Премини към основното съдържание

Сборен баланс на здравноосигурителните дружества


СБОРЕН БАЛАНС НА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНИТЕ ДРУЖЕСТВА КЪМ 31.12.2013 ГОДИНА
(Хил. левове)
АКТИВ ПАСИВ
Нематериални активи .. Капитал и резерви 11 223
Инвестиции 7 202 Подчинени пасиви -
Вземания 203 Технически резерви ..
Други активи .. Задължения ..
Разходи за бъдещи периоди   Натрупвания и доход за  
и натрупан доход - бъдещи периоди -
СУМА НА АКТИВА 11 326 СУМА НА ПАСИВА 11 326

'..' Конфиденциални данни
'-' Няма случай
28.11.2014