Прогноза за населението по пол и възраст


Динамичен ред: Pop_6.2.1_Pop_DR.xls

ПРОГНОЗА ЗА НАСЕЛЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ ПО ПОЛ И ВЪЗРАСТ
(Брой)
Пол
Възраст
I вариант (при хипотеза за конвергентност)1
Години
2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 2065 2070 2075 2080
Общо 6 942 142 6 735 715 6 527 464 6 325 238 6 135 500 5 959 147 5 791 137 5 625 132 5 457 744 5 290 169 5 131 659 4 991 584 4 872 317
0 - 4 325 186 295 722 273 143 267 189 270 779 270 716 263 039 250 801 239 495 233 297 231 965 231 498 228 384
5 - 9 334 258 324 909 295 620 273 146 267 270 270 954 270 974 263 345 251 144 239 850 233 676 232 358 231 899
10 - 14 346 954 334 064 324 852 295 665 273 245 267 440 271 198 271 295 263 719 251 529 240 230 234 063 232 779
15 - 19 315 724 347 484 336 145 327 211 298 029 275 150 269 133 273 274 273 938 266 626 254 318 242 707 236 293
20 - 24 309 294 315 447 351 685 343 320 334 487 304 638 280 175 274 153 279 870 281 930 274 867 261 830 249 201
25 - 29 370 831 309 363 315 718 352 453 344 181 335 435 305 606 281 193 275 239 281 095 283 267 276 213 263 141
30 - 34 477 122 369 766 308 677 315 230 352 319 344 316 335 662 305 900 281 476 275 579 281 563 283 854 276 873
35 - 39 479 366 474 710 368 007 307 387 314 057 351 227 343 377 334 852 305 246 280 931 275 132 281 200 283 569
40 - 44 522 547 475 397 471 082 365 374 305 420 312 210 349 339 341 674 333 336 303 962 279 860 274 183 280 325
45 - 49 527 798 514 883 469 009 465 173 361 112 302 219 309 183 346 220 338 827 330 773 301 818 278 060 272 586
50 - 54 489 854 515 048 503 379 459 467 456 512 354 892 297 592 304 841 341 769 334 786 327 175 298 826 275 564
55 - 59 462 107 471 237 497 281 487 500 446 390 444 708 346 535 291 379 299 079 335 871 329 504 322 482 294 946
60 - 64 465 141 435 998 447 416 474 507 467 140 429 638 429 586 335 823 283 432 291 710 328 380 322 749 316 534
65 - 69 449 659 427 570 404 077 417 919 446 024 441 484 408 310 410 191 322 026 273 127 282 103 318 521 313 843
70 - 74 431 588 398 524 383 115 365 687 381 996 410 991 409 651 381 615 385 774 304 469 259 831 269 606 305 692
75 - 79 293 108 358 467 336 659 328 353 317 628 336 498 366 140 368 449 346 675 353 566 280 935 241 829 252 575
80 - 84 193 310 212 377 267 094 257 129 256 152 252 722 273 787 302 975 309 104 295 376 305 399 244 980 213 893
85 - 89 109 559 108 286 124 751 162 953 162 332 166 565 169 023 189 395 214 755 223 264 218 515 230 616 187 447
90 - 94 33 151 39 663 41 449 50 657 69 243 71 867 76 378 80 179 94 233 110 126 116 711 118 100 128 020
95 - 99 5 377 6 511 7 952 8 526 10 733 14 888 15 654 16 770 17 746 21 422 25 309 26 613 27 473
100+ 208 289 353 392 451 589 795 808 861 880 1 101 1 296 1 280
Мъже 3 367 061 3 264 233 3 164 042 3 069 837 2 983 954 2 905 015 2 828 508 2 751 083 2 672 266 2 594 132 2 521 989 2 459 879 2 407 856
0 - 4 167 243 152 199 140 588 137 535 139 389 139 362 135 410 129 107 123 288 120 109 119 417 119 181 117 574
5 - 9 171 956 167 087 152 130 140 566 137 554 139 457 139 468 135 539 129 256 123 447 120 274 119 591 119 362
10 - 14 178 315 171 853 167 039 152 134 140 602 137 616 139 559 139 610 135 708 129 433 123 617 120 448 119 788
15 - 19 162 616 178 506 172 820 168 143 153 236 141 483 138 398 140 533 140 867 137 092 130 766 124 802 121 515
20 - 24 159 050 162 204 180 321 176 055 171 494 156 282 143 781 140 721 143 635 144 650 141 011 134 342 127 884
25 - 29 190 886 158 706 161 977 180 321 176 154 171 656 156 479 144 019 141 000 143 999 145 091 141 473 134 806
30 - 34 245 356 190 071 158 131 161 505 180 028 176 010 171 568 156 453 143 998 141 020 144 091 145 248 141 687
35 - 39 248 780 243 585 188 762 157 155 160 597 179 149 175 239 170 881 155 880 143 514 140 596 143 712 144 928
40 - 44 269 332 246 023 241 057 186 929 155 777 159 299 177 799 174 001 169 774 154 934 142 717 139 887 143 050
45 - 49 270 121 264 037 241 591 236 970 183 988 153 583 157 220 175 643 172 016 167 988 153 437 141 467 138 774
50 - 54 247 909 261 183 255 992 234 929 230 977 179 717 150 411 154 263 172 622 169 281 165 559 151 431 139 800
55 - 59 227 478 234 848 248 776 244 945 225 857 222 898 174 029 146 212 150 388 168 687 165 771 162 459 148 879
60 - 64 219 750 209 106 218 041 232 752 230 679 214 134 212 437 166 648 140 758 145 365 163 610 161 222 158 470
65 - 69 199 479 194 170 187 202 197 666 213 076 212 965 199 374 199 142 157 192 133 704 138 804 156 908 155 185
70 - 74 178 631 167 650 166 021 162 535 174 232 190 076 191 963 181 595 182 938 145 511 124 825 130 441 148 312
75 - 79 112 751 138 760 133 321 134 789 134 454 146 964 162 786 166 556 159 693 162 702 130 609 113 327 119 474
80 - 84 68 683 75 296 95 721 94 776 98 411 100 590 113 030 127 793 133 008 129 971 134 587 109 346 96 554
85 - 89 36 722 35 229 40 481 53 512 54 948 58 954 62 139 72 508 84 185 89 501 89 820 95 117 78 434
90 - 94 10 385 11 797 11 891 14 400 19 792 21 094 23 391 25 402 31 221 37 230 40 162 41 674 45 214
95 - 99 1 553 1 833 2 073 2 112 2 590 3 572 3 820 4 246 4 606 5 752 6 903 7 413 7 772
100+ 65 90 107 108 119 154 207 211 233 242 322 390 394
Жени 3 575 081 3 471 482 3 363 422 3 255 401 3 151 546 3 054 132 2 962 629 2 874 049 2 785 478 2 696 037 2 609 670 2 531 705 2 464 461
0 - 4 157 943 143 523 132 555 129 654 131 390 131 354 127 629 121 694 116 207 113 188 112 548 112 317 110 810
5 - 9 162 302 157 822 143 490 132 580 129 716 131 497 131 506 127 806 121 888 116 403 113 402 112 767 112 537
10 - 14 168 639 162 211 157 813 143 531 132 643 129 824 131 639 131 685 128 011 122 096 116 613 113 615 112 991
15 - 19 153 108 168 978 163 325 159 068 144 793 133 667 130 735 132 741 133 071 129 534 123 552 117 905 114 778
20 - 24 150 244 153 243 171 364 167 265 162 993 148 356 136 394 133 432 136 235 137 280 133 856 127 488 121 317
25 - 29 179 945 150 657 153 741 172 132 168 027 163 779 149 127 137 174 134 239 137 096 138 176 134 740 128 335
30 - 34 231 766 179 695 150 546 153 725 172 291 168 306 164 094 149 447 137 478 134 559 137 472 138 606 135 186
35 - 39 230 586 231 125 179 245 150 232 153 460 172 078 168 138 163 971 149 366 137 417 134 536 137 488 138 641
40 - 44 253 215 229 374 230 025 178 445 149 643 152 911 171 540 167 673 163 562 149 028 137 143 134 296 137 275
45 - 49 257 677 250 846 227 418 228 203 177 124 148 636 151 963 170 577 166 811 162 785 148 381 136 593 133 812
50 - 54 241 945 253 865 247 387 224 538 225 535 175 175 147 181 150 578 169 147 165 505 161 616 147 395 135 764
55 - 59 234 629 236 389 248 505 242 555 220 533 221 810 172 506 145 167 148 691 167 184 163 733 160 023 146 067
60 - 64 245 391 226 892 229 375 241 755 236 461 215 504 217 149 169 175 142 674 146 345 164 770 161 527 158 064
65 - 69 250 180 233 400 216 875 220 253 232 948 228 519 208 936 211 049 164 834 139 423 143 299 161 613 158 658
70 - 74 252 957 230 874 217 094 203 152 207 764 220 915 217 688 200 020 202 836 158 958 135 006 139 165 157 380
75 - 79 180 357 219 707 203 338 193 564 183 174 189 534 203 354 201 893 186 982 190 864 150 326 128 502 133 101
80 - 84 124 627 137 081 171 373 162 353 157 741 152 132 160 757 175 182 176 096 165 405 170 812 135 634 117 339
85 - 89 72 837 73 057 84 270 109 441 107 384 107 611 106 884 116 887 130 570 133 763 128 695 135 499 109 013
90 - 94 22 766 27 866 29 558 36 257 49 451 50 773 52 987 54 777 63 012 72 896 76 549 76 426 82 806
95 - 99 3 824 4 678 5 879 6 414 8 143 11 316 11 834 12 524 13 140 15 670 18 406 19 200 19 701
100+ 143 199 246 284 332 435 588 597 628 638 779 906 886
Пол
Възраст
II вариант (относително ускоряване)2
Години
2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 2065 2070 2075 2080
Общо 6 952 632 6 775 691 6 606 827 6 448 350 6 301 817 6 165 178 6 034 526 5 903 031 5 765 280 5 617 369 5 466 594 5 327 401 5 205 354
0 - 4 325 974 298 072 276 137 270 682 275 233 276 675 270 501 259 329 248 552 242 968 242 716 243 646 241 855
5 - 9 334 288 325 792 298 076 276 260 270 900 275 536 277 054 270 924 259 766 249 006 243 434 243 222 244 171
10 - 14 346 983 334 191 325 841 298 236 276 471 271 167 275 885 277 470 271 379 260 234 249 449 243 880 243 669
15 - 19 315 724 347 518 336 130 327 980 300 331 278 134 272 603 277 556 279 438 273 374 262 032 250 926 245 100
20 - 24 309 345 315 401 351 279 342 386 334 106 305 729 282 075 276 358 282 177 284 675 278 394 266 235 254 244
25 - 29 370 867 309 465 315 784 352 168 343 394 335 191 306 842 283 189 277 533 283 463 286 033 279 758 267 550
30 - 34 477 166 369 917 308 928 315 451 352 205 343 643 335 543 307 239 283 605 277 990 284 019 286 676 280 422
35 - 39 479 431 474 932 368 376 307 862 314 548 351 424 343 068 335 088 306 941 283 386 277 865 283 980 286 719
40 - 44 522 639 475 711 471 687 366 130 306 273 313 133 350 074 341 910 334 131 306 191 282 816 277 407 283 617
45 - 49 527 981 515 499 470 027 466 679 362 688 303 838 310 951 347 931 340 061 332 544 304 948 281 846 276 588
50 - 54 490 174 516 216 505 444 462 125 459 870 358 066 300 572 308 055 345 127 337 668 330 546 303 370 280 614
55 - 59 462 638 473 117 500 861 492 508 452 090 451 300 352 374 296 579 304 564 341 783 334 848 328 207 301 557
60 - 64 465 969 438 788 452 650 482 437 476 987 440 077 441 061 345 579 291 866 300 472 337 871 331 558 325 508
65 - 69 450 764 431 474 411 101 428 486 460 382 458 206 425 363 428 420 337 129 285 951 295 302 332 906 327 384
70 - 74 433 053 403 507 392 443 379 046 399 970 433 966 435 435 407 292 412 808 326 535 278 441 288 674 326 510
75 - 79 294 605 365 092 348 529 345 792 339 816 364 492 400 594 406 240 383 808 392 289 312 363 268 241 279 568
80 - 84 194 923 218 695 282 109 278 535 284 155 286 213 314 619 352 284 362 637 347 842 360 097 289 458 251 446
85 - 89 110 881 113 243 135 773 184 604 190 731 202 190 210 827 240 517 276 732 291 045 285 947 302 090 246 368
90 - 94 33 630 42 051 46 623 60 589 87 694 95 636 106 075 115 378 138 864 165 254 177 645 180 677 196 216
95 - 99 5 389 6 720 8 665 9 961 13 439 19 825 21 952 24 557 26 908 33 371 40 131 42 623 44 232
100+ 208 290 364 433 534 737 1 058 1 136 1 254 1 328 1 697 2 021 2 016
Мъже 3 372 613 3 285 354 3 206 238 3 135 584 3 073 535 3 017 653 2 963 233 2 905 798 2 843 236 2 774 912 2 706 526 2 645 128 2 591 554
0 - 4 167 641 153 415 142 152 139 352 141 692 142 437 139 262 133 519 127 964 125 095 124 966 125 447 124 519
5 - 9 171 970 167 538 153 399 142 200 139 444 141 822 142 607 139 454 133 714 128 174 125 300 125 186 125 678
10 - 14 178 328 171 911 167 540 153 453 142 280 139 554 141 977 142 795 139 657 133 922 128 367 125 499 125 386
15 - 19 162 621 178 525 172 816 168 548 154 434 143 057 140 222 142 766 143 732 140 608 134 781 129 068 126 076
20 - 24 159 075 162 202 180 158 175 649 171 381 156 934 144 866 141 970 144 940 146 210 142 991 136 774 130 634
25 - 29 190 915 158 767 162 050 180 248 175 852 171 646 157 249 145 201 142 349 145 399 146 724 143 533 137 308
30 - 34 245 386 190 157 158 286 161 671 180 057 175 797 171 658 157 305 145 289 142 459 145 567 146 956 143 780
35 - 39 248 819 243 722 188 989 157 456 160 945 179 390 175 259 171 203 156 968 145 020 142 259 145 420 146 853
40 - 44 269 394 246 231 241 447 187 408 156 326 159 926 178 399 174 391 170 476 156 385 144 554 141 879 145 097
45 - 49 270 252 264 464 242 297 237 995 185 042 154 655 158 432 176 921 173 107 169 373 155 524 143 886 141 314
50 - 54 248 148 262 039 257 483 236 835 233 344 181 922 152 469 156 505 175 067 171 529 168 067 154 503 143 098
55 - 59 227 874 236 241 251 402 248 589 229 980 227 587 178 131 149 836 154 231 172 905 169 726 166 588 153 368
60 - 64 220 357 211 151 221 880 238 544 237 831 221 684 220 624 173 541 146 676 151 510 170 335 167 581 164 843
65 - 69 200 237 196 896 192 179 205 227 223 350 224 904 211 558 212 016 167 801 142 670 148 035 167 014 164 804
70 - 74 179 506 170 759 172 074 171 439 186 447 205 812 209 691 199 375 201 527 160 662 137 602 143 551 162 690
75 - 79 113 495 142 217 139 878 144 960 147 935 164 552 184 817 191 029 184 087 188 105 151 313 130 815 137 450
80 - 84 69 320 77 915 102 359 104 903 112 607 118 515 135 976 156 299 164 640 161 716 167 869 136 671 119 921
85 - 89 37 156 36 859 44 314 61 513 66 241 74 268 81 280 97 366 115 451 124 726 126 009 133 905 110 918
90 - 94 10 502 12 398 13 236 17 104 25 104 28 422 33 287 37 909 48 280 59 085 64 957 68 134 74 354
95 - 99 1 552 1 857 2 191 2 376 3 106 4 586 5 203 6 105 6 941 8 991 11 076 12 100 12 827
100+ 65 90 108 114 137 183 266 292 339 368 504 618 636
Жени 3 580 019 3 490 337 3 400 589 3 312 766 3 228 282 3 147 525 3 071 293 2 997 233 2 922 044 2 842 457 2 760 068 2 682 273 2 613 800
0 - 4 158 333 144 657 133 985 131 330 133 541 134 238 131 239 125 810 120 588 117 873 117 750 118 199 117 336
5 - 9 162 318 158 254 144 677 134 060 131 456 133 714 134 447 131 470 126 052 120 832 118 134 118 036 118 493
10 - 14 168 655 162 280 158 301 144 783 134 191 131 613 133 908 134 675 131 722 126 312 121 082 118 381 118 283
15 - 19 153 103 168 993 163 314 159 432 145 897 135 077 132 381 134 790 135 706 132 766 127 251 121 858 119 024
20 - 24 150 270 153 199 171 121 166 737 162 725 148 795 137 209 134 388 137 237 138 465 135 403 129 461 123 610
25 - 29 179 952 150 698 153 734 171 920 167 542 163 545 149 593 137 988 135 184 138 064 139 309 136 225 130 242
30 - 34 231 780 179 760 150 642 153 780 172 148 167 846 163 885 149 934 138 316 135 531 138 452 139 720 136 642
35 - 39 230 612 231 210 179 387 150 406 153 603 172 034 167 809 163 885 149 973 138 366 135 606 138 560 139 866
40 - 44 253 245 229 480 230 240 178 722 149 947 153 207 171 675 167 519 163 655 149 806 138 262 135 528 138 520
45 - 49 257 729 251 035 227 730 228 684 177 646 149 183 152 519 171 010 166 954 163 171 149 424 137 960 135 274
50 - 54 242 026 254 177 247 961 225 290 226 526 176 144 148 103 151 550 170 060 166 139 162 479 148 867 137 516
55 - 59 234 764 236 876 249 459 243 919 222 110 223 713 174 243 146 743 150 333 168 878 165 122 161 619 148 189
60 - 64 245 612 227 637 230 770 243 893 239 156 218 393 220 437 172 038 145 190 148 962 167 536 163 977 160 665
65 - 69 250 527 234 578 218 922 223 259 237 032 233 302 213 805 216 404 169 328 143 281 147 267 165 892 162 580
70 - 74 253 547 232 748 220 369 207 607 213 523 228 154 225 744 207 917 211 281 165 873 140 839 145 123 163 820
75 - 79 181 110 222 875 208 651 200 832 191 881 199 940 215 777 215 211 199 721 204 184 161 050 137 426 142 118
80 - 84 125 603 140 780 179 750 173 632 171 548 167 698 178 643 195 985 197 997 186 126 192 228 152 787 131 525
85 - 89 73 725 76 384 91 459 123 091 124 490 127 922 129 547 143 151 161 281 166 319 159 938 168 185 135 450
90 - 94 23 128 29 653 33 387 43 485 62 590 67 214 72 788 77 469 90 584 106 169 112 688 112 543 121 862
95 - 99 3 837 4 863 6 474 7 585 10 333 15 239 16 749 18 452 19 967 24 380 29 055 30 523 31 405
100+ 143 200 256 319 397 554 792 844 915 960 1 193 1 403 1 380
Пол
Възраст
III вариант (относително забавяне)3
Години
2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 2065 2070 2075 2080
Общо 6 937 223 6 716 758 6 489 409 6 265 677 6 054 377 5 857 418 5 669 528 5 484 618 5 300 711 5 121 529 4 956 581 4 813 164 4 692 336
0 - 4 324 817 294 645 271 714 265 535 268 633 267 808 259 401 246 695 235 118 228 559 226 678 225 526 221 849
5 - 9 334 243 324 497 294 470 271 636 265 556 268 734 267 996 259 641 246 963 235 398 228 877 227 017 225 904
10 - 14 346 934 334 000 324 372 294 449 271 680 265 625 268 908 268 260 259 961 247 306 235 746 229 236 227 407
15 - 19 315 712 347 469 336 158 326 829 296 944 273 687 267 436 271 182 271 233 263 300 250 585 238 719 231 965
20 - 24 309 286 315 468 351 870 343 755 334 681 304 142 279 272 273 108 278 785 280 657 273 262 259 890 246 999
25 - 29 370 819 309 312 315 682 352 574 344 558 335 554 305 053 280 219 274 162 279 983 281 972 274 605 261 213
30 - 34 477 100 369 694 308 565 315 117 352 365 344 610 335 709 305 277 280 441 274 444 280 415 282 557 275 264
35 - 39 479 346 474 610 367 834 307 154 313 813 351 101 343 504 334 716 304 440 279 723 273 804 279 853 282 084
40 - 44 522 499 475 241 470 777 365 007 304 990 311 725 348 933 341 482 332 852 302 853 278 353 272 549 278 665
45 - 49 527 713 514 582 468 488 464 415 360 290 301 375 308 237 345 250 338 040 329 701 300 144 276 021 270 420
50 - 54 489 706 514 489 502 364 458 109 454 747 353 175 295 947 303 016 339 766 332 944 325 032 296 152 272 603
55 - 59 461 843 470 329 495 493 484 924 443 374 441 103 343 247 288 343 295 782 332 164 325 922 318 663 290 729
60 - 64 464 745 434 642 444 798 470 416 461 900 423 900 423 068 330 115 278 339 286 209 322 148 316 663 310 252
65 - 69 449 145 425 691 400 607 412 522 438 480 432 401 398 752 399 635 312 987 265 150 273 569 308 845 304 322
70 - 74 430 904 396 126 378 553 358 991 372 729 398 795 395 554 367 100 369 981 291 126 248 129 257 172 291 560
75 - 79 292 400 355 308 330 897 319 755 306 436 322 064 347 892 347 853 325 758 331 032 262 005 225 268 234 994
80 - 84 192 552 209 380 259 946 246 836 242 504 236 166 253 175 277 502 280 731 266 702 274 521 219 020 191 090
85 - 89 108 951 105 998 119 678 153 012 149 280 150 159 149 609 165 307 185 026 190 122 184 654 193 678 156 151
90 - 94 32 929 38 566 39 167 46 350 61 412 61 898 64 032 65 574 75 572 86 829 90 618 90 727 97 483
95 - 99 5 371 6 422 7 628 7 915 9 585 12 870 13 115 13 662 14 071 16 623 19 290 20 007 20 412
100+ 208 289 348 376 420 526 688 681 703 704 857 996 970
Мъже 3 364 460 3 254 122 3 143 748 3 037 909 2 940 014 2 849 090 2 760 951 2 672 886 2 585 282 2 501 278 2 425 880 2 361 770 2 308 542
0 - 4 167 040 151 637 139 852 136 667 138 278 137 850 133 528 126 985 121 021 117 647 116 684 116 087 114 200
5 - 9 171 952 166 858 151 539 139 790 136 657 138 310 137 927 133 630 127 097 121 143 117 794 116 836 116 257
10 - 14 178 304 171 820 166 782 151 506 139 791 136 677 138 375 138 047 133 770 127 253 121 298 117 954 117 010
15 - 19 162 608 178 498 172 822 167 929 152 660 140 720 137 505 139 445 139 452 135 360 128 812 122 714 119 253
20 - 24 159 042 162 210 180 396 176 243 171 539 155 972 143 263 140 114 143 000 143 902 140 091 133 232 126 650
25 - 29 190 879 158 665 161 946 180 349 176 302 171 639 156 116 143 450 140 353 143 324 144 308 140 522 133 672
30 - 34 245 343 190 027 158 064 161 423 180 001 176 105 171 507 156 045 143 382 140 322 143 380 144 441 140 708
35 - 39 248 766 243 520 188 653 157 008 160 433 179 018 175 212 170 694 155 348 142 776 139 770 142 872 143 995
40 - 44 269 302 245 922 240 858 186 695 155 501 158 971 177 478 173 763 169 359 154 201 141 778 138 857 141 991
45 - 49 270 061 263 824 241 236 236 450 183 439 153 011 156 568 174 935 171 363 167 153 152 308 140 152 137 373
50 - 54 247 798 260 766 255 251 233 948 229 726 178 512 149 272 152 981 171 171 167 873 163 968 149 592 137 840
55 - 59 227 289 234 173 247 459 243 062 223 661 220 310 171 687 144 069 148 059 166 022 163 132 159 689 145 958
60 - 64 219 468 208 113 216 115 229 758 226 860 209 957 207 755 162 570 137 138 141 461 159 153 156 808 153 971
65 - 69 199 125 192 849 184 737 193 811 207 682 206 470 192 526 191 649 150 807 128 081 132 792 150 067 148 410
70 - 74 178 225 166 156 163 082 158 107 167 979 181 795 182 339 171 622 172 153 136 389 116 826 121 922 138 592
75 - 79 112 397 137 125 130 173 129 859 127 793 138 089 151 388 153 540 146 279 148 258 118 432 102 604 108 015
80 - 84 68 386 74 055 92 613 90 026 91 709 92 056 101 915 113 709 117 012 113 422 116 685 94 149 83 022
85 - 89 36 530 34 480 38 748 49 933 49 939 52 218 53 707 61 477 70 133 73 423 72 891 76 490 62 435
90 - 94 10 325 11 519 11 304 13 235 17 585 18 109 19 439 20 469 24 509 28 590 30 267 30 936 33 164
95 - 99 1 555 1 815 2 012 2 005 2 365 3 161 3 263 3 510 3 681 4 482 5 261 5 548 5 730
100+ 65 90 106 105 114 140 181 182 195 196 250 298 296
Жени 3 572 763 3 462 636 3 345 661 3 227 768 3 114 363 3 008 328 2 908 577 2 811 732 2 715 429 2 620 251 2 530 701 2 451 394 2 383 794
0 - 4 157 777 143 008 131 862 128 868 130 355 129 958 125 873 119 710 114 097 110 912 109 994 109 439 107 649
5 - 9 162 291 157 639 142 931 131 846 128 899 130 424 130 069 126 011 119 866 114 255 111 083 110 181 109 647
10 - 14 168 630 162 180 157 590 142 943 131 889 128 948 130 533 130 213 126 191 120 053 114 448 111 282 110 397
15 - 19 153 104 168 971 163 336 158 900 144 284 132 967 129 931 131 737 131 781 127 940 121 773 116 005 112 712
20 - 24 150 244 153 258 171 474 167 512 163 142 148 170 136 009 132 994 135 785 136 755 133 171 126 658 120 349
25 - 29 179 940 150 647 153 736 172 225 168 256 163 915 148 937 136 769 133 809 136 659 137 664 134 083 127 541
30 - 34 231 757 179 667 150 501 153 694 172 364 168 505 164 202 149 232 137 059 134 122 137 035 138 116 134 556
35 - 39 230 580 231 090 179 181 150 146 153 380 172 083 168 292 164 022 149 092 136 947 134 034 136 981 138 089
40 - 44 253 197 229 319 229 919 178 312 149 489 152 754 171 455 167 719 163 493 148 652 136 575 133 692 136 674
45 - 49 257 652 250 758 227 252 227 965 176 851 148 364 151 669 170 315 166 677 162 548 147 836 135 869 133 047
50 - 54 241 908 253 723 247 113 224 161 225 021 174 663 146 675 150 035 168 595 165 071 161 064 146 560 134 763
55 - 59 234 554 236 156 248 034 241 862 219 713 220 793 171 560 144 274 147 723 166 142 162 790 158 974 144 771
60 - 64 245 277 226 529 228 683 240 658 235 040 213 943 215 313 167 545 141 201 144 748 162 995 159 855 156 281
65 - 69 250 020 232 842 215 870 218 711 230 798 225 931 206 226 207 986 162 180 137 069 140 777 158 778 155 912
70 - 74 252 679 229 970 215 471 200 884 204 750 217 000 213 215 195 478 197 828 154 737 131 303 135 250 152 968
75 - 79 180 003 218 183 200 724 189 896 178 643 183 975 196 504 194 313 179 479 182 774 143 573 122 664 126 979
80 - 84 124 166 135 325 167 333 156 810 150 795 144 110 151 260 163 793 163 719 153 280 157 836 124 871 108 068
85 - 89 72 421 71 518 80 930 103 079 99 341 97 941 95 902 103 830 114 893 116 699 111 763 117 188 93 716
90 - 94 22 604 27 047 27 863 33 115 43 827 43 789 44 593 45 105 51 063 58 239 60 351 59 791 64 319
95 - 99 3 816 4 607 5 616 5 910 7 220 9 709 9 852 10 152 10 390 12 141 14 029 14 459 14 682
100+ 143 199 242 271 306 386 507 499 508 508 607 698 674

1 I вариант (при хипотеза за конвергентност): Този вариант се определя като реалистичен и е съобразен с нормативните изисквания на Европейския съюз за демографското и социално-икономическото развитие на страните членки.
2 II вариант (относително ускоряване): При този вариант се предполага , че демографското развитие ще протича при благоприятни социално-икономически процеси в страната.
3 III вариант (относително забавяне): При този вариант развитието на населението е прогнозирано при хипотези за неблагоприятни социално-икономически процеси в страната.
03.07.2018


Европейска SDMX структура за метаданни (ESMS)

НАСЕЛЕНИЕ, ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОГНОЗИ - население, средногодишен брой на населението, естествено движение на населението, прогнози на населението
Контакт
Организация

Национален статистически институт

Отдел

„Статистика на населението и жилищния фонд“

Лице за контакт

Магдалена Костова

Длъжност

Директор на дирекция "Демографска и социална статистика"

Адрес

ул. „П. Волов“ № 2, София 1038

Електронна поща

[email protected]

Телефон

+359 2 9857 411

Факс
Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване12 април 2021 г.
Дата на публикуване12 април 2021 г.
Дата на последно актуализиране12 април 2021 г.
Статистическо представяне
Описание на данните

Съвкупностите на населението и неговите структури се дефинират като моментни и се установяват към 31.12. на съответната година. Броят и структурите на населението към края на всяка година се изчисляват на базата на данните от предходната година и данните за естественото и механично движение на населението през текущата година.

В годините на преброяванията се правят преизчисления на населението в края на съответната година и за предходната. Преизчисляването се извършва въз основа на получените резултати от преброяването на населението и съответните изчисления за естествения и механичния прираст получени от текущата демографска статистика за съответната година.

При изчисляване на населението и неговите структури се използва дефиницията "постоянно население". Тя включва лицата, които живеят постоянно (имат настоящ адрес) в страната към 31.12. на съответната година и не са отсъствали от нея за период по-дълъг от 1 година.

Демографските прогнози (перспективни проекции на населението) са формални пресмятания, които се извършват при условия, че са възприети определени предположения за бъдещото развитие на раждаемостта, смъртността и миграцията. Те дават представа за възможното бъдещо развитие на населението през прогнозирания период. Използват се различни сценарии за проекциите на населението в зависимост от очакваното социално-икономическо развитие на страната.

Използвани класификации

· Класификация на териториалните единици за статистически цели в България (NUTS);

· Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици в Република България (EKATTE).

Обхват

Данните за броя и структурите на населението обхващат населението, живеещо постоянно на територията на страната, независимо от неговото гражданство и статут. В териториален разрез (населени места, общини, области и статистически райони) данните се представят според административно-териториалното деление на страната към 31.12. на съответната година по „настоящ адрес”. Това е адресът, който отговаря на документално заявеното местоживеене на лицето.

Последната демографска прогноза, разработена в НСИ е за развитието на населението до 2080 година. Начална точка на прогнозата е населението на страната към 31.12.2016 г., като прогнозата е съобразена с броя на демографските събития настъпили през 2017 година. Прогнозираното население е разпределено по пол и единични възрасти за всяка година от периода. Публикуваните данни са по петгодишни периоди.

Понятия и дефиниции

Население към 31.12.

Лицата, които живеят постоянно (имат настоящ адрес) в страната към 31.12. на съответната година и не са отсъствали от нея за период по-дълъг от 1 година.

Броят и структурите на населението към 31.12. на всяка година се изчисляват на базата на данните от предходната година и данните за естественото и механично движение на населението през текущата година.

Средногодишно население

Средногодишният брой на населението е средна аритметична величина от изчисленото население към края на предходната и края на отчетната година.

Естествен прираст на населението

Разликата между броя на регистрираните живородени деца и броя на умрелите лица през годината.

Коефициент за естествен прираст

Изчислява се в промили, като отношение на разликата между броя на живородените деца и броя на умрелите лица през годината и средногодишния брой на населението през същата година.

Механичен прираст на населението

В териториален аспект представлява разликата между броя на заселените и броя на изселените лица във и от всяко населено място.

Миграционното салдо от външната миграция е разликата между изселените и заселените в страната.

Възраст

Възрастта на населението в края на годината е изчислена към 31.12. в навършени години въз основа на датата на раждане, т.е. това е възрастта, която лицата са достигнали към 31.12. на съответната година.

Под, в, над трудоспособна възраст

Възрастовите граници за разпределение на населението по категориите под, във и над трудоспособна възраст са определени съгласно актуалната през съответната година възраст за пенсиониране, приета с Постановление на МС.

Коефициентът на възрастова зависимост

Показва броя на лицата от населението в „зависимите” възрасти (населението под 15 и на 65 и повече години) на 100 лица от населението в „независимите” възрасти (от 15 до 64 години). Изчислява се в проценти.

Коефициент на възрастова зависимост (старши възрасти)

Показва броя на лицата на възраст 65 и повече години на 100 лица от населението на възраст от 15 до 64 години. Изчислява се в проценти.

Темп на демографско остаряване

Темпът на нарастване на относителния дял на населението над трудоспособна възраст (според определената възрастова граница за мъжете и жените през наблюдаваната година) спрямо предходната година. Изчислява се в проценти.

Коефициентът на демографско заместване

Отношението между броя на населението във вливащата се възрастова група 15 - 19 години и излизащата група 60 - 64 години от трудоспособното население. Изчислява се в проценти.

Статистическа единица

Лица

Статистическа съвкупност

Общ брой на населението.

Географски обхват (територия)

При статистическата обработка на данните за населението, лицата са разпределени в регионален аспект според административно-териториалното деление на страната към 31.12. на съответната година - населени места, общини, области и статистически райони.

Времеви обхват

За населението:

· 1880 – 2011 - по години на преброявания;

· 1946 – 2020 - към 31.12.;

· 2010 – 2020 - на интернет сайта на НСИ.

За национална прогноза – 2020 – 2080 г.

За областни прогнози – 2020 – 2080 г.

Базисен период

Не се прилага.

Мерна единица

Брой; процент (%)

Отчетен период

Една календарна година

Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения

· Закон за статистиката;

· Регламент 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика;

· Регламент (ЕС) № 1260/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската демографска статистика

· Регламент за изпълнение (ЕС) № 205/2014 на Комисията за установяване на единни условия за изпълнението на Регламент (ЕС) № 1260/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската демографска статистика по отношение на разпределенията на данните, сроковете и ревизирането на данните

· Закон за гражданската регистрация.

Споделяне на данни

Данните за населението се предоставят на Евростат, въз основа на Регламент (ЕС) № 1260/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската демографска статистика

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика

· Закон за статистиката;

· Регламент (ЕО) № 223/2009 относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L 87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество.

Конфиденциалност - защита на данните

Индивидуални данни не се публикуват, спазвайки чл. 25 от Закона за статистиката. Разпространението на индивидуални данни се извършва само съгласно чл. 26 от Закона за статистиката.

Политика по разпространение
Календар за разпространение

Информацията се публикува годишно, съгласно Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Достъп до календара за разпространение

Календарът е наличен на интернет сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/bg/node/488

Достъп на потребителите

Данни за население, демографски процеси и демографски прогнози се публикуват на интернет сайта на НСИ в рубрика Население - демография, миграция и прогнози в съответствие със Закона за статистиката (Глава 5) и Кодекса на европейската статистическа практика, зачитайки професионалната независимост и с цел обективност, прозрачност, при което всички потребители са равнопоставени.

Честота на разпространение

Годишно

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Прессъобщение „Население и демографски процеси“

Публикации

· Население и демографски процеси;

· Статистически справочник;

· Статистически годишник;

· Брошура „България“.

Онлайн база данни

Подробни данни за населението са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика Население - демография, миграция и прогнози: http://www.nsi.bg/bg/node/2972

Информационна система Инфостат: https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=80 (за населението) и https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=122 (за прогнози на населението)

Достъп до микроданни

Анонимизирани индивидуални данни могат да бъдат предоставени за научни и изследователски цели по индивидуална заявка, съгласно Правилника за предоставяне на анонимизирани индивидуални данни за научни и изследователски цели.

Други формати на разпространение

Информационна услуга по заявка, съгласно Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на НСИ.

Методологични документи

· Методологични разработки за прогнозиране на населението.

Документация за качеството

Не са налични.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Не се прилага.

Оценка на качеството

Не се прилага.

Приложимост
Потребности на потребителите

В рамките на ежегодно попълнени въпросници данните за населението и демографските процеси се предоставят на Евростат, ООН, УНИЦЕФ.

На национално и регионално ниво основни потребители на данните са министерства, ведомства, национални организации и местни органи на управлението.

Чрез заявки за конкретни данни, данните се предоставят на Научно-изследователски институти, университети, НПО и други.

Удовлетвореност на потребителите

Не е провеждано изследване за удовлетвореността на потребителите.

Пълнота

Данните за населението са налични по пол, възрасти (различни групировки), местоживеене (различни териториални нива), гражданство и страна на раждане.


Точност и надеждност
Обща точност

Не се прилага.

Извадкови грешки

Не се прилага.


Неизвадкови грешки

Не се прилага.Навременност и точност на представяне
Навременност

Данните се публикуват до края на месец април в годината след отчетната година.

Точност на представяне

Данните се обявяват в срок.


Съгласуваност и сравнимост

Географска сравнимост

Данните се събират и обработват в териториален разрез при използването на една и съща методология и дефиниции.

Сравнимост във времето

Измененията в методологията и дефинициите в различни периоди от време се публикуват в методологията към изследването.

Съгласуваност между предметни области

Не се прилага.

Вътрешна съгласуваност

Не се прилага.

Разходи и натовареност

Не се прилага.

Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика

В годините на преброявания се правят преизчисления на населението в края на съответната година и за предходната година.

Ревизия на данните - практика

Преизчисляването на населението се извършва въз основа на получените резултати от преброяването на населението и съответните изчисления за естествения и механичния прираст получени от текущата демографска статистика за съответната година.


Статистическа обработка
Източници на данни

Източник на данните за изчисляване на броя и структурите на населението е Информационна система „Демография“ и данните за демографските събития (раждания, умирания, бракове, разводи, миграция) от Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението.

Честота на събиране на данни

Месечно

Събиране на данни

Изчерпателно за всички регистрирани демографски събития през годината.

Информацията от ЕСГРАОН се получава във вид на компютърни файлове (административен източник).

Валидиране на данни

Данните за демографските събития се подлагат на проверка и контрол преди зареждането им в ИС „Демография“.

За да бъде успешно обработено всяко първично съобщение трябва да отговаря на заложените в системата правила за валидация и контрол.

Резултатите от обработката се валидират по отношение на консистентността във всяка таблица и между отделните таблици.

Обработка на данни

Обработката на данните се извършва в ИС „Демография“ съгласно заложените в системата правила за валидация и контрол при обработката на демографските събития.

Изглаждане

Не се прилага.

Коментар

Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.1: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.1.xml
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.0: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml


Европейска стандартна структура за доклади по качество (ESQRS)

НАСЕЛЕНИЕ, ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОГНОЗИ - население, средногодишен брой на населението, естествено движение на населението, прогнози на населението
Контакт
Организация

Национален статистически институт

Отдел

„Статистика на населението и жилищния фонд“

Лице за контакт

Магдалена Костова

Длъжност

Директор на дирекция "Демографска и социална статистика"

Адрес

ул. „П. Волов“ № 2, София 1038

Електронна поща

[email protected]

Телефон

+359 2 9857 411

Факс
Статистическо представяне
Описание на данните

Съвкупностите на населението и неговите структури се дефинират като моментни и се установяват към 31.12. на съответната година. Броят и структурите на населението към края на всяка година се изчисляват на базата на данните от предходната година и данните за естественото и механично движение на населението през текущата година.

В годините на преброяванията се правят преизчисления на населението в края на съответната година и за предходната. Преизчисляването се извършва въз основа на получените резултати от преброяването на населението и съответните изчисления за естествения и механичния прираст получени от текущата демографска статистика за съответната година.

При изчисляване на населението и неговите структури се използва дефиницията "постоянно население". Тя включва лицата, които живеят постоянно (имат настоящ адрес) в страната към 31.12. на съответната година и не са отсъствали от нея за период по-дълъг от 1 година.

Демографските прогнози (перспективни проекции на населението) са формални пресмятания, които се извършват при условия, че са възприети определени предположения за бъдещото развитие на раждаемостта, смъртността и миграцията. Те дават представа за възможното бъдещо развитие на населението през прогнозирания период. Използват се различни сценарии за проекциите на населението в зависимост от очакваното социално-икономическо развитие на страната.

Използвани класификации

· Класификация на териториалните единици за статистически цели в България (NUTS);

· Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици в Република България (EKATTE).

Обхват

Данните за броя и структурите на населението обхващат населението, живеещо постоянно на територията на страната, независимо от неговото гражданство и статут. В териториален разрез (населени места, общини, области и статистически райони) данните се представят според административно-териториалното деление на страната към 31.12. на съответната година по „настоящ адрес”. Това е адресът, който отговаря на документално заявеното местоживеене на лицето.

Последната демографска прогноза, разработена в НСИ е за развитието на населението до 2080 година. Начална точка на прогнозата е населението на страната към 31.12.2016 г., като прогнозата е съобразена с броя на демографските събития настъпили през 2017 година. Прогнозираното население е разпределено по пол и единични възрасти за всяка година от периода. Публикуваните данни са по петгодишни периоди.

Понятия и дефиниции

Население към 31.12.

Лицата, които живеят постоянно (имат настоящ адрес) в страната към 31.12. на съответната година и не са отсъствали от нея за период по-дълъг от 1 година.

Броят и структурите на населението към 31.12. на всяка година се изчисляват на базата на данните от предходната година и данните за естественото и механично движение на населението през текущата година.

Средногодишно население

Средногодишният брой на населението е средна аритметична величина от изчисленото население към края на предходната и края на отчетната година.

Естествен прираст на населението

Разликата между броя на регистрираните живородени деца и броя на умрелите лица през годината.

Коефициент за естествен прираст

Изчислява се в промили, като отношение на разликата между броя на живородените деца и броя на умрелите лица през годината и средногодишния брой на населението през същата година.

Механичен прираст на населението

В териториален аспект представлява разликата между броя на заселените и броя на изселените лица във и от всяко населено място.

Миграционното салдо от външната миграция е разликата между изселените и заселените в страната.

Възраст

Възрастта на населението в края на годината е изчислена към 31.12. в навършени години въз основа на датата на раждане, т.е. това е възрастта, която лицата са достигнали към 31.12. на съответната година.

Под, в, над трудоспособна възраст

Възрастовите граници за разпределение на населението по категориите под, във и над трудоспособна възраст са определени съгласно актуалната през съответната година възраст за пенсиониране, приета с Постановление на МС.

Коефициентът на възрастова зависимост

Показва броя на лицата от населението в „зависимите” възрасти (населението под 15 и на 65 и повече години) на 100 лица от населението в „независимите” възрасти (от 15 до 64 години). Изчислява се в проценти.

Коефициент на възрастова зависимост (старши възрасти)

Показва броя на лицата на възраст 65 и повече години на 100 лица от населението на възраст от 15 до 64 години. Изчислява се в проценти.

Темп на демографско остаряване

Темпът на нарастване на относителния дял на населението над трудоспособна възраст (според определената възрастова граница за мъжете и жените през наблюдаваната година) спрямо предходната година. Изчислява се в проценти.

Коефициентът на демографско заместване

Отношението между броя на населението във вливащата се възрастова група 15 - 19 години и излизащата група 60 - 64 години от трудоспособното население. Изчислява се в проценти.

Статистическа единица

Лица

Статистическа съвкупност

Общ брой на населението.

Географски обхват (територия)

При статистическата обработка на данните за населението, лицата са разпределени в регионален аспект според административно-териториалното деление на страната към 31.12. на съответната година - населени места, общини, области и статистически райони.

Времеви обхват

За населението:

· 1880 – 2011 - по години на преброявания;

· 1946 – 2020 - към 31.12.;

· 2010 – 2020 - на интернет сайта на НСИ.

За национална прогноза – 2020 – 2080 г.

За областни прогнози – 2020 – 2080 г.

Базисен период

Не се прилага.

Статистическа обработка
Източници на данни

Източник на данните за изчисляване на броя и структурите на населението е Информационна система „Демография“ и данните за демографските събития (раждания, умирания, бракове, разводи, миграция) от Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението.

Честота на събиране на данни

Месечно

Събиране на данни

Изчерпателно за всички регистрирани демографски събития през годината.

Информацията от ЕСГРАОН се получава във вид на компютърни файлове (административен източник).

Валидиране на данни

Данните за демографските събития се подлагат на проверка и контрол преди зареждането им в ИС „Демография“.

За да бъде успешно обработено всяко първично съобщение трябва да отговаря на заложените в системата правила за валидация и контрол.

Резултатите от обработката се валидират по отношение на консистентността във всяка таблица и между отделните таблици.

Обработка на данни

Обработката на данните се извършва в ИС „Демография“ съгласно заложените в системата правила за валидация и контрол при обработката на демографските събития.

Изглаждане

Не се прилага.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Не се прилага.

Оценка на качеството

Не се прилага.

Приложимост
Потребности на потребителите

В рамките на ежегодно попълнени въпросници данните за населението и демографските процеси се предоставят на Евростат, ООН, УНИЦЕФ.

На национално и регионално ниво основни потребители на данните са министерства, ведомства, национални организации и местни органи на управлението.

Чрез заявки за конкретни данни, данните се предоставят на Научно-изследователски институти, университети, НПО и други.

Удовлетвореност на потребителите

Не е провеждано изследване за удовлетвореността на потребителите.

Пълнота

Данните за населението са налични по пол, възрасти (различни групировки), местоживеене (различни териториални нива), гражданство и страна на раждане.


Степен на пълнота на данните

100%

Точност и надеждност
Обща точност

Не се прилага.

Извадкови грешки

Не се прилага.


Показатели за извадкови грешки

Не се прилага

Неизвадкови грешки

Не се прилага.Грешки на обхвата

Не се прилага

Степен на свръхобхват

Не се прилага

Дял на общите единици

Не се прилага

Грешки при измерването

Не се прилага

Грешки поради липса на отговор

Не се прилага

Степен на неотговорили единици от съвкупността

Не се прилага

Степен на неотговаряне на отделни променливи във въпросника

Не се прилага

Грешки при обработката

Не се прилага

Степен на импутация

Не се прилага

Грешки, свързани с допусканията на модела

Не се прилага

Сезонно изглаждане

Не се прилага

Ревизия на данните - политика

В годините на преброявания се правят преизчисления на населението в края на съответната година и за предходната година.

Ревизия на данните - практика

Преизчисляването на населението се извършва въз основа на получените резултати от преброяването на населението и съответните изчисления за естествения и механичния прираст получени от текущата демографска статистика за съответната година.


Ревизия на данните - средна стойност

Не се прилага

Навременност и точност на представяне
Навременност

Данните се публикуват до края на месец април в годината след отчетната година.

Лаг във времето - първи резултати

4 месеца след референтната дата

Лаг във времето - окончателни резултати

4 месеца след референтната дата

Точност на представяне

Данните се обявяват в срок.


Точност на представяне - предоставяне и публикуване

Данните се предоставят в срок

Съгласуваност и сравнимост

Географска сравнимост

Данните се събират и обработват в териториален разрез при използването на една и съща методология и дефиниции.

Коефициент на асиметрия за статистическите огледални потоци

Не се прилага

Сравнимост във времето

Измененията в методологията и дефинициите в различни периоди от време се публикуват в методологията към изследването.

Дължина на съпоставимите динамични редове

от 2000 година

Съгласуваност между предметни области

Не се прилага.

Съгласуваност между статистически данни с годишна и с по-малка периодичност

Не се прилага

Съгласуваност с националните сметки

Не се прилага

Вътрешна съгласуваност

Не се прилага.

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Прессъобщение „Население и демографски процеси“

Публикации

· Население и демографски процеси;

· Статистически справочник;

· Статистически годишник;

· Брошура „България“.

Онлайн база данни

Подробни данни за населението са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика Население - демография, миграция и прогнози: http://www.nsi.bg/bg/node/2972

Информационна система Инфостат: https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=80 (за населението) и https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=122 (за прогнози на населението)

Таблици с данни - консултации

Не се прилага

Достъп до микроданни

Анонимизирани индивидуални данни могат да бъдат предоставени за научни и изследователски цели по индивидуална заявка, съгласно Правилника за предоставяне на анонимизирани индивидуални данни за научни и изследователски цели.

Други формати на разпространение

Информационна услуга по заявка, съгласно Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на НСИ.

Метаданни - консултации

Не се прилага

Методологични документи

· Методологични разработки за прогнозиране на населението.

Степен на пълнота на метаданните

100%

Документи за качеството

Не са налични.

Разходи и натовареност

Не се прилага.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика

· Закон за статистиката;

· Регламент (ЕО) № 223/2009 относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L 87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество.

Конфиденциалност - защита на данните

Индивидуални данни не се публикуват, спазвайки чл. 25 от Закона за статистиката. Разпространението на индивидуални данни се извършва само съгласно чл. 26 от Закона за статистиката.

Коментар

Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.1: ESQRS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.1.xml
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.0: ESQRS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml
 • понеделник, 19 юли 2021 - 11:00

  През второто тримесечие на 2021 г. (14-а - 26-а седмица вкл.) броят на умрелите лица е 33 945, а коефициентът на обща смъртност - 19.8‰. Спрямо същия период на миналата година смъртните случаи се увеличават с 8 754, или с 33.8%, а спрямо първото тримесечие на 2021 г. намаляват с 2 601, или със 7.1%. Смъртността при мъжете е по-висока (21.4‰) в сравнение с тази при жените (18.3‰).

 • вторник, 11 май 2021 - 11:00

  Очакваната средна продължителност на предстоящия живот общо за населението на страната, изчислена за периода 2018 - 2020 г., е 74.6 години.

  Средната продължителност на живота при мъжете е 71.1 години, докато при жените е със 7.1 години по-висока - 78.2 години.

 • понеделник, 26 април 2021 - 11:10

  През първото тримесечие на 2021 г. (1-ва - 13-а седмица вкл.) броят на умрелите лица е 36 152, а коефициентът на обща смъртност - 21.1‰. Спрямо същия период на миналата година смъртните случаи се увеличават със 7 491, или с 26.1%. Смъртността при мъжете е по-висока (22.9‰) в сравнение с тази при жените (19.3‰).

 • понеделник, 12 април 2021 - 11:00

  Към 31 декември 2020 г. населението на България е 6 916 548. В сравнение с 2019 г. населението на страната намалява с 34 934 души.

  През 2020 г. в страната са регистрирани 59 086 живородени деца и в сравнение с предходната година броят им намалява с 2 452 деца.

  Броят на умрелите през 2020 г. е 124 735 души, а коефициентът на обща смъртност - 18.0‰. Спрямо предходната година броят на умрелите се увеличава с 16 652.

 • сряда, 6 януари 2021 - 16:40

  Какви имена сме дали на децата си през 2020 година?

  Кои са най-разпространените мъжки и женски имена и най-популярните фамилии в България?

  Колко хора трябва да почерпят през първия месец на 2020-а?

  Дали Виктория запазва и през 2020 г. челната позиция при имената на новородените момичета?

  Това са само част от въпросите, на които НСИ отговаря с инфографиката „Имената в България 2020“.

 • сряда, 13 май 2020 - 11:00

  Очакваната средна продължителност на предстоящия живот общо за населението на страната, изчислена за периода 2017 - 2019 г., е 74.9 години.

  Средната продължителност на живота при мъжете е 71.5 години, докато при жените е със 7.0 години по-висока - 78.5 години. 

 • понеделник, 13 април 2020 - 11:00

  Към 31 декември 2019 г. населението на България е 6 951 482, което представлява 1.4% от населението на Европейския съюз. В сравнение с 2018 г. населението на страната намалява с 48 557 души.

  През 2019 г. в страната са регистрирани 61 538 живородени деца и в сравнение с предходната година броят им намалява с 659 деца.

  Броят на умрелите през 2019 г. е 108 083 души, а коефициентът на обща смъртност - 15.5‰. Спрямо предходната година броят на умрелите намалява с 443.

 • понеделник, 6 януари 2020 - 11:10

  Какви имена сме дали на децата си през 2019 година?

  Кои са най-популярните фамилии и най-разпространените мъжки и женски имена в България?

  Дали Александър запазва и през 2019 г. челната позиция при имената на новородените момчета?

  Това са само част от въпросите, на които ще отговорим с новата инфографика "Имената в България 2019".

 • понеделник, 13 май 2019 - 11:00

  Очакваната средна продължителност на предстоящия живот общо за населението на страната, изчислена за периода 2016 - 2018 г., е 74.8 години.

  Средната продължителност на живота при мъжете е 71.4 години, докато при жените е със 7.0  години по-висока - 78.4 години.

 • петък, 12 април 2019 - 11:00

  Към 31 декември 2018 г. населението на България е 7 000 039, което представлява 1.4% от населението на Европейския съюз. В сравнение с 2017 г. населението на страната намалява с 49 995 души.

  През 2018 г. в страната са регистрирани 62 197 живородени деца и в сравнение с предходната година броят им намалява с 1 758 деца.

  Броят на умрелите през 2018 г. е 108 526 души, а коефициентът на обща смъртност - 15.4‰. Спрямо предходната година броят на умрелите намалява с 1 265.

Страници

 • Статистически справочник 2021 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2021 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2016 - 2020 година.

 • Статистически справочник 2021
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2021 на български език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси, социално-икономическия и културния живот в България за периода 2016 - 2020 година.

 • Статистически годишник 2020
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 88-то издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2014 - 2019 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • България 2021
  Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че излезе от печат двуезичната (на български и английски език) рекламна брошура България 2021. Брошурата е предназначена за широка читателска аудитория, международни институции, представители на бизнеса, студенти, специалисти и др., тъй като разчупва традиционните форми на представяне на статистическата информация, като предлага оригинална структура с паралелен превод на английски език.
 • Районите, областите и общините в Република България 2019
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2019.
 • Здравеопазване 2020
  Националният статистически институт предлага на потребителите на статистическа информация в областта на социалните статистики годишната електронна публикация Здравеопазване 2020 (на български език), съвместно издание на Националния статистически институт и Националния център по обществено здраве и анализи към Министерството на здравеопазването.

  Източник на данните са статистическите изследвания, провеждани от двете ведомства.

  Публикуваните данни са систематизирани, както следва:

 • Население и демографски процеси 2019
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите на статистическа информация годишната електронна публикация Население и демографски процеси 2019.

  Публикацията е двуезична (на български и английски език) и съдържа подробна статистическа информация за демографското състояние в Република България през 2019 година. Публикувани са данни за броя и структурите на населението и за неговото естествено и механично движение.

 • Статистически справочник 2020 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2020 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2016 - 2019 година.

 • Статистически справочник 2020
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2020 на български език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси, социално-икономическия и културния живот в България за периода 2016 - 2019 година.

 • България 2020
  Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че излезе от печат двуезичната (на български и английски език) рекламна брошура България 2020. Брошурата е предназначена за широка читателска аудитория, международни институции, представители на бизнеса, студенти, специалисти и др., тъй като разчупва традиционните форми на представяне на статистическата информация, като предлага оригинална структура с паралелен превод на английски език.

Страници