Премини към основното съдържание

Тримесечни нефинансови сметки на сектор “Държавно управление”

Динамичен ред: GFS_3.1_QNFA_GG.xls

ТРИМЕСЕЧНИ НЕФИНАНСОВИ ИНДИКАТОРИ НА СЕКТОР "ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ"
(Млн. левове)
Наименование на трансакцията ЕSA 2010 кодове 2023*
IV тримесечие
Общо разходи OTE 22 035
Междинно потребление P2 3 084
Бруто капиталообразуване P5 1 786
в това число: Бруто образуване на основен капитал P51G 1 776
Изменение на запасите и придобиване минус намаление на ценности P5M 11
Придобиване минус намаление на нефинансови непроизведени активи NP -288
Бруто капиталообразуване и Придобиване минус намаление на нефинансови непроизводствени активи P5L 1 499
Компенсация на наетите, платена D1 6 261
Други данъци върху производството, платени D29 M
Субсидии, платени D3P 1 128
в това число: Субсидии върху продуктите D31P 441
Други субсидии върху производството D39P 686
Доход от собственост, платен D4 124
в това число: Лихви D41 124
Друг доход от собственост, платен D4N M
Текущи данъци върху дохода, имуществото и други D5 5 405
Социални помощи, без социални трансфери в натура и социални трансфери в натура, свързани с разходи върху производството за пазарни производители и съпътстващи домакинствата, платени D6M 8 379
в това число: Социални помощи без социални трансфери в натура, платени D62 6 139
Социални трансфери в натура, свързани с разходи върху производството за пазарни производители и съпътстващи домакинствата, платени D632 2 240
Други текущи трансфери, платени D7 1 476
Корекция в изменението на нетната стойност на активите на домакинствата в резервите на пенсионните фондове D8 M
Капиталови трансфери, платени D9 1 115
в това число: Инвестиционните субсидии D92 7
Разходи за крайно потребление P3 10 934
в това число: Разходи за индивидуално потребление P31 5 607
Разходи за колективно потребление P32 5 327
Потребление на основен капитал P51C 1 309
Общо приходи OTR 20 835
Пазарна продукция, продукция за собствено крайно потребление и плащания за друга непазарна продукция P1O 1 959
Данъци върху производството и вноса, получени D2 7 559
в това число: Данъци върху продуктите D21 6 795
Други данъци върху производството D29 764
Други субсидии върху производството D39 M
Доход от собственост, получен D4 124
в това число: Лихви D41 124
Друг доход от собственост, получен D4N M
Текущи данъци върху дохода, имуществото и други D5 5 405
в това число: Данъци върху доходите D51 5 367
Други текущи данъци D59 38
Социалноосигурителни вноски, получени D61 4 220
в това число: Фактически осигурителни вноски D611 3 592
Условни осигурителни вноски D613 628
Други текущи трансфери, получени D7 1 476
Капиталови трансфери, получени D9 1 115
в това число: Данъци върху капитала, получени D91 160
Други капиталови трансфери и инвестиционни субсидии, получени D9N 955
Спестяване, бруто B8G -737
Нето предоставени (+)/Нето получени (-) заеми B9 -1 200
Брутна продукция P1 10 654
Брутна добавена стойност B1G 7 570

* Предварителни данни
M - не е приложимо
22.04.2024