Премини към основното съдържание

Сектор „Държавно управление”

Динамичен ред: GFS_1.3.xls

ДАНЪЦИ И СОЦИАЛНИ ОСИГУРОВКИ ПО ВИДОВЕ И ПОДСЕКТОРИ НА ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ, 2019* ГОДИНА
(Млн. левове)
Код ЕСС 2010 Данъци и социални осигуровки   Държавно управление Институции на Европейския съюз Държавно управление и институции на ЕС
Сектор → S13 S212 S13_S212
Връзки ↓ → 1 2 3=1+2
D2 Данъци върху производството и вноса 1=2+26 18 476.85 223.81 18 700.66
D21 Данъци върху продуктите 2=3+4+13 16 723.46 223.81 16 947.27
D211 Данък добавена стойност 3 11 006.65 M 11 006.65
D212 Данъци и мита върху вноса без ДДС 4=5+6 21.16 223.81 244.97
D2121 Мита върху вноса 5 M 223.81 223.81
D2122 Данъци върху вноса, без ДДС и митата върху вноса 6=7+..+12 21.16 M 21.16
D2122A Такси върху внос на селскостопански продукти 7 13.31 M 13.31
D2122B Парични компенсационни суми начислявани върху вноса 8 M M M
D2122C Акцизи върху вноса 9 7.85 M 7.85
D2122D Данъци върху общите продажби 10 M M M
D2122E Данъци върху специфични услуги 11 M M M
D2122F Монополна печалба при вноса 12 M M M
D214 Данъци върху продуктите, без ДДС и данъци върху вноса 13=14+..+25 5 695.65 M 5 695.65
D214A Акцизи и данъци върху потреблението от сделки в страната 14 5 550.82 M 5 550.82
D214B Държавни таксови марки 15 0.06 M 0.06
D214C Данъци върху финансови и капиталови операции 16 M M M
D214D Данъци при регистриране на МПС1 17 5.81 M 5.81
D214E Данъци върху развлеченията 18 M M M
D214F Данъци върху лотария, хазарт и залагания 19 69.91 M 69.91
D214G Данъци върху застрахователни и презастрахователни премии 20 47.29 M 47.29
D214H Други данъци върху специфични услуги 21 21.76 M 21.76
D214I Данъци върху общите продажби или оборота 22 M M M
D214J Печалби на фискални монополи 23 M M M
D214K Мита и парични компенсационни суми върху износа 24 M M M
D214L Други данъци върху продуктите, некласифицирани другаде 25 M M M
D29 Други данъци върху производството 26=27+..+34 1 753.39 0.00 1 753.39
D29A Данъци върху земя, сгради или други конструкции 27 338.26 M 338.26
D29B Данъци върху използването на дълготрайни активи 28 156.11 M 156.11
D29C Общо данъци върху работните заплати 29 34.14 M 34.14
D29D Данъци върху международни операции 30 M M M
D29E Бизнес и професионални лицензи 31 0.48 M 0.48
D29F Данъци върху замърсяванията на околната среда 32 899.90 M 899.90
D29G Компенсиране под нивото на ДДС (пропорционално данъчно облагане) 33 M M M
D29H Други данъци върху производството, некласифицирани другаде 34 324.49 0.00 324.49
D5 Тенущи данъци върху дохода, имуществото и други 35=36+47 6 606.54 M 6 606.54
D51 Данъци върху доходите 36=38+41+44+..+46 6 406.94 M 6 406.94
D51M Данъци върху личния доход или дохода на домакинствата, включително от изменението в стойността на финансовите инструменти. 37=38+39 4 011.86 M 4 011.86
D51A Данъци върху личния доход или дохода на домакинствата, без тези от изменението в стойността на финансовите инструменти. 38 3 682.51 M 3 682.51
D51C1 Данъци върху личния доход или дохода на домакинствата от изменението в стойността на финансовите инструменти 39 329.35 M 329.35
D51O Данъци върху доходите и печалбите на юридически лица, включително от изменението в стойността на финансовите инструменти 40=41+42 2 370.91 M 2 370.91
D51B Данъци върху доходите и печалбите на юридически лица, без тези от изменението в стойността на финансовите инструменти 41 2 299.40 M 2 299.40
D51C2 Данъци върху доходите от изменението в стойността на финансовите инструменти на юридическите лица 42 71.51 M 71.51
D51C3 Други данъци върху печалбата от изменението в стойността на финансовите инструменти 43 M M M
D51C Данъци върху доходи и печалба от изменението в стойността на финансовите инструменти 44=39+42+43 400.87 M 400.87
D51D Данъци върху печалбите от лотария или хазарт 45 M M M
D51E Други данъци върху дохода, некласифицирани другаде 46 24.17 M 24.17
D59 Други текущи данъци 47=48+..+53 199.60 M 199.60
D59A Текущи данъци върху капитала 48 M M M
D59B Данъци начислявани на човек от пълнолетното население или върху домакинство 49 M M M
D59C Данъци върху разходите 50 M M M
D59D Плащания от домакинства за разрешителни 51 8.42 M 8.42
D59E Данъци върху международни операции 52 M M M
D59F Други текущи данъци, некласифицирани другаде 53 191.18 M 191.18
D91 Данъци върху капитала 54=55+..+57 313.14 M 313.14
D91A Данъци върху капиталовите трансфери 55 313.14 M 313.14
D91B Капиталови налози (случайни данъци върху активи или нетна стойност) 56 M M M
D91C Други данъци върху капитала, некласифицирани другаде 57 M M M
ODA ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ДАНЪЦИ - ОБЩО 58=1+35+54 25 396.53 223.81 25 620.34
D61 Нетни осигурителни вноски 59=60-63+66+69+77 10 613.56 M 10 613.56
D611 Фактически осигурителни вноски за сметка на работодателите 60=61+62=64+65 6 412.89 M 6 412.89
D611C Задължителни фактически осигурителни вноски за сметка на работодателите 61 6 412.89 M 6 412.89
D611V Доброволни фактически осигурителни вноски за сметка на работодателите 62 M M M
D61SC Такси за обслужване на социалноосигурителните схеми 63 M M M
D6111 Фактически пенсионни вноски за сметка на работодателите 64 3 592.54 M 3 592.54
D6112 Фактически осигурителни вноски за сметка на работодателите, различни от пенсионните вноски 65 2 820.35 M 2 820.35
D612 Условни осигурителни вноски за сметка на работодателите 66=67+68 M M M
D6121 Условни пенсионни вноски за сметка на работодателите 67 M M M
D6122 Условни осигурителни вноски за сметка на работодателите, различни от пенсионните вноски 68 M M M
D613 Фактически осигурителни вноски за сметка на домакинствата 69=70+71=72+76 4 200.67 M 4 200.67
D6131 Фактически пенсионни вноски за сметка на домакинствата 70 2 352.55 M 2 352.55
D6132 Фактически осигурителни вноски за сметка на домакинствата, различни от пенсионните вноски 71 1 848.12 M 1 848.12
D613C Задължителни фактически осигурителни вноски за сметка на домакинствата 72=73+74+75 4 200.67 M 4 200.67
D613CE Задължителни фактически осигурителни вноски за сметка на наетите лица 73 3 587.17 M 3 587.17
D613CS Задължителни фактически осигурителни вноски за сметка на самонаети лица (самоосигуряващи се лица) 74 613.50 M 613.50
D613CN Задължителни фактически осигурителни вноски за сметка на ненаетите лица 75 M M M
D613V Доброволни фактически осигурителни вноски за сметка на домакинствата 76 M M M
D614 Добавки към осигурителни вноски за сметка на домакинствата 77=78+79 M M M
D6141 Добавки към пенсионните вноски за сметка на домакинствата 78 M M M
D6142 Добавки към осигурителни вноски за сметка на домакинствата, различни от пенсионните вноски 79 M M M
D995 Капиталови трансфери от сектор „Държавно управление“ за съответните сектори, представляващи данъци и осигурителни вноски, които са начислени, но които е малко вероятно да бъдат събрани 80=81+..+86+90 M M M
D995A Данъци върху продукти, които са начислени, но които е малко вероятно да бъдат събрани 81 M M M
D995B Други данъци върху производството, които са начислени, но които е малко вероятно да бъдат събрани 82 M M M
D995C Данъци върху дохода, които са начислени, но които е малко вероятно да бъдат събрани 83 M M M
D995D Други текущи данъци върху дохода, които са начислени, но които е малко вероятно да бъдат събрани 84 M M M
D995E Фактически осигурителни вноски за сметка на работодателите, които са начислени, но които е малко вероятно да бъдат събрани 85 M M M
D995F Фактически осигурителни вноски за сметка на домакинствата, които са начислени, но които е малко вероятно да бъдат събрани 86=87+..+89 M M M
D995FE Фактически осигурителни вноски за сметка на наетите лица, които са начислени, но които е малко вероятно да бъдат събрани 87 M M M
D995FS Фактически осигурителни вноски за сметка на самостоятелно заетите лица, които са начислени, но които е малко вероятно да бъдат събрани 88 M M M
D995FN Фактически осигурителни вноски за сметка на ненаетите лица, които са начислени, но които е малко вероятно да бъдат събрани 89 M M M
D995G Данъци върху капитала, които са начислени, но които е малко вероятно да бъдат събрани 90 M M M
ODB Общо постъпления от данъци и осигурителни вноски след приспадане на сумите, които са начислени, но които е малко вероятно да бъдат събрани 91=1+35+54+59-66-77-80 36 010.09 223.81 36 233.90
ODC Общо постъпления от данъци и нетни осигурителни вноски (включително условните осигурителни вноски) след приспадане на сумите, които са начислени, но които е малко вероятно да бъдат събрани 92=1+35+54+59-80 36 010.09 223.81 36 233.90
ODD Данъчна тежест = общо постъпления от данъци и задължителни осигурителни вноски след приспадане на сумите, които са начислени, но които е малко вероятно да бъдат събрани 93=1+35+54+59-66-77-62-76-80 36 010.09 223.81 36 233.90

* Предварителни данни
МПС - Моторни превозни средства
М - не съществува/ не е приложимо
Данните за данъците и социалните осигуровки са представени по метода на модифицирана касова основа в съответствие с Регламент (ЕС) № 2516/2000 относно данъците и социалните осигуровки.
30.10.2020