Премини към основното съдържание

Подсектор „Социалноосигурителни фондове”

Динамичен ред: GFS_1.1.4_SS.xls

ОСНОВНИ НЕФИНАНСОВИ ИНДИКАТОРИ ЗА ПОДСЕКТОР "СОЦИАЛНООСИГУРИТЕЛНИ ФОНДОВЕ" - 2022 ГОДИНА
(Млн.левове)
Наименование на трансакцията ЕСС 2010 Код Връзки СОЦИАЛНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ФОНДОВЕ
Брутна продукция P1 1 = 2 + 3 = 7 + 11 + 12 - 13 + 9 + 14 291.00
Пазарна продукция и продукция за собствено крайно потребление P1M 2 0.04
Друга непазарна продукция P13 3 = 4 + 5 290.96
- Плащания за друга непазарна продукция P131 4 5.37
- Друга непазарна продукция, друга P132 5 285.59
Пазарна продукция, продукция за собствено крайно потребление и плащания за друга непазарна продукция P1O 6 = 2 + 4 5.41
Междинно потребление P2 7 70.02
Брутна добавена стойност B1G 8 = 1 - 7 220.97
Потребление на основен капитал P51C 9 61.40
Нетна добавена стойност B1N 10 = 8 - 9 159.58
Компенсация на наетите, платена D1 11 159.58
Други данъци върху производството, платени D29 12 M
Други субсидии върху производството, получени D39R 13 M
Опериращ излишък, нето B2N 14 = 10 - 11 - 12 + 13 0.00
Данъци върху производството и вноса, получени D2 15 = 16 + 18 M
- Данъци върху продуктите D21 16 M
в т.ч.: данък добавена стойност D211 17 M
- Други данъци върху производството D29 18 M
Доход от собственост, получен (1) D4 19 = 20 + 21 60.46
- Лихви D41 20 60.46
- Друг доход от собственост, платен D4N 21 0.00
Субсидии, платени D3P 22 = 23 + 24 195.68
- Субсидии върху продуктите D31P 23 M
- Други субсидии върху производството D39P 24 195.68
Доход от собственост, платен (1) D4 25 = 30 + 31 4.65
в т.ч. платен на сектор S1311 D4 26 M
в т.ч. платен на сектор S1312 D4 27 M
в т.ч.платен на сектор S1313 D4 28 M
в т.ч. платен на сектор S1314 D4 29 M
- Лихви D41 30 4.65
- Друг доход от собственост, платен D4N 31 M
Салдо на първичните доходи, нето B5N 32 = 14 + 15 + 19 - 22 - 25 -139.87
Текущи данъци върху дохода, имуществото и други D5 33 M
Социалноосигурителни вноски, получени D61 34 13 881.72
Фактически осигурителни вноски D611 35 8 530.97
Условни осигурителни вноски D613 36 5 350.75
Други текущи трансфери, получени (1) D7 37 10 773.80
Текущи данъци върху дохода, имуществото и други D5 38 M
Социални помощи без социални трансфери в натура, платени D62 39 18 848.95
Социални трансфери в натура, свързани с разходи върху производството за пазарни производители и съпътстващи домакинствата, платени D632 40 4 300.11
Социални помощи, без социални трансфери в натура и социални трансфери в натура, свързани с разходи върху производството за пазарни производители и съпътстващи домакинствата, платени D6M 41 = 39 + 40 23 149.06
Други текущи трансфери, платени (1) D7 42 1 764.81
в т.ч., платени на сектор S1311 D7 43 1 276.53
в т.ч., платени на сектор S1312 D7 44 M
в т.ч., платени на сектор S1313 D7 45 419.46
в т.ч., платени на сектор S1314 D7 46 M
Разполагаем доход, нето B6N 47 = 32 + 33 + 34 + 37 - 38 - 39 - 42 3 901.88
Разходи за крайно потребление P3 48 = 49 + 50 = 5 + 40 4 585.70
Разходи за индивидуално потребление P31 49 4 336.72
Разходи за колективно потребление P32 50 248.98
Корекция в изменението на нетната стойност на активите на домакинствата в резервите на пенсионните фондове D8 51 M
Спестяване, бруто B8G 52 = 53 + 9 -622.42
Спестяване, нето B8N 53 = 47 - 48 - 51 -683.81
Капиталови трансфери, получени (1) D9 54 = 55 + 56 M
Данъци върху капитала, получени D91 55 M
Други капиталови трансфери и инвестиционни субсидии, получени D9N 56 M
Капиталови трансфери, платени (1) D9 57 M
в т.ч., платени на сектор S1311 D9 58 M
в т.ч., платени на сектор S1312 D9 59 M
в т.ч., платени на сектор S1313 D9 60 M
в т.ч., платени на сектор S1314 D9 61 M
Инвестиционните субсидии D92 62 M
Бруто капиталообразуване P5 63 = 64 + 65 0.79
Бруто образуване на основен капитал P51G 64 0.79
Изменение на запасите и придобиване минус намаление на ценности P5M 65 M
Придобиване минус намаление на нефинансови непроизведени активи NP 66 M
Бруто капиталообразуване и Придобиване минус намаление на нефинансови непроизводствени активи P5L 67 = 63 + 66 0.79
Нето предоставени (+)/Нето получени (-) заеми B9 68 = 52 + 54 - 57 - 67 = 70 - 69 -623.20
Общо разходи OTE 69 = 7 + 11 + 12 + 22 + 25 + 38 + 41 + 42 + 51 + 57 + 67 25 344.58
Общо приходи OTR 70 = 6 + 13 + 15 + 19 + 33 + 34 + 37 + 54 24 721.38
Капиталов трансфер от държавно управление към съответните сектори, представящи данъци и социалноосигурителни плащания, които никога няма да бъдат събрани D995 71 M
Лихви вкл. парични потоци по суапове и лихвени форуърди PTC 72 M
Нето предоставени (+)/Нето получени (-) заеми, от нотификационните таблици TC 73 M

1) Данните за компонентите D4, D7 и D9 са консолидирани вътре в подсекторите, а не между самите подсектори
M - няма случай
L - липсват данни
О - величина, по-малка от половината на употребената единица мярка
23.10.2023