Премини към основното съдържание

Подсектор „Централно държавно управление”

Динамичен ред: GFS_1.2.2_CG.xls

РАЗХОДИ НА ПОДСЕКТОР "ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ" ПО ФУНКЦИИ - 2021 ГОДИНА
(Млн.левове)
Наименование на трансакцията   Общо Общофункци-онално управление на държавата Отбрана Обществен ред и сигурност Дейности в областта на икономиката Опазване на околната среда
  ЕСС 2010 Код S1311 CG01 CG02 CG03 CG04 CG05
Общо разходи OTE 40 393 16 700 2 105 3 713 8 726 230
Бруто капиталообразуване и Придобиване минус намаление на нефинансови непроизведени активи P5L 2 048 222 720 163 109 29
Бруто капиталообразуване P5 2 086 222 720 163 147 29
Придобиване минус намaлeние на нефинансови непроизведени активи NP -38 0 M M -39 M
Компенсация на наетите D1 9 510 945 1 143 3 138 821 37
Субсидии D3 4 196 5 2 M 4 094 43
Доход от собственост D4 610 610 M M M M
в т.ч. платен на сектор S1311 D4 (1) M M M M M M
в т.ч.платен на сектор S1313 D4 (1) M M M M M M
в т.ч. платен на сектор S1314 D4 (1) 0 0 M M M M
Социални помощи без социални трансфери в натура и социални трансфери в натура, свързани с разходи върху производството за пазарни производители и съпътстващи домакинствата D6M 1 232 M M M M M
Междинно потребление, Други данъци върху производството, Текущи данъци върху дохода, имуществото и други, Корекция в измененнието на нетната стойност на активите на домакинствата в резервите на пенсионните фондове OEC 4 346 586 240 400 1 448 20
Междинно потребление P2 4 329 569 240 400 1 448 20
Други данъци върху производството, Текущи данъци върху дохода, имуществото и други, Корекция в измененнието на нетната стойност на активите на домакинствата в резервите на пенсионните фондове OED 17 17 M M M M
Други текущи трансфери D7 17 652 14 330 0 12 1 596 10
в т.ч., платени на сектор S1311 D7 (1) M M M M M M
в т.ч., платени на сектор S1313 D7 (1) 4 886 3 262 M M 969 M
в т.ч., платени на сектор S1314 D7 (1) 10 643 9 639 M M 265 M
Капиталови трансфери D9 798 1 M 0 659 90
в т.ч., платени на сектор S1311 D9 (1) M M M M M M
в т.ч., платени на сектор S1313 D9 (1) L L L L L L
в т.ч., платени на сектор S1314 D9 (1) L L L L L L
Разходи за крайно потребление P3 13 321 1 357 1 248 3 193 2 222 52
(продължение и край)
(Млн.левове)
Наименование на трансакцията   Общо Жилищна и градо- устройствена политика Здраве-опазване Развлечения, култура и религия Образование Социално осигуряване и подпомагане
  ЕСС 2010 Код S1311 CG06 CG07 CG08 CG09 CG10
Общо разходи OTE 40 393 94 3 379 1 194 2 110 2 142
Бруто капиталообразуване и Придобиване минус намаление на нефинансови непроизведени активи P5L 2 048 21 263 57 456 9
Бруто капиталообразуване P5 2 086 21 263 57 456 9
Придобиване минус намaлeние на нефинансови непроизведени активи NP -38 M 1 M M M
Компенсация на наетите D1 9 510 42 1 716 233 1 251 183
Субсидии D3 4 196 0 6 25 16 4
Доход от собственост D4 610 M M M M M
в т.ч. платен на сектор S1311 D4 (1) M M M M M M
в т.ч. платен на сектор S1313 D4 (1) M M M M M M
в т.ч. платен на сектор S1314 D4 (1) 0 M M M M M
Социални помощи без социални трансфери в натура и социални трансфери в натура, свързани с разходи върху производството за пазарни производители и съпътстващи домакинствата D6M 1 232 M M M M 1 232
Междинно потребление, Други данъци върху производството, Текущи данъци върху дохода, имуществото и други, Корекция в измененнието на нетната стойност на активите на домакинствата в резервите на пенсионните фондове OEC 4 346 26 1 162 146 275 42
Междинно потребление P2 4 329 26 1 162 146 275 42
Други данъци върху производството, Текущи данъци върху дохода, имуществото и други, Корекция в измененнието на нетната стойност на активите на домакинствата в резервите на пенсионните фондове OED 17 M M M M M
Други текущи трансфери D7 17 652 3 199 720 111 671
в т.ч., платени на сектор S1311 D7 (1) M M M M M M
в т.ч., платени на сектор S1313 D7 (1) 4 886 1 7 523 66 59
в т.ч., платени на сектор S1314 D7 (1) 10 643 M 172 M M 568
Капиталови трансфери D9 798 2 33 12 0 M
в т.ч., платени на сектор S1311 D9 (1) M M M M M M
в т.ч., платени на сектор S1313 D9 (1) L L L L L L
в т.ч., платени на сектор S1314 D9 (1) L L L L L L
Разходи за крайно потребление P3 13 321 61 2 943 381 1 635 229

1) Данните за компонентите D4, D7 и D9 са консолидирани вътре в подсекторите, а не между самите подсектори
M - няма случай
L - липсват данни
О - величина, по-малка от половината на употребената единица мярка
14.02.2023