Поразени жилищни сгради от кризисни събития за периода 2004-2008 година


Динамичен ред: krizi_6.jsgradi.xls

ПОРАЗЕНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ ОТ КРИЗИСНИ СЪБИТИЯ ПРЕЗ 2008 ГОДИНА
Брой
Вид на сградата Поразени
сгради
Поразени
жилища
Жилищни сгради - общо
в т.ч.
2 079 2 336
От пожари 1 726 1 877
Сгради от панели (готови сглобяеми елементи) 123 205
Сгради от стоманобетон (стоманобетонна конструкция с плоча и колони) 95 232
Сгради от тухли (само с бетонна плоча) 288 69
Сгради от тухли (с гредоред без стоманобетон) 272 59
Сгради от камък 16 6
Сгради от дърво 55 4
Сгради от кирпич (сурови тухли) 37 7
Сгради от друг материал 49 18
От природни бедствия 278 273
Сгради от стоманобетон (стоманобетонна конструкция с плоча и колони) 4 0
Сгради от тухли (само с бетонна плоча) 27 32
Сгради от тухли (с гредоред без стоманобетон) 256 253
Сгради от кирпич (сурови тухли) 3 3
От аварии и катастрофи 30 20
Сгради от панели (готови сглобяеми елементи) 10 0
Сгради от стоманобетон (стоманобетонна конструкция с плоча и колони) 6 6
Сгради от тухли (само с бетонна плоча) 14 14

Забележка: В ред “Жилищни сгради – общо” се съдържа общия брой на всички поразени жилищни сгради и жилища независимо от кризисните събития. Пораженията за жилищните сгради от пожари са по данни от областните дирекции МВР, а за природните бедствия и авариите са по данни от 264 общински администрации.
30.09.2009
Поразени жилищни сгради от кризисни събития
Дирекция "Управление на собствеността, ЗОВ-С и ОМП"
отдел "ЗОВ-С и ОМП"
Валери Петров
главен експерт
ул. "Панайот Волов" № 2, София 1038
+359 2 9857 794
 
Последно обновяване на данните: 30 септември 2009 година
 
НомерПонятияОписание
1Описание на даннитеДанните са резултат от проведено специализирано статистическо изследване за възникнали кризисни събития на територията на страната, техните параметри, състоянието и характеристиките на критичните инфраструктурни обекти, потенциално опасните сгради и съоръжения, пораженията (щетите и загубите) от тях, възстановените инфраструктурни обекти, сгради и съоръжения и получените обезщетения от държавата и застрахователните дружества.
2Използвани класификации• номенклатура на видовете сгради
3ОбхватИзследването обхваща отчетни единици от структурите на сектор “Държавно управление”, които се групират в три подсектора: "Държавно управление с общ, икономически и социален характер" ,"Услуги на държавното управление за обществото" и "Държавно обществено осигуряване", някои държавни предприятия, чиято дейност е от съществено значение за изграждането и поддържането на инфраструктурата на страната, държавни фирми и лицензирани оператори от сектор „Транспорт, складиране и пощи” и застрахователните дружества
4Единици на измерванeБрой
5Период, за който се отнасят даннитеГодина
6Период, за който има налични данни2004 - 2008
7Нормативни изисквания и правила (национални и Европейски)• По отделна план-програма
8Срокове на разпространение на информациятаДатата за публикуване на статистическата информация е посочена в Календара за представяне на резултатите от статистическите изследвания на НСИ. Статистическата информация се публикува един път в годината.
9Начини на разпространение на информацията• Интернет страница www.nsi.bg
10Методологични документи 
11Източници на данниОсновни източници на данни за поразените жилищни сгради от кризисни събития са:
• Справка №1a за състоянието и пораженията (загубите) от кризисните събития на общината.
• Справка №1г за състоянието и пораженията (загубите) от пожари в областта
12Честота на събиране на даннитеГодишно
13Начин за събиране на даннитеИзчерпателно за всички единици на сектор "Държавно управление".

 

  • Райони на пазара на труда
    Националният статистически институт предлага на вниманието на изследователи и потребители на статистическа информация дигитална и книжна публикация на български език, посветена на Районите на пазара на труда.