Премини към основното съдържание

Сектор „Държавно управление”

Динамичен ред: GFS_1.3.xls

ДАНЪЦИ И СОЦИАЛНИ ОСИГУРОВКИ ПО ВИДОВЕ И ПОДСЕКТОРИ НА ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ, 2021* ГОДИНА
(Млн. левове)
Код
ЕСС 2010
Данъци и социални осигуровки   Държавно управление Институции на Европейския съюз Държавно управление и институции на ЕС
Сектор → S13 S212 S13_S212
Връзки ↓ → 1 2 3=1+2
D2 Данъци върху производството и вноса 1=2+26 20 653.21 427.22 21 080.43
D21 Данъци върху продуктите 2=3+4+13 18 958.74 397.66 19 356.40
D211 Данък добавена стойност 3 13 047.80 M 13 047.80
D212 Данъци и мита върху вноса без ДДС 4=5+6 26.83 397.66 424.49
D2121 Мита върху вноса 5 M 397.66 397.66
D2122 Данъци върху вноса, без ДДС и митата върху вноса 6=7+..+12 26.83 M 26.83
D2122A Такси върху внос на селскостопански продукти 7 19.11 M 19.11
D2122B Парични компенсационни суми начислявани върху вноса 8 M M M
D2122C Акцизи върху вноса 9 7.72 M 7.72
D2122D Данъци върху общите продажби 10 M M M
D2122E Данъци върху специфични услуги 11 M M M
D2122F Монополна печалба при вноса 12 M M M
D214 Данъци върху продуктите, без ДДС и данъци върху вноса 13=14+..+25 5 884.11 M 5 884.11
D214A Акцизи и данъци върху потреблението от сделки в страната 14 5 771.51 M 5 771.51
D214B Държавни таксови марки 15 0.00 M 0.00
D214C Данъци върху финансови и капиталови операции 16 M M M
D214D Данъци при регистриране на МПС1 17 6.60 M 6.60
D214E Данъци върху развлеченията 18 M M M
D214F Данъци върху лотария, хазарт и залагания 19 42.93 M 42.93
D214G Данъци върху застрахователни и презастрахователни премии 20 46.25 M 46.25
D214H Други данъци върху специфични услуги 21 16.81 M 16.81
D214I Данъци върху общите продажби или оборота 22 M M M
D214J Печалби на фискални монополи 23 M M M
D214K Мита и парични компенсационни суми върху износа 24 M M M
D214L Други данъци върху продуктите, некласифицирани другаде 25 M M M
D29 Други данъци върху производството 26=27+..+34 1 694.46 29.56 1 724.02
D29A Данъци върху земя, сгради или други конструкции 27 384.39 M 384.39
D29B Данъци върху използването на дълготрайни активи 28 187.59 M 187.59
D29C Общо данъци върху работните заплати 29 32.92 M 32.92
D29D Данъци върху международни операции 30 M M M
D29E Бизнес и професионални лицензи 31 0.58 M 0.58
D29F Данъци върху замърсяванията на околната среда 32 921.62 M 921.62
D29G Компенсиране под нивото на ДДС (пропорционално данъчно облагане) 33 M M M
D29H Други данъци върху производството, некласифицирани другаде 34 167.36 29.56 196.92
D5 Тенущи данъци върху дохода, имуществото и други 35=36+47 8 826.58 M 8 826.58
D51 Данъци върху доходите 36=38+41+44+..+46 8 605.98 M 8 605.98
D51M Данъци върху личния доход или дохода на домакинствата, включително от изменението в стойността на финансовите инструменти. 37=38+39 4 630.49 M 4 630.49
D51A Данъци върху личния доход или дохода на домакинствата, без тези от изменението в стойността на финансовите инструменти. 38 4 133.50 M 4 133.50
D51C1 Данъци върху личния доход или дохода на домакинствата от изменението в стойността на финансовите инструменти 39 496.99 M 496.99
D51O Данъци върху доходите и печалбите на юридически лица, включително от изменението в стойността на финансовите инструменти 40=41+42 3 954.85 M 3 954.85
D51B Данъци върху доходите и печалбите на юридически лица, без тези от изменението в стойността на финансовите инструменти 41 3 890.20 M 3 890.20
D51C2 Данъци върху доходите от изменението в стойността на финансовите инструменти на юридическите лица 42 64.65 M 64.65
D51C3 Други данъци върху печалбата от изменението в стойността на финансовите инструменти 43 M M M
D51C Данъци върху доходи и печалба от изменението в стойността на финансовите инструменти 44=39+42+43 561.64 M 561.64
D51D Данъци върху печалбите от лотария или хазарт 45 M M M
D51E Други данъци върху дохода, некласифицирани другаде 46 20.63 M 20.63
D59 Други текущи данъци 47=48+..+53 220.60 M 220.60
D59A Текущи данъци върху капитала 48 M M M
D59B Данъци начислявани на човек от пълнолетното население или върху домакинство 49 M M M
D59C Данъци върху разходите 50 M M M
D59D Плащания от домакинства за разрешителни 51 8.64 M 8.64
D59E Данъци върху международни операции 52 M M M
D59F Други текущи данъци, некласифицирани другаде 53 211.97 M 211.97
D91 Данъци върху капитала 54=55+..+57 496.59 M 496.59
D91A Данъци върху капиталовите трансфери 55 496.59 M 496.59
D91B Капиталови налози (случайни данъци върху активи или нетна стойност) 56 M M M
D91C Други данъци върху капитала, некласифицирани другаде 57 M M M
ODA ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ДАНЪЦИ - ОБЩО 58=1+35+54 29 976.38 427.22 30 403.60
D61 Нетни осигурителни вноски 59=60-63+66+69+77 12 314.71 M 12 314.71
D611 Фактически осигурителни вноски за сметка на работодателите 60=61+62=64+65 7 595.65 M 7 595.65
D611C Задължителни фактически осигурителни вноски за сметка на работодателите 61 7 595.65 M 7 595.65
D611V Доброволни фактически осигурителни вноски за сметка на работодателите 62 M M M
D61SC Такси за обслужване на социалноосигурителните схеми 63 M M M
D6111 Фактически пенсионни вноски за сметка на работодателите 64 4 334.23 M 4 334.23
D6112 Фактически осигурителни вноски за сметка на работодателите, различни от пенсионните вноски 65 3 261.42 M 3 261.42
D612 Условни осигурителни вноски за сметка на работодателите 66=67+68 M M M
D6121 Условни пенсионни вноски за сметка на работодателите 67 M M M
D6122 Условни осигурителни вноски за сметка на работодателите, различни от пенсионните вноски 68 M M M
D613 Фактически осигурителни вноски за сметка на домакинствата 69=70+71=72+76 4 719.06 M 4 719.06
D6131 Фактически пенсионни вноски за сметка на домакинствата 70 2 700.08 M 2 700.08
D6132 Фактически осигурителни вноски за сметка на домакинствата, различни от пенсионните вноски 71 2 018.98 M 2 018.98
D613C Задължителни фактически осигурителни вноски за сметка на домакинствата 72=73+74+75 4 719.06 M 4 719.06
D613CE Задължителни фактически осигурителни вноски за сметка на наетите лица 73 4 026.02 M 4 026.02
D613CS Задължителни фактически осигурителни вноски за сметка на самонаети лица (самоосигуряващи се лица) 74 693.04 M 693.04
D613CN Задължителни фактически осигурителни вноски за сметка на ненаетите лица 75 M M M
D613V Доброволни фактически осигурителни вноски за сметка на домакинствата 76 M M M
D614 Добавки към осигурителни вноски за сметка на домакинствата 77=78+79 M M M
D6141 Добавки към пенсионните вноски за сметка на домакинствата 78 M M M
D6142 Добавки към осигурителни вноски за сметка на домакинствата, различни от пенсионните вноски 79 M M M
D995 Капиталови трансфери от сектор „Държавно управление“ за съответните сектори, представляващи данъци и осигурителни вноски, които са начислени, но които е малко вероятно да бъдат събрани 80=81+..+86+90 M M M
D995A Данъци върху продукти, които са начислени, но които е малко вероятно да бъдат събрани 81 M M M
D995B Други данъци върху производството, които са начислени, но които е малко вероятно да бъдат събрани 82 M M M
D995C Данъци върху дохода, които са начислени, но които е малко вероятно да бъдат събрани 83 M M M
D995D Други текущи данъци върху дохода, които са начислени, но които е малко вероятно да бъдат събрани 84 M M M
D995E Фактически осигурителни вноски за сметка на работодателите, които са начислени, но които е малко вероятно да бъдат събрани 85 M M M
D995F Фактически осигурителни вноски за сметка на домакинствата, които са начислени, но които е малко вероятно да бъдат събрани 86=87+..+89 M M M
D995FE Фактически осигурителни вноски за сметка на наетите лица, които са начислени, но които е малко вероятно да бъдат събрани 87 M M M
D995FS Фактически осигурителни вноски за сметка на самостоятелно заетите лица, които са начислени, но които е малко вероятно да бъдат събрани 88 M M M
D995FN Фактически осигурителни вноски за сметка на ненаетите лица, които са начислени, но които е малко вероятно да бъдат събрани 89 M M M
D995G Данъци върху капитала, които са начислени, но които е малко вероятно да бъдат събрани 90 M M M
ODB Общо постъпления от данъци и осигурителни вноски след приспадане на сумите, които са начислени, но които е малко вероятно да бъдат събрани 91=1+35+54+59-66-77-80 42 291.08 427.22 42 718.30
ODC Общо постъпления от данъци и нетни осигурителни вноски (включително условните осигурителни вноски) след приспадане на сумите, които са начислени, но които е малко вероятно да бъдат събрани 92=1+35+54+59-80 42 291.08 427.22 42 718.30
ODD Данъчна тежест = общо постъпления от данъци и задължителни осигурителни вноски след приспадане на сумите, които са начислени, но които е малко вероятно да бъдат събрани 93=1+35+54+59-66-77-62-76-80 42 291.08 427.22 42 718.30

* Предварителни данни
МПС - Моторни превозни средства
М - не съществува/ не е приложимо
Данните за данъците и социалните осигуровки са представени по метода на модифицирана касова основа в съответствие с Регламент (ЕС) № 2516/2000 относно данъците и социалните осигуровки.
31.10.2022