Премини към основното съдържание

Подсектор „Местно държавно управление”

Динамичен ред: GFS_1.2.3_LG.xls

РАЗХОДИ НА ПОДСЕКТОР "МЕСТНО УПРАВЛЕНИЕ" ПО ФУНКЦИИ - 2019 ГОДИНА
(Млн.левове)
Наименование на трансакцията   Общо Общофункци-онално управление на държавата Отбрана Обществен ред и сигурност Дейности в областта на икономиката Опазване на околната среда
  ЕСС 2010 Код S1313 CG01 CG02 CG03 CG04 CG05
Общо разходи OTE 8 933 981 41 102 667 649
Бруто капиталообразуване и Придобиване минус намаление на нефинансови непроизведени активи P5L 1 680 54 41 35 194 67
Бруто капиталообразуване P5 1 747 55 41 35 197 118
Придобиване минус намaлeние на нефинансови непроизведени активи NP -67 0 M M -3 -52
Компенсация на наетите D1 4 262 577 0 36 135 128
Субсидии D3 79 0 M 0 71 M
Доход от собственост D4 31 31 M M M M
в т.ч. платен на сектор S1311 D4 (1) 4 4 M M M M
в т.ч.платен на сектор S1313 D4 (1) M M M M M M
в т.ч. платен на сектор S1314 D4 (1) M M M M M M
Социални помощи без социални трансфери в натура и социални трансфери в натура, свързани с разходи върху производството за пазарни производители и съпътстващи домакинствата D6M 75 M M M M 0
Междинно потребление, Други данъци върху производството, Текущи данъци върху дохода, имуществото и други, Корекция в измененнието на нетната стойност на активите на домакинствата в резервите на пенсионните фондове OEC 2 342 197 0 31 149 453
Междинно потребление P2 2 342 197 0 31 149 453
Други данъци върху производството, Текущи данъци върху дохода, имуществото и други, Корекция в измененнието на нетната стойност на активите на домакинствата в резервите на пенсионните фондове OED 0 0 M M M M
Други текущи трансфери D7 340 122 0 0 6 2
в т.ч., платени на сектор S1311 D7 (1) L L L L L L
в т.ч., платени на сектор S1313 D7 (1) M M M M M M
в т.ч., платени на сектор S1314 D7 (1) L L L L L L
Капиталови трансфери D9 123 0 M M 111 M
в т.ч., платени на сектор S1311 D9 (1) L L L L L L
в т.ч., платени на сектор S1313 D9 (1) M M M M M M
в т.ч., платени на сектор S1314 D9 (1) L L L L L L
Разходи за крайно потребление P3 7 345 999 0 87 362 751
(продължение и край)
(Млн.левове)
Наименование на трансакцията   Общо Жилищна и градо-устройствена политика Здраве-опазване Развлечения, култура и религия Образование Социално осигуряване и подпомагане
  ЕСС 2010 Код S1313 CG06 CG07 CG08 CG09 CG10
Общо разходи OTE 8 933 1 378 760 473 3 159 721
Бруто капиталообразуване и Придобиване минус намаление на нефинансови непроизведени активи P5L 1 680 907 36 112 207 27
Бруто капиталообразуване P5 1 747 918 36 113 207 27
Придобиване минус намaлeние на нефинансови непроизведени активи NP -67 -11 0 -1 0 M
Компенсация на наетите D1 4 262 74 357 133 2 395 428
Субсидии D3 79 0 1 3 3 M
Доход от собственост D4 31 M M M M M
в т.ч. платен на сектор S1311 D4 (1) 4 M M M M M
в т.ч.платен на сектор S1313 D4 (1) M M M M M M
в т.ч. платен на сектор S1314 D4 (1) M M M M M M
Социални помощи без социални трансфери в натура и социални трансфери в натура, свързани с разходи върху производството за пазарни производители и съпътстващи домакинствата D6M 75 0 56 M M 19
Междинно потребление, Други данъци върху производството, Текущи данъци върху дохода, имуществото и други, Корекция в измененнието на нетната стойност на активите на домакинствата в резервите на пенсионните фондове OEC 2 342 394 300 115 525 178
Междинно потребление P2 2 342 394 300 115 525 178
Други данъци върху производството, Текущи данъци върху дохода, имуществото и други, Корекция в измененнието на нетната стойност на активите на домакинствата в резервите на пенсионните фондове OED 0 M M M M M
Други текущи трансфери D7 340 3 0 108 29 70
в т.ч., платени на сектор S1311 D7 (1) L L L L L L
в т.ч., платени на сектор S1313 D7 (1) M M M M M M
в т.ч., платени на сектор S1314 D7 (1) L L L L L L
Капиталови трансфери D9 123 0 10 2 M 0
в т.ч., платени на сектор S1311 D9 (1) L L L L L L
в т.ч., платени на сектор S1313 D9 (1) M M M M M M
в т.ч., платени на сектор S1314 D9 (1) L L L L L L
Разходи за крайно потребление P3 7 345 607 556 266 3 076 640
24.02.2021