Възстановени инфраструктурни обекти, нежилищни и жилищни сгради и съоръжения за периода 2004-2008 година


Динамичен ред: krizi_7.vuz.xls

ВЪЗСТАНОВЕНИ ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЕКТИ ПРЕЗ 2008 ГОДИНА
Наименование на обекта Мярка Брой обекти Количествен показател
В общините (по данни от 264 общински администрации)
Улична мрежа км 4 146.3
Мостове (пътни, жп, пешеходни, виадукти, надлези и др.) бр. 15 0.0
Диги км 4 18.7
Баражи м 2 12.0
Подпорни стени кв.м 40 4 402.0
Огради км 4 0.3
Речни корита (в населените места) км 4 6.2
Речни корита (извън населените места) км 4 5.0
Тръбопроводи на локални водопроводни мрежи км 5 1.6
Въздушни магистрални електропроводи км 1 10.0
Стълбове на магистралните електопроводи бр. 3 0.0
Локална подземна електрическа мрежа км 32 0.0
Локална въздушна електрическа мрежа км 46 0.0
В горското стопанство (по данни от 177 държавни лесничейства, дивечовъдни стопанства и дирекциите на народните паркове)
Горски пътища км 0 130.5
Мостове (пътни, жп, пешеходни, виадукти, надлези и др.) бр. 8 0
Противоерозионни съоръжения бр. 3 0
Подпорни стени кв.м 5 200
На републиканска пътна мрежа (по данни от 27 областни пътни управления)
Пътна мрежа км 0 29.7
Мостове (пътни, жп, пешеходни, виадукти, надлези и  др.) бр. 3 0
Подпорни стени кв.м 5 1 821
Огради км 4 0.4
На жп мрежа (по данни от поделенията на НК "Железопътна инфраструктура")
Магистрални (жп) км 1 1.7
Електропреносни мрежи (жп) км 0 10.0
В страната (по данни от областните дирекции "Гражданска защита")
Стени насипна язовирна(дължина) м 2 370
Диги км 3 0.2
ВЪЗСТАНОВЕНИ НЕЖИЛИЩНИ СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ПРЕЗ 2008 ГОДИНА
Брой
Видове сгради и съоръжения Сгради и съоръжения
В общините (по данни от 264 общински администрации) 73
Други сгради за краткосрочно пребиваване 3
Административни сгради 15
Производствени и складови сгради 4
Сгради за културни обществени забавления 2
Музеи и библиотеки 2
Сгради с култово и религиозно предназначение 15
Детски градини 8
Училища за основно и средно образование 22
Сгради за доболнична помощ 1
Спортни терени (стадиони, писти и други площадки за спорт на открито) 1
В горското стопанство (по данни от 177 държавни лесничейства, дивечовъдни стопанства и дирекциите на народните паркове) 1
Други сгради за краткосрочно пребиваване 1
В страната (по данни от областните дирекции "Гражданска защита") 184
Хотели 1
Други сгради за краткосрочно пребиваване 17
Административни сгради 8
Търговски сгради 5
Аерогари 2
Производствени и складови сгради 119
Детски градини 14
Училища за основно и средно образование 13
Сгради за доболнична помощ 4
Сгради за болнична помощ 1
ВЪЗСТАНОВЕНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ ПРЕЗ 2008 ГОДИНА
Брой
Вид на сградата Възстановени сгради   Възстановени жилища
В общините (по данни от 264 общински администрации) 237 249
Сгради от стоманобетон (стоманобетонна конструкция с плоча и колони) 1 9
Сгради от тухли (само с бетонна плоча) 236 240
30.09.2009
Възстановени инфраструктурни обекти, нежилищни и жилищни сгради и съоръжения
Дирекция "Управление на собствеността, ЗОВ-С и ОМП"
отдел "ЗОВ-С и ОМП"
Валери Петров
главен експерт
ул. "Панайот Волов" № 2, София 1038
+359 2 9857 794
 
Последно обновяване на данните: 30 септември 2009 година
 
НомерПонятияОписание
1Описание на даннитеДанните са резултат от проведено специализирано статистическо изследване за възникнали кризисни събития на територията на страната, техните параметри, състоянието и характеристиките на критичните инфраструктурни обекти, потенциално опасните сгради и съоръжения, пораженията (щетите и загубите) от тях, възстановените инфраструктурни обекти, сгради и съоръжения и получените обезщетения от държавата и застрахователните дружества.
2Използвани класификации• номенклатура на показателите
3ОбхватИзследването обхваща отчетни единици от структурите на сектор “Държавно управление”, които се групират в три подсектора: "Държавно управление с общ, икономически и социален характер" ,"Услуги на държавното управление за обществото" и "Държавно обществено осигуряване", някои държавни предприятия, чиято дейност е от съществено значение за изграждането и поддържането на инфраструктурата на страната, държавни фирми и лицензирани оператори от сектор „Транспорт, складиране и пощи” и застрахователните дружества
4Единици на измерванeИзмерителната единица на възстановените обекти в натура е съобразно показателя..
5Период, за който се отнасят даннитеГодина
6Период, за който има налични данни2006 - 2008
7Нормативни изисквания и правила (национални и Европейски)• По отделна план-програма
8Срокове на разпространение на информациятаДатата за публикуване на статистическата информация е посочена в Календара за представяне на резултатите от статистическите изследвания на НСИ. Статистическата информация се публикува един път в годината.
9Начини на разпространение на информацията• Интернет страница www.nsi.bg
10Методологични документи 
11Източници на данниОсновни източници на данни за възстановените инфраструктурни обекти, нежилищни и жилищни сгради и съоръжения са:
• Справка №1a за състоянието и пораженията (загубите) от кризисните събития на общината.
• Справка №1в за състоянието и оценка на пораженията (загубите) от кризисните събития в областта
• Справка №1д за състоянието и пораженията (загубите) от кризисните събития на горското стопанство
• Справка №1е за състоянието и пораженията (загубите) от кризисните събития на пътищата
• Справка №1ж за състоянието и пораженията (загубите) от кризисните събития на транспорта
12Честота на събиране на даннитеГодишно
13Начин за събиране на даннитеИзчерпателно за всички единици на сектор "Държавно управление", извадково за единици от сектор „Транспорт, складиране и пощи” 

 

  • Райони на пазара на труда
    Националният статистически институт предлага на вниманието на изследователи и потребители на статистическа информация дигитална и книжна публикация на български език, посветена на Районите на пазара на труда.