Премини към основното съдържание

Сборен отчет за доходите на здравноосигурителните дружества


СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ НА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНИТЕ ДРУЖЕСТВА ПРЕЗ 2013 ГОДИНА
(Хил. левове)
Технически отчет Нетехнически отчет
Спечелени премии 1 817 Салдо по техническия отчет -284
в т.ч. брутни начислени   Приходи от инвестиции 396
(записани) премии 667 Разходи по инвестиции 85
Разпределен приход от инвестиции,   Разпределен приход от инвестиции,  
пренесен от нетехническия отчет - пренесен в техническия отчет -
Друг технически приход - Друг приход ..
Възникнали претенции .. Други разходи, вкл. преоценки на стойности ..
Промени в други технически резерви,   Печалба или загуба от присъщи дейности 42
които не са показани в други позиции .. Извънредни приходи ..
Бонуси и отстъпки .. Извънредни разходи ..
Оперативни разходи 692 Извънредна печалба или загуба ..
Други технически разходи 695 Корпоративен данък ..
Промяна в запасния фонд .. Други данъци ..
Междинен сбор - салдо   Печалба или загуба за финансовата  
на техническия отчет -284 година -17

'..' Конфиденциални данни
'-' Няма случай
28.11.2014