Околна среда


 • Източници на емисии
  • Емисии на вредни вещества в атмосферата
  • Емисии на вредни вещества в атмосферата от индустриални, горивни и производствени процеси
 • Отпадъци от дейността
  • Образувани отпадъци от дейността по икономически групи
  • Образувани отпадъци от дейността по вид
 • Битови отпадъци
  • Битови отпадъци общо за страната
  • Битови отпадъци по статистически райони и области
  • Битови отпадъци по общини
 • Извършена работа по контрол за предотвратяване на замърсяването на морските води и река Дунав
  • Събрани твърди и течни отпадъци, приети сантинни води и баласт
 • Регистрирани шумови нива
  • Регистрирани шумови нива
  • Регистрирани шумови нива по области и населени места
 • Защитени територии и обекти
  • Защитени територии и обекти по категории
 • Разходи за опазване и възстановяване на околната среда
  • Разходи за опазване и възстановяване на околната среда по направления за околната среда
  • Разходи за опазване и възстановяване на околната среда по направления за околната среда и по източници на средства за финансиране
  • Разходи за опазване и възстановяване на околната среда по икономически дейности и по направления за околната среда
  • Разходи за опазване и възстановяване на околната среда по статистически райони и области – общо
  • Екологични глоби и санкции – общо и по направления за околната среда
 • Дълготрайни материални активи с екологично предназначение
  • Наличност и движение на дълготрайните материални активи с екологично предназначение общо и по направления за околната среда
  • Наличност и движение на дълготрайните материални активи с екологично предназначение по икономически дейности и по направления за околната среда
  • Наличност и движение на дълготрайните материални активи с екологично предназначение по статистически райони и области - общо
 • Статистика на водите
  • Иззета вода по източници - общо за страната, по статистически райони и райони за басейново управление
  • Подадена вода от общественото водоснабдяване (ВиК) - общо за страната, по статистически райони и райони за басейново управление
  • Използвана вода по икономически дейности - общо за страната, по статистически райони и райони за басейново управление на водите
  • Използвана питейна вода от домакинствата от общественото водоснабдяване (ВиК), средно на човек - общо за страната, по статистически райони, области и райони за басейново управление
  • Образувани и отведени отпадъчни води - общо за страната, по статистически райони и райони за басейново управление
  • Действащи селищни пречиствателни станции за отпадъчни води - общо за страната, по статистически райони и райони за басейново управление
  • Водопроводна и канализационна мрежа - общо за страната
  • Население и водни услуги - общо за страната, по статистически райони, области и по райони за басейново управление
 • Общи приходи от данъци и такси и извършени разходи за битови отпадъци
  • Общи приходи от данъци и такси и извършени разходи за битови отпадъци - общо за страната
 • Производство на опаковани стоки и опаковки
 • Екологични данъци
 • Подземни запаси
  • Доказани, вероятни запаси и ресурси по вид - общо за страната
  • Площ на находищата на подземни богатства по икономическа дейност
  • Добив на подземни богатства във физическо изражение
  • Оценка на периода на изчерпване на запасите по вид на запаса
  • Заети в находищата за добив на подземни запаси по икономическа дейност
 • Екологични стоки и услуги

Страници

 • Статистически годишник 2018 в инфографики
  Националният статистически институт предлага на вниманието Ви 86-ото издание на Статистическия годишник на Република България в инфографики.

  През 2018 г. за първи път представихме резултатите от статистическите изследвания чрез графики, изображения и други средства за визуализация, което предизвика положителен отзвук сред широк кръг потребители.  Надяваме се, че този съвременен начин на поднасяне на статистическата информация ще събуди интереса и на онези от тях, които за пръв път се докосват до смисъла на числата, разкриващи важни аспекти на обществено-икономическия живот.

 • Статистически справочник 2019 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2019 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2015 - 2018 година.

 • Статистически справочник 2019
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2019 на български език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси, социално-икономическия и културния живот в България за периода 2015 - 2018 година.

 • Статистически годишник 2018
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 86-ото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2012 - 2017 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Околна среда 2016
  Националният статистически институт представя на потребителите на статистическа информация електронната публикация Околна среда 2016 (на български и английски език), която съдържа данни от изследвания на НСИ през 2016 г., свързани с околната среда в България. Представени са и данни по основни показатели за периода 2012 - 2016 година.
  Информацията е систематизирана в следните раздели:
  • Емисии във въздуха
 • Статистически справочник 2018 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2018 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2014 - 2017 година.

 • Статистически годишник 2017 в инфографики
  Националният статистически институт предлага един по-различен поглед към статистическата информация, включена в 85-ото издание на Статистическия годишник на Република България.

  Публикацията е насочена към по-широк кръг потребители, като статистическите данни са поднесени по разбираем и достъпен начин.

  Актуалното състояние и промените в обществено-икономическия и културния живот в страната са представени не по традиционния начин с таблици и текст, а чрез инфографики - изображения, графики и други средства за визуализация.

 • Статистически справочник 2018
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2018 на български език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси, социално-икономическия и културния живот в България за периода 2014 - 2017 година.

 • Статистически годишник 2017
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 85-ото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2012 - 2016 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • България 2018
  Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че излезе от печат двуезичната (на български и английски език) рекламна брошура България 2018. Брошурата е предназначена за широка читателска аудитория, международни институции, представители на бизнеса, студенти, специалисти и др., тъй като разчупва традиционните форми на представяне на статистическата информация, като предлага оригинална структура с паралелен превод на английски език.

Страници