Подсектор „Местно държавно управление”


Динамичен ред: GFS_1.1.3_LG.xls

ОСНОВНИ НЕФИНАНСОВИ ИНДИКАТОРИ ЗА ПОДСЕКТОР "МЕСТНО ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ" - 2018 ГОДИНА
(Млн.левове)
Наименование на трансакцията ЕСС 2010 Код Връзки Местно държавно управление
Брутна продукция P1 1 = 2 + 3 = 7 + 11 + 12 - 13 + 9 + 14 6 958
Пазарна продукция и продукция за собствено крайно потребление P1M 2 206
Друга непазарна продукция P13 3 = 4 + 5 6 752
- Плащания за друга непазарна продукция P131 4 674
- Друга непазарна продукция, друга P132 5 6 078
Пазарна продукция, продукция за собствено крайно потребление и плащания за друга непазарна продукция P1O 6 = 2 + 4 880
Междинно потребление P2 7 1 968
Брутна добавена стойност B1G 8 = 1 - 7 4 990
Потребление на основен капитал P51C 9 1 201
Нетна добавена стойност B1N 10 = 8 - 9 3 788
Компенсация на наетите, платена D1 11 3 788
Други данъци върху производството, платени D29 12 M
Други субсидии върху производството, получени D39R 13 M
Опериращ излишък, нето B2N 14 = 10 - 11 - 12 + 13 0
Данъци върху производството и вноса, получени D2 15 = 16 + 18 493
- Данъци върху продуктите D21 16 20
в т.ч.: данък добавена стойност D211 17 M
- Други данъци върху производството D29 18 473
Доход от собственост, получен (1) D4 19 = 20 + 21 214
- Лихви D41 20 68
- Друг доход от собственост, платен D4N 21 146
Субсидии, платени D3P 22 = 23 + 24 57
- Субсидии върху продуктите D31P 23 51
- Други субсидии върху производството D39P 24 7
Доход от собственост, платен (1) D4 25 = 30 + 31 32
в т.ч. платен на сектор S1311 D4 26 0
в т.ч. платен на сектор S1312 D4 27 M
в т.ч.платен на сектор S1313 D4 28 M
в т.ч. платен на сектор S1314 D4 29 M
- Лихви D41 30 32
- Друг доход от собственост, платен D4N 31 M
Салдо на първичните доходи, нето B5N 32 = 14 + 15 + 19 - 22 - 25 618
Текущи данъци върху дохода, имуществото и други D5 33 211
Социалноосигурителни вноски, получени D61 34 M
Фактически осигурителни вноски D611 35 M
Условни осигурителни вноски D613 36 M
Други текущи трансфери, получени (1) D7 37 6 071
Текущи данъци върху дохода, имуществото и други D5 38 0
Социални помощи без социални трансфери в натура, платени D62 39 28
Социални трансфери в натура, свързани с разходи върху производството за пазарни производители и съпътстващи домакинствата, платени D632 40 71
Социални помощи, без социални трансфери в натура и социални трансфери в натура, свързани с разходи върху производството за пазарни производители и съпътстващи домакинствата, платени D6M 41 = 39 + 40 99
Други текущи трансфери, платени (1) D7 42 593
в т.ч., платени на сектор S1311 D7 43 L
в т.ч., платени на сектор S1312 D7 44 M
в т.ч., платени на сектор S1313 D7 45 M
в т.ч., платени на сектор S1314 D7 46 L
Разполагаем доход, нето B6N 47 = 32 + 33 + 34 + 37 - 38 - 39 - 42 6 278
Разходи за крайно потребление P3 48 = 49 + 50 = 5 + 40 6 149
Разходи за индивидуално потребление P31 49 3 752
Разходи за колективно потребление P32 50 2 398
Корекция в изменението на нетната стойност на активите на домакинствата в резервите на пенсионните фондове D8 51 M
Спестяване, бруто B8G 52 = 53 + 9 1 331
Спестяване, нето B8N 53 = 47 - 48 - 51 129
Капиталови трансфери, получени (1) D9 54 = 55 + 56 316
Данъци върху капитала, получени D91 55 286
Други капиталови трансфери и инвестиционни субсидии, получени D9N 56 31
Капиталови трансфери, платени (1) D9 57 84
в т.ч., платени на сектор S1311 D9 58 L
в т.ч., платени на сектор S1312 D9 59 M
в т.ч., платени на сектор S1313 D9 60 M
в т.ч., платени на сектор S1314 D9 61 L
Инвестиционните субсидии D92 62 L
Бруто капиталообразуване P5 63 = 64 + 65 1 491
Бруто образуване на основен капитал P51G 64 1 494
Изменение на запасите и придобиване минус намаление на ценности P5M 65 -3
Придобиване минус намаление на нефинансови непроизведени активи NP 66 -78
Бруто капиталообразуване и Придобиване минус намаление на нефинансови непроизводствени активи P5L 67 = 63 + 66 1 413
Нето предоставени (+)/Нето получени (-) заеми B9 68 = 52 + 54 - 57 - 67 = 70 - 69 150
Общо разходи OTE 69 = 7 + 11 + 12 + 22 + 25 + 38 + 41 + 42 + 51 + 57 + 67 8 035
Общо приходи OTR 70 = 6 + 13 + 15 + 19 + 33 + 34 + 37 + 54 8 185
Капиталов трансфер от държавно управление към съответните сектори, представящи данъци и социалноосигурителни плащания, които никога няма да бъдат събрани D995 71 M
Лихви вкл. парични потоци по суапове и лихвени форуърди PTC 72 M
Нето предоставени (+)/Нето получени (-) заеми, от нотификационните таблици TC 73 M

1) Данните за компонентите D4, D7 и D9 са консолидирани вътре в подсекторите, а не между самите подсектори
M - няма случай
L - липсват данни
О - величина, по-малка от половината на употребената единица мярка
23.10.2019
ГОДИШНИ НЕФИНАНСОВИ СМЕТКИ НА СЕКТОР “ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ”
Дирекция "Макроикономическа статистика"
отдел "Нефинансови национални сметки"
Елена Бакалова
държавен експерт
ул. "Панайот Волов" № 2, София 1038
+359 2 9857 540
 
Последно обновяване на данните: 22 октомври 2012 година
НомерПонятияОписание
1Описание на даннитеГодишните нефинансови сметки за сектор „Държавно управление” представят икономическата дейност на правителството по сравним с другите европейски страни начин. Тук се включват показатели за приходите и разходите общо и по основни компоненти (икономически категории по ЕСС 95, включително и балансиращи статии) за сектор "Държавно управление" и подсекторите му. Разликата между общите приходи и общите разходи е равна на нето получени/нето предоставени заеми. Данните отразяват нефинансовите трансакции на институционалните единици в сектора, както и по отделни подсектори.
2Използвани класификации• Европейска система от сметки 95 (ЕСС 95)
3ОбхватСъгласно ЕСС 95 сектор "Държавно управление" включва всички институционални единици, които са непазарни производители и чието производство е предназначено за индивидуално и колективно потребление (напр. образование, здравеопазване, собствена издръжка на правителството). Тези единици се финансират основно чрез плащания от други сектори на икономиката. Институционалните единици в сектор "Държавно управление" се групират в три подсектора: "Централно държавно управление", "Местно държавно управление" и "Социалноосигурителни фондове"
4Единици на измерванeмлн.лв.
5Период, за който се отнасят даннитеГодина
6Период, за който има налични данни1995 - 2011
7Нормативни изисквания и правила (национални и Европейски)• Регламент (ЕО) № 2223/96 на Съвета от 25 юни 1996 г. относно Европейската система от национални и регионални сметки в Общността
• Регламент № 1500/2000 на Европейската Комисия от 10 юли 2000 година по отношение на разходите и приходите на сектор „Държавно управление“
• Регламент № 995/2001 на Комисията от 22 май 2001 година за прилагане на Регламент (ЕО) №2516/2000 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на общите принципи на Европейската система от национални и регионални сметки в Общността (ESA’95) относно данъците и социалните вноски
• Регламенти на Европейската Комисия 351/2002, 2103/2005за прилагане на Протокола относно процедурата при прекомерен дефицит чрез позоваване на ЕСС 95
8Срокове на разпространение на информациятаДатата за публикуване на статистическата информация е посочена в Календара за представяне на резултатите от статистическите изследвания на НСИ. Статистическата информация за нефинансовите сметки на сектор “Държавно управление” се публикуват два пъти в годината: предварителни данни - четири месеца след изтичането на съответния отчетен период и окончателни данни - и десет месеца след изтичането на съответния отчетен период.
9Начини на разпространение на информацията• Публикация „Основни макроикономически показатели"
• Интернет страница www.nsi.bg
10Методологични документи• Методологични бележки за разработване на годишните нефинансови сметки на сектор „Държавно управление” в България
• Европейска система от сметки (1995) (Евростат)
11Източници на данниОсновни източници на данни за разработване на сметките за сектор „Държавно управление” са:
• отчет за касовото изпълнение на Консолидирания държавен бюджет, както и на отделните бюджетни единици;
• допълнителна административна информация от Министерство на финансите относно данъците за целите на представянето им на начислена основа;
• административна информация от други министерства и ведомства за размера на таксите, които имат данъчен характер.
12Честота на събиране на даннитеГодишно
13Начин за събиране на даннитеИзчерпателно за всички единици на сектор "Държавно управление"

 

Страници

 • Статистически годишник 2018 в инфографики
  Националният статистически институт предлага на вниманието Ви 86-ото издание на Статистическия годишник на Република България в инфографики.

  През 2018 г. за първи път представихме резултатите от статистическите изследвания чрез графики, изображения и други средства за визуализация, което предизвика положителен отзвук сред широк кръг потребители.  Надяваме се, че този съвременен начин на поднасяне на статистическата информация ще събуди интереса и на онези от тях, които за пръв път се докосват до смисъла на числата, разкриващи важни аспекти на обществено-икономическия живот.

 • Статистически годишник 2018
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 86-ото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2012 - 2017 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Основни макроикономически показатели 2017
  Националният статистически институт представя на потребителите на статистическа информация публикацията „Основни макроикономически показатели 2017“ (на български и английски език).

  Тя съдържа резултатите от работата на държавната статистика по изчисляване на макроикономическите показатели за България в съответствие със Системата на националните сметки (СНС 2008) и Европейската система от сметки (ЕСС 2010).

 • Статистически годишник 2017 в инфографики
  Националният статистически институт предлага един по-различен поглед към статистическата информация, включена в 85-ото издание на Статистическия годишник на Република България.

  Публикацията е насочена към по-широк кръг потребители, като статистическите данни са поднесени по разбираем и достъпен начин.

  Актуалното състояние и промените в обществено-икономическия и културния живот в страната са представени не по традиционния начин с таблици и текст, а чрез инфографики - изображения, графики и други средства за визуализация.

 • Статистически годишник 2017
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 85-ото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2012 - 2016 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Основни макроикономически показатели 2016
  Националният статистически институт представя на потребителите на статистическа информация публикацията „Основни макроикономически показатели 2016“ (на български и английски език).

  Тя съдържа резултатите от работата на държавната статистика по изчисляване на макроикономическите показатели за България в съответствие със Системата на националните сметки (СНС 2008) и Европейската система от сметки (ЕСС 2010).

 • Статистически годишник 2016
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 84-тото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2011 - 2015 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Основни макроикономически показатели 2015
  Националният статистически институт представя на потребителите на статистическа информация публикацията „Основни макроикономически показатели 2015” (на български и английски език).

  Тя съдържа резултатите от работата на държавната статистика по изчисляване на макроикономическите показатели за България в съответствие със Системата на националните сметки (СНС 2008) и Европейската система от сметки (ЕСС 2010).

 • Статистически годишник 2015
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 83-тото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2010 - 2014 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Основни макроикономически показатели 2014
  Националният статистически институт представя на потребителите на статистическа информация публикацията „Основни макроикономически показатели 2014” (на български и английски език).

  Тя съдържа резултатите от работата на държавната статистика по изчисляване на макроикономическите показатели за България в съответствие със Системата на националните сметки (СНС 2008) и Европейската система от сметки (ЕСС 2010).

Страници