същия период на 2016 г. се повишава с 3.5%.

  Общият разход на лице от домакинство през първото тримесечие на 2017 г. е 1 133 лв. и се увеличава с 2.1% спрямо същото тримесечие на 2016 година.

  Потреблението на основни хранителни продукти средно на лице от домакинство  през първото тримесечие на 2017 г.  не се променя съществено спрямо същото тримесечие на 2016 година.

 • вторник, 18 април 2017 - 11:00

  През 2016 г. годишният общ доход средно на лице от домакинство е 5 167 лв. и нараства с 4.3% спрямо 2015 година.

  През 2016 г. домакинствата са изразходвали по 4 755 лв. средно на лице, което е с 1.9% повече в сравнение с 2015 година.

  Променя се структурата на потреблението на българските домакинства. 

 • четвъртък, 16 февруари 2017 - 11:00

  През четвъртото тримесечие на 2016 г. общият доход средно на лице от домакинство е 1 325 лв. и нараства с 5.0% спрямо същото тримесечие на 2015 година.

  Общият разход средно на лице от домакинство през четвъртото тримесечие на 2016 г. е 1 209 лв. и се увеличава с 4.1% спрямо същото тримесечие на 2015 година.

 • сряда, 16 ноември 2016 - 11:00

  През третото тримесечие на 2016 г. общият доход средно на лице от домакинство е 1 309 лв. и нараства с 3.7% спрямо същото тримесечие на 2015 година.

  Общият разход средно на лице от домакинство през третото тримесечие на 2016 г. е 1 223 лв. и се увеличава с 4.7% спрямо същото тримесечие на 2015 година.

  През третото тримесечие на 2016 г. няма съществена промяна в потреблението на основни хранителни продукти средно на лице от домакинство спрямо същия период на 2015 година.

 • понеделник, 15 август 2016 - 11:00
  През второто тримесечие на 2016 г. общият доход средно на лице от домакинство е 1 239 лв. и нараства с 3.0% спрямо същото тримесечие на 2015 година.
   
  Общият разход средно на лице от домакинство през второто тримесечие на 2016 г. е 1 076 лв. и намалява с 1.5% спрямо същото тримесечие на 2015 година.
   
  Потреблението на основни хранителни продукти средно на лице от домакинство през второто тримесечие на 2016 г. не се променя съществено спрямо същото тримесечие на 2015 година.
   
   
 • понеделник, 16 май 2016 - 11:00

  Общият доход средно на лице от домакинство през първото тримесечие на 2016 г. е 1 237 лв. и спрямо същия период на 2015 г. се повишава с 4.2%.

  Общият разход на лице от домакинство през първото тримесечие на 2016 г. е 1 110 лв. и се увеличава с 0.9% спрямо същото тримесечие на 2015 година.

  Потреблението на основни хранителни продукти средно на лице от домакинство  се променя през първото тримесечие на 2016 г. спрямо същото тримесечие на 2015 година.

 • петък, 15 април 2016 - 11:00

  През 2015 г. годишният общ доход средно на лице от домакинство е 4 953 лв. и нараства с 2.9% спрямо 2014 година.

  През 2015 г. българските домакинства са изразходвали 4 666 лв. средно на лице, което е с 3.5% повече в сравнение с 2014 година.

  Променя се  и структурата на потреблението на българските домакинства. 

 • вторник, 16 февруари 2016 - 11:00
  Общият доход средно на лице от домакинство през четвъртото тримесечие на 2015 г. е 1 262 лв. и нараства с 2.9% спрямо същото тримесечие на 2014 година.
   
  Общият разход средно на лице от домакинство през четвъртото тримесечие на 2015 г. е 1 162 лв. и намалява с 0.7% спрямо същото тримесечие на 2014 година.
   
  Потреблението на основните хранителни продукти средно на лице от домакинство през четвъртото тримесечие на 2015 г. намалява в сравнение със същото тримесечие на 2014 година.
   
 • понеделник, 16 ноември 2015 - 11:00
  Общият доход средно на лице от домакинство през третото тримесечие на 2015 г. е 1 262 лв. и нараства с 5.6% спрямо същото тримесечие на 2014 година.
   
  Общият разход средно на лице от домакинство през третото тримесечие на 2015 г. е 1 169 лв. и се увеличава с 1.9% спрямо същото тримесечие на 2014 година.
   
  Потреблението на основни хранителни продукти средно на лице от домакинство през третото тримесечие на 2015 г. намалява в сравнение със същото тримесечие на 2014 година.
   

Страници

 • Статистически годишник 2014
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 82-рото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2009 - 2013 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Бюджети на домакинствата в Република България 2013
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите на статистическа информация двуезичната (на български и английски език) електронна публикация Бюджети на домакинствата в Република България 2013.
 • Средни цени и купени количества основни хранителни и нехранителни стоки от домакинствата за периода 2002 - 2013 година
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите на статистическа информация двуезичната (на български и английски език) електронна публикация Средни цени и купени количества основни хранителни и нехранителни стоки от домакинствата за периода 2002 - 2013 година.
 • Статистически годишник 2013

  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 81-ото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2008 - 2012 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Средни цени и купени количества основни хранителни и нехранителни стоки от домакинствата за периода 2001 - 2012 година
  Средни цени и купени количества основни хранителни и нехранителни стоки от домакинствата за периода 2001 - 2012 година
 • Бюджети на домакинствата в Република България 2012
  Бюджети на домакинствата в Република България 2012
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите на статистическа информация двуезичната (на български и английски език) електронна публикация „Бюджети на домакинствата в Република България 2012”.
 • Статистически годишник 2012
  Статистически годишник 2012
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 80-ото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.
  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2007 - 2011 г. в различни териториални и класификационни агрегации и разрези.
 • Бюджети на домакинствата в Република България 2011
  Бюджети на домакинствата в Република България 2011
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите на статистическа информация двуезичната (на български и английски език) електронна публикация „Бюджети на домакинствата в Република България 2011”.
 • Средни цени и купени количества основни хранителни и нехранителни стоки от домакинствата за периода 2001 - 2011 година
  Средни цени и купени количества основни хранителни и нехранителни стоки от домакинствата за периода 2001 - 2011 година
 • Преброяване на населението и жилищния фонд през 2011 година

  От 1 до 28 февруари 2011 г. в България се проведе 17-ото поред преброяване на населението и жилищния фонд. Преброяванията осигуряват надеждна, изчерпателна и детайлизирана по административно-териториални единици информация за броя и структурата на населението и жилищния фонд, както и за промените, които настъпват в тях. Преброяванията са и единствен източник за получаване на изчерпателна информация за домакинствата и семействата на територията на страната. Тази информация е необходима и е в основата на цялостната държавна политика в продължение на десетилетие.

Страници