Премини към основното съдържание

Подсектор „Социалноосигурителни фондове”

Динамичен ред: GFS_1.2.4_SS.xls

РАЗХОДИ НА ПОДСЕКТОР "СОЦИАЛНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ФОНДОВЕ" ПО ФУНКЦИИ - 2021 ГОДИНА
(Млн.левове)
Наименование на трансакцията   Общо Общофункци-онално управление на държавата Отбрана Обществен ред и сигурност Дейности в областта на икономиката Здраве-опазване Социално осигуряване и подпомагане
  ЕСС 2010 Код S1314 CG01 CG02 CG03 CG04 CG07 CG10
Общо разходи OTE 22 206 13 0 M 750 5 627 15 816
Бруто капиталообразуване и Придобиване минус намаление на нефинансови непроизведени активи P5L 10 M 0 M M 3 7
Бруто капиталообразуване P5 10 M 0 M M 3 7
Придобиване минус намaлeние на нефинансови непроизведени активи NP M M M M M M M
Компенсация на наетите D1 148 M 0 M 0 56 92
Субсидии D3 823 M M M 749 74 0
Доход от собственост D4 13 13 M M M M M
в т.ч. платен на сектор S1311 D4 (1) M M M M M M M
в т.ч.платен на сектор S1313 D4 (1) M M M M M M M
в т.ч. платен на сектор S1314 D4 (1) M M M M M M M
Социални помощи без социални трансфери в натура и социални трансфери в натура, свързани с разходи върху производството за пазарни производители и съпътстващи домакинствата D6M 19 049 M M M M 3 400 15 649
Междинно потребление, Други данъци върху производството, Текущи данъци върху дохода, имуществото и други, Корекция в измененнието на нетната стойност на активите на домакинствата в резервите на пенсионните фондове OEC 65 M 0 M M 20 46
Междинно потребление P2 65 M 0 M M 20 46
Други данъци върху производството, Текущи данъци върху дохода, имуществото и други, Корекция в измененнието на нетната стойност на активите на домакинствата в резервите на пенсионните фондове OED M M M M M M M
Други текущи трансфери D7 2 096 M M M M 2 074 23
в т.ч., платени на сектор S1311 D7 (1) 1 331 M M M M 1 331 M
в т.ч., платени на сектор S1313 D7 (1) 505 M M M M 505 M
в т.ч., платени на сектор S1314 D7 (1) M M M M M M M
Капиталови трансфери D9 0 M M M M M 0
в т.ч., платени на сектор S1311 D9 (1) M M M M M M M
в т.ч., платени на сектор S1313 D9 (1) M M M M M M M
в т.ч., платени на сектор S1314 D9 (1) M M M M M M M
Разходи за крайно потребление P3 3 645 M 0 M 0 3 572 73

1) Данните за компонентите D4, D7 и D9 са консолидирани вътре в подсекторите, а не между самите подсектори
M - няма случай
L - липсват данни
О - величина, по-малка от половината на употребената единица мярка
14.02.2023