Бюджетни разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД)
Европейска SDMX структура за метаданни (ESMS)

Бюджетни разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - Бюджетни разходи за НИРД
Контакт
Организация

Национален статистически институт

Отдел

„Наука, иновации и информационно общество“

Лице за контакт

Рени Петкова

Длъжност

Началник отдел

Адрес

ул. „П. Волов“ № 2, София 1038

Електронна поща

[email protected]

Телефон

+359 2 9857 103

Факс
Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване30 юни 2020 г.
Дата на публикуване30 юни 2020 г.
Дата на последно актуализиране30 юни 2020 г.
Статистическо представяне
Описание на данните

Статистическото изследване на бюджетните разходи за НИРД осигурява международно съпоставима информация за държавната подкрепа за развитие на НИРД.

Използвани класификации

Номенклатура за анализ и сравнение на научните програми и бюджети (NABS 2007).

Обхват

Бюджетните разходи за НИРД обхващат финансираната от държавния бюджет НИРД, осъществявана както на територията на страната, така и извън нея. Ежегодният членски внос в бюджета на международни научни организации, както и плащанията от бюджета, свързани с участието на Република България в двустранни и многостранни научноизследователски програми, също се третират като бюджетни разходи за НИРД.

Понятия и дефиниции

Показателят „Бюджетни разходи за НИРД” включва текущите разходи и разходите за придобиване на дълготрайни активи, предназначени за НИРД.

В зависимост от крайната цел на научноизследователските проекти държавните бюджетни разходи за НИРД са разпределени по социално-икономически цели на базата на Номенклатурата за анализ и сравнение на научните програми и бюджети (NABS 2007).

Статистическа единица

Единици на наблюдение са министерства и ведомства, финансиращи НИРД.

Статистическа съвкупност

Изследването е изчерпателно и обхваща всички министерства и ведомства, първостепенни разпоредители с бюджетни кредити за НИРД.

Географски обхват (територия)

За територията на Република България.

Времеви обхват

от 2007 г. - последна отчетна година.

Базисен период

Не се прилага.

Мерна единица

Хиляди левове.

Отчетен период

Година.

Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения

Европейско законодателство:

· Решение № 1608/2003/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 юли 2003 година относно създаването и развитието на статистически данни на Общността в научно-технологичната област;

· Регламент за изпълнение (ЕС) № 995/2012 на Комисията от 26 октомври 2012 година за определяне на подробни правила за прилагането на Решение № 1608/2003/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно създаването и развитието на статистически данни на Общността в научно-технологичната област.

Национално законодателство:

· Закон за статистиката;

· Национална статистическа програма.

Споделяне на данни

Не се прилага.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика

· Закон за статистиката;

· Регламент (ЕО) № 223/2009 относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L 87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество.

Конфиденциалност - защита на данните

Съгласно Закона за статистиката и Европейското законодателство конфиденциални са индивидуалните (първичните) данни на предприятията. За да се гарантира тяхната защита и невъзможността да бъдат идентифицирани, агрегираните показатели също се определят като конфиденциални, когато даден показател е получен от едно или две предприятия или когато едно предприятие формира над 85% от стойността на показателя.

Политика по разпространение
Календар за разпространение

Срокът за разпространение на статистическата информация е посочен в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Достъп до календара за разпространение

Календарът е наличен на интернет сайта на НСИ.

Достъп на потребителите

Данните се публикуват на интернет сайта и в информационна система ИНФОСТАТ на НСИ и са достъпни за всички потребители на статистическа информация.

Честота на разпространение

Годишно.

Достъпност и яснота
Прессъобщения
Публикации
Онлайн база данни

Данните са достъпни за всички потребители на интернет сайта и в информационна система ИНФОСТАТ на НСИ в рубрика НИРД, иновации и информационно общество

Достъп до микроданни

Микроданни не се разпространяват, нито се предоставят на потребителите.

Други формати на разпространение

Информационна услуга по заявка, съгласно Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на НСИ.

Методологични документи

· Методическо ръководство „Фраскати” (Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development - Frascati Manual, OECD, 2015), възприето от Евростат за статистически изследвания на научноизследователската и развойна дейност.

 

Документация за качеството

Доклад за качеството на статистическите данни за бюджетните разходи за НИРД. 

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Прилаганата статистическа практика за осигуряване на данни за бюджетните разходи за НИРД по социално-икономически цели е в съответствие с препоръките на Методическото ръководство „Фраскати”.

Оценка на качеството

Извършва се по стандартните критерии за оценка на качеството - приложимост, точност и надеждност, навременност, сравнимост и съгласуваност.

Приложимост
Потребности на потребителите

Основни потребители на данните са министерства, научни организации и други потребители от страната, както и Евростат и други международни организации.

Удовлетвореност на потребителите

Не е провеждано изследване за удовлетвореността на потребителите.

Пълнота

Осигурена е необходимата пълнота на данните в съответствие с Регламент (ЕО) № 995/2012 на Комисията.

Точност и надеждност
Обща точност

Статистическите данни са с добра точност и надеждност.

Извадкови грешки

Наблюдението е изчерпателно и не съществуват извадкови грешки.

Неизвадкови грешки
Навременност и точност на представяне
Навременност

Данните се публикуват 6 месеца след края на отчетния период.

Точност на представяне

Спазват се сроковете за предоставяне на данните за бюджетните разходи за НИРД, залегнали в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Съгласуваност и сравнимост
Географска сравнимост

Данните за България са сравними с тези на останалите страни членки на Европейския съюз.

Сравнимост във времето

Данните са сравними във времето.

Съгласуваност между предметни области

Не се прилага.

Вътрешна съгласуваност

Различията между данните за бюджетните разходи за НИРД и разходите за осъществена НИРД, финансирани от бюджета са минимални.

Разходи и натовареност

Не се прилага.

Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика

Не се прилага.

Ревизия на данните - практика

Не се прилага.

Статистическа обработка
Източници на данни

Статистическо изследване на бюджетните разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД).

Честота на събиране на данни

Годишно.

Събиране на данни

Изчерпателно изследване на всички министерства и ведомства, първостепенни разпоредители с бюджетни кредити за НИРД. Въпросникът се изпраща на респондентите както на хартия, така и по електронната поща.

Валидиране на данни

Валидирането на данните се извършва чрез аритметически и логически контрол на входните данни и съпоставяне на изходните данни с резултатите от предходните изследвания и с данни от административни източници.

Обработка на данни

Изследването е изчерпателно и не се правят оценки.

Изглаждане

Не се прилага.

Коментар
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.1: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.1.xml
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.0: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml


Европейска стандартна структура за доклади по качество (ESQRS)

Бюджетни разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - Бюджетни разходи за НИРД
Контакт
Организация

Национален статистически институт

Отдел

„Наука, иновации и информационно общество“

Лице за контакт

Рени Петкова

Длъжност

Началник отдел

Адрес

ул. „П. Волов“ № 2, София 1038

Електронна поща

[email protected]

Телефон

+359 2 9857 103

Факс
Статистическо представяне
Описание на данните

Статистическото изследване на бюджетните разходи за НИРД осигурява международно съпоставима информация за държавната подкрепа за развитие на НИРД.

Използвани класификации

Номенклатура за анализ и сравнение на научните програми и бюджети (NABS 2007).

Обхват

Бюджетните разходи за НИРД обхващат финансираната от държавния бюджет НИРД, осъществявана както на територията на страната, така и извън нея. Ежегодният членски внос в бюджета на международни научни организации, както и плащанията от бюджета, свързани с участието на Република България в двустранни и многостранни научноизследователски програми, също се третират като бюджетни разходи за НИРД.

Понятия и дефиниции

Показателят „Бюджетни разходи за НИРД” включва текущите разходи и разходите за придобиване на дълготрайни активи, предназначени за НИРД.

В зависимост от крайната цел на научноизследователските проекти държавните бюджетни разходи за НИРД са разпределени по социално-икономически цели на базата на Номенклатурата за анализ и сравнение на научните програми и бюджети (NABS 2007).

Статистическа единица

Единици на наблюдение са министерства и ведомства, финансиращи НИРД.

Статистическа съвкупност

Изследването е изчерпателно и обхваща всички министерства и ведомства, първостепенни разпоредители с бюджетни кредити за НИРД.

Географски обхват (територия)

За територията на Република България.

Времеви обхват

от 2007 г. - последна отчетна година.

Базисен период

Не се прилага.

Статистическа обработка
Източници на данни

Статистическо изследване на бюджетните разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД).

Честота на събиране на данни

Годишно.

Събиране на данни

Изчерпателно изследване на всички министерства и ведомства, първостепенни разпоредители с бюджетни кредити за НИРД. Въпросникът се изпраща на респондентите както на хартия, така и по електронната поща.

Валидиране на данни

Валидирането на данните се извършва чрез аритметически и логически контрол на входните данни и съпоставяне на изходните данни с резултатите от предходните изследвания и с данни от административни източници.

Обработка на данни

Изследването е изчерпателно и не се правят оценки.

Изглаждане

Не се прилага.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Прилаганата статистическа практика за осигуряване на данни за бюджетните разходи за НИРД по социално-икономически цели е в съответствие с препоръките на Методическото ръководство „Фраскати”.

Оценка на качеството

Извършва се по стандартните критерии за оценка на качеството - приложимост, точност и надеждност, навременност, сравнимост и съгласуваност.

Приложимост
Потребности на потребителите

Основни потребители на данните са министерства, научни организации и други потребители от страната, както и Евростат и други международни организации.

Удовлетвореност на потребителите

Не е провеждано изследване за удовлетвореността на потребителите.

Пълнота

Осигурена е необходимата пълнота на данните в съответствие с Регламент (ЕО) № 995/2012 на Комисията.

Степен на пълнота на данните

Произвеждат се данни по всички задължителните разбивки на показателите, изисквани съгласно Регламент (ЕО) № 995/2012.

Точност и надеждност
Обща точност

Статистическите данни са с добра точност и надеждност.

Извадкови грешки

Наблюдението е изчерпателно и не съществуват извадкови грешки.

Показатели за извадкови грешки

Наблюдението е изчерпателно и не съществуват извадкови грешки.

Неизвадкови грешки
Грешки на обхвата

Няма индикации за грешки на обхвата.

Степен на свръхобхват

Няма сврхобхват.

Дял на общите единици

Не се прилага.

Грешки при измерването

С цел да се минимизират грешките при измерването, предизвикани от неправилно разбиране на въпросите от страна на респондентите, във въпросника за бюджетните разходи за НИРД са включени методологически разяснения в съответствие с препоръките на Методическо ръководство „Фраскати”.

Грешки поради липса на отговор

Действията за намаляване на неотговорилите включват изпращане на напомнителни писма съпроводени, ако е необходимо, с телефонно обаждане и/ или директен контакт с респондентите за събиране на данните.

Степен на неотговорили единици от съвкупността

Няма неотговорили единици.

Степен на неотговаряне на отделни променливи във въпросника

Няма липса на отговори по променливите във въпросника.

Грешки при обработката

Допусканите грешките при обработката на резултатите от наблюдението на бюджетните разходи за НИРД са незначителни поради подробния аритметически и логически контрол на данните.

Степен на импутация

Не се прилага.

Грешки, свързани с допусканията на модела

Не се прилага.

Сезонно изглаждане

Не се прилага.

Ревизия на данните - политика

Не се прилага.

Ревизия на данните - практика

Не се прилага.

Ревизия на данните - средна стойност

Не се прилага.

Навременност и точност на представяне
Навременност

Данните се публикуват 6 месеца след края на отчетния период.

Лаг във времето - първи резултати

Предварителни данни - 6 месеца след края на отчетния период.

Лаг във времето - окончателни резултати

Окончателни данни - 12 месеца след края на отчетния период.

Точност на представяне

Спазват се сроковете за предоставяне на данните за бюджетните разходи за НИРД, залегнали в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Точност на представяне - предоставяне и публикуване

Данните за бюджетните разходи за НИРД се публикуват на датата посочена в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Съгласуваност и сравнимост
Географска сравнимост

Данните за България са сравними с тези на останалите страни членки на Европейския съюз.

Коефициент на асиметрия за статистическите огледални потоци

Не се прилага.

Сравнимост във времето

Данните са сравними във времето.

Дължина на съпоставимите динамични редове
Съгласуваност между предметни области

Не се прилага.

Съгласуваност между статистически данни с годишна и с по-малка периодичност

Не се прилага.

Съгласуваност с националните сметки
Вътрешна съгласуваност

Различията между данните за бюджетните разходи за НИРД и разходите за осъществена НИРД, финансирани от бюджета са минимални.

Достъпност и яснота
Прессъобщения
Публикации
Онлайн база данни

Данните са достъпни за всички потребители на интернет сайта и в информационна система ИНФОСТАТ на НСИ в рубрика НИРД, иновации и информационно общество

Таблици с данни - консултации
Достъп до микроданни

Микроданни не се разпространяват, нито се предоставят на потребителите.

Други формати на разпространение

Информационна услуга по заявка, съгласно Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на НСИ.

Метаданни - консултации
Методологични документи

· Методическо ръководство „Фраскати” (Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development - Frascati Manual, OECD, 2015), възприето от Евростат за статистически изследвания на научноизследователската и развойна дейност.

 

Степен на пълнота на метаданните
Документи за качеството

Доклад за качеството на статистическите данни за бюджетните разходи за НИРД. 

Разходи и натовареност

Не се прилага.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика

· Закон за статистиката;

· Регламент (ЕО) № 223/2009 относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L 87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество.

Конфиденциалност - защита на данните

Съгласно Закона за статистиката и Европейското законодателство конфиденциални са индивидуалните (първичните) данни на предприятията. За да се гарантира тяхната защита и невъзможността да бъдат идентифицирани, агрегираните показатели също се определят като конфиденциални, когато даден показател е получен от едно или две предприятия или когато едно предприятие формира над 85% от стойността на показателя.

Коментар
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.1: ESQRS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.1.xml
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.0: ESQRS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml
 • Статистически справочник 2020 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2020 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2016 - 2019 година.

 • Статистически справочник 2020
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2020 на български език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси, социално-икономическия и културния живот в България за периода 2016 - 2019 година.

 • България 2020
  Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че излезе от печат двуезичната (на български и английски език) рекламна брошура България 2020. Брошурата е предназначена за широка читателска аудитория, международни институции, представители на бизнеса, студенти, специалисти и др., тъй като разчупва традиционните форми на представяне на статистическата информация, като предлага оригинална структура с паралелен превод на английски език.
 • Статистически годишник 2019
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 87-то издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2013 - 2018 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Статистически годишник 2018 в инфографики
  Националният статистически институт предлага на вниманието Ви 86-ото издание на Статистическия годишник на Република България в инфографики.

  През 2018 г. за първи път представихме резултатите от статистическите изследвания чрез графики, изображения и други средства за визуализация, което предизвика положителен отзвук сред широк кръг потребители.  Надяваме се, че този съвременен начин на поднасяне на статистическата информация ще събуди интереса и на онези от тях, които за пръв път се докосват до смисъла на числата, разкриващи важни аспекти на обществено-икономическия живот.

 • Статистически справочник 2019 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2019 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2015 - 2018 година.

 • Статистически справочник 2019
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2019 на български език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси, социално-икономическия и културния живот в България за периода 2015 - 2018 година.

 • Статистически годишник 2018
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 86-ото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2012 - 2017 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Устойчиво развитие на България 2005 - 2016
  Устойчиво развитие на България 2005 - 2016
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация обзорната публикация „Устойчиво развитие на България 2005 - 2016“. Публикацията съдържа статистически индикатори, разработени в съответствие със системата от индикатори за устойчиво развитие, на Евростат.
 • Статистически справочник 2018 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2018 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2014 - 2017 година.

Страници