Причини за възникване на кризисните събития за периода 2004-2008 година


Динамичен ред: krizi_2.prichini.xls

ПРИЧИНИ ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА КРИЗИСНИ СЪБИТИЯ В ОБЩИНИТЕ ПРЕЗ 2008 ГОДИНА
Наименование на причината Проявления на причината
Брой *Относителен
дял - %
Тектонско издигане 1 0.0
Движение по разломи 3 0.0
Земетресения 20 0.3
Ерозия 23 0.3
Абразия 3 0.0
Силни и продължителни валежи 743 10.1
Разтваряне 4 0.1
Силни бури (торнадо, смерч) 187 2.6
Топене на снеговете 67 0.9
Снежни бури 241 3.3
Колебания на нивата на подземни и повърхностни води 10 0.1
Мъгла, тъмнина 25 0.3
Други естествени причини 694 9.5
Подкопаване на основата 7 0.1
Претоварване на горните части на склоновете 6 0.1
Изменение режима на подземни води 1 0.0
Динамични въздействия 60 0.8
Други физико-географски причини 75 1.0
Умишлени действия 732 10.0
Политическа обстановка 2 0.0
Лични интереси 82 1.1
Технически причини (неизправност, неосветеност и др.) 1 663 22.7
Социални причини 28 0.4
Икономически причини 11 0.2
Демографски причини 4 0.1
Етнически причини 2 0.0
Промишлени замърсявания 28 0.4
Други техногенни причини 2 602 35.5
Общо посочени причини: 7 324 100.0
Непосочени причини за кризисни събития 1 381  

* Относителният дял е отношението на броя на проявлението на причината към общия брой на причините (7324) за възникване на кризисните събития, посочени от 264 общински администрации.
ПРИЧИНИ ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА КРИЗИСНИ СЪБИТИЯ В ГОРСКОТО СТОПАНСТВО ПРЕЗ 2008 ГОДИНА
Наименование на причината Проявления на причината
Брой *Относителен
дял %
Ерозия 2 0.3
Силни и продължителни валежи 20 3.1
Силни бури (торнадо, смерч) 5 0.8
Топене на снеговете 1 0.2
Други естествени причини 236 36.5
Други физико-географски причини 10 1.5
Умишлени действия 65 10.1
Лични интереси 33 5.1
Технически причини (неизправност, неосветеност и др.) 30 4.6
Икономически причини 12 1.9
Демографски причини 2 0.3
Други техногенни причини 230 35.6
Общо посочени причини: 646 100.0
Посочени повече от една причина за едно кризисно събитие 136  

* Относителният дял е отношението на броя на проявлението на причината към общия брой на причините (646) за възникване на кризисните събития, посочени от 177 отчетните единици (държавни лесничейства, дивечовъдни стопанства и дирекциите на народните паркове.
ПРИЧИНИ ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА КРИЗИСНИ СЪБИТИЯ НА РЕПУБЛИКАНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА ПРЕЗ 2008 ГОДИНА
Наименование на причината Проявления на причината
Брой *Относителен
дял - %
Силни и продължителни валежи 34 17.3
Топене на снеговете 3 1.5
Снежни бури 57 29.1
Колебания на нивата на подземни и повърхностни води 6 3.1
Мъгла, тъмнина 5 2.6
Други естествени причини 85 43.4
Динамични въздействия 4 2.0
Икономически причини 1 0.5
Други техногенни причини 1 0.5
Общо посочени причини: 196 100.0
Посочени повече от една причина за едно кризисно събитие 133  

* Относителният дял е отношението на броя на проявлението на причината към общия брой на причините( 196) за възникване на кризисните събития, посочени от областните пътни управления.
ПРИЧИНИ ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА КРИЗИСНИ СЪБИТИЯ В ТРАНСПОРТА ПРЕЗ 2008 ГОДИНА
Наименование на причината Проявления на причината
Брой *Относителен
дял - %
Ерозия 2 0.6
Силни и продължителни валежи 19 5.4
Силни бури (торнадо, смерч) 8 2.3
Снежни бури 3 0.9
Колебания на нивата на подземни и повърхностни води 1 0.3
Мъгла, тъмнина 3 0.9
Други естествени причини 25 7.2
Подкопаване на основата 2 0.6
Други физико-географски причини 3 0.9
Умишлени действия 182 52.1
Технически причини (неизправност, неосветеност и др.) 61 17.5
Други техногенни причини 40 11.5
Общо посочени причини: 349 100.0
Непосочени причини за кризисни събития 100  

* Относителният дял е отношението на броя на проявлението на причината към общия брой на причините( 349) за възникване на кризисните събития, посочени от 284 отчетните единици от сектор "Транспорт, складиране и пощи".
ПРИЧИНИ ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА ПОЖАРИТЕ В СТРАНАТА ПРЕЗ 2008 ГОДИНА
Наименование на причината Проявления на причината
Брой *Относителен
дял - %
Други естествени причини 741 5.4
Други физико-географски причини 637 4.6
Умишлени действия 951 6.9
Лични интереси 223 1.6
Технически причини (неизправност, неосветеност и др.) 3 315 24.1
Социални причини 150 1.1
Икономически причини 7 0.1
Други техногенни причини 7 750 56.3
Общо посочени причини: 13 774 100.0
Непосочени причини за кризисни събития 2 776  

* Относителният дял е отношението на броя на проявлението на причината към общия брой на причините (13774) за възникване на пожарите, посочени от областните дирекции на МВР.
30.09.2009
Причини за възникване на кризисните събития
Дирекция "Управление на собствеността, ЗОВ-С и ОМП"
отдел "ЗОВ-С и ОМП"
Валери Петров
главен експерт
ул. "Панайот Волов" № 2, София 1038
+359 2 9857 794
 
Последно обновяване на данните: 30 септември 2009 година
 
НомерПонятияОписание
1Описание на даннитеДанните са резултат от проведено специализирано статистическо изследване за възникнали кризисни събития на територията на страната, техните параметри, състоянието и характеристиките на критичните инфраструктурни обекти, потенциално опасните сгради и съоръжения, пораженията (щетите и загубите) от тях, възстановените инфраструктурни обекти, сгради и съоръжения и получените обезщетения от държавата и застрахователните дружества.
2Използвани класификации• номенклатура на видовета кризисни събития
• номенклатура на причините за възникване на кризисни събития
3ОбхватИзследването обхваща отчетни единици от структурите на сектор “Държавно управление”, които се групират в три подсектора: "Държавно управление с общ, икономически и социален характер" ,"Услуги на държавното управление за обществото" и "Държавно обществено осигуряване", някои държавни предприятия, чиято дейност е от съществено значение за изграждането и поддържането на инфраструктурата на страната, държавни фирми и лицензирани оператори от сектор „Транспорт, складиране и пощи” и застрахователните дружества
4Единици на измерванeБрой
5Период, за който се отнасят даннитеГодина
6Период, за който има налични данни2004 - 2008
7Нормативни изисквания и правила (национални и Европейски)• По отделна план-програма
8Срокове на разпространение на информациятаДатата за публикуване на статистическата информация е посочена в Календара за представяне на резултатите от статистическите изследвания на НСИ. Статистическата информация се публикува един път в годината.
9Начини на разпространение на информацията• Интернет страница www.nsi.bg
10Методологични документи 
11Източници на данниОсновни източници на данни за определяне на причините за възникване на кризисните събития са:
• Справка №1a за състоянието и пораженията (загубите) от кризисните събития на общината.
• Справка №1г за състоянието и пораженията (загубите) от пожари в областта
• Справка №1д за състоянието и пораженията (загубите) от кризисните събития на горското стопанство
• Справка №1е за състоянието и пораженията (загубите) от кризисните събития на пътищата
• Справка №1ж за състоянието и пораженията (загубите) от кризисните събития на транспорта
12Честота на събиране на даннитеГодишно
13Начин за събиране на даннитеИзчерпателно за всички единици на сектор "Държавно управление", извадково за единици от сектор „Транспорт, складиране и пощи”

 

  • Райони на пазара на труда
    Националният статистически институт предлага на вниманието на изследователи и потребители на статистическа информация дигитална и книжна публикация на български език, посветена на Районите на пазара на труда.