Премини към основното съдържание

Пазарни цени на жилища

Изследването „Пазарни цени на жилища“ се провежда по методология разработена от НСИ от 1993 г. до края на 2014 година. Данните се отнасят за продажби на апартаменти в областните градове. Извън обхвата обаче се оказват продажбите на новопостроените жилища, чиито дял през последните години значително нараства, както и продажбите на жилищата нови за домакинския сектор, т.е общински или ведомствени жилища. Данните за периода 1993-2014 г. са публикувани в ИС „ИНФОСТАТ“.

От 2015 г., в НСИ започна регулярно тримесечно производство на индекси на цени на жилища, които се публикуват в под-рубрики „Индекси на цените на жилищата (ИЦЖ), национално ниво“ и „Индекси на цените на жилищата (ИЦЖ), регионално ниво“.

Пазарни цени на жилища - Средни пазарни цени на жилища, Индекс на пазарните цени на жилища (ИПЦЖ)
Контакт
Организация

Национален Статистически Институт

Отдел

„Потребителски цени, цени на жилища и ППС”

Лице за контакт

Палмира Фарах

Длъжност

държавен експерт

Адрес

ул. „П. Волов“ № 2, София 1038

Електронна поща

[email protected]

Телефон

+359 2 9857 181

Факс
Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване30 юли 2014 г.
Дата на публикуване20 ноември 2013 г.
Дата на последно актуализиране30 юли 2014 г.
Статистическо представяне
Описание на данните

Данните за средните пазарни цени и индекси на жилищата се изчисляват въз основа на информация, получена от Статистическото наблюдение на пазарните цени на жилищата. Наблюдението се провежда във фирми, осъществяващи посредническа дейност при сделки с недвижими имоти, където се регистрират цени на реално продадените от домакинствата жилища (апартаменти), с изключение на новопостроените апартаменти, къщи и луксозни жилища. Данните дават възможност да се сравни общото ценово изменение на жилищата за текущото тримесечие спрямо предходното, а също така и за по-дълъг период.

Пазарни цени на жилищата са реалните продажни цени на жилища (апартаменти), без такси, комисионни, адвокатски хонорари и разноски по прехвърлянето на собствеността.

Индексът на пазарните цени на жилищата оценява общото относително изменение на цените на съществуващите жилища (апартаменти) в областните градове.

Тримесечните и годишните данни за средните пазарни цени на жилищата се изчисляват и публикуват по областни градове и общо за страната.

Публикуваните тримесечни индекси на пазарните цени на жилища измерват изменението на цените на жилищата за текущото тримесечие спрямо предходното тримесечие. Публикуваните годишни индекси на пазарните цени на жилища измерват изменението на цените на жилищата за текущата година спрямо предходната година.

Използвани класификации

В териториален разрез - ЕКАТТЕ, NUTS.

Обхват

Обхватът на изследването се определя от:

· Извадка от продадени апартаменти. Регистрират се данни за определени категории апартаменти с предварително определени параметри.

· Извадка от фирми (агенции) за недвижими имоти. Предоставянето на данните е задължително за фирмите. Извадката включва фирми с регистрация по Булстат, които са големи и активни посредници на пазара на жилища в областните градове.

Понятия и дефиниции

Публикуват се следните данни:

Тримесечни данни:

· Средни пазарни цени на жилища - национално ниво и областни градове.

· Индекси на пазарните цени на жилища, предходно тримесечие = 100, национално ниво, областни градове.

Годишни данни:

· Средни пазарни цени на жилища - национално ниво и областни градове.

· Индекси на пазарните цени на жилища, предходна година = 100, национално ниво, областни градове.

Статистическа единица

Всяка публикувана средна пазарна цена или индекс на пазарните цени се отнася до реални сделки с жилища (апартаменти) между домакинствата, с изключение на новопостроени апартаменти, къщи, луксозни жилища.

Статистическа съвкупност

Всички реални сделки с жилища (апартаменти) между домакинствата - едностайни, двустайни и тристайни апартаменти, с предварително определени параметри.

Географски обхват (територия)

Наблюдението се провежда в 27 областни градове на страната (NUTS III), където има развит пазар на жилища. В тези градове се намират 54 % от жилищата и живее 50 % от населението на страната. Освен това 64 % от жилищата са с 2 и 3 стаи.

Времеви обхват

I тримесечие 1993 - II тримесечие 2014

Базисен период

Базисен период за изчисляването на индексите на пазарните цени на жилища е: 2011 = 100.

Периодът от време, към който се отнасят динамичните редове е: предходното тримесечие = 100 и предходната година =100.

Мерна единица

· Средни пазарни цени на жилища – лв./кв.м;

· Индекс на пазарните цени на жилища - %.

Отчетен период

Тримесечие, година

Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения

Изследването е включено в Национална статистическа програма.

Споделяне на данни

Не се прилага.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика

· Закон за статистиката;

· Регламент (ЕО) № 223/2009 относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L 87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:087:0164:0173:bg:PDF

Конфиденциалност - защита на данните

Индивидуални данни не се публикуват (потискат се), спазвайки чл. 25 от Закона за статистиката. Разпространението на индивидуални данни се извършва само съгласно чл. 26 от Закона за статистиката.

Политика по разпространение
Календар за разпространение

Датата за публикуване на статистическата информация е 23-то число на месеца, следващ отчетното тримесечие. Тази дата е посочена в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Достъп до календара за разпространение

Календарът е наличен на интернет сайта на НСИ: https://www.nsi.bg/bg/node/488

Достъп на потребителите

Данните за пазарните цени на жилища се публикуват на интернет сайта на НСИ в рубрика Жилищен фонд в съответствие със Закона за статистиката (Глава 5) и Кодекса на европейската статистическа практика, зачитайки професионалната независимост и с цел обективност, прозрачност, при което всички потребители са равнопоставени.

Честота на разпространение

Тримесечно

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Данните за пазарните цени на жилища се публикуват регулярно като прессъобщения, 23 дни след отчетното тримесечие.

Публикации

Статистически годишник.

Онлайн база данни

Подробни данни за пазарните цени на жилища са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика - Жилищен фонд: https://www.nsi.bg/bg/node/3149

Достъп до микроданни

Не се прилага.

Други формати на разпространение

Не се прилага.

Методологични документи

Методология „Пазарни цени на жилища“: https://www.nsi.bg/sites/default/files/files/metadata/Homes_Method_3.pdf

Инструкция за регистриране на пазарни цени на жилища в териториалните статистически бюра.

Документация за качеството

Не се прилага.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Не се прилага.

Оценка на качеството

Процесът на статистическото изследване се организира и контролира на национално ниво. В ТСБ се осъществява контрол върху първичните данни и първичните резултати. В НСИ се извършва повторен аритметически и логически контрол и при необходимост се прави уточнение с териториалните статистически бюра или фирмите - респонденти; валидират се екстремните цени и екстремните отклонения на индексите. За да се намали до минимум влиянието на качеството, се регистрират данни на сравними жилища.

Приложимост
Потребности на потребителите

Държавни институции, министерства, държавни и частни агенции, финансови, съдебни и научни институции, информационни медии, фирми, граждани и други.

Международни институции и вътрешни потребители от НСИ ( други отдели и ТСБ).

Удовлетвореност на потребителите

НСИ провежда регулярно статистическо изследване „ Удовлетвореност на потребителите”, което обхваща всички статистически области. То има за цел да оцени удоволетвореността на потребителите от предоставяната от НСИ статистическа информация и да се дефинират препоръки за бъдещото развитие на статистическата система, в съответствие с нуждите на потребителите.

Потребителите на данни за пазарните цени на жилища имат свободен достъп до данните на интернет сайта на НСИ. Не е провеждано специфично проучване за удовлетвореността на потребителите от данните за пазарните цени на жилища.

Пълнота

Данните са представителни на национално ниво. Изследването обхваща областните градове, където са съсредоточени 54% от жилищата и живее 50 % от населението на страната.

Точност и надеждност
Обща точност

Статистическите данни са с добра точност и надеждност.

Извадкови грешки

Не се прилага.

Неизвадкови грешки

В процеса на работа се валидират и оценяват редовно първичните данни, междинните и крайни резултати. Анализират се резултатите, за да се направи оценка на стабилността на данните и да се предприемат действия за намаляване на грешките.

Навременност и точност на представяне
Навременност

Тримесечните данните за пазарните цени на жилища се публикуват регулярно 23 дни след отчетното тримесечие, а годишните данни - 23 дни след отчетната година.

Точност на представяне

Данните се публикуват, съгласно Календара за разпространение (тримесечни данни - 23 дни след отчетното тримесечие, годишни данни - 23 дни след отчетната година).

Съгласуваност и сравнимост
Географска сравнимост

Регистрират се данни за определени категории жилища (апартаменти), с предварително определени параметри, постоянни в процеса на наблюдение. Целта е да се измерят равнищата на цените на сходни жилища в различните областните градове.

Сравнимост във времето

Данните в целия динамичен ред са сравними, няма прекъсване за периода 1993 г – 2014 г.

Съгласуваност между предметни области

Не се прилага.

Вътрешна съгласуваност

Ценовите индекси са вътрешно съгласувани. Агрегираните данни на по-високо ниво се получават от детайлните индекси чрез точно дефинирани процедури.

Разходи и натовареност

Не се прилага.

Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика

Публикуваните данни са окончателни и не се ревизират.

Ревизия на данните - практика

Виж предишната позиция.

Статистическа обработка
Източници на данни

Източник на данни за изчисляване на средни цени и на индекси на цените на жилища е Статистическо наблюдение на пазарни цени на жилища. То се провежда на анкетен принцип с 3-месечна периодичност и се базира на данни от извадка от продадени апартаменти и извадка от фирми за недвижими имоти. Като тегла при изследването се използват данни за продажбите от Имотния регистър на Агенцията по вписванията.

Честота на събиране на данни

Тримесечно

Събиране на данни

Анкетно изследване. Провежда се от служители в ТСБ, които посещават регулярно агенциите за недвижими имоти и попълват анкетни карти с данни за реално продадени жилища (апартаменти).

Валидиране на данни

При обобщаване на данните от териториалните статистически бюра, на национално равнище се извършва повторен аритметически и логически контрол, като при необходимост се прави уточнение с регистраторите относно характеристиките, съпоставимостта на различните параметри на жилището, валидират се екстремните цени и екстремните отклонения на индексите.

Обработка на данни

Основните етапи на изследването са: регистриране, обработка и публикуване. Служители на ТСБ регистрират цените на жилищата в съответните областни градове, осъществяват контрол върху първичните данни и обработват резултатите на ниво областен град. На национално равнище се разработват методически и практически указания и се организира и контролира изследването. Обработват се получените регионални данни и се получават изходни таблици и обобщени резултати.

Изглаждане

Не се прилага

Коментар
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.1: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.1.xml
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.0: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml