Предприятия с нестопанска цел (данни за фондации и сдружения)


Финансови предприятия - Годишни данни на предприятията с нестопанска цел
Контакт
Организация

Национален статистически институт

Отдел

„Годишна бизнес статистика“

Лице за контакт

Десислава Асенова

Длъжност

главен експерт

Адрес

ул. „П. Волов“ № 2, София 1038

Електронна поща

[email protected]

Телефон

+359 2 9857 477

Факс
Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване14 януари 2015 г.
Дата на публикуване14 януари 2015 г.
Дата на последно актуализиране14 януари 2015 г.
Статистическо представяне
Описание на данните

Изследването на предприятията с нестопанска цел обхваща дейността на организациите с нестопанска цел, които са регистрирани по реда на действащото законодателство. Всички те са класифицирани в класове 94.11, 94.12, 94.20 и 94.99 по КИД-2008 и съответно класове 91.11, 91.12, 91.20, 91.33 и 01.50 по НКИД-2003. До референтната 2007 г. данните са разработвани по НКИД-2003, а от 2008 г. данните се разработват по КИД-2008.

Годишните данни на предприятията с нестопанска цел са агрегирани по класове (4-ти знак по КИД-2008 и НКИД-2003).

Използвани класификации

· Национална класификация на икономическите дейности (НКИД-2003) до 31.12.2007 година;

· Класификация на икономическите дейности (КИД-2008) от 01.01.2008 година.

Обхват

Предприятията с нестопанска цел, класифицирани в класове 94.11, 94.12, 94.20 и 94.99 по КИД-2008 и съответно класове 91.11, 91.12, 91.20, 91.33 и 01.50 по НКИД-2003 за периода 2005-2007 година.

Понятия и дефиниции

Основните показатели са:

 • Основни показатели от актива и пасива на Баланса;
 • Основни показатели от Отчета за Приходи и Разходи от Нестопанска дейност.
Статистическа единица

Основната единица на наблюдението е предприятието с нестопанска цел.

Предприятието с нестопанска цел е регистрирано и надзиравано като такова, в съответствие с действащото законодателство.

Статистическа съвкупност

Наблюдението на предприятията с нестопанска цел е изчерпателно и статистическата съвкупност се формира от всички предприятия с нестопанска цел, класифицирани в класове 94.11, 94.12, 94.20 и 94.99 по КИД-2008 и съответно класове 91.11, 91.12, 91.20, 91.33 и 01.50 по НКИД-2003 за периода 2005 - 2007 година.

Географски обхват (територия)

Данните се отнасят за дейността на предприятията с нестопанска цел, извършвана на територията на страната.

Времеви обхват

2005 - до последната отчетна година.

Базисен период

Не се прилага.

Мерна единица

Хиляди левове (всички показатели).

Отчетен период

Година.

Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения

Българска нормативна уредба:

 • Закон за статистиката;
 • Закон за юридическите лица с нестопанска цел;
 • Национална статистическа програма;
 • Счетоводно и данъчно законодателство.
Споделяне на данни

Данните за предприятията с нестопанска цел се предоставят съгласно подписаните споразумения за обмен на данни, като се осигурява защита на конфиденциалната информация.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика

Регламент (ЕС) № 223/2009 от 11 март 2009 г. дефинира общи правила за определяне и защита на конфиденциалните данни и начините за изпращането и използването им в Евростат. Законът за статистиката също гарантира опазването на статистическата тайна и използването на индивидуалните данни на предприятията само за статистически цели.

Конфиденциалност - защита на данните

Съгласно Закона за статистиката и Европейското законодателство конфиденциални са индивидуалните (първичните) данни на предприятията. За да се гарантира тяхната защита и невъзможността да бъдат идентифицирани, агрегираните показатели също се определят като конфиденциални, когато:

· Критерий А – даден показател е формиран от едно или две предприятия.

· Критерий В – едно предприятие доминира в стойността на показателя с дял равен на или по-голям от 85%.

Политика по разпространение
Календар за разпространение

Датата за публикуване на статистическата информация е посочена в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Достъп до календара за разпространение

Календарът е наличен на интернет сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/bg/node/488

Достъп на потребителите

Данните се публикуват на интернет сайта на НСИ и са достъпни за всички потребители на статистическа информация.

Честота на разпространение

Годишно.

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Регулярно прессъобщение за предварителните данни.

Публикации

· Статистически годишник;

· Статистически справочник.

Онлайн база данни

Данните са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика Бизнес статистика - Годишна Бизнес статистика - Други годишни данни-Финансови предприятия - Предприятия с нестопанска цел: http://www.nsi.bg/bg/content/2379/

Достъп до микроданни

Не са достъпни.

Други формати на разпространение

Информационна услуга по заявка, съгласно Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на НСИ.

Методологични документи

Методологическо ръководство за предприятията с нестопанска цел, базирано на националното законодателство в съответната област: http://www.nsi.bg/sites/default/files/files/metadata/FS_4_Metodology.pdf

Документация за качеството

Не се прилага.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Включва усъвършенстване на системата за събиране на първичните данни, осигуряваща строг аритметичен и логически контрол на входните данни. Извършва се и допълнителен логически контрол на изход при установени различия в стойностите на даден показател между две последователни години извън определени граници.

Оценка на качеството

Извършва се по стандартните критерии за оценка на качеството - приложимост, точност, надеждност, навременност, сравнимост и съгласуваност.

Приложимост
Потребности на потребителите

Основни потребители на данните са:

 • Заинтересовани държавни институции, с които има сключени междуведомствени споразумения;
 • Научни институти, университети, икономически анализатори и студенти;
 • Частни неправителствени организации, агенции, сдружения, медии и други;
 • Дирекции и отдели в НСИ.
Удовлетвореност на потребителите

Не е правено проучване на удовлетвореността на потребителите, но няма регистрирани случаи на неизпълнени заявки за предоставяне на информация.

Пълнота

Пълно съответствие с българското и европейското законодателство.

Точност и надеждност
Обща точност

Статистическите данни са с добра точност и надеждност.

Извадкови грешки

Наблюдението на предприятията с нестопанска цел е изчерпателно и не съществуват извадкови грешки.

Неизвадкови грешки

Не се прилага.

Навременност и точност на представяне
Навременност

Сроковете за публикуване на данните на национално ниво са t+8 месеца за предварителните и t+11 месеца за окончателните данни, където t е отчетната година.

Точност на представяне

Сроковете по т.15.1 стриктно се спазват.

Съгласуваност и сравнимост
Географска сравнимост

За територията на страната данните са сравними по географски признак.

Сравнимост във времето

Сравнимостта на данните е лимитирана от използването на различните класификации на икономическите дейности (КИД-2008 и НКИД-2003), доколкото има разминаване в обхвата на дадена дейност. За предприятията с нестопанска цел няма промяна в обхвата и динамичните редове с данни са напълно съпоставими за целия период 2005 - последна отчетна година.

Съгласуваност между предметни области

Не се прилага.

Вътрешна съгласуваност

Не се прилага.

Разходи и натовареност

НСИ полага изключителни усилия за намаляване натовареността на респондентите. Пример за това е подписаното споразумение “Единна входна точка” между НСИ и Националната агенция за приходите за еднократно представяне на годишните отчети и ползване на данните и от двете институции. Разработената от НСИ онлайн базирана информационна система “Бизнес статистика” и осигурената методологическа и техническа помощ на респондентите по време на отчетната кампания са високо оценени от респондентите и спомагат за реалното намаляване на тяхната натовареност.

Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика

Националната политика допуска ревизирането на вече публикувани данни, ако има сериозни основания за това.

Ревизия на данните - практика

Ревизираните данни заместват вече публикуваните във възможно най-кратки срокове, след като е направена ревизията.

Статистическа обработка
Източници на данни

Основен източник на данни за изчисляване на показателите на предприятията с нестопанска цел е “Годишен отчет за дейността на предприятията с нестопанска цел”.

Честота на събиране на данни

Годишно.

Събиране на данни

Изчерпателно за всички предприятия с нестопанска цел в обхвата на изследването.

Валидиране на данни

Валидирането на данните се извършва чрез допълнителен логически контрол на входните данни и съпоставяне на изходните данни с резултатите от предходните години и други изследвания в НСИ.

Обработка на данни

Наблюдението е изчерпателно и не се прави допълнителна оценка на данните.

Изглаждане

Не се прилага.

Коментар
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.1: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.1.xml
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.0: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml
 • Сборен баланс на сдруженията и фондациите
 • Сборен отчет за приходите и разходите на сдруженията и фондациите