Дял на оборота, реализиран от нови или усъвършенствани продукти, нови за пазара, от общия оборот на предприятиятаДЯЛ НА ОБОРОТА, РЕАЛИЗИРАН ОТ НОВИ ИЛИ УСЪВЪРШЕНСТВАНИ ПРОДУКТИ, НОВИ ЗА ПАЗАРА, ОТ ОБЩИЯ ОБОРОТ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА
(Проценти)
Икономически дейности (КИД - 2008)
Групи по големина на предприятията според броя на заетите лица
2018
Общо 2.8
Индустрия1 3.9
Услуги2 1.8
 
10 - 49 заети лица 1.9
50 - 249 заети лица 2.1
250 и повече заети лица 3.8

1 Включва сектори B, C, D и E.
2 Включва сектори Н, J и К, и раздели 46, 71, 72 и 73.
30.06.2020


Европейска SDMX структура за метаданни (ESMS)

Иновационна дейност - Основни показатели за иновационната дейност на предприятията
Контакт
Организация

Национален статистически институт

Отдел

„Наука, иновации и информационно общество"

Лице за контакт

Надя Катеринкина

Длъжност

Държавен експерт

Адрес

ул. „П. Волов" № 2, София 1038

Електронна поща

[email protected]

Телефон

+359 2 9857 167

Факс
Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване30 юни 2020 г.
Дата на публикуване30 юни 2020 г.
Дата на последно актуализиране30 юни 2020 г.
Статистическо представяне
Описание на данните

Статистическото изследване на иновационната дейност се провежда всяка четна година, а наблюдаваният период включва три години.

Изследването осигурява международно съпоставима информация за продуктовите и бизнес процесовите иновации осъществени от предприятията в България.

Използвани класификации

· Класификация на икономическите дейности (КИД-2008);

· Класификация на териториалните единици за статистически цели в България (NUTS).

Обхват

Единици на наблюдение са предприятията от нефинансовия и финансовия сектор с 10 и повече заети лица, осъществяващи като основна някоя от следните икономически дейности (КИД-2008): Добивна и преработваща промишленост; Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива; Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване; Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети; Транспорт, складиране и пощи; Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения; Финансови и застрахователни дейности; Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи; Научноизследователска и развойна дейност; Рекламна дейност и проучване на пазари.

Понятия и дефиниции

Иновацията представлява реализирането на пазара на нов или усъвършенстван продукт (стока или услуга) и/или внедряването в предприятието на нов или усъвършенстван бизнес процес, които се различават значително от предишните продукти и бизнес процеси в предприятието.

Иновационно активно предприятие е предприятие, което през отчетния период е осъществило една или повече дейности за разработване и внедряване на нови или усъвършенствани продукти и/или бизнес процеси.

Продуктовата иновация представлява реализирането на пазара на нова или усъвършенствана стока или услуга, която се различава значително от предишните стоки и услуги на предприятието. Към продуктовите иновации се отнасят и значителните промени в дизайна на стоките. Не се включват обикновените препродажби на нови стоки и чисто естетическите промени на стоките.

Бизнес процесовата иновация представлява внедряването в предприятието на нов или усъвършенстван бизнес процес за една или повече бизнес функции, който се различава значително от предишните бизнес процеси в предприятието. Бизнес процесовите иновации включват нови и усъвършенствани методи за:

· производство на стоки и предоставяне на услуги;

· снабдяване, доставка и разпространение;

· комуникация и обработка на информация;

· счетоводно отчитане и други административни дейности;

· бизнес практики за организиране на работния процес и взаимоотношенията с други предприятия и организации;

· организация на работата, свързана с разпределяне на отговорностите, вземане на решения и управление на човешките ресурси;

· маркетингови методи за промотиране, опаковане, ценообразуване, продуктов пласмент и обслужване след продажбата.

Иновационното сътрудничество представлява активно участие в съвместни иновационни проекти, които се осъществяват заедно с други предприятия и организации. Обикновеното наемане на работна сила, без активно участие в иновационните проекти, не се счита за сътрудничество.

Иновационната дейност включва всички развойни, финансови и търговски дейности, осъществени от предприятието с цел въвеждане на иновации.

Статистическа единица

Предприятие.

Статистическа съвкупност

Изследването на иновационната дейност е изчерпателно и статистическата съвкупност се формира от всички предприятия от нефинансовия и финансовия сектор с 10 и повече заети лица, осъществяващи икономическите дейности (КИД-2008), посочени в т. Обхват.

Географски обхват (територия)

Данните се отнасят за дейността на нефинансовите и финансовите предприятията, извършвана на територията на страната.

Времеви обхват

от 2004 г. - последна отчетна година (само четните години).

Базисен период

Не се прилага.

Мерна единица

Предприятия - брой и процент;

Разходи за иновации и оборот - хил. лв.

Отчетен период

Всяка четна година.

Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения

Европейско законодателство:

· Решение № 1608/2003/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 юли 2003 година относно създаването и развитието на статистически данни на Общността в научно-технологичната област;

· Регламент за изпълнение (ЕС) № 995/2012 на Комисията от 26 октомври 2012 година за определяне на подробни правила за прилагането на Решение № 1608/2003/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно създаването и развитието на статистически данни на Общността в научно-технологичната област.

Национално законодателство:

· Закон за статистиката;

· Национална статистическа програма.

Споделяне на данни

Не се прилага.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика

· Закон за статистиката;

· Регламент (ЕО) № 223/2009 относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L 87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество.

Конфиденциалност - защита на данните

Съгласно Закона за статистиката и Европейското законодателство конфиденциални са индивидуалните (първичните) данни на предприятията. За да се гарантира тяхната защита и невъзможността да бъдат идентифицирани, агрегираните показатели също се определят като конфиденциални, когато даден показател е получен от едно или две предприятия или когато едно предприятие формира над 85% от стойността на показателя.

Политика по разпространение
Календар за разпространение

Срокът за разпространение на статистическата информация е посочен в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Достъп до календара за разпространение

Календарът е наличен на интернет сайта на НСИ.

Достъп на потребителите

Данните се публикуват на интернет сайта и в информационна система ИНФОСТАТ на НСИ и са достъпни за всички потребители на статистическа информация.

Честота на разпространение

Всяка четна година.

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Регулярно прессъобщение.

Публикации

· Статистически годишник;

· Статистически справочник.

 

Онлайн база данни

Данните са достъпни за всички потребители на интернет сайта и в информационна система ИНФОСТАТ на НСИ в рубрика „НИРД, иновации и информационно общество".

Достъп до микроданни

Съгласно Правилника за предоставяне на анонимизирани индивидуални данни за научни и изследователски цели на Националния статистически институт.

Други формати на разпространение

Информационна услуга по заявка, съгласно Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на НСИ.

Методологични документи

Методическо ръководство "Oslo Manual" (Guidelines for collecting, reporting and using data on innovation - Oslo Manual, 2018).

Документация за качеството

Доклади за качеството на статистическите данни за иновационната дейност на предприятията. 

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Прилаганата статистическа практика за осигуряване на данни за иновационната дейност на предприятията е в съответствие с препоръките на Методическото ръководство "Oslo Manual".

Оценка на качеството

Извършва се по стандартните критерии за оценка на качеството - приложимост, точност и надеждност, навременност, сравнимост и съгласуваност.

Приложимост
Потребности на потребителите

Основни потребители на данните за иновационната дейност на предприятията са министерства, научни организации и други потребители от страната, както и Евростат и други международни организации.

Удовлетвореност на потребителите

Не е провеждано изследване на удовлетвореността на потребителите.

Пълнота

В съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) № 995/2012 на Комисията е осигурена необходимата пълнота на данните.

Точност и надеждност
Обща точност

Статистическите данни са с добра точност и надеждност.

Извадкови грешки

Наблюдението е изчерпателно и не съществуват извадкови грешки.

Неизвадкови грешки

Не се прилага.

Навременност и точност на представяне
Навременност

Данните се публикуват 18 месеца след изтичането на съответния отчетен период.

Точност на представяне

Спазват се сроковете за предоставяне на данните за иновационната дейност на предприятията, залегнали в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Съгласуваност и сравнимост
Географска сравнимост

С цел да се осигури съпоставимост между отделните страни, Евростат, в тясно сътрудничество с държавите членки на ЕС и други страни разработва стандартен въпросник за всяко изследване на иновационната дейност на предприятията, с придружаващ набор от дефиниции и методологични препоръки, които се приемат от всички страни и които съответстват напълно на дефинициите в методическото ръководство "Oslo Manual".

Сравнимост във времето

Данните са съпоставими във времето.

Съгласуваност между предметни области

Постигната е съгласуваност на данните от изследването за иновационната дейност на предприятията  и от изследването за НИРД.

Вътрешна съгласуваност

Не се прилага.

Разходи и натовареност

Не се прилага.

Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика

Не се прилага.

Ревизия на данните - практика

Не се прилага.

Статистическа обработка
Източници на данни

Статистическо наблюдение на иновационната дейност на предприятията.

Честота на събиране на данни

Всяка четна година.

Събиране на данни

Изчерпателно изследване на предприятията от нефинансовия и финансовия сектор с 10 и повече заети лица. Данните се събират с помощта на единен хартиен и електронен (on-line) въпросник, включен в годишните отчети за дейността на предприятията.

Валидиране на данни

Валидирането на данните се извършва чрез аритметически и логически контрол на входните данни и съпоставяне на изходните данни с резултатите от предходните изследвания и с данни от административни източници.

Обработка на данни

Изследването е изчерпателно и не се правят оценки.

Изглаждане

Не се прилага.

Коментар
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.1: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.1.xml
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.0: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml


Европейска стандартна структура за доклади по качество (ESQRS)

Иновационна дейност - Основни показатели за иновационната дейност на предприятията
Контакт
Организация

Национален статистически институт

Отдел

„Наука, иновации и информационно общество"

Лице за контакт

Надя Катеринкина

Длъжност

Държавен експерт

Адрес

ул. „П. Волов" № 2, София 1038

Електронна поща

[email protected]

Телефон

+359 2 9857 167

Факс
Статистическо представяне
Описание на данните

Статистическото изследване на иновационната дейност се провежда всяка четна година, а наблюдаваният период включва три години.

Изследването осигурява международно съпоставима информация за продуктовите и бизнес процесовите иновации осъществени от предприятията в България.

Използвани класификации

· Класификация на икономическите дейности (КИД-2008);

· Класификация на териториалните единици за статистически цели в България (NUTS).

Обхват

Единици на наблюдение са предприятията от нефинансовия и финансовия сектор с 10 и повече заети лица, осъществяващи като основна някоя от следните икономически дейности (КИД-2008): Добивна и преработваща промишленост; Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива; Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване; Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети; Транспорт, складиране и пощи; Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения; Финансови и застрахователни дейности; Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи; Научноизследователска и развойна дейност; Рекламна дейност и проучване на пазари.

Понятия и дефиниции

Иновацията представлява реализирането на пазара на нов или усъвършенстван продукт (стока или услуга) и/или внедряването в предприятието на нов или усъвършенстван бизнес процес, които се различават значително от предишните продукти и бизнес процеси в предприятието.

Иновационно активно предприятие е предприятие, което през отчетния период е осъществило една или повече дейности за разработване и внедряване на нови или усъвършенствани продукти и/или бизнес процеси.

Продуктовата иновация представлява реализирането на пазара на нова или усъвършенствана стока или услуга, която се различава значително от предишните стоки и услуги на предприятието. Към продуктовите иновации се отнасят и значителните промени в дизайна на стоките. Не се включват обикновените препродажби на нови стоки и чисто естетическите промени на стоките.

Бизнес процесовата иновация представлява внедряването в предприятието на нов или усъвършенстван бизнес процес за една или повече бизнес функции, който се различава значително от предишните бизнес процеси в предприятието. Бизнес процесовите иновации включват нови и усъвършенствани методи за:

· производство на стоки и предоставяне на услуги;

· снабдяване, доставка и разпространение;

· комуникация и обработка на информация;

· счетоводно отчитане и други административни дейности;

· бизнес практики за организиране на работния процес и взаимоотношенията с други предприятия и организации;

· организация на работата, свързана с разпределяне на отговорностите, вземане на решения и управление на човешките ресурси;

· маркетингови методи за промотиране, опаковане, ценообразуване, продуктов пласмент и обслужване след продажбата.

Иновационното сътрудничество представлява активно участие в съвместни иновационни проекти, които се осъществяват заедно с други предприятия и организации. Обикновеното наемане на работна сила, без активно участие в иновационните проекти, не се счита за сътрудничество.

Иновационната дейност включва всички развойни, финансови и търговски дейности, осъществени от предприятието с цел въвеждане на иновации.

Статистическа единица

Предприятие.

Статистическа съвкупност

Изследването на иновационната дейност е изчерпателно и статистическата съвкупност се формира от всички предприятия от нефинансовия и финансовия сектор с 10 и повече заети лица, осъществяващи икономическите дейности (КИД-2008), посочени в т. Обхват.

Географски обхват (територия)

Данните се отнасят за дейността на нефинансовите и финансовите предприятията, извършвана на територията на страната.

Времеви обхват

от 2004 г. - последна отчетна година (само четните години).

Базисен период

Не се прилага.

Статистическа обработка
Източници на данни

Статистическо наблюдение на иновационната дейност на предприятията.

Честота на събиране на данни

Всяка четна година.

Събиране на данни

Изчерпателно изследване на предприятията от нефинансовия и финансовия сектор с 10 и повече заети лица. Данните се събират с помощта на единен хартиен и електронен (on-line) въпросник, включен в годишните отчети за дейността на предприятията.

Валидиране на данни

Валидирането на данните се извършва чрез аритметически и логически контрол на входните данни и съпоставяне на изходните данни с резултатите от предходните изследвания и с данни от административни източници.

Обработка на данни

Изследването е изчерпателно и не се правят оценки.

Изглаждане

Не се прилага.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Прилаганата статистическа практика за осигуряване на данни за иновационната дейност на предприятията е в съответствие с препоръките на Методическото ръководство "Oslo Manual".

Оценка на качеството

Извършва се по стандартните критерии за оценка на качеството - приложимост, точност и надеждност, навременност, сравнимост и съгласуваност.

Приложимост
Потребности на потребителите

Основни потребители на данните за иновационната дейност на предприятията са министерства, научни организации и други потребители от страната, както и Евростат и други международни организации.

Удовлетвореност на потребителите

Не е провеждано изследване на удовлетвореността на потребителите.

Пълнота

В съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) № 995/2012 на Комисията е осигурена необходимата пълнота на данните.

Степен на пълнота на данните

Произвеждат се данни във всички изисквани разбивки по задължителните показатели съгласно Регламент (ЕО) № 995/2012. Формират се данни и по допълнителни разбивки на показателите с цел задоволяване на нуждите на потребителите. 

Точност и надеждност
Обща точност

Статистическите данни са с добра точност и надеждност.

Извадкови грешки

Наблюдението е изчерпателно и не съществуват извадкови грешки.

Показатели за извадкови грешки

Наблюдението е изчерпателно и не съществуват извадкови грешки.

Неизвадкови грешки

Не се прилага.

Грешки на обхвата

Няма индикации за грешки на обхвата.

Степен на свръхобхват

Няма свръхобхват.

Дял на общите единици

Не се прилага.

Грешки при измерването

С цел да се минимизират грешките на измерването, предизвикани от неправилно разбиране на въпросите от страна на респондентите, във въпросника за иновационната дейност на предприятията са включени методологически разяснения в съответствие с препоръките на Методическо ръководство „Осло”.

Грешки поради липса на отговор

Действията за намаляване на неотговорилите включват изпращане на напомнителни писма съпроводени, ако е необходимо, с телефонно обаждане и/или директен контакт с респондентите за събиране на данните.

Степен на неотговорили единици от съвкупността

Степента на неотговорилите единици е в рамките на 1%.

Степен на неотговаряне на отделни променливи във въпросника

Няма липса на отговори по променливите във въпросника.

Грешки при обработката

Допусканите грешки при обработката на резултатите от наблюдението за иновационната дейност на предприятията са незначителни поради подробния аритметически и логически контрол на данните.

Степен на импутация

Не се прилага.

Грешки, свързани с допусканията на модела

Не се прилага.

Сезонно изглаждане

Не се прилага.

Ревизия на данните - политика

Не се прилага.

Ревизия на данните - практика

Не се прилага.

Ревизия на данните - средна стойност

Не се прилага.

Навременност и точност на представяне
Навременност

Данните се публикуват 18 месеца след изтичането на съответния отчетен период.

Лаг във времето - първи резултати
Лаг във времето - окончателни резултати

Окончателни данни - 18 месеца след края на отчетния период.

Точност на представяне

Спазват се сроковете за предоставяне на данните за иновационната дейност на предприятията, залегнали в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Точност на представяне - предоставяне и публикуване

Данните за иновационната дейност на предприятията се публикуват на дата посочена в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Съгласуваност и сравнимост
Географска сравнимост

С цел да се осигури съпоставимост между отделните страни, Евростат, в тясно сътрудничество с държавите членки на ЕС и други страни разработва стандартен въпросник за всяко изследване на иновационната дейност на предприятията, с придружаващ набор от дефиниции и методологични препоръки, които се приемат от всички страни и които съответстват напълно на дефинициите в методическото ръководство "Oslo Manual".

Коефициент на асиметрия за статистическите огледални потоци

Не се прилага.

Сравнимост във времето

Данните са съпоставими във времето.

Дължина на съпоставимите динамични редове
Съгласуваност между предметни области

Постигната е съгласуваност на данните от изследването за иновационната дейност на предприятията  и от изследването за НИРД.

Съгласуваност между статистически данни с годишна и с по-малка периодичност

Не се прилага.

Съгласуваност с националните сметки

Не се прилага.

Вътрешна съгласуваност

Не се прилага.

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Регулярно прессъобщение.

Публикации

· Статистически годишник;

· Статистически справочник.

 

Онлайн база данни

Данните са достъпни за всички потребители на интернет сайта и в информационна система ИНФОСТАТ на НСИ в рубрика „НИРД, иновации и информационно общество".

Таблици с данни - консултации
Достъп до микроданни

Съгласно Правилника за предоставяне на анонимизирани индивидуални данни за научни и изследователски цели на Националния статистически институт.

Други формати на разпространение

Информационна услуга по заявка, съгласно Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на НСИ.

Метаданни - консултации
Методологични документи

Методическо ръководство "Oslo Manual" (Guidelines for collecting, reporting and using data on innovation - Oslo Manual, 2018).

Степен на пълнота на метаданните
Документи за качеството

Доклади за качеството на статистическите данни за иновационната дейност на предприятията. 

Разходи и натовареност

Не се прилага.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика

· Закон за статистиката;

· Регламент (ЕО) № 223/2009 относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L 87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество.

Конфиденциалност - защита на данните

Съгласно Закона за статистиката и Европейското законодателство конфиденциални са индивидуалните (първичните) данни на предприятията. За да се гарантира тяхната защита и невъзможността да бъдат идентифицирани, агрегираните показатели също се определят като конфиденциални, когато даден показател е получен от едно или две предприятия или когато едно предприятие формира над 85% от стойността на показателя.

Коментар
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.1: ESQRS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.1.xml
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.0: ESQRS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml
 • Статистически годишник 2020
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 88-то издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2014 - 2019 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • България 2021
  Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че излезе от печат двуезичната (на български и английски език) рекламна брошура България 2021. Брошурата е предназначена за широка читателска аудитория, международни институции, представители на бизнеса, студенти, специалисти и др., тъй като разчупва традиционните форми на представяне на статистическата информация, като предлага оригинална структура с паралелен превод на английски език.
 • Статистически справочник 2020 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2020 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2016 - 2019 година.

 • Статистически справочник 2020
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2020 на български език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси, социално-икономическия и културния живот в България за периода 2016 - 2019 година.

 • България 2020
  Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че излезе от печат двуезичната (на български и английски език) рекламна брошура България 2020. Брошурата е предназначена за широка читателска аудитория, международни институции, представители на бизнеса, студенти, специалисти и др., тъй като разчупва традиционните форми на представяне на статистическата информация, като предлага оригинална структура с паралелен превод на английски език.
 • Статистически годишник 2019
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 87-то издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2013 - 2018 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Статистически годишник 2018 в инфографики
  Националният статистически институт предлага на вниманието Ви 86-ото издание на Статистическия годишник на Република България в инфографики.

  През 2018 г. за първи път представихме резултатите от статистическите изследвания чрез графики, изображения и други средства за визуализация, което предизвика положителен отзвук сред широк кръг потребители.  Надяваме се, че този съвременен начин на поднасяне на статистическата информация ще събуди интереса и на онези от тях, които за пръв път се докосват до смисъла на числата, разкриващи важни аспекти на обществено-икономическия живот.

 • Статистически справочник 2019 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2019 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2015 - 2018 година.

 • Статистически справочник 2019
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2019 на български език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси, социално-икономическия и културния живот в България за периода 2015 - 2018 година.

 • Статистически годишник 2018
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 86-ото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2012 - 2017 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

Страници