Премини към основното съдържание

Сборен баланс на сдруженията и фондациите


СБОРЕН БАЛАНС НА СДРУЖЕНИЯТА И ФОНДАЦИИТЕ КЪМ 31.12.2020 ГОДИНА
(Хил. лв.)
АКТИВ ПАСИВ
Записан, но невнесен капитал 214 Собствен капитал 724 592
Нетекущи (дълготрайни) активи 482 865 Провизии и сходни задължения ..
Нематериални активи 15 391 Задължения 300 431
Дълготрайни материални активи 334 844 Финансирания и приходи за бъдещи периоди ..
Дългосрочни финансови активи 132 440    
Отсрочени данъци 190
Текущи (краткотрайни) активи 794 372
Материални запаси 27 679
Вземания 185 279
Инвестиции 13 042
Парични средства 568 372
Разходи за бъдещи периоди 34 260
   
СУМА НА АКТИВА 1 311 711 СУМА НА ПАСИВА 1 311 711

'..' Конфиденциални данни
30.11.2021