Премини към основното съдържание

Подсектор „Местно държавно управление”

Динамичен ред: GFS_1.2.3_LG.xls

РАЗХОДИ НА ПОДСЕКТОР "МЕСТНО УПРАВЛЕНИЕ" ПО ФУНКЦИИ - 2021 ГОДИНА
(Млн.левове)
Наименование на трансакцията   Общо Общофункци-онално управление на държавата Отбрана Обществен ред и сигурност Дейности в областта на икономиката Опазване на околната среда
  ЕСС 2010 Код S1313 CG01 CG02 CG03 CG04 CG05
Общо разходи OTE 11 232 1 056 127 30 1 064 864
Бруто капиталообразуване и Придобиване минус намаление на нефинансови непроизведени активи P5L 1 536 42 74 3 201 171
Бруто капиталообразуване P5 1 618 45 74 3 203 225
Придобиване минус намaлeние на нефинансови непроизведени активи NP -82 -3 0 M -2 -54
Компенсация на наетите D1 5 734 736 32 10 151 145
Субсидии D3 197 0 0 0 178 0
Доход от собственост D4 29 29 M M M M
в т.ч. платен на сектор S1311 D4 (1) 0 0 M M M M
в т.ч.платен на сектор S1313 D4 (1) M M M M M M
в т.ч. платен на сектор S1314 D4 (1) M M M M M M
Социални помощи без социални трансфери в натура и социални трансфери в натура, свързани с разходи върху производството за пазарни производители и съпътстващи домакинствата D6M 117 M M M M 0
Междинно потребление, Други данъци върху производството, Текущи данъци върху дохода, имуществото и други, Корекция в измененнието на нетната стойност на активите на домакинствата в резервите на пенсионните фондове OEC 2 820 224 20 17 181 544
Междинно потребление P2 2 820 224 20 17 181 544
Други данъци върху производството, Текущи данъци върху дохода, имуществото и други, Корекция в измененнието на нетната стойност на активите на домакинствата в резервите на пенсионните фондове OED 0 0 M M M M
Други текущи трансфери D7 618 24 M 0 195 4
в т.ч., платени на сектор S1311 D7 (1) L L L L L L
в т.ч., платени на сектор S1313 D7 (1) M M M M M M
в т.ч., платени на сектор S1314 D7 (1) L L L L L L
Капиталови трансфери D9 180 0 1 M 158 0
в т.ч., платени на сектор S1311 D9 (1) L L L L L L
в т.ч., платени на сектор S1313 D9 (1) M M M M M M
в т.ч., платени на сектор S1314 D9 (1) L L L L L L
Разходи за крайно потребление P3 9 370 1 290 70 36 445 922
(продължение и край)
(Млн.левове)
Наименование на трансакцията   Общо Жилищна и градо-устройствена политика Здраве-опазване Развлечения, култура и религия Образование Социално осигуряване и подпомагане
  ЕСС 2010 Код S1313 CG06 CG07 CG08 CG09 CG10
Общо разходи OTE 11 232 1 240 1 114 571 3 919 1 246
Бруто капиталообразуване и Придобиване минус намаление на нефинансови непроизведени активи P5L 1 536 667 28 93 206 50
Бруто капиталообразуване P5 1 618 687 28 96 207 50
Придобиване минус намaлeние на нефинансови непроизведени активи NP -82 -20 0 -2 -1 M
Компенсация на наетите D1 5 734 92 560 154 3 034 820
Субсидии D3 197 0 5 4 11 0
Доход от собственост D4 29 M M M M M
в т.ч. платен на сектор S1311 D4 (1) 0 M M M M M
в т.ч.платен на сектор S1313 D4 (1) M M M M M M
в т.ч. платен на сектор S1314 D4 (1) M M M M M M
Социални помощи без социални трансфери в натура и социални трансфери в натура, свързани с разходи върху производството за пазарни производители и съпътстващи домакинствата D6M 117 M 97 M M 20
Междинно потребление, Други данъци върху производството, Текущи данъци върху дохода, имуществото и други, Корекция в измененнието на нетната стойност на активите на домакинствата в резервите на пенсионните фондове OEC 2 820 475 407 110 624 219
Междинно потребление P2 2 820 475 407 110 624 219
Други данъци върху производството, Текущи данъци върху дохода, имуществото и други, Корекция в измененнието на нетната стойност на активите на домакинствата в резервите на пенсионните фондове OED 0 M M M M M
Други текущи трансфери D7 618 6 0 208 44 137
в т.ч., платени на сектор S1311 D7 (1) L L L L L L
в т.ч., платени на сектор S1313 D7 (1) M M M M M M
в т.ч., платени на сектор S1314 D7 (1) L L L L L L
Капиталови трансфери D9 180 0 18 3 0 M
в т.ч., платени на сектор S1311 D9 (1) L L L L L L
в т.ч., платени на сектор S1313 D9 (1) M M M M M M
в т.ч., платени на сектор S1314 D9 (1) L L L L L L
Разходи за крайно потребление P3 9 370 759 849 273 3 677 1 049

1) Данните за компонентите D4, D7 и D9 са консолидирани вътре в подсекторите, а не между самите подсектори
M - няма случай
L - липсват данни
О - величина, по-малка от половината на употребената единица мярка
14.02.2023