Премини към основното съдържание

Сектор „Държавно управление”

Динамичен ред: GFS_1.3.xls

ДАНЪЦИ И СОЦИАЛНИ ОСИГУРОВКИ ПО ВИДОВЕ И ПОДСЕКТОРИ НА ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ, 2022* ГОДИНА
(Млн. левове)
Код
ЕСС 2010
Данъци и социални осигуровки   Държавно управление Институции на Европейския съюз Държавно управление и институции на ЕС
Сектор → S13 S212 S13_S212
Връзки ↓ → 1 2 3=1+2
D2 Данъци върху производството и вноса 1=2+26 27 026.46 438.55 27 465.02
D21 Данъци върху продуктите 2=3+4+13 24 531.93 404.47 24 936.40
D211 Данък добавена стойност 3 15 228.36 M 15 228.36
D212 Данъци и мита върху вноса без ДДС 4=5+6 3 525.71 404.47 3 930.19
D2121 Мита върху вноса 5 M 404.47 404.47
D2122 Данъци върху вноса, без ДДС и митата върху вноса 6=7+..+12 3 525.71 M 3 525.71
D2122A Такси върху внос на селскостопански продукти 7 17.59 M 17.59
D2122B Парични компенсационни суми начислявани върху вноса 8 M M M
D2122C Акцизи върху вноса 9 5.12 M 5.12
D2122D Данъци върху общите продажби 10 M M M
D2122E Данъци върху специфични услуги 11 3 503.01 M 3 503.01
D2122F Монополна печалба при вноса 12 M M M
D214 Данъци върху продуктите, без ДДС и данъци върху вноса 13=14+..+25 5 777.86 M 5 777.86
D214A Акцизи и данъци върху потреблението от сделки в страната 14 5 621.26 M 5 621.26
D214B Държавни таксови марки 15 0.00 M 0.00
D214C Данъци върху финансови и капиталови операции 16 M M M
D214D Данъци при регистриране на МПС1 17 6.30 M 6.30
D214E Данъци върху развлеченията 18 M M M
D214F Данъци върху лотария, хазарт и залагания 19 74.10 M 74.10
D214G Данъци върху застрахователни и презастрахователни премии 20 52.66 M 52.66
D214H Други данъци върху специфични услуги 21 23.53 M 23.53
D214I Данъци върху общите продажби или оборота 22 M M M
D214J Печалби на фискални монополи 23 M M M
D214K Мита и парични компенсационни суми върху износа 24 M M M
D214L Други данъци върху продуктите, некласифицирани другаде 25 M M M
D29 Други данъци върху производството 26=27+..+34 2 494.53 34.08 2 528.61
D29A Данъци върху земя, сгради или други конструкции 27 389.19 M 389.19
D29B Данъци върху използването на дълготрайни активи 28 190.52 M 190.52
D29C Общо данъци върху работните заплати 29 34.80 M 34.80
D29D Данъци върху международни операции 30 M M M
D29E Бизнес и професионални лицензи 31 0.56 M 0.56
D29F Данъци върху замърсяванията на околната среда 32 1 670.51 M 1 670.51
D29G Компенсиране под нивото на ДДС (пропорционално данъчно облагане) 33 M M M
D29H Други данъци върху производството, некласифицирани другаде 34 208.95 34.08 243.03
D5 Тенущи данъци върху дохода, имуществото и други 35=36+47 10 382.27 M 10 382.27
D51 Данъци върху доходите 36=38+41+44+..+46 10 156.15 M 10 156.15
D51M Данъци върху личния доход или дохода на домакинствата, включително от изменението в стойността на финансовите инструменти. 37=38+39 5 225.46 M 5 225.46
D51A Данъци върху личния доход или дохода на домакинствата, без тези от изменението в стойността на финансовите инструменти. 38 4 714.70 M 4 714.70
D51C1 Данъци върху личния доход или дохода на домакинствата от изменението в стойността на финансовите инструменти 39 510.76 M 510.76
D51O Данъци върху доходите и печалбите на юридически лица, включително от изменението в стойността на финансовите инструменти 40=41+42 4 906.29 M 4 906.29
D51B Данъци върху доходите и печалбите на юридически лица, без тези от изменението в стойността на финансовите инструменти 41 4 813.45 M 4 813.45
D51C2 Данъци върху доходите от изменението в стойността на финансовите инструменти на юридическите лица 42 92.84 M 92.84
D51C3 Други данъци върху печалбата от изменението в стойността на финансовите инструменти 43 M M M
D51C Данъци върху доходи и печалба от изменението в стойността на финансовите инструменти 44=39+42+43 603.60 M 603.60
D51D Данъци върху печалбите от лотария или хазарт 45 M M M
D51E Други данъци върху дохода, некласифицирани другаде 46 24.40 M 24.40
D59 Други текущи данъци 47=48+..+53 226.12 M 226.12
D59A Текущи данъци върху капитала 48 M M M
D59B Данъци начислявани на човек от пълнолетното население или върху домакинство 49 M M M
D59C Данъци върху разходите 50 M M M
D59D Плащания от домакинства за разрешителни 51 9.08 M 9.08
D59E Данъци върху международни операции 52 M M M
D59F Други текущи данъци, некласифицирани другаде 53 217.04 M 217.04
D91 Данъци върху капитала 54=55+..+57 535.22 M 535.22
D91A Данъци върху капиталовите трансфери 55 535.22 M 535.22
D91B Капиталови налози (случайни данъци върху активи или нетна стойност) 56 M M M
D91C Други данъци върху капитала, некласифицирани другаде 57 M M M
ODA ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ДАНЪЦИ - ОБЩО 58=1+35+54 37 943.95 438.55 38 382.50
D61 Нетни осигурителни вноски 59=60-63+66+69+77 13 881.72 M 13 881.72
D611 Фактически осигурителни вноски за сметка на работодателите 60=61+62=64+65 8 530.96 M 8 530.96
D611C Задължителни фактически осигурителни вноски за сметка на работодателите 61 8 530.96 M 8 530.96
D611V Доброволни фактически осигурителни вноски за сметка на работодателите 62 M M M
D61SC Такси за обслужване на социалноосигурителните схеми 63 M M M
D6111 Фактически пенсионни вноски за сметка на работодателите 64 4 708.98 M 4 708.98
D6112 Фактически осигурителни вноски за сметка на работодателите, различни от пенсионните вноски 65 3 821.99 M 3 821.99
D612 Условни осигурителни вноски за сметка на работодателите 66=67+68 M M M
D6121 Условни пенсионни вноски за сметка на работодателите 67 M M M
D6122 Условни осигурителни вноски за сметка на работодателите, различни от пенсионните вноски 68 M M M
D613 Фактически осигурителни вноски за сметка на домакинствата 69=70+71=72+76 5 350.75 M 5 350.75
D6131 Фактически пенсионни вноски за сметка на домакинствата 70 3 052.21 M 3 052.21
D6132 Фактически осигурителни вноски за сметка на домакинствата, различни от пенсионните вноски 71 2 298.54 M 2 298.54
D613C Задължителни фактически осигурителни вноски за сметка на домакинствата 72=73+74+75 5 350.75 M 5 350.75
D613CE Задължителни фактически осигурителни вноски за сметка на наетите лица 73 4 712.05 M 4 712.05
D613CS Задължителни фактически осигурителни вноски за сметка на самонаети лица (самоосигуряващи се лица) 74 638.70 M 638.70
D613CN Задължителни фактически осигурителни вноски за сметка на ненаетите лица 75 M M M
D613V Доброволни фактически осигурителни вноски за сметка на домакинствата 76 M M M
D614 Добавки към осигурителни вноски за сметка на домакинствата 77=78+79 M M M
D6141 Добавки към пенсионните вноски за сметка на домакинствата 78 M M M
D6142 Добавки към осигурителни вноски за сметка на домакинствата, различни от пенсионните вноски 79 M M M
D995 Капиталови трансфери от сектор „Държавно управление“ за съответните сектори, представляващи данъци и осигурителни вноски, които са начислени, но които е малко вероятно да бъдат събрани 80=81+..+86+90 M M M
D995A Данъци върху продукти, които са начислени, но които е малко вероятно да бъдат събрани 81 M M M
D995B Други данъци върху производството, които са начислени, но които е малко вероятно да бъдат събрани 82 M M M
D995C Данъци върху дохода, които са начислени, но които е малко вероятно да бъдат събрани 83 M M M
D995D Други текущи данъци върху дохода, които са начислени, но които е малко вероятно да бъдат събрани 84 M M M
D995E Фактически осигурителни вноски за сметка на работодателите, които са начислени, но които е малко вероятно да бъдат събрани 85 M M M
D995F Фактически осигурителни вноски за сметка на домакинствата, които са начислени, но които е малко вероятно да бъдат събрани 86=87+..+89 M M M
D995FE Фактически осигурителни вноски за сметка на наетите лица, които са начислени, но които е малко вероятно да бъдат събрани 87 M M M
D995FS Фактически осигурителни вноски за сметка на самостоятелно заетите лица, които са начислени, но които е малко вероятно да бъдат събрани 88 M M M
D995FN Фактически осигурителни вноски за сметка на ненаетите лица, които са начислени, но които е малко вероятно да бъдат събрани 89 M M M
D995G Данъци върху капитала, които са начислени, но които е малко вероятно да бъдат събрани 90 M M M
ODB Общо постъпления от данъци и осигурителни вноски след приспадане на сумите, които са начислени, но които е малко вероятно да бъдат събрани 91=1+35+54+59-66-77-80 51 825.66 438.55 52 264.22
ODC Общо постъпления от данъци и нетни осигурителни вноски (включително условните осигурителни вноски) след приспадане на сумите, които са начислени, но които е малко вероятно да бъдат събрани 92=1+35+54+59-80 51 825.66 438.55 52 264.22
ODD Данъчна тежест = общо постъпления от данъци и задължителни осигурителни вноски след приспадане на сумите, които са начислени, но които е малко вероятно да бъдат събрани 93=1+35+54+59-66-77-62-76-80 51 825.66 438.55 52 264.22

* Предварителни данни
МПС - Моторни превозни средства
М - не съществува/ не е приложимо
Данните за данъците и социалните осигуровки са представени по метода на модифицирана касова основа в съответствие с Регламент (ЕС) № 2516/2000 относно данъците и социалните осигуровки.
31.10.2023