Обезщетения отпуснати от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС за периода 2004-2008 година


Динамичен ред: krizi_8.obez.xls

ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ОТ МЕЖДУВЕДОМСТВЕНАТА КОМИСИЯ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПОДПОМАГАНЕ КЪМ МС ЗА ПОРАЖЕНИЯТА ОТ КРИЗИСНИ СЪБИТИЯ ПРЕЗ 2008 ГОДИНА
Кризисни събития Заявки за обезщетения от физически и юридически лица Получени обезщетения от физически и юридически лица Усвоени обезщетения от физически и юридически лица
Брой Хил.лв Брой Хил.лв Брой Хил.лв
За общините (по данни от 264 общински администрации) 3 182 57 722.0 3 047 46 799.5 2 997 39 517.2
Пожари 11 233.8 4 113.7 4 113.7
Природни бедствия 877 54 074.2 748 43 368.8 698 36 086.5
Аварии и катастрофи 2 294 3 414.0 2 295 3 317.0 2 295 3 317.0
За републиканска пътна мрежа (по данни от областните пътни управления)         1 29.0
Природни бедствия         1 29.0
За ЖП мрежа (по данни от НК "Железопътна инфраструктура") 60 988.5 39 1 630.2 39 1 235.0
Пожари 6 560.5 5 45.3 5 45.3
Природни бедствия 36 321.4 26 1 521.5 26 1 126.3
Аварии и катастрофи 18 106.6 8 63.4 8 63.4
За другите структури от държавното управление 11 2 022.6 7 1 988.9 6 216.0
Природни бедствия 9 2 018.9 5 1 985.2 4 212.3
Аварии и катастрофи 2 3.7 2 3.7 2 3.7
30.09.2009
Обезщетения отпуснати от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС
Дирекция "Управление на собствеността, ЗОВ-С и ОМП"
отдел "ЗОВ-С и ОМП"
Валери Петров
главен експерт
ул. "Панайот Волов" № 2, София 1038
+359 2 9857 794
 
Последно обновяване на данните: 30 септември 2009 година
 
НомерПонятияОписание
1Описание на даннитеДанните са резултат от проведено специализирано статистическо изследване за възникнали кризисни събития на територията на страната, техните параметри, състоянието и характеристиките на критичните инфраструктурни обекти, потенциално опасните сгради и съоръжения, пораженията (щетите и загубите) от тях, възстановените инфраструктурни обекти, сгради и съоръжения и получените обезщетения от държавата и застрахователните дружества.
2Използвани класификации• номенклатура на видовета кризисни събития
3ОбхватИзследването обхваща отчетни единици от структурите на сектор “Държавно управление”, които се групират в три подсектора: "Държавно управление с общ, икономически и социален характер" ,"Услуги на държавното управление за обществото" и "Държавно обществено осигуряване", някои държавни предприятия, чиято дейност е от съществено значение за изграждането и поддържането на инфраструктурата на страната, държавни фирми и лицензирани оператори от сектор „Транспорт, складиране и пощи” и застрахователните дружества
4Единици на измерванeХил. лв.
5Период, за който се отнасят даннитеГодина
6Период, за който има налични данни2004 - 2008
7Нормативни изисквания и правила (национални и Европейски)• По отделна план-програма
8Срокове на разпространение на информациятаДатата за публикуване на статистическата информация е посочена в Календара за представяне на резултатите от статистическите изследвания на НСИ. Статистическата информация се публикува един път в годината.
9Начини на разпространение на информацията• Интернет страница www.nsi.bg
10Методологични документи 
11Източници на данниОсновни източници на данни за отпуснатите обезщетения за поражения от кризисни събития са:
• Справка №1a за състоянието и пораженията (загубите) от кризисните събития на общината.
• Справка №1д за състоянието и пораженията (загубите) от кризисните събития на горското стопанство
• Справка №1е за състоянието и пораженията (загубите) от кризисните събития на пътищата
• Справка №1ж за състоянието и пораженията (загубите) от кризисните събития на транспорта
• Справка №2 за състоянието и пораженията (загубите) от кризисните събития на структурите от държавното управление, отбраната и задължителното обществено осигуряване
12Честота на събиране на даннитеГодишно
13Начин за събиране на даннитеИзчерпателно за всички единици на сектор "Държавно управление", извадково за единици от сектор „Транспорт, складиране и пощи” 

 

  • Райони на пазара на труда
    Националният статистически институт предлага на вниманието на изследователи и потребители на статистическа информация дигитална и книжна публикация на български език, посветена на Районите на пазара на труда.