Доходи на домакинствата


Наблюдение на домакинските бюджети
Контакт
Организация

Национален Статистически Институт

Отдел

„Статистика на условията на живот“

Лице за контакт

Ирина Тошева

Длъжност

главен експерт

Адрес

София 1038, ул. „П. Волов“ № 2

Електронна поща

[email protected]

Телефон

+359 2 9857 612

Факс
Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване02 юли 2020 г.
Дата на публикуване02 юли 2020 г.
Дата на последно актуализиране02 юли 2020 г.
Статистическо представяне
Описание на данните

Наблюдението на домакинските бюджети осигурява достоверни и представителни данни за доходите, разходите, потреблението и други елементи на жизненото равнище на населението, както и за измененията в тях, които настъпват по години.

· Доходът на домакинството представлява всички приходи на домакинството и неговите членове през периода на участие в наблюдението на домакинските бюджети. Доходите биват общи и парични. Паричният доход включва регулярните приходи от източниците работна заплата и извън нея, самостоятелна заетост, собственост, пенсии, социални обезщетения и помощи, регулярни трансфери от други домакинства, както и еднократни приходи от продажби и други. Общият доход включва паричния и остойностените натурални приходи.

· Разходът на домакинството представлява всички средства, изразходвани от домакинството и неговите членове през периода на участие в наблюдението на домакинските бюджети. Разходите биват общи и парични. Паричният разход включва потребителските разходи за храна и безалкохолни напитки, алкохолни напитки и тютюневи изделия, облекло и обувки, жилища, вода, електроенергия и горива, жилищно обзавеждане и поддържане на дома, здравеопазване, транспорт, съобщения, свободно време, културен отдих и образование, други стоки и услуги, както и разходи за данъци, социални осигуровки, регулярни трансфери към други домакинства и други непотребителски разходи. Общият разход включва паричния и остойностените натурални разходи.

Показателите за доходите и разходите на домакинствата са представени средно на домакинство, средно на лице и като структура.

· Потреблението на домакинството представлява количествата консумирани хранителни продукти и напитки при домашни условия и не включва консумацията в заведения за обществено хранене. Показателите за потреблението на домакинствата са оценени от изследването на домакинските бюджети. Те се изчисляват с помощта на балансов метод и са представени средно на лице.

· Жилищните условия включват големина на жилището, брой стаи, наличие в жилището на ел. захранване, водопровод, калализация, централно или локално отопление, баня и тоалетна.

· Снабденост със стоки за дълготрайна употреба – наличие на лек автомобил, телевизор, автоматична пералня, хладилник/фризер, персонален компютър и други.

Използвани класификации

· Класификация на приходите, разработена за нуждите на изследването на домакинските бюджети.

· Класификация на разходите за крайно потребление по цели (КОИКОП/НДБ(COICOP/HBS));

· Международна стандартна класификация на образованието (МСКО 2011);

· Национална класификация на професиите и длъжностите - 2011;

· Класификация на икономическите дейности (КИД - 2008);

· Класификация на териториалните единици за статистически цели в България (NUTS).

Обхват

Наблюдението на домакинските бюджети е извадково с прилагане на двустепенен гнездови подбор. Общата съвкупност, от която се формира извадката, представлява всички обикновени домакинства в страната.

Колективните домакинства не са обект на изучаване от това изследване.

Единица на наблюдението е всяко случайно избрано обикновено домакинство независимо от броя на лицата и тяхното имуществено и лично положение. От 2002 г. извадката за наблюдението включва 3000 домакинства, а от 2010 г. - 3060 домакинства за тримесечие.

Понятия и дефиниции

Брутен доход

Брутният доход на домакинството е сумарна величина на всички регулярни доходи на домакинството и на неговите членове получени от: труд, собственост, пенсии, обезщетения за безработни, социални помощи за деца, други обезщетения и помощи и регулярни трансфери от други домакинства.

Разполагаем доход

Разполагаемият доход на домакинството се получава като брутния доход се намали със сумата на платените данъци и социални осигуровки.

Потребителски разход

Потребителският разход на домакинството включва всички разходи на домакинството направени с цел задоволяване на потребностите на цялото домакинство или на отделни членове от домакинството.

Домакинство

Домакинство са две или повече лица, които живеят в едно жилище или част от жилище, имат общ бюджет и се хранят заедно.

Домакинство е и едно лице което живее в самостоятелно жилище, стая или част от нея към дадено жилище и има самостоятелен бюджет по отношение на разходите за хранене и разходите за задоволяване на други потребности.

Статистическа единица

Домакинство (обикновено домакинство).

Статистическа съвкупност

Съвкупността от всички обикновени домакинства и техните членове, живеещи на територията на страната в момента на наблюдение.

Колективните домакинства са изключени като цяло от целевата съвкупност.

Географски обхват (територия)

Според Класификация на териториалните единици за статистически цели в България (NUTS).

Времеви обхват

До 2009 (месечни и годишни данни), от 2010 г. - тримесечни и годишни данни.

Базисен период

Не се прилага.

Мерна единица

Лева, процент (%), килограм, литър, брой, брой лица, килокалории.

Отчетен период

Месец (до 2009 г.); тримесечие (от 2010 г.); година

Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения

Джентълменско споразумение с Евростат.

Споделяне на данни

Не е приложимо.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика

· Закон за статистиката;

· Регламент (ЕО) № 223/2009 относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L 87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество.

Конфиденциалност - защита на данните

Индивидуални данни не се публикуват, спазвайки член 25 от Закона за статистиката. Разпространението на индивидуални данни се извършва само съгласно член 26 от Закона за статистиката.

Политика по разпространение
Календар за разпространение

Датите за публикуване на статистическата информация са посочени в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ. Статистическата информация за доходите, разходите и потреблението на домакинствата за тримесечието се обявява 45 дни след изтичането на съответния отчетен период, а за годишните данни - през месец април на следващата календарна година.

Достъп до календара за разпространение

Календарът е наличен на интeрнeт сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/bg/node/488

Достъп на потребителите

Данните се публикуват на интернет сайта на НСИ в рубрика Доходи, разходи и потребление на домакинствата и в Информационна система ИНФОСТАТ в съответствие със Закона за статистиката (Глава 5) и Кодекса на европейската статистическа практика, зачитайки професионалната независимост и с цел обективност, прозрачност, при което всички потребители са равнопоставени.

Честота на разпространение

Месечно (до 2009 г. вкл.), тримесечно (от 2010 г), годишно.

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Доходи, разходи и потребление на домакинствата – тримесечно и годишно

Публикации

· Публикация „Бюджети на домакинствата в Република България“ - детайлна годишна информация за доходите, разходите и потреблението на домакинствата по различни групи домакинства (по местоживеене, брой членове, брой заети лица, брой деца под 18 г., годишен общ доход на лице от домакинство, наличие на пенсионери, професионален и икономически статус на главата на домакинството, децилни групи) и калорийно съдържание на потребените продукти;

· Публикация „Средни цени и купени количества основни хранителни и нехранителни стоки от домакинствата“ - съдържа данни за средните цени и купените количества хранителни стоки средно на домакинство и за купените количества нехранителни стоки средно на 100 домакинства по години и тримесечия  на съответната година, както и данни за покупателната способност на домакинствата и измененията в нея.

· Дипляна „Наблюдение на домакинските бюджети“;

· Общи издания на НСИ.

Онлайн база данни

Подробни данни от Наблюдението на домакинските бюджети са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика Доходи, разходи и потребление на домакинствата: http://www.nsi.bg/bg/node/3168 и в Информационна система ИНФОСТАТ: https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=27.

Достъп до микроданни

Анонимизирани индивидуални данни могат да бъдат предоставени за научни и изследователски цели по индивидуална заявка, съгласно Правилника за предоставяне на анонимизирани индивидуални данни за научни и изследователски цели.

Други формати на разпространение

Информационна услуга по заявка, съгласно Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на НСИ.

Методологични документи

· Методология и организация на Наблюдението на домакинските бюджети: http://www.nsi.bg/sites/default/files/files/metadata/HH_HBS_Metodology.pdf

· Инструкция за Наблюдението на домакинските бюджети

Документация за качеството

Доклади за качество за 2005, 2010 и 2015 г., предоставени на Евростат. 

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Контрол на работата на терен и пълнотата на записите в дневниците.

Оценка на качеството

Изготвят се доклади за качеството, чрез които се анализира точността, сравнимостта и съгласуваността на данните.

Приложимост
Потребности на потребителите

Информацията се ползва от широк кръг потребители в страната (органи на държавното управление, обществени организации, научни институти, граждани и други) и от международни организации - Евростат, ООН, Уницеф, МОТ, Световна банка и други.

Удовлетвореност на потребителите

Проучена чрез анкета в началото на 2014 г.

Провеждат се периодически консултации с основните потребители:

 • Инструментариума на изследването се актуализира, съгласно методологическите препоръки на Евростат.
 • Методологията се съгласува с други отдели на НСИ, ползващи данни от изследването на домакинските бюджети.
 • Експерти от НСИ участват в работни групи на различни министерства и ведомства с цел осигуряване на необходимата статистическа информация.
 • Изпълняват се заявки, касаещи данни от изследването на домакинските бюджети, като се съгласуват с ползвателите.

 

Пълнота

Не се прилага.

Точност и надеждност
Обща точност

Както при всяко извадково изследване резултатите са обременени от грешки, дължащи се на извадката, както и на други грешки, свързани с невъзможността да бъдат анкетирани някои от единиците в извадката, възможни грешки при регистрацията на отговорите, обработката и други.

 

Извадкови грешки

Изчислените за основни показатели грешки се публикуват в годишното издание „Бюджети на домакинствата в Р България“.

Неизвадкови грешки

Както всяко статистическо изследване и изследването на домакинските бюджети може да съдържа неизвадкови грешки, които възникват на различни етапи на изследването и които не могат да бъдат изцяло елиминирани.

Такива грешки основно са:

 • грешки на обхвата на извадката
 • грешки в етапа на събиране на информацията
 • грешки при обработката
 • грешки поради липса на отговор

 

С цел намаляване на неизвадковите грешки се извършва:

 • Актуализация на списъците на домакинствата за всеки от избаните на първата степен на подбор преброителни участъци;
 • Разработване на ясен инструментариум на изследването, текущо допълване и актуализиране на системите за кодиране на данните;
 • Използване на анкетьори с опит при събирането, контрола, кодирането и въвеждането на данни;
 • Провеждане на регулярни обучителни семинари за анкетьорите;
 • Съдействие на анкетьорите от екипа на изследването в НСИ;
 • Контрол на данните в етапа на събирането, въвеждането и обработката.

 

Навременност и точност на представяне
Навременност

Тримесечните данни се публикуват 45 дни след приключване на отчетния период. Годишната информация се публикува в средата на април следващата година.

Точност на представяне

Спазват се обявените срокове: за тримесечните данни - 45 дни след отчетния период, а за годишните - три месеца и половина след отчетната година.

Съгласуваност и сравнимост
Географска сравнимост

Не се прилага.

Сравнимост във времето

Дълъг динамичен ред.

Съгласуваност между предметни области

Изследването на разходите на домакинствата се съгласува с наблюденията Индекс на потребителските цени, Паритет на покупателната способност и Национални сметки.

Провеждат се допълнителни анализи за съгласуваност с изследването статистика на доходите и условията на живот.

Вътрешна съгласуваност
Разходи и натовареност

Заплащане на домакинството - по 20 лв. за всеки месец на участие. Натовареност на респондентите – 4 месеца в годината по средно 2 - 3 часа на месец.

Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика

Не е приложимо.

Ревизия на данните - практика

Не е приложимо.

Статистическа обработка
Източници на данни

Дизайн и обем на извадката

Общата съвкупност, от която се образува извадката за изучаване на бюджетите на домакинствата, представлява всички обикновени домакинства в страната.

При образуване на извадката се прилага двустепенен гнездови подбор на териториален принцип:

·         на първата степен се избират гнездата (преброителни участъци от последното Преброяване на населението и жилищния фонд);

·         на втората степен се определят домакинствата за наблюдение.

Изборът на териториалните единици до 2009 г. се извършва чрез подбор с вероятност, пропорционална на големината им. От 2010 г. се използва непропорционален подбор с цел по-точни извадкови оценки в малките области, в които минималният тримесечен обем на извадката включва не по-малко от 72 домакинства за сметка на намаляване на броя на наблюдаваните домакинства в големите области - София (столица), Пловдив и Варна.

В избраните преброителни участъци (гнезда) се изготвят списъци на домакинствата, подредени по възходящ ред в зависимост от броя на лицата. Този признак има тясна корелационна зависимост с изучаваните признаци - доход, разход и потребление на едно лице. От съставените списъци с подборна стъпка се избират по шест домакинства от всяко гнездо.

От 2010 г. обемът на извадката е 3 060, разделен в три подизвадки по 1 020 домакинства. Всяка подизвадка се наблюдава по един месец от всяко тримесечие по модела на ротационната извадка. По този начин всяко домакинство от извадката участва в наблюдението по четири месеца през дванадесетмесечен период.

В Наблюдението на домакинските бюджети е заложен принципът на доброволното участие на случайно попадналите в извадката домакинства. Всяко случайно избрано домакинство, което не желае или няма възможност да сътрудничи на изследването, се подменя с друго от същото гнездо и със същия брой членове.

Основни документи на изследването на домакинските бюджети:

· дневник на домакинството;

· три броя анкетни карти.

Честота на събиране на данни

Месечно (до 2009 г.), тримесечно (от 2010г.).

Събиране на данни

Методи за събиране на данни:

 • Метод на записване на данните от един от членовете на наблюдаваното домакинство
 • Метод на беседа между анкетьора и членовете на домакинството.

 

Наблюдаваните домакинства водят редовно записвания в Дневника на домакинството за:

 • всички парични разходи, правени ежедневно през месеца на участие, за хранителни продукти, нехранителни стоки, услуги и други;
 • всички парични приходи, получени през месеца на участие, от работна заплата, обществено осигуряване, домашно стопанство и други;
 • натуралните постъпления и разходи за хранителни продукти и нехранителни стоки;
 • преработените суровини и получените продукти от преработка;
 • сведения за храненето на членовете на домакинството.

 

От 2010 г. домакинствата попълват и ретроспективни данни за:

 • някои нерегулярни разходи за нехранителни стоки и услуги, направени през предходните два месеца;
 • някои нерегулярни приходи през предходните два месеца.

 

Чрез интервю се събират данни за:

 • социално-демографските характеристики на домакинството и членовете му;
 • жилището, относно благоустройството и снабдеността със стоки за дълготрайна употреба;
 • наличността на хранителни продукти по видове в началото на месеца на наблюдение и остатъците в края на месеца;
 • наличието на селскостопански животни в домакинството.

 

Анкетьорите посещават домакинствата няколко пъти в месеца. При посещенията те провеждат подробна беседа с членовете на домакинството, проверяват пълнотата и достоверността на записаните данни в дневника и картите.

 

Валидиране на данни

В процеса на въвеждане на информация се извършва логически контрол на получената информация.

Обработка на данни

Обработката на данните се извършва със специално разработен за нуждите на изследването софтуер.

Информацията от Наблюдението на домакинските бюджети се обработва ежемесечно в ОСИ и НСИ и се обобщава тримесечно и годишно в НСИ. Получават се контролни месечни таблици, тримесечни и годишни оценки.

Месечната обработка включва:

 • въвеждане и контрол на събраните данни за всяко наблюдавано през месеца домакинство
 • обобщаване на данните за отделното домакинство от различните входни документи и формиране на индивидуален бюджет за домакинството
 • контрол на данните в индивидуалните бюджети на домакинствата
 • прилагане на методики за изчисляване на допълнителни резултативни променливи:
 • натурални разходи на домакинството по видове разходи
 • натурални доходи на домакинството по източници на постъпление
 • еквивалентен размер на домакинството
 • получаване на таблици с контролни месечни оценки на основните за изследването показатели

 

Тримесечната обработка включва:

 • агрегиране на месечните данни
 • прилагане на методики за оценка на индивидуалните данни на домакинствата за двата месеца през които не са наблюдавани пряко
 • получаване на  таблици с тримесечни оценки на основните за изследването показатели
 • изчисляване на стохастични грешки на тримесечните оценки

 

Годишната обработка включва:

 • агрегиране на тримесечните данни
 • прилагане на методики за добавяне на ретроспективните данни за месеците през които домакинствата не са наблюдавани пряко
 • получаване на таблици с окончателни тримесечни оценки на основните за изследването показатели
 • получаване на таблици с годишни оценки на основните за изследването показатели

 

Изглаждане

Не се прилага.

Коментар
Изтегляне в SDMX 2.1 файлов формат: Наблюдение на домакинските бюджети
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.1: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.1.xml
Изтегляне в SDMX 2.0 файлов формат: Наблюдение на домакинските бюджети
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.0: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml
 • Общ доход
  • Тримесечни данни
  • Годишни данни
 • Паричен доход
  • Тримесечни данни
  • Годишни данни
 • петък, 14 ноември 2014 - 11:00
  През третото тримесечие на 2014 г. общият доход средно на лице от домакинство е 1 195 лв. и спрямо същия период на 2013 г. намалява с 3.7%.  
   
  Общият разход средно на лице от домакинство е 1 147 лв. през третото тримесечие на 2014 г. и остава почти без промяна спрямо същото тримесечие на 2013 година.
   
  Потреблението на основни хранителни продукти средно на лице от домакинство намалява през третото тримесечие на 2014 г. спрямо същото тримесечие на 2013 година.
   
 • четвъртък, 14 август 2014 - 11:00
  Общият доход средно на лице от домакинство през второто тримесечие на 2014 г. е 1 160 лева.  
  Основен източник на доход на домакинствата продължава да бъде работната заплата, която формира 55.2% от общия доход.
   
  Общият разход на лице от домакинство през второто тримесечие на 2014 г. е 1 012 лв. и намалява спрямо същото тримесечие на 2013 г. с 4.4%.
   
  Потреблението на основни хранителни продукти средно на лице от домакинство през второто тримесечие на 2014 г. намалява спрямо същото тримесечие на 2013 година.
   
 • четвъртък, 15 май 2014 - 11:00
  Общият доход средно на лице от домакинство през първото тримесечие на 2014 г. е 1 177 лв. и спрямо същия период на 2013 г. се повишава с 6.2%.  
  Общият разход на лице от домакинство през първото тримесечие на 2014 г. е 1 030 лв. и остава почти непроменен спрямо  същото тримесечие на 2013 година.
  Потреблението на основни хранителни продукти средно на лице от домакинство  се променя през първото тримесечие на 2014 г. спрямо същото тримесечие на 2013 година.
   
 • сряда, 16 април 2014 - 11:00
 • петък, 14 февруари 2014 - 11:00
  Общият доход средно на лице от домакинство през четвъртото тримесечие на 2013 г. е 1 228 лв. и спрямо същия период на 2012 г. се повишава с 6.1%.  
   
  Общият разход на лице от домакинство през четвъртото тримесечие на 2013 г. е 1 136 лв. и се увеличава спрямо същото тримесечие на 2012 г. със 7.4%.
   
  Потреблението на основни хранителни продукти средно на лице от домакинство не се променя съществено през четвъртото тримесечие на 2013 г. спрямо същото тримесечие на 2012 година.
   
 • петък, 15 ноември 2013 - 11:00
  Общият доход средно на лице от домакинство през третото тримесечие на 2013 г. е 1242 лв. и спрямо същия период на 2012 г. се повишава с 10.9%.  
   
  Общият разход на лице от домакинство през третото тримесечие на 2013 г. е 1145 лв. и се увеличава спрямо същото тримесечие на 2012 г. с 10.8%.
   
  Потреблението на основни хранителни продукти средно на лице от домакинство не се променя съществено през третото тримесечие на 2013 г. спрямо същото тримесечие на 2012 година.
   
 • четвъртък, 15 август 2013 - 11:00

  Общият доход средно на лице от домакинство през второто тримесечие на 2013 г. е 1 168 лв. и спрямо същия период на 2012 г. се повишава с 9.0%.

  Общият разход на лице от домакинство през второто тримесечие на 2013 г. е 1 059 лв. и се увеличава спрямо същото тримесечие на 2012 г. с 9.5%.

  Потреблението на основни хранителни продукти средно на лице от домакинство не се променя съществено през второто тримесечие на 2013 г. спрямо същото тримесечие на 2012 година.

 • четвъртък, 16 май 2013 - 11:00

  Общият доход средно на лице от домакинство през първото тримесечие на 2013 г. е 1 108 лв. и спрямо същия период на 2012 г. се повишава с 15.5%.

  Общият разход на лице от домакинство през първото тримесечие на 2013 г. е 1 023 лв. и се увеличава спрямо същото тримесечие на 2012 г. с 15.2%.

  Потреблението на основни хранителни продукти средно на лице от домакинство не се променя съществено през първото тримесечие на 2013 г. спрямо същото тримесечие на 2012 година.

 • вторник, 16 април 2013 - 11:00

  През 2012 г. средният годишен доход общо на лице от домакинство е 4 541 лв., което е с 15.3% повече спрямо 2011 година.
  През 2012 г. българските домакинства са изразходвали 4 058 лв. средно на лице, което е с 16.1% повече от 2011 година.
  Статистическите данни в динамика за по-дълги периоди от време свидетелстват за промени в структурата на потреблението на българските домакинства.

 • петък, 15 февруари 2013 - 11:00

  Общият доход средно на лице от домакинство през четвъртото тримесечие на 2012 г. е 1 157 лв. и спрямо същия период на 2011 г. се повишава с 16.1%.

  Общият разход на лице от домакинство през четвъртото тримесечие на 2012 г. е 1 058 лв. и се увеличава спрямо същото тримесечие на 2011 г. с 13.4%.

  Потреблението на основни хранителни продукти средно на лице от домакинство не се променя съществено през четвъртото тримесечие на 2012 г. спрямо същото тримесечие на 2011 година.

Страници

 • Бюджети на домакинствата в Република България 2010
  Бюджети на домакинствата в Република България 2010
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите на статистическа информация двуезичната (на български и английски език) електронна публикация "Бюджети на домакинствата в Република България 2010".
 • Средни цени и купени количества основни хранителни и нехранителни стоки от домакинствата за периода 2001 - 2010 година
  Средни цени и купени количества основни хранителни и нехранителни стоки от домакинствата за периода 2001 - 2010 година
 • Статистически годишник 2010
  Статистически годишник 2010
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 78-ото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.
  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2004 - 2009 г. в различни териториални и класификационни агрегации и разрези.
 • Статистически годишник 2009
  Статистически годишник 2009
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 77-ото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат. Публикацията излиза от печат през 2010 г., в която се навършиха 130 години от създаването на статистическа институция в България и 100 години от излизането от печат на първия „Статистически годишник на Българското Царство” през 1910 г.
 • България 2009 - статистическа панорама
  Националния статистически институт представя на потребителите на статистическа информация годишната публикация "България 2009 - статистичеса панорама".
 • Бюджети на домакинствата в Република България 2009
  Излезе от печат публикацията на Националния статистически институт "Бюджети на домакинствата в Република България 2009".
  Публикувани са данни от репрезентативното изучаване на бюджетите на домакинствата в страната за периода 1999 - 2009 година. В изданието са представени резултатите от наблюдението на домакинствата и лицата в тях по социално-демографски признаци, размер на доходите по източници на постъпленията, размер на разходите по предназначение, потребление на основни хранителни продукти и калорийното им съдържание.
 • Средни цени и купени количества основни хранителни и нехранителни стоки от домакинствата за периода 1992 - 2009 година
 • България 2008 - статистическа панорама
  България 2008 - статистическа панорама
  Излезе от печат годишната публикация на Националния статистически институт "България 2008 - статистическа панорама".
  В нея са анализирани демографското, социалното и икономическото развитие на Република България през 2008 година. Направени са сравнения с предходни години и са разгледани проявяващите се тенденции и настъпващите структурни промени в страната.
 • Бюджети на домакинствата в Република България 2008
  Бюджети на домакинствата в Република България 2008
  Излезе от печат публикацията на Националния статистически институт "Бюджети на домакинствата в Република България 2008".
  Публикувани са данни от репрезентативното изучаване на бюджетите на домакинствата в страната за периода 2000 - 2008 година. В изданието са представени резултатите от наблюдението на домакинствата и лицата в тях по социално-демографски признаци, размер на доходите по източници на постъпленията, размер на разходите по предназначение, потребление на основни хранителни продукти и калорийното им съдържание.
 • Статистически справочник 2009
  Статистически справочник 2009
  Уважаеми читатели,
  Излезе от печат новата публикация "Статистически справочник 2009".
  Изданието е с нов дизайн и обогатено съдържание. За първи път са включени методологични и аналитични бележки към всички раздели. Информацията е онагледена с богат графичен материал.
   
  Публикацията съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2004 - 2008 година.

Страници