Изплатени обезщетения от застрахователните дружества, за поражения от кризисни събития за периода 2004-2008 година


Динамичен ред: krizi_9.zastrahovki.xls

ИЗПЛАТЕНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ОТ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА ЗА ПОРАЖЕНИЯ ОТ КРИЗИСНИ СЪБИТИЯ ПРЕЗ 2008 ГОДИНА
Вид застраховка Изплатени застраховки *
Брой Хил.лв
Застраховки "Живот", постоянни здравни застраховки и допълнителни застраховки 38 302.0
Застраховка срещу злополука и заболяване 602 789.5
Автомобилно застраховане 70 964 99 458.3
Застраховане на релсови превозни средства и товари по време на превоз 0 0.0
Застраховане на плавателни съдове и товари по време на превоз 430 11 874.6
Авиационно застраховане 2 1 166.5
Застраховане срещу пожар и природни бедствия 5 367 12 595.9
Застраховане срещу щети на имущество 1 754 2 589.4
Застраховане за "Разни финансови загуби" 79 34.0
Общо: 79 236 128 810.2

*Изплатените застраховки са по данни, предоставени от 18 застрахователни дружества.
30.09.2009
Изплатени обезщетения от застрахователните дружества, за поражения от кризисни събития
Дирекция "Управление на собствеността, ЗОВ-С и ОМП"
отдел "ЗОВ-С и ОМП"
Валери Петров
главен експерт
ул. "Панайот Волов" № 2, София 1038
+359 2 9857 794
 
Последно обновяване на данните: 30 септември 2009 година
 
НомерПонятияОписание
1Описание на даннитеДанните са резултат от проведено специализирано статистическо изследване за възникнали кризисни събития на територията на страната, техните параметри, състоянието и характеристиките на критичните инфраструктурни обекти, потенциално опасните сгради и съоръжения, пораженията (щетите и загубите) от тях, възстановените инфраструктурни обекти, сгради и съоръжения и получените обезщетения от държавата и застрахователните дружества.
2Използвани класификации• Видове застраховки
3ОбхватИзследването обхваща отчетни единици от структурите на сектор “Държавно управление”, които се групират в три подсектора: "Държавно управление с общ, икономически и социален характер" ,"Услуги на държавното управление за обществото" и "Държавно обществено осигуряване", някои държавни предприятия, чиято дейност е от съществено значение за изграждането и поддържането на инфраструктурата на страната, държавни фирми и лицензирани оператори от сектор „Транспорт, складиране и пощи” и застрахователните дружества
4Единици на измерванeХил. лв.
5Период, за който се отнасят даннитеГодина
6Период, за който има налични данни2004 - 2008
7Нормативни изисквания и правила (национални и Европейски)• По отделна план-програма
8Срокове на разпространение на информациятаДатата за публикуване на статистическата информация е посочена в Календара за представяне на резултатите от статистическите изследвания на НСИ. Статистическата информация се публикува един път в годината.
9Начини на разпространение на информацията• Интернет страница www.nsi.bg
10Методологични документи 
11Източници на данниОсновен източник на данни за изплатените обезщетения от застрахователните дружества, за поражения от кризисни събития е:
• Справка №3 за състоянието и пораженията на застрахователните дружества и застрахователната им дейност, свързана с кризисни събития
12Честота на събиране на даннитеГодишно
13Начин за събиране на даннитеИзчерпателно за всички единици от подсектор "Застраховане". 

 

  • Райони на пазара на труда
    Националният статистически институт предлага на вниманието на изследователи и потребители на статистическа информация дигитална и книжна публикация на български език, посветена на Районите на пазара на труда.