Загуби от поразени нежилищни сгради и съоръжения за периода 2004-2008 година


Динамичен ред: krizi_4.nosgradi.xls

ПОРАЗЕНИ НЕЖИЛИЩНИ СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ОТ КРИЗИСНИ СЪБИТИЯ ПРЕЗ 2008 ГОДИНА
Сгради и съоръжения Брой сгради и съоръжения Стойност на пораженията - хил.лв
В общините (по данни от 264 общински администрации) 229 8 362.4
От пожари 24 1.0
Производствени и складови сгради 23 0.0
Сгради за културни обществени забавления 1 1.0
От природни бедствия 136 7 850.8
Други сгради за краткосрочно пребиваване 4 334.6
Административни сгради 25 1 298.5
Производствени и складови сгради 4 64.1
Сгради за културни обществени забавления 10 742.2
Музеи и библиотеки 4 233.0
Спортни сгради 1 0.1
Сгради с култово и религиозно предназначение 33 2 723.1
Детски градини 25 1 304.7
Училища за основно и средно образование 23 742.4
Сгради за доболнична помощ 5 362.1
Спортни терени (стадиони, писти и други площадки за спорт на открито) 1 36.0
Селскостопански сгради за продукция (вкл. сушилни) 1 10.0
От аварии и катастрофи 69 510.6
Административни сгради 5 42.9
Търговски сгради 10 19.0
Производствени и складови сгради 30 265.3
Сгради за културни обществени забавления 3 0.0
Музеи и библиотеки 2 11.0
Спортни сгради 2 11.0
Сгради с култово и религиозно предназначение 3 16.0
Детски градини 6 135.5
Училища за основно и средно образование 6 9.9
Сгради за доболнична помощ 1 0.0
Сгради за болнична помощ 1 0.0
В страната (по данни от областните дирекции "Гражданска защита") 183 2 797.0
От природни бедствия 13 2 045.0
Други сгради за краткосрочно пребиваване 3 452.0
Производствени и складови сгради 1 36.0
Детски градини 5 248.0
Училища за основно и средно образование 4 366.0
От аварии и катастрофи 170 752.0
Хотели 1 1.0
Други сгради за краткосрочно пребиваване 14 78.0
Административни сгради 6 44.0
Търговски сгради 5 46.0
Аерогари 2 22.0
Производствени и складови сгради 118 487.0
Детски градини 9 13.0
Училища за основно и средно образование 10 42.0
Сгради за доболнична помощ 4 18.0
Сгради за болнична помощ 1 1.0
В страната (по данни от областните дирекции на МВР)    
От пожари 1 565  
Хотели 27  
Други сгради за краткосрочно пребиваване 213  
Административни сгради 42  
Търговски сгради 323  
ЖП Гари 4  
Сгради на телефонни и телеграфни станции 1  
Сгради на телевизионни станции(вкл. кабелни) 1  
Производствени и складови сгради 153  
Сгради за културни обществени забавления 10  
Музеи и библиотеки 6  
Спортни сгради 4  
Сгради с култово и религиозно предназначение 12  
Детски градини 10  
Училища за основно и средно образование 23  
Висши училища 6  
Сгради за доболнична помощ 8  
Сгради за болнична помощ 5  
Сгради за следболнична помощ 6  
Затвори, изправителни домове 1  
Участъци на полицията, на ПАБ и други сгради на МВР 2  
Селскостопански сгради за продукция (вкл. сушилни) 214  
Селскостопански сгради за машини и съоръжения 22  
Селскостопански сгради за животни 141  
Други селскостопански сгради 259  
Сгради за продукция от горското стопанство 2  
Съоръжения за добивната промишленост (вкл. рудници и други съоръжения) 1  
Съоръжения за преработка на минерални суровини (вкл.гипс, цимент, тухли  и др.) 8  
ТЕЦ 1  
Съоръжения за химическата промишленост 7  
Съоръжения за нефто-преработвателната промишленост 7  
Металургични пещи 1  
Леярни 3  
Други съоръжения с производствено предназначение 39  
Спортни терени (стадиони, писти и други площадки за спорт на открито) 3  

Забележка: : Разликата между натуралните показатели и стойностите на някои от показателите в данните на областните дирекции "Гражданска защита",МВР и на общинските администрации се дължи на това, че институциите носят различна отговорност по отношение на поразените сгради и съоръжения на територията на общините, поради което изискваната от тях информация е различна.
30.09.2009
Загуби от поразени нежилищни сгради и съоръжения
Дирекция "Управление на собствеността, ЗОВ-С и ОМП"
отдел "ЗОВ-С и ОМП"
Валери Петров
главен експерт
ул. "Панайот Волов" № 2, София 1038
+359 2 9857 794
 
Последно обновяване на данните: 30 септември 2009 година
 
НомерПонятияОписание
1Описание на даннитеДанните са резултат от проведено специализирано статистическо изследване за възникнали кризисни събития на територията на страната, техните параметри, състоянието и характеристиките на критичните инфраструктурни обекти, потенциално опасните сгради и съоръжения, пораженията (щетите и загубите) от тях, възстановените инфраструктурни обекти, сгради и съоръжения и получените обезщетения от държавата и застрахователните дружества.
2Използвани класификации• номенклатура на видовета кризисни събития
• номенклатура на показателите
3ОбхватИзследването обхваща отчетни единици от структурите на сектор “Държавно управление”, които се групират в три подсектора: "Държавно управление с общ, икономически и социален характер" ,"Услуги на държавното управление за обществото" и "Държавно обществено осигуряване", някои държавни предприятия, чиято дейност е от съществено значение за изграждането и поддържането на инфраструктурата на страната, държавни фирми и лицензирани оператори от сектор „Транспорт, складиране и пощи” и застрахователните дружества
4Единици на измерванeИзмерителната единица на загубите в натура е брой, а стойностното измерение в хил. лв.
5Период, за който се отнасят даннитеГодина
6Период, за който има налични данни2004 - 2008
7Нормативни изисквания и правила (национални и Европейски)• По отделна план-програма
8Срокове на разпространение на информациятаДатата за публикуване на статистическата информация е посочена в Календара за представяне на резултатите от статистическите изследвания на НСИ. Статистическата информация се публикува един път в годината.
9Начини на разпространение на информацията• Интернет страница www.nsi.bg
10Методологични документи 
11Източници на данниОсновни източници на данни за загубите от поразени нежилищни сгради и съоръжения от кризисни събития са:
• Справка №1a за състоянието и пораженията (загубите) от кризисните събития на общината.
• Справка №1в за състоянието и оценка на пораженията (загубите) от кризисните събития в областта
• Справка №1г за състоянието и пораженията (загубите) от пожари в областта
• Справка №1д за състоянието и пораженията (загубите) от кризисните събития на горското стопанство
• Справка №1е за състоянието и пораженията (загубите) от кризисните събития на пътищата
• Справка №1ж за състоянието и пораженията (загубите) от кризисните събития на транспорта
• Справка №2 за състоянието и пораженията (загубите) от кризисните събития на структурите от държавното управление, отбраната и задължителното обществено осигуряване
12Честота на събиране на даннитеГодишно
13Начин за събиране на даннитеИзчерпателно за всички единици на сектор "Държавно управление", извадково за единици от сектор „Транспорт, складиране и пощи” 

 

  • Райони на пазара на труда
    Националният статистически институт предлага на вниманието на изследователи и потребители на статистическа информация дигитална и книжна публикация на български език, посветена на Районите на пазара на труда.