Околна среда


 • Източници на емисии
  • Емисии на вредни вещества в атмосферата
  • Емисии на вредни вещества в атмосферата от индустриални, горивни и производствени процеси
 • Отпадъци от дейността
  • Образувани отпадъци от дейността по икономически групи
  • Образувани отпадъци от дейността по вид
 • Битови отпадъци
  • Битови отпадъци общо за страната
  • Битови отпадъци по статистически райони и области
  • Битови отпадъци по общини
 • Извършена работа по контрол за предотвратяване на замърсяването на морските води и река Дунав
  • Събрани твърди и течни отпадъци, приети сантинни води и баласт
 • Регистрирани шумови нива
  • Регистрирани шумови нива
  • Регистрирани шумови нива по области и населени места
 • Защитени територии и обекти
  • Защитени територии и обекти по категории
 • Разходи за опазване и възстановяване на околната среда
  • Разходи за опазване и възстановяване на околната среда по направления за околната среда
  • Разходи за опазване и възстановяване на околната среда по направления за околната среда и по източници на средства за финансиране
  • Разходи за опазване и възстановяване на околната среда по икономически дейности и по направления за околната среда
  • Разходи за опазване и възстановяване на околната среда по статистически райони и области – общо
  • Екологични глоби и санкции – общо и по направления за околната среда
 • Дълготрайни материални активи с екологично предназначение
  • Наличност и движение на дълготрайните материални активи с екологично предназначение общо и по направления за околната среда
  • Наличност и движение на дълготрайните материални активи с екологично предназначение по икономически дейности и по направления за околната среда
  • Наличност и движение на дълготрайните материални активи с екологично предназначение по статистически райони и области - общо
 • Статистика на водите
  • Иззета вода по източници - общо за страната, по статистически райони и райони за басейново управление
  • Подадена вода от общественото водоснабдяване (ВиК) - общо за страната, по статистически райони и райони за басейново управление
  • Използвана вода по икономически дейности - общо за страната, по статистически райони и райони за басейново управление на водите
  • Използвана питейна вода от домакинствата от общественото водоснабдяване (ВиК), средно на човек - общо за страната, по статистически райони, области и райони за басейново управление
  • Образувани и отведени отпадъчни води - общо за страната, по статистически райони и райони за басейново управление
  • Действащи селищни пречиствателни станции за отпадъчни води - общо за страната, по статистически райони и райони за басейново управление
  • Водопроводна и канализационна мрежа - общо за страната
  • Население и водни услуги - общо за страната, по статистически райони, области и по райони за басейново управление
 • Общи приходи от данъци и такси и извършени разходи за битови отпадъци
  • Общи приходи от данъци и такси и извършени разходи за битови отпадъци - общо за страната
 • Производство на опаковани стоки и опаковки
 • Екологични данъци
 • Подземни запаси
  • Доказани, вероятни запаси и ресурси по вид - общо за страната
  • Площ на находищата на подземни богатства по икономическа дейност
  • Добив на подземни богатства във физическо изражение
  • Оценка на периода на изчерпване на запасите по вид на запаса
  • Заети в находищата за добив на подземни запаси по икономическа дейност
 • Екологични стоки и услуги
 • Статистически справочник 2011 (на английски език)
  Статистически справочник 2011 (на английски език)
  Излезе от печат годишната публикация "Статистически справочник 2011" - на английски език. Справочникът е съкратена версия на аналогичното издание на български език.
  В изданието са включени актуални статистически данни за демографските процеси и за социално-икономическия и културния живот в страната за периода 2006 - 2010 година.
 • България 2011
  България 2011
 • Статистически справочник 2011
  Статистически справочник 2011
  Уважаеми читатели,
  Излезе от печат новата публикация "Статистически справочник 2011".
  Публикацията съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2006 - 2010 година.
 • Статистически годишник 2010
  Статистически годишник 2010
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 78-ото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.
  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2004 - 2009 г. в различни териториални и класификационни агрегации и разрези.
 • Околна среда 2009
  Националният статистически институт представя на потребителите на статистическа информация публикация „Околна среда 2009” (на CD, на български и английски език), която съдържа данни от изследвания на НСИ през 2009 г., свързани с околната среда в България. Представени са и данни по основни показатели за периода 2004 - 2009 година.
  Информацията се систематизира в следните раздели:
  • Емисии на вредни вещества в атмосферата
  • Водовземане, водоснабдяване, водопотребление, отпадъчни води; пречиствателни станции
 • Статистически годишник 2009
  Статистически годишник 2009
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 77-ото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат. Публикацията излиза от печат през 2010 г., в която се навършиха 130 години от създаването на статистическа институция в България и 100 години от излизането от печат на първия „Статистически годишник на Българското Царство” през 1910 г.
 • Статистически справочник 2010 (на английски език)
  Статистически справочник 2010 (на английски език)
  Излезе от печат годишната публикация "Статистически справочник 2010" - на английски език. Справочникът е съкратена версия на аналогичното издание на български език.
  В изданието са включени актуални статистически данни за демографските процеси и за социално-икономическия и културния живот в страната за периода 2005 - 2009 година.
 • Статистически справочник 2010
  Статистически справочник 2010
  Уважаеми читатели,
  Излезе от печат новата публикация "Статистически справочник 2010".
  Публикацията съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2005 - 2009 година.
 • България 2010
  България 2010
 • Околна среда 2008
  Националният статистически институт представя на потребителите на статистическа информация публикация "Околна среда 2008" (на CD, на български и английски език), която съдържа данни от изследванията на НСИ през 2008 г., свързани със състоянието на околната среда в България. Представени са и данни по основни показатели за периода 2003 - 2008 година.
  Информацията е систематизирана в следните раздели:
  • Емисии на вредни вещества в атмосферата
  • Водовземане, водоснабдяване, водопотребление; отпадъчни води; пречиствателни станции

Страници