Сборен баланс на сдруженията и фондациитеСБОРЕН БАЛАНС НА СДРУЖЕНИЯТА И ФОНДАЦИИТЕ КЪМ 31.12.2019 ГОДИНА
(Хил. лв.)
АКТИВ ПАСИВ
Записан, но невнесен капитал 991 Собствен капитал 1 204 775
Нетекущи (дълготрайни) активи 981 003 Провизии и сходни задължения ..
Нематериални активи 15 529 Задължения ..
Дълготрайни материални активи 334 959 Финансирания и приходи за бъдещи периоди 1 248 973
Дългосрочни финансови активи 630 317    
Отсрочени данъци 198
Текущи (краткотрайни) активи 1 751 527
Материални запаси 40 891
Вземания 1 180 121
Инвестиции 13 772
Парични средства 516 743
Разходи за бъдещи периоди 39 226
   
СУМА НА АКТИВА 2 772 747 СУМА НА ПАСИВА 2 772 747

'..' Конфиденциални данни
30.11.2020
  • Сборен баланс на сдруженията и фондациите
  • Сборен отчет за приходите и разходите на сдруженията и фондациите