Подсектор „Социалноосигурителни фондове”ДАНЪЦИ И СОЦИАЛНИ ОСИГУРОВКИ ПО ВИДОВЕ И ПОДСЕКТОРИ НА ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ, 2019* ГОДИНА (ЕСС 2010)
(Млн. левове)
Код ЕСС 2010 Данъци и социални осигуровки   Социално-осигурителни фондове
Връзки ↓ S1314
D2 Данъци върху производството и вноса 1=2+26 M
D21 Данъци върху продуктите 2=3+4+13 M
D211 Данък добавена стойност 3 M
D212 Данъци и мита върху вноса без ДДС 4=5+6 M
D2121 Мита върху вноса 5 M
D2122 Данъци върху вноса, без ДДС и митата върху вноса 6=7+..+12 M
D2122A Такси върху внос на селскостопански продукти 7 M
D2122B Парични компенсационни суми начислявани върху вноса 8 M
D2122C Акцизи върху вноса 9 M
D2122D Данъци върху общите продажби 10 M
D2122E Данъци върху специфични услуги 11 M
D2122F Монополна печалба при вноса 12 M
D214 Данъци върху продуктите, без ДДС и данъци върху вноса 13=14+..+25 M
D214A Акцизи и данъци върху потреблението от сделки в страната 14 M
D214B Държавни таксови марки 15 M
D214C Данъци върху финансови и капиталови операции 16 M
D214D Данъци при регистриране на МПС1 17 M
D214E Данъци върху развлеченията 18 M
D214F Данъци върху лотария, хазарт и залагания 19 M
D214G Данъци върху застрахователни и презастрахователни премии 20 M
D214H Други данъци върху специфични услуги 21 M
D214I Данъци върху общите продажби или оборота 22 M
D214J Печалби на фискални монополи 23 M
D214K Мита и парични компенсационни суми върху износа 24 M
D214L Други данъци върху продуктите, некласифицирани другаде 25 M
D29 Други данъци върху производството 26=27+..+34 M
D29A Данъци върху земя, сгради или други конструкции 27 M
D29B Данъци върху използването на дълготрайни активи 28 M
D29C Общо данъци върху работните заплати 29 M
D29D Данъци върху международни операции 30 M
D29E Бизнес и професионални лицензи 31 M
D29F Данъци върху замърсяванията на околната среда 32 M
D29G Компенсиране под нивото на ДДС (пропорционално данъчно облагане) 33 M
D29H Други данъци върху производството, некласифицирани другаде 34 M
D5 Тенущи данъци върху дохода, имуществото и други 35=36+47 M
D51 Данъци върху доходите 36=38+41+44+..+46 M
D51M Данъци върху личния доход или дохода на домакинствата, включително от изменението в стойността на финансовите инструменти. 37=38+39 M
D51A Данъци върху личния доход или дохода на домакинствата, без тези от изменението в стойността на финансовите инструменти. 38 M
D51C1 Данъци върху личния доход или дохода на домакинствата от изменението в стойността на финансовите инструменти 39 M
D51O Данъци върху доходите и печалбите на юридически лица, включително от изменението в стойността на финансовите инструменти 40=41+42 M
D51B Данъци върху доходите и печалбите на юридически лица, без тези от изменението в стойността на финансовите инструменти 41 M
D51C2 Данъци върху доходите от изменението в стойността на финансовите инструменти на юридическите лица 42 M
D51C3 Други данъци върху печалбата от изменението в стойността на финансовите инструменти 43 M
D51C Данъци върху доходи и печалба от изменението в стойността на финансовите инструменти 44=39+42+43 M
D51D Данъци върху печалбите от лотария или хазарт 45 M
D51E Други данъци върху дохода, некласифицирани другаде 46 M
D59 Други текущи данъци 47=48+..+53 M
D59A Текущи данъци върху капитала 48 M
D59B Данъци начислявани на човек от пълнолетното население или върху домакинство 49 M
D59C Данъци върху разходите 50 M
D59D Плащания от домакинства за разрешителни 51 M
D59E Данъци върху международни операции 52 M
D59F Други текущи данъци, некласифицирани другаде 53 M
D91 Данъци върху капитала 54=55+..+57 M
D91A Данъци върху капиталовите трансфери 55 M
D91B Капиталови налози (случайни данъци върху активи или нетна стойност) 56 M
D91C Други данъци върху капитала, некласифицирани другаде 57 M
ODA ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ДАНЪЦИ - ОБЩО 58=1+35+54 M
D61 Нетни осигурителни вноски 59=60-63+66+69+77 10 613.56
D611 Фактически осигурителни вноски за сметка на работодателите 60=61+62=64+65 6 412.89
D611C Задължителни фактически осигурителни вноски за сметка на работодателите 61 6 412.89
D611V Доброволни фактически осигурителни вноски за сметка на работодателите 62 M
D61SC Такси за обслужване на социалноосигурителните схеми 63 M
D6111 Фактически пенсионни вноски за сметка на работодателите 64 3 592.54
D6112 Фактически осигурителни вноски за сметка на работодателите, различни от пенсионните вноски 65 2 820.35
D612 Условни осигурителни вноски за сметка на работодателите 66=67+68 M
D6121 Условни пенсионни вноски за сметка на работодателите 67 M
D6122 Условни осигурителни вноски за сметка на работодателите, различни от пенсионните вноски 68 M
D613 Фактически осигурителни вноски за сметка на домакинствата 69=70+71=72+76 4 200.67
D6131 Фактически пенсионни вноски за сметка на домакинствата 70 2 352.55
D6132 Фактически осигурителни вноски за сметка на домакинствата, различни от пенсионните вноски 71 1 848.12
D613C Задължителни фактически осигурителни вноски за сметка на домакинствата 72=73+74+75 4 200.67
D613CE Задължителни фактически осигурителни вноски за сметка на наетите лица 73 3 587.17
D613CS Задължителни фактически осигурителни вноски за сметка на самонаети лица (самоосигуряващи се лица) 74 613.50
D613CN Задължителни фактически осигурителни вноски за сметка на ненаетите лица 75 M
D613V Доброволни фактически осигурителни вноски за сметка на домакинствата 76 M
D614 Добавки към осигурителни вноски за сметка на домакинствата 77=78+79 M
D6141 Добавки към пенсионните вноски за сметка на домакинствата 78 M
D6142 Добавки към осигурителни вноски за сметка на домакинствата, различни от пенсионните вноски 79 M
D995 Капиталови трансфери от сектор „Държавно управление“ за съответните сектори, представляващи данъци и осигурителни вноски, които са начислени, но които е малко вероятно да бъдат събрани 80=81+..+86+90 M
D995A Данъци върху продукти, които са начислени, но които е малко вероятно да бъдат събрани 81 M
D995B Други данъци върху производството, които са начислени, но които е малко вероятно да бъдат събрани 82 M
D995C Данъци върху дохода, които са начислени, но които е малко вероятно да бъдат събрани 83 M
D995D Други текущи данъци върху дохода, които са начислени, но които е малко вероятно да бъдат събрани 84 M
D995E Фактически осигурителни вноски за сметка на работодателите, които са начислени, но които е малко вероятно да бъдат събрани 85 M
D995F Фактически осигурителни вноски за сметка на домакинствата, които са начислени, но които е малко вероятно да бъдат събрани 86=87+..+89 M
D995FE Фактически осигурителни вноски за сметка на наетите лица, които са начислени, но които е малко вероятно да бъдат събрани 87 M
D995FS Фактически осигурителни вноски за сметка на самостоятелно заетите лица, които са начислени, но които е малко вероятно да бъдат събрани 88 M
D995FN Фактически осигурителни вноски за сметка на ненаетите лица, които са начислени, но които е малко вероятно да бъдат събрани 89 M
D995G Данъци върху капитала, които са начислени, но които е малко вероятно да бъдат събрани 90 M
ODB Общо постъпления от данъци и осигурителни вноски след приспадане на сумите, които са начислени, но които е малко вероятно да бъдат събрани 91=1+35+54+59-66-77-80 10 613.56
ODC Общо постъпления от данъци и нетни осигурителни вноски (включително условните осигурителни вноски) след приспадане на сумите, които са начислени, но които е малко вероятно да бъдат събрани 92=1+35+54+59-80 10 613.56
ODD Данъчна тежест = общо постъпления от данъци и задължителни осигурителни вноски след приспадане на сумите, които са начислени, но които е малко вероятно да бъдат събрани 93=1+35+54+59-66-77-62-76-80 10 613.56

* - предварителни данни
МПС - Моторни превозни средства
М - не съществува/ не е приложимо
Данните за данъците и социалните осигуровки са представени по метода на модифицирана касова основа в съответствие с Регламент (ЕС) № 2516/2000 относно данъците и социалните осигуровки.
30.10.2020
ДАНЪЦИ И СОЦИАЛНИ ОСИГУРОВКИ НА СЕКТОР "ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ"
Контакт
Организация

Национален статистически институт

Отдел

„Финансови национални сметки“

Лице за контакт

Елена Н. Петрова

Длъжност

Държавен експерт

Адрес

ул. „П. Волов“ № 2, София 1038

Електронна поща

[email protected]

Телефон

+359 2 9857 507

Факс
Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване30 октомври 2020 г.
Дата на публикуване30 октомври 2020 г.
Дата на последно актуализиране30 октомври 2020 г.
Статистическо представяне
Описание на данните

Данъците и социалните осигуровки са част от операциите на сектор „Държавно управление“, имащи преразпределителен характер. Те се класифицират в следните основни групи: данъци върху производството и вноса, данъци върху дохода и имуществото, данъци върху капитала и социални осигуровки.

Използвани класификации

· Европейска система от национални и регионални сметки  (ЕСС 2010);

· Ръководство за държавния дефицит и дълг - прилагане на EСС 2010

Обхват

Съгласно ЕСС 2010 сектор „Държавно управление“ (S.13) включва всички институционални единици, които са непазарни производители и чието производство е предназначено за индивидуално и колективно потребление (напр. образование, здравеопазване, собствена издръжка на правителството). Тези единици се финансират основно чрез плащания от други сектори на икономиката. В сектора се включват и всички институционални единици, които са ангажирани с преразпределението на националния доход и богатство. Институционалните единици в сектор „Държавно управление“ се групират в три подсектора: „Централно държавно управление“ (S.1311), „Местно държавно управление“ (S.1313) и „Социалноосигурителни фондове“ (S.1314).

Понятия и дефиниции

Таблица 0900 „Данъци и социални осигуровки на сектор Държавно управление“ включва подробно описание на всички показатели.

Показателите са представени съгласно класификациите на Европейска система от национални и регионални сметки  (ЕСС 2010) и трансмисионната програма за представяне. Те включват подробни наименования на данъците и социалноосигурителните вноски, формиращи приходите на сектор „Държавно управление“ и неговите подсектори (Централно държавно управление, Местно държавно управление и Социалноосигурителни фондове) плюс институции на ЕС (S.212).

Статистическа единица

Институционалните единици включени в сектор „Държавно управление“ в съответствие с Европейска система от национални и регионални сметки  (ЕСС 2010) (параграф 2.112) са следните:

а)  единици на държавното управление, създадени по силата на законодателен процес с цел да упражняват съдебни правомощия над други единици на икономическата територия и които администрират и финансират група от дейности, като обикновено предоставят непазарни стоки и услуги в полза на обществеността;

б)  корпоративно предприятие или квазикорпоративно предприятие, което е единица на държавното управление, ако неговата продукция е главно непазарна и е контролирано от държавна единица;

в)  организации с нестопанска цел, признати за независими юридически лица, които са непазарни производители и които се контролират от държавното управление;

г)  автономни пенсионни фондове, когато съществува законоустановено задължение да се правят вноски и когато държавата управлява фондовете по отношение на определянето и одобряването на вноските и плащанията.

Статистическа съвкупност

Сектор „Държавно управление“ плюс институции на ЕС.

Географски обхват (територия)

Територията на Република България.

Времеви обхват

2015 - 2019

Базисен период

Не се прилага.

Мерна единица

Млн. левове.

Отчетен период

Календарна година

Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения

· Регламент (ЕС) № 549/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 година относно  Европейската система от национални и регионални сметки в Европейския съюз;

 

Споделяне на данни

Данните се предоставят на Евростат съгласно трансмисионната програма на ЕСС 2010.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика

· Закон за статистиката чл. 25;

· Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г.) предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество.

Конфиденциалност - защита на данните

Индивидуални данни не се публикуват (подтискат се), спазвайки член 25 от Закона за статистиката. Разпространението на индивидуални данни се извършва само съгласно член 26 от Закона за статистиката.

Политика по разпространение
Календар за разпространение

Датата за публикуване на статистическата информация е посочена в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ. Статистическата информация за данъците и социалните осигуровки по видове и подсектори на сектор „Държавно управление“ се публикува девет месеца след изтичането на съответния отчетен период.

Достъп до календара за разпространение

Календарът е наличен на интернет сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/bg/node/488

Достъп на потребителите

Данните се публикуват на интернет сайта на НСИ в рубрика "Държавна финансова статистика" в съответствие със Закона за статистиката и Кодекса на европейската статистическа практика, зачитайки професионалната независимост и с цел обективност, прозрачност, при което всички потребители са равнопоставени.

Честота на разпространение

Годишно

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Не се прилага.

Публикации

"Основни макроикономически показатели"

Онлайн база данни

Подробни резултати са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика „Държавна финансова статистика“ - Данъци и социални осигуровки по видове данъци и подсектори на „Държавно управление“: http://www.nsi.bg/bg/node/2423

Достъп до микроданни

Не се прилага.

Други формати на разпространение

Не се прилага.

Методологични документи

· Методология за източниците и методите за разработване на статистическата информация за данъците и социалните осигуровки по видове данъци и подсектори на сектор „Държавно управление“ в България;

· Ръководство за разработване на данъците и социалните плащания на тримесечна база (Евростат);

· Европейска система от национални и регионални сметки  ЕСС 2010 (Евростат).

Документация за качеството

Не се прилага.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Данните се одобряват от Евростат, като при необходимост се предоставя допълнителна информация.

Оценка на качеството

Процедурата за оценка на качеството включва аритметични проверки на данните и проверки за съответствие с ЕСС 2010 - Таблица 2 и Национален лист на данъците.

Приложимост
Потребности на потребителите

Данните за приходите от данъци и социални осигуровки се използват от Евростат и ГД „Данъчно облагане и митнически съюз“ за съвместна публикация „Тенденции в данъчното облагане на Европейския съюз“, за подробни статистически и икономически анализи на данъчните системи на страните членки, за класификация на данъчните приходи по икономически функции (потребление, труд, капитал и околна среда), както и за разпределението на данъчната тежест върху потреблението, труда и капитала.

Удовлетвореност на потребителите

Не се прилага.

Пълнота

Представят се данни за всички приложими променливи, за целия динамичен ред.

Точност и надеждност
Обща точност

Данните са с високо ниво на точност.

Извадкови грешки

Не се прилага.

Неизвадкови грешки

Не се прилага.

Навременност и точност на представяне
Навременност

В съответствие с трансмисионната програма на ЕСС 2010 - девет месеца след края на отчетния период.

Точност на представяне

В определения срок, Т+9.

Съгласуваност и сравнимост
Географска сравнимост

Данните са представителни на национално ниво, както изисква методологията.

Сравнимост във времето

Не се прилага.

Съгласуваност между предметни области

Европейска система от национални и регионални сметки  (ЕСС 2010) предоставя възможности за сравнение на променливите с други таблици.

Вътрешна съгласуваност

Данните се проверяват за съответствие с други таблици и обобщени показатели.

Разходи и натовареност

Не се прилага.

Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика

Данните се ревизират при необходимост, в съответствие с  препоръките на ЕСС 2010.

Ревизия на данните - практика

Ежегодно се ревизират предварителните данни за предходния отчетен период.

Ревизии на данните могат да се правят и при промяна в методологията.

Статистическа обработка
Източници на данни

Основните източници за разработването на статистическа информация за данъците и социалните осигуровки по видове данъци и подсектори на сектор „Държавно управление“ са:

· отчет за касовото изпълнение на Консолидирания държавен бюджет, както и на отделните бюджетни единици;

· допълнителна статистическа информация от Министерство на финансите за основните видове данъци (ДДС, акцизи, данък върху доходите на физическите лица, корпоративен данък и др.) за целите на представянето им по метода на модифицирана касова основа;

· допълнителна статистическа информация от други министерства и ведомства (за таксите при внос на селскостопански продукти; във връзка със замърсяване на околната среда и др.).

Честота на събиране на данни

Годишно

Събиране на данни

Чрез обмен на индивидуални данни, съгласно Меморандум за сътрудничество между НСИ, МФ и БНБ, по договорени формати и при спазване на определените срокове. Данните се получават по електронен път.

От други министерства, ведомства и общини - по пощата.

Валидиране на данни

Данните се валидират ежегодно след одобрение от Евростат.

Обработка на данни

Отчитането на данъците и социалните осигуровки се изготвят по утвърдена Методология за разработване на статистическата информация за данъците и социалните осигуровки по видове данъци и подсектори на сектор "Държавно управление"

Изглаждане

Не се прилага.

Коментар
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.1: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.1.xml
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.0: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml

Страници

 • Статистически годишник 2020
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 88-то издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2014 - 2019 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Основни макроикономически показатели 2018
  Националният статистически институт представя на потребителите на статистическа информация публикацията „Основни макроикономически показатели 2018“ (на български и английски език).

  Тя съдържа резултатите от работата на държавната статистика по изчисляване на макроикономическите показатели за България в съответствие със Системата на националните сметки (СНС 2008) и Европейската система от сметки (ЕСС 2010).

 • Статистически годишник 2019
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 87-то издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2013 - 2018 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Статистически годишник 2018 в инфографики
  Националният статистически институт предлага на вниманието Ви 86-ото издание на Статистическия годишник на Република България в инфографики.

  През 2018 г. за първи път представихме резултатите от статистическите изследвания чрез графики, изображения и други средства за визуализация, което предизвика положителен отзвук сред широк кръг потребители.  Надяваме се, че този съвременен начин на поднасяне на статистическата информация ще събуди интереса и на онези от тях, които за пръв път се докосват до смисъла на числата, разкриващи важни аспекти на обществено-икономическия живот.

 • Статистически годишник 2018
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 86-ото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2012 - 2017 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Основни макроикономически показатели 2017
  Националният статистически институт представя на потребителите на статистическа информация публикацията „Основни макроикономически показатели 2017“ (на български и английски език).

  Тя съдържа резултатите от работата на държавната статистика по изчисляване на макроикономическите показатели за България в съответствие със Системата на националните сметки (СНС 2008) и Европейската система от сметки (ЕСС 2010).

 • Статистически годишник 2017 в инфографики
  Националният статистически институт предлага един по-различен поглед към статистическата информация, включена в 85-ото издание на Статистическия годишник на Република България.

  Публикацията е насочена към по-широк кръг потребители, като статистическите данни са поднесени по разбираем и достъпен начин.

  Актуалното състояние и промените в обществено-икономическия и културния живот в страната са представени не по традиционния начин с таблици и текст, а чрез инфографики - изображения, графики и други средства за визуализация.

 • Статистически годишник 2017
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 85-ото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2012 - 2016 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Основни макроикономически показатели 2016
  Националният статистически институт представя на потребителите на статистическа информация публикацията „Основни макроикономически показатели 2016“ (на български и английски език).

  Тя съдържа резултатите от работата на държавната статистика по изчисляване на макроикономическите показатели за България в съответствие със Системата на националните сметки (СНС 2008) и Европейската система от сметки (ЕСС 2010).

 • Статистически годишник 2016
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 84-тото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2011 - 2015 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

Страници