Загуби в икономиката от кризисните събития за периода 2004-2008 година


Динамичен ред: krizi_5.ikonomika.xls

ЗАГУБИ В ИКОНОМИКАТА ОТ КРИЗИСНИ СЪБИТИЯ ПРЕЗ 2008 ГОДИНА
Източник / група кризисни събития / показател Мярка Количество Стойност хил.лв
В общините (по данни от 264 общински администрации)
От пожари
Продукти на селското, ловното и горското стопанство т. 324.0 9 080.2
Засяти площи със зърнени, клубеноплодни, технически и фуражни култури дка 41.0 0
Овощни и други трайни насаждения дка 16.0 0
Зърнени култури т 21.0 0
Фуражни култури т 309.0 0
Селскостопански животни в т.ч. бр 5 0
Едър рогат добитък бр 2 1
От природни бедствия
Засяти площи със зърнени, клубеноплодни, технически и фуражни култури дка 137 683 55
Засадени площи със зеленчуци, дини, пъпеши и други специфични култури (вкл. оранжерийни) дка 100 0
Лозови насаждения дка 955 0
Овощни и други трайни насаждения дка 10 0
Зърнени култури т 12 152 0
Клубеноплодни култури т 1 0
Технически култури т 962 0
Фуражни култури т 8 168 0
Зеленчуци, дини, пъпеши и други специфични култури т 6 0
Грозде и плодове т 3 0
От аварии и катастрофи
Зърнени култури т 50 0
Технически култури т 30 0
Фуражни култури т 15 0
Едър рогат добитък бр 3 0
В горското стопанство (по данни от 177 държавни лесничейства, дивечовъдни стопанства и дирекциите на народните паркове)
От пожари
Продукти на селското, ловното и горското стопанство (А) т. 2 000.0 60.0
Горския фонд дка 3 476.0 96.5
Продукция на горското стопанство куб.м. 320.0 12.2
От природни бедствия
Горския фонд дка 630 210.0
От други кризисни ситуации
Горския фонд дка 11 924.0
в структурите на държавното управление (по данни от 1219 отчетни единици)
от пожари
Наети лица по трудово или служебно правоотношение бр. 2 0
в т.ч. жени бр. 2 0
Леки коли, микробуси, джипове бр. 1 30
От природни бедствия
Наети лица по трудово или служебно правоотношение бр. 1 0
От аварии и катастрофи
Моторни превозни средства  - в т.ч. бр. 4 101.7
Леки коли, микробуси, джипове бр. 3 55.7
В страната (по данни от областните дирекции на МВР)
От пожари
Човешки ресурси - Общо бр. 65  
в т.ч. жени бр. 23  
Моторни превозни средства  - в т.ч. бр. 55  
Леки коли, микробуси, джипове бр. 1 734  
Автобуси и тролейбуси бр. 49  
Товарни автомобили бр. 598  
- пътни влекачи бр. 3  
- автоцистерни бр. 2  
Специални автомобили бр. 40  
Локомотиви (елктровози и дизелови) бр. 8  
Подвижни съоръжения за обслужване на релсов път бр. 2  
Пътнически вагони бр. 4  
Товарни вагони (вкл. ЖП цистерни) бр. 3  
Плавателни съдове (кораби, катери, лодки и др.) бр. 3  
Хеликоптери бр. 1  
Пътници от автомобилен транспорт (в. т.ч. тролеен) бр. 11  
Засяти площи със зърнени, клубеноплодни, технически и фуражни култури дка 5 551  
Засадени площи със зеленчуци, дини, пъпеши и други специфични култури (вкл. оранжерийни) дка 9  
Лозови насаждения дка 855  
Овощни и други трайни насаждения дка 405  
Други площи (полски пасища, ливади, стърнища и др.) дка 152 468  
Селскостопански животни в т.ч. бр 3 612  
Горския фонд дка 8 453  
Разсадници дка 1  
Пчелини бр 24  
30.09.2009
Загуби в икономиката от кризисните събития
Дирекция "Управление на собствеността, ЗОВ-С и ОМП"
отдел "ЗОВ-С и ОМП"
Валери Петров
главен експерт
ул. "Панайот Волов" № 2, София 1038
+359 2 9857 794
 
Последно обновяване на данните: 30 септември 2009 година
 
НомерПонятияОписание
1Описание на даннитеДанните са резултат от проведено специализирано статистическо изследване за възникнали кризисни събития на територията на страната, техните параметри, състоянието и характеристиките на критичните инфраструктурни обекти, потенциално опасните сгради и съоръжения, пораженията (щетите и загубите) от тях, възстановените инфраструктурни обекти, сгради и съоръжения и получените обезщетения от държавата и застрахователните дружества.
2Използвани класификации• номенклатура на видовета кризисни събития
• номенклатура на показателите
3ОбхватИзследването обхваща отчетни единици от структурите на сектор “Държавно управление”, които се групират в три подсектора: "Държавно управление с общ, икономически и социален характер" ,"Услуги на държавното управление за обществото" и "Държавно обществено осигуряване", някои държавни предприятия, чиято дейност е от съществено значение за изграждането и поддържането на инфраструктурата на страната, държавни фирми и лицензирани оператори от сектор „Транспорт, складиране и пощи” и застрахователните дружества
4Единици на измерванeИзмерителната единица на загубите в натура е съобразно показателя, а стойностното измерение в хил. лв.
5Период, за който се отнасят даннитеГодина
6Период, за който има налични данни2004 - 2008
7Нормативни изисквания и правила (национални и Европейски)• По отделна план-програма
8Срокове на разпространение на информациятаДатата за публикуване на статистическата информация е посочена в Календара за представяне на резултатите от статистическите изследвания на НСИ. Статистическата информация се публикува един път в годината.
9Начини на разпространение на информацията• Интернет страница www.nsi.bg
10Методологични документи 
11Източници на данниОсновни източници на данни за загубите в икономиката от кризисни събития са:
• Справка №1a за състоянието и пораженията (загубите) от кризисните събития на общината.
• Справка №1в за състоянието и оценка на пораженията (загубите) от кризисните събития в областта
• Справка №1г за състоянието и пораженията (загубите) от пожари в областта
• Справка №1д за състоянието и пораженията (загубите) от кризисните събития на горското стопанство
• Справка №1е за състоянието и пораженията (загубите) от кризисните събития на пътищата
• Справка №1ж за състоянието и пораженията (загубите) от кризисните събития на транспорта
• Справка №2 за състоянието и пораженията (загубите) от кризисните събития на структурите от държавното управление, отбраната и задължителното обществено осигуряване
12Честота на събиране на даннитеГодишно
13Начин за събиране на даннитеИзчерпателно за всички единици на сектор "Държавно управление", извадково за единици от сектор „Транспорт, складиране и пощи” 

 

  • Райони на пазара на труда
    Националният статистически институт предлага на вниманието на изследователи и потребители на статистическа информация дигитална и книжна публикация на български език, посветена на Районите на пазара на труда.