Загуби от поразени инфраструктурни обекти за периода 2004-2008 година


Динамичен ред: krizi_3.infra.xls

ПОРАЗЕНИ ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЕКТИ ОТ КРИЗИСНИ СЪБИТИЯ ПРЕЗ 2008 ГОДИНА
Наименование на обекта Мярка Брой обекти Количествен показател Стойност - хил.лв
В общините (по данни от 264 общински администрации) 23 436.0
Улична мрежа км 17 757.1 13 481.0
Мостове (пътни, жп, пешеходни, виадукти, надлези и  др.) бр. 27 0 3 327.6
Водоеми (язовири) кв. км 1 0.2 569.0
Диги км 4 19.5 789.0
Баражи м 6 61.0 58.6
Подпорни стени кв.м 38 4 680.0 3 332.5
Огради км 1 0.0 9.0
Речни корита (в населените места) км 16 306.9 673.9
Речни корита (извън населените места) км 8 51.5 117.6
Каптажи, водосборни, помпени и филтриращи станции бр. 1 0 112.8
Тръбопроводи на локални водопроводни мрежи км 6 1.8 793.0
Тръбопроводи на локални канализационни мрежи км 2 0.5 172.0
Междуселищни и селищни телефонни и телеграфни станции и съоръжения бр. 1 0 0.0
Подземни магистрални електропроводи км 2 0.0 0.0
Подстанции за магистрални електропроводи и локални електрически мрежи бр. 2 0 0.0
Трансформаторни станции (трафопостове) бр. 10 0 0.0
В горското стопанство (по данни от 177 държавни лесничейства, дивечовъдни стопанства и дирекциите на народните паркове) 143.0
Горски пътища км 0 43.5 137.0
Мостове (пътни, жп, пешеходни, виадукти, надлези и  др.) бр. 3 3 6.0
На републиканската пътна мрежа (по данни от областните пътни управления) 91 962.9
Пътна мрежа км 19 1 148.8 87 726.3
Мостове (пътни, жп, пешеходни, виадукти, надлези и  др.) бр. 5 0 1 522.6
Подпорни стени кв.м 24 3 140.0 2 640.8
Огради км 8 0.5 73.2
На жп мрежа (по данни от поделенията на НК "Железопътна инфраструктура") 414.2
Магистрални (жп) км 2 802.2 247
Електропреносни мрежи (жп) км 1 1.0 26.2
Комуникационни и сигнализационни мрежи (жп) км 0 5.4 78
Мостове (пътни, жп, пешеходни, виадукти, надлези и  др.) бр. 1 0 63
В страната (по данни от областните дирекции "Гражданска защита") 123.8
Стени насипна язовирна(дължина) м 1   2.4
Диги км 1   141.4
Въздушни магистрални електропроводи км 3   0.0
Стълбове на магистралните електопроводи бр. 13   0.0
В страната от пожари (по данни от областните дирекции на МВР)  
Съоръжения на пътната мрежа бр. 2    
Съоръжения на уличната мрежа бр. 1    
Магистрални (жп) км 1    
Междуселищни и селищни телефонни и телеграфни станции и съоръжения бр. 1    
Телевизионни предавателни и транслационни станции (в т.ч и за кабелна телевизия) бр. 4    
Станции и съоръжения на мобилни оператори бр. 1    
Подстанции за магистрални електропроводи и локални електрически мрежи бр. 13    
Трансформаторни станции (трафопостове) бр. 64    

Забележка: Разликата между натуралните показатели и стойностите на някои от показателите в данните на областните дирекции "Гражданска защита", МВР и на общинските администрации се дължи на това, че институциите носят различна отговорност по отношение на поразените инфраструктурни обекти на територията на общините, поради което изискваната от тях информация за обектите е различна.
30.09.2009
Загуби от поразени инфраструктурни обекти
Дирекция "Управление на собствеността, ЗОВ-С и ОМП"
отдел "ЗОВ-С и ОМП"
Валери Петров
главен експерт
ул. "Панайот Волов" № 2, София 1038
+359 2 9857 794
 
Последно обновяване на данните: 30 септември 2009 година
 
НомерПонятияОписание
1Описание на даннитеДанните са резултат от проведено специализирано статистическо изследване за възникнали кризисни събития на територията на страната, техните параметри, състоянието и характеристиките на критичните инфраструктурни обекти, потенциално опасните сгради и съоръжения, пораженията (щетите и загубите) от тях, възстановените инфраструктурни обекти, сгради и съоръжения и получените обезщетения от държавата и застрахователните дружества.
2Използвани класификации• номенклатура на видовета кризисни събития
• номенклатура на показателите
3ОбхватИзследването обхваща отчетни единици от структурите на сектор “Държавно управление”, които се групират в три подсектора: "Държавно управление с общ, икономически и социален характер" ,"Услуги на държавното управление за обществото" и "Държавно обществено осигуряване", някои държавни предприятия, чиято дейност е от съществено значение за изграждането и поддържането на инфраструктурата на страната, държавни фирми и лицензирани оператори от сектор „Транспорт, складиране и пощи” и застрахователните дружества
4Единици на измерванeИзмерителната единица на загубите в натура е съобразно показателя, а стойностното й измерение е в хил. лв.
5Период, за който се отнасят даннитеГодина
6Период, за който има налични данни2004 - 2008
7Нормативни изисквания и правила (национални и Европейски)• По отделна план-програма
8Срокове на разпространение на информациятаДатата за публикуване на статистическата информация е посочена в Календара за представяне на резултатите от статистическите изследвания на НСИ. Статистическата информация се публикува един път в годината.
9Начини на разпространение на информацията• Интернет страница www.nsi.bg
10Методологични документи 
11Източници на данниОсновни източници на данни за загубите от поразени нежилищни сгради и съоръжения от кризисни събития са:
• Справка №1a за състоянието и пораженията (загубите) от кризисните събития на общината.
• Справка №1в за състоянието и оценка на пораженията (загубите) от кризисните събития в областта
• Справка №1г за състоянието и пораженията (загубите) от пожари в областта
• Справка №1д за състоянието и пораженията (загубите) от кризисните събития на горското стопанство
• Справка №1е за състоянието и пораженията (загубите) от кризисните събития на пътищата
• Справка №1ж за състоянието и пораженията (загубите) от кризисните събития на транспорта
12Честота на събиране на даннитеГодишно
13Начин за събиране на даннитеИзчерпателно за всички единици на сектор "Държавно управление", извадково за единици от сектор „Транспорт, складиране и пощи” .

 

  • Райони на пазара на труда
    Националният статистически институт предлага на вниманието на изследователи и потребители на статистическа информация дигитална и книжна публикация на български език, посветена на Районите на пазара на труда.