Възникнали кризисни събития


Динамичен ред: Crisis1.1.xls

ЗАГУБИ ОТ КРИЗИСНИ СЪБИТИЯ ПРЕЗ 2019 ГОДИНА - ОБЩО ЗА СТРАНАТА 1
Показатели Брой кризисни събития Установени щети - хил. лева Извънредни приходи, получени за възстановяване - хил. лева Разходи за СНАР2 - хил. лева
Общо в това число:
от застрахователни обезщетения от правителствена комисия от ЕС от други източници
Общо за страната 1 066 34 833 22 123 54 22 030 . 39 5 353
Пожари 521 194 107 5 102 . . 156
Свлачища 31 8 101 3 583 . 3 545 . 38 .
Зeметресения . . . . . . . .
Засушавания 4 . . . . . . .
Наводнения 108 21 173 13 523 18 13 504 . 1 3 509
Бури, торнадо, смерч, вихрушка 5 451 493 . 493 . . 37
Градушки 3 935 920 . 920 . . 15
Снежни бури (снегонавяване) 4 600 600 . 600 . . .
Заледявания, измръзвания 1 . . . . . . 30
Аварии 11 1 766 1 572 . 1 572 . . 276
Катастрофи 355 28 125 31 94 . . 94
Замърсявания (с химически вещества, с опасни
отпадъци, с битови отпадъци и други)
2 . . . . . . 30
Епидемии по хората 3 . . . . . . 1
Епидемии по животните (вкл. птиците) 3 85 . . . . . 5
Калaмитет 1 300 . . . . . .
Други кризисни бедствия и събития 14 1 200 1 200 . 1 200 . . 1 200

Забележки:
1 Данните са въз основа на представените в НСИ годишни отчети
от 75 общински администрации.
2 С Н А Р - спасителни и неотложни аварийни работи.
'.' - липсват данни.
30.11.2020
Възникнали кризисни събития
Контакт
Организация

Национален статистически институт

Отдел

Регионална статистика и индикатори за мониторинг

Лице за контакт

Георги Шиваров

Димитър Попов

Длъжност

Младши експерт

Главен експерт

Адрес

ул. "П. Волов" № 2,

София 1038

Електронна поща

[email protected]

[email protected]

Телефон

+359 02 9857 558

+359 02 9857 107

Факс
Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване30 ноември 2018 г.
Дата на публикуване30 ноември 2018 г.
Дата на последно актуализиране30 ноември 2018 г.
Статистическо представяне
Описание на данните

Изследването предоставя информация за възникналите кризисни събития на територията на страната по видове, установени щети от тях, както и извънредни приходи получени за възстановяване, групирани по източници на подпомагането и разходи за спасителни и неотложни аварийни работи (СНАР).

Данните за загуби на материални активи (в хил. лв) се отнасят за щети/загуби, понесени от възникнали кризисни събития на териториите на общините, които са установени и протоколирани по съответния начин от членовете на комисиите, назначени със заповед на кмета.

Използвани класификации
  • Кризисни събития по вид (номенклатура на изследването);
  • Източници на подпомагане (номенклатура на изследването);
  • Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици в Република България (EKATTE).
Обхват

Изчерпателно изследване сред общинските администрации, със срок за предоставяне на данни до 31 март на всяка календарна година. В обхвата на изследването не са включени щетите от възникнали кризисни събития в обекти, собственост на министерства и ведомства, търговски дружества и еднолични търговци.

Изследването включва следните кризисни събития – пожари, свлачища, земетресения, засушавания, наводнения, бури, торнадо, смерч, вихрушка, градушки, снежни бури, заледявания, измръзвания, аварии, катастрофи с превозни средства, замърсявания, епидемии сред хората и животните, каламитет и други кризисни бедствия и събития.

Източниците на подпомагане включват следните групи – от застрахователни обезщетения, от правителствена комисия, от ЕС и други източници. 

Понятия и дефиниции

Кризисно събитие е внезапна или очаквана промяна, предизвикана от човешки дейности или природни явления, при които са нарушени или застрашени живота, здравето и имуществото на големи групи от хора, територия, околна среда, културните и материалните ценности на страната.

Статистическа единица

Кризисно събитие. 

Статистическа съвкупност

Кризисните събития, настъпили на територията на страната в рамките на отчетната година. 

Географски обхват (територия)

За територията на Република България.

Времеви обхват

2010 – 2017 г.

Базисен период

Не се прилага.

Мерна единица

брой; хил. лв.

Отчетен период

Календарна година.

Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения
Споделяне на данни

Не се прилага.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика

Закон за статистиката.

Конфиденциалност - защита на данните

Индивидуални данни не се публикуват, спазвайки чл. 25 от Закона за статистиката. Разпространението на индивидуални данни се извършва само съгласно чл. 26 от закона за статистиката.

Политика по разпространение
Календар за разпространение

Датата за публикуване на статистическата информация е посочена в Календара за представяне на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Достъп до календара за разпространение

Календарът е наличен на интернет сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/bg/node/488

 

Достъп на потребителите

Данните се публикуват на интернет сайта на НСИ в рубрика „Кризисни събития“ в съответствие със Закона за статистиката и Европейския кодекс на статистическите практики, зачитайки професионалната независимост и с цел обективност, прозрачност, при което всички потребители са равнопоставени.

Честота на разпространение

Годишно.

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Не се прилага.

Публикации

Не се прилага.

Онлайн база данни

Подробни резултати са достъпни на интернет сайта на НСИ в рубрика „Кризисни събития“: http://www.nsi.bg/bg/node/2891

Достъп до микроданни

Анонимизирани индивидуални данни могат да бъдат предоставени за научни и изследователски цели по индивидуална заявка, съгласно Правилника за предоставяне на анонимизирани индивидуални данни за научни и изследователски цели. http://www.nsi.bg/bg/node/575/

Други формати на разпространение

Информационна услуга по заявка, съгласно Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на НСИ. http://www.nsi.bg/bg/node/564/

Методологични документи

Указания за попълване на статистически формуляр от респондентите.

Документация за качеството

Не сa налични.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Не се прилага.

Оценка на качеството

Не се прилага.

Приложимост
Потребности на потребителите

Основни потребители на статистическа информация от изследването са:

Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”, неправителствени организации, научни организации и други.

Удовлетвореност на потребителите

Не е провеждано изследване за удовлетвореността на потребителите.

Пълнота

Неприложимо.

Точност и надеждност
Обща точност

Статистическите данни са с добра точност и надеждност. Основни източници на грешки се наблюдават в процеса на докладване (въвеждане) на информацията от респондентите.

Извадкови грешки

Неприложимо. Наблюдението е изчерпателно.

Неизвадкови грешки

Извършва се логически преглед на данните подадени от общинските администрации. Констатираните пропуски се уточняват с респондентите, които имат възможност да правят корекции на отчетите си в Информационна система „Бизнес статистика“ (ИСБС).

Навременност и точност на представяне
Навременност

Данните се публикуват, съгласно Календара за представяне на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Точност на представяне

Спазват се сроковете за предоставяне на данните, посочени в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Съгласуваност и сравнимост
Географска сравнимост

Неприложимо

Сравнимост във времето

Неприложимо

Съгласуваност между предметни области

Неприложимо

Вътрешна съгласуваност

Неприложимо

Разходи и натовареност

Не се прилага.

Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика

Извършване на ревизия на регулярните данни характеризиращи се с наличие на нова и актуализирана статистическа информация на база официално уведомление от респондентите.

Ревизия на данните - практика

Предварителни годишни данни след изтичане на отчетния период.

Окончателни данни след извършване на ревизия на получената от респондентите актуална информация.

Статистическа обработка
Източници на данни

Изчерпателно изследване, част от годишните статистически справки за дейността на бюджетните предприятия. 

Честота на събиране на данни

Годишно.

Събиране на данни

Статистически формуляр „Справка за загубите от кризисни събития“ на хартиен носител и/или он-лайн въвеждане на информацията в Информационна система „Бизнес статистика“ на НСИ.

Валидиране на данни

Валидирането на данните се извършва чрез аритметически и логически контрол на входните данни и съпоставяне на изходните данни с резултатите на изследването от предходните години.

Обработка на данни

Данните се компилират в Информационна система „Бизнес статистика“ и се агрегират на съответното географско ниво за разпространение. 

Изглаждане

Не се прилага.

Коментар
Изтегляне в SDMX 2.1 файлов формат: Възникнали кризисни събития
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.1: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.1.xml
Изтегляне в SDMX 2.0 файлов формат: Възникнали кризисни събития
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.0: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml
  • Райони на пазара на труда
    Националният статистически институт предлага на вниманието на изследователи и потребители на статистическа информация дигитална и книжна публикация на български език, посветена на Районите на пазара на труда.